موبایل: ۰۹۱۲۵۳۶۳۸۶۴

آدرس : تهران – مجیدیه جنوبی – خیابان کرمان شمالی

کانون کارشناسان رسمی دادگستری

مشاهده‌ی برچسب : قرارداد

خانهنوشته‌هایی با برچسب "قرارداد"
قرارداد نگهداری، راهبری و تعمیرآسانسور

قرارداد نگهداری، راهبری و تعمیرآسانسور

قرارداد نگهداری، راهبری و تعمیرآسانسور قرارداد نگهداری، راهبری و تعمیرآسانسور این قرارداد بین طرفین خانم/ آقای / شرکت .............................. به شماره ملی / ثبت .............. ...... که از این پس اختصاراً در این قرارداد کارفرما نامیده می شود و خانم/ آقای / شرکت ............................... به شماره ملی / ثبت ....................از طرف دیگر که از این پس پیمانکار نامیده می شود، با شرایط ذیل منعقد می گردد. ماده 1- موضوع قرارداد و محل اجرای کار: موضوع پیمان عبارتست از: نگهداری – راهبری – سرویس و تعمیر : یک دستگاه آساسنور و تجهیزات جانبی آنها ..................... مستقر در ساختمان / ساختمانهای .............................................. که شرایط فنی مورد درخواست جهت سیستم‌های ذکر شده طبق لیست پیوست توسط نماینده کارفرما مشخص و به رؤیت و تحویل پیمانکار رسیده و جزء لاینفک این قرارداد بوده و پیمانکار با اطلاع کامل از کمیت و کیفیت آنها مبادرت به قبول تعهد نموده است. محل اجرای کار: ....................................................................................... ماده 2- اسناد و مدارک قرارداد: این پیمان شامل اسناد و مدارک زیر است: الف – پیمان حاضر ب – صورتجلسات تحویل و تحول محل مورد نظر جهت نگهداری ج – دستورکارها، صورت مجالس و هر نوع سند دیگری که در مورد نحوه نگهداری و راهبری بین طرفین قرارداد مبادله می‌گردد. د – یک نسخه از روزنامه رسمی پیمانکار بهمراه آخرین تغییرات ه – یک نسخه از گواهی صلاحیت نگهداری از مراجع ذیصلاح و اداره کار ماده 3- مبلغ قرارداد: الف – مبلغ اولیه قرارداد برای یکسال شمسی و تعداد ....... نفر افراد معرفی شده توسط پیمانکار برابر است با مبلغ (.................................) ریال است که بر اساس قیمت پیشنهادی پیمانکار بوده و هر ماهه مبلغ (.............................) ریال به شرط اخذ گواهی حسن اجرای کار از کارفرما و یا نماینده معرفی شده او قابل پرداخت خواهد بود. ب – به قیمتهای این پیمان هیچگونه تعدیل بها و افزایش مبلغ قرارداد تعلق نمی‌گیرد و قیمت های پیشنهادی پیمانکار می‌بایست کامل باشد. ج – از هر پرداخت به پیمانکار مبلغ 10% بعنوان حسن انجام کار کسر می‌گردد که در انتهای قرارداد و پس از تحویل کامل و بی‌عیب تاسیسات مربوطه و در صورت عدم بدهی پیمانکار مسترد می‌گردد. د – مبلغ این قرارداد با توجه به ماهیت کار تا مبلغ 25% مبلغ اولیه قرارداد قابل افزایش و یا کاهش می‌باشد و در صورت ابلاغ کارفرما، پیمانکار موظف است با مبانی این قرارداد امور محوله را به انجام برساند. ماده 4- مدت قرارداد : مدت قرارداد یکسال شمسی از تاریخ ...................... لغایت تاریخ ...................... می‌باشد که در صورت رضایت طرفین این قرارداد با رعایت مقررات قابل تمدید می‌باشد. (توضیح اینکه در انتهای قرارداد پیمانکار موظف به تحویل کامل کار به پیمانکار بعدی و یا نماینده کارفرما می‌باشد) ماده 5- شرایط تضمین امور محوله به پیمانکار: حسن انجام کار کلیه عملیات موضوع قرارداد از تاریخ تحویل محل نگهداری تا پایان آن توسط پیمانکار تعهد می‌گردد به گونه ای که اگر در امور محوله به پیمانکار و یا نحوه نگهداری خللی ایجاد گردد و موجب بروز خسارت شود. پیمانکار مکلف است آن معایب و نقائص را با هزینه خود رفع نماید. برای این منظور، کارفرما مراتب را با ذکر معایب و نقائص و محل آنها کتبا به پیمانکار ابلاغ می‌کند. پیمانکار باید حداکثر ظرف مدت 15 (پانزده) روز بعد از ابلاغ مراتب، شروع به رفع معایب و نقائص کند و آنها را طی مدتی که با رضایت کارفرما معین می‌شود، رفع نماید. در غیر این صورت کارفرما حق دارد معایب و نقائص یاد شده را راسا و یا به هر ترتیب که مقتضی بداند رفع نماید و هزینه آن را باضافه 15(پانزده) درصد از محل تضمین پیمانکار یا هر نوع مطالبات و سپرده‌ای که پیمانکار نزد او دارد برداشت کند. ماده 6 – نظارت : نظارت بر اجرای تعهداتی که پیمانکار بر طبق مفاد این قرارداد و اسناد و مدارک پیوست آن تقبل نموده است به عهده ............................................. خواهد بود و پیمانکار موظف است کارها را طبق قرارداد، اصول فنی و دستورات کارفرما یا نماینده او و یا دستگاه نظارت، طبق مشخصات، اسناد و مدارک پیوست این پیمان، اجرا نماید. ماده 7 – تاییدات و تعهدات پیمانکار : پیمانکار موارد زیر را تایید و متعهد به اجرای آنها می‌باشد. 1.در اجرای این قرارداد پیمانکار متعهد می‌گردد توسط ........................ نفر کارگر فنی ماهر و ....................... نفر تکنسین ذیصلاح فنی و حرفه‌ای و ........................ نفر مهندس که در محل مقیم / غیر مقیم می‌باشند سیستم‌ها و دستگاه‌های موضوع قرارداد را تحت کنترل و بازرسی مداوم قرار دهند. بازدیدها و بازرسی‌ها باید بصورت کامل و با تنظیم گزارش بازدید و ارائه چک لیست‌ها صورت گرفته و هر گونه سرویس و یا تعویض بموقع قطعات در اجزاء اصلی و یا فرعی سیستم‌ها و دستگاه‌ها صورت پذیرد و در گزارش‌ها منعکس گردیده و به نفر شیفت بعدی تحویل گردد. علاوه بر کنترل مداوم لازم است سیستم‌ها و دستگاه‌ها توسط یکنفر مهندس تاسیسات که حداقل 5 سال سابقه کاری مفید و مرتبط داشته باشد در هر ماه یک بار و حسب درخواست کارفرما در هر زمان مورد بررسی قرار گرفته و نتیجه آن گزارش شود و در این گزارش شرایط کار فعلی دستگاه‌ها- نیاز به قطعات و تعویض لوازم فرسوده و یا جایگزین نمودن قطعات جدید به جای قطعات قدیمی اعلام و منعکس شده باشد. در صورت غیر مقیم بودن تکنسین‌ها و یا مهندسین ، با اعلام تلفنی کارفرما تکنسین‌ها و یا مهندسین پیمانکار باید حداکثر ظرف مدت ...... ساعت جهت بازدید و رفع نقص از دستگاه های موضوع قرارداد به محل مراجعه نمایند. تبصره 1 : منظور از تعمیر، بازسازی یا تعویض هر گونه قطعات و لوازم است که بر اساس استهلاک و شوک وارد بدستگاه لازم است تعویض و جایگزین شود. بدیهی است عملیاتی که باید انجام شود تا قطعه‌ای تعویض شود و نیز راه اندازی مجدد جزء خدمات تعمیر و تعویض قطعی می‌باشد. تبصره 2 : تغییرات و تعمیرات کلی در سیستم های آسانسورها موضوع قرارداد که خارج از وظایف و مسوولیت‌های پیمانکار است می‌بایست با دلایل و توجیهات فنی کافی صورت گیرد. بدیهی است خرابی‌هایی که در چارچوب تغییرات کلی قرار می‌گیرد نظیر آنچه در ذیل شرح داده شده از جهت نحوه سرویس و راهبری و دلایل خرابی توسط نماینده کارفرما بررسی و کنترل گردیده و بعد از تعیین علت خرابی دستگاه و در صورت عدم قصور پیمانکار اخذ تصمیم خواهد شد. تغییرات کلی شامل : الف - سیم پیچی موتورهای الکتریکی ب - تعویض دربها ج – تعویض سیم بکسل د – تعمیرات اساسی موتور و گیربکس تبصره 3 : شرح جزئیات سرویس و تعمیرات مورد انتظار کارفرما که جزء تعهد پیمانکار است در پیوست شماره (1) این قرارداد که مشخصات فنی آن تهیه و تنظیم گردیده مندرج است. 2.پیمانکار موظف است جهت هر دستگاه شناسنامه‌ای تهیه نماید و ضمن ثبت مشخصات فنی آن کلیه تعمیرات جزئی و کلی و یا سرویس‌های انجام شده را در آن شناسنامه ذکر نماید. 3.پیمانکار موظف است تعهدات خود را بر طبق شرایط این قرارداد و موضوع تبصره 3 ماده 7 انجام دهد. بدیهی است چنانچه پیمانکار در انجام تعهدات خود قصور نماید کارفرما حق خواهد داشت ضمن ارسال اخطار به پیمانکار راسا و به هر طریقی که مقتضی بداند نسبت به انجام آن بخش از تعهدات پیمانکار که صورت نگرفته است اقدام و دو برابر هزینه خسارات وارده را از پیمانکار وصول نماید.(این جریمه علاوه بر مبالغ اعلامی در ماده 5 قرارداد می‌باشد) تشخیص میزان خسارات و برآورد هزینه مربوطه بعهده کارشناس منتخب کارفرما می‌باشد. پیمانکار با امضاء ذیل این قرارداد اعلام و اقرار می‌نماید که از مشخصات موضوع قرارداد و شرایط و ضوابط مربوطه به نحوه انجام کار و جزئیات تعهداتی که بر عهده گرفته اطلاع کامل دارد. 4.پیمانکار نگهدار و سرویس و تعمیر بالابرهائی را که طبق ماده 1 به او واگذار شده است بعهده گرفته و تعهد نمود که طبق دستورالعمل کارخانه‌های سازنده و استانداردهای مورد قبول از نظر نگهداری و تعمیرات و سرویس را رعایت کرده و با توجه به نیازمندیهای کارفرما بالابرهای مربوطه را راه اندازی کرده و امور راهبری آنها را بعهده داشته باشد و چنانچه در اثر قصور یا تقصیر پیمانکار حسب تشخیص و تایید کارشناس منتخب کارفرما خرابی و خسارت به دستگاه‌ها وارد آید پیمانکار موظف است به هزینه خود در اسرع وقت نسبت به رفع نقص و جبرا ن خسارت وارده که از هر نظر مورد تایید کارشناس کارفرما باشد اقدام کند و در غیر اینصورت کارفرما مجاز است خسارت وارده را از محل هر گونه مطالبات و یا سپرده حسن انجام تعهدات و سپرده حسن انجام کار و یا اموال پیمانکار وصول نماید. 5.بهره برداری از بالابرهای موضوع این قرارداد بطور مداوم/ منقطع انجام می‌شود. پیمانکار موظف است که بالابرها را در تمام مدت شبانه / روز در ساعات اداری از ................ لغایت ................... تحت کنترل و مهیا برای کار آماده نگهدارد. 6. تعطیلات رسمی و تعطیلات کارگری و تعطیلات آخر هفته به هیچ وجه مانع از اجرای مفاد بنده 5 ماده 7 نیست. 7.پیمانکار افراد مورد نیاز برای اجرای این قرارداد را ظرف یک هفته پس از امضاء این قرارداد کتبا به کارفرما معرفی می‌نماید و در صورت عدم صلاحیت فنی نامبردگان به تشخیص کارفرما، پیمانکار موظف است حداکثر ظرفت مدت 48 ساعت نسبت به تعویض آنان اقدام نماید. 8.پیمانکار موظف است کلیه وسایل فنی مورد نیاز و ابزار و لوازم لازم را جهت انجام موضوع این قرارداد در محل کار فراهم آورد بطوری که هیچ گونه تاخیری در اجرای قرارداد به لحاظ کمبود وسایل مذکور صورت نپذیرد. این این بابت هیچ گونه مسئولیتی متوجه کارفرما نخواهد بود. 9.کلیه کارگران فنی و غیر فنی ، تکنسین‌ها و مهندسین مرتبط با موضوع قرارداد، کارگران پیمانکار محسوب می‌شوند و هیچگونه رابطه استخدامی یا کارگری با کارفرما نداشته و نخواهند داشت. پیمانکار متعهد گردید کلیه مقررات راجع به قانون تامین اجتماعی و قانون کار و مقرراتی که حاکم بر حقوق کار و کارگر باشد را جهت اجرای موضوع این قرارداد مراعات نماید و کارفرما هیچ گونه مسئولیتی در خصوص حوادث احتمالی و مقررات ناشی از حقوق قانون کار نخواهد داشت. 10.در صورتی که پیمانکار تشخیص دهد تمام یا قسمتهای اصلی بالابرهای موضوع قرارداد با توجه به توضیحات مندرج در تبصره 2 ماده 7 فرسوده و یا غیر قابل استفاده است. موظف است مراتب را کتبا و به موقع به کارفرما اعلام داشته و در صورت تایید کارفرما و توافق هزینه‌ها نسبت به رفع نقص اعم از تعمیر و یا تعویض اقدام نماید. در غیر این صورت چنانچه بعلت عدم اجرای مفاد این ماده خسارتی به کارفرما وارد آید مسئولیت جبران آن با پیمانکار است. 11.در صورتی که ورود به قسمت یا قسمت هائی از ساختمان توسط کارفرما برای کارگران پیمانکار ممنوع باشد یا ورود به آن قسمت محتاج حضور نماینده کارفرما باشد قبلا با کارفرما هماهنگ شود تا خللی در امر سرویس و مراقبت ایجاد نشود. 12.پیمانکار در اجرای وظیفه خویش بنحوی عمل خواهد نمود که اختلالی در محیط کار ایجاد نشود. تعمیرات ضروری باید در حداقل زمان مورد نیاز و با رعایت مقررات حفاظتی و نیز پرهیز از ایجاد صداهای گوش خراش و مخل کار و جلوگیری از آلودگی محیط انجام گیرد. 13.قطعات تعویض شده پس از تهیه صورت جلسه در قبال اخذ رسید به کارفرما تحویل داده می‌شود. 14.پس از انقضاء مدت قرارداد کلیه بالابرها و تجهیزات آن و لوازم به همان صورت که به پیمانکار تحویل داده شده طی صورت جلسه‌ای با حضور نمایندگان کارفرما به پیمانکار جدید تحویل داده خواهد شد. 15.بیمه نمودن مسافران بالابرها در مقابل حوادث جانی و نقص عضو هر بار حادثه بمبلغ ............................... ریال بر عهده پیمانکار می‌باشد. 16.پرداخت کلیه حقوق و مزایائی که طبق قوانین کار و تامین اجتماعی به کارگران پیمانکار موضوع این قرارداد تعلق می‌گیرد با پیمانکار است. پیمانکار مکلف است کسور قانونی مشمول لیست حقوق و مزایای مستخدمین خود را از قبیل (بیمه و مالیات) طبق قوانین مربوطه کسر و به مراجع قانونی ذیربط ارسال نماید. کارفرما در این خصوص هیچ گونه تکلیف و تعهدی ندارد. 17.در صورت درخواست کارفرما، پیمانکار موظف است در تهیه و تامین قطعات مورد نیاز همکاری نماید. 18.پاسخگوئی به کلیه دعاوی قانونی و خواسته‌های کارگران فنی و غیر فنی، تکنسین‌ها و مهندسین تحت پوشش، در محاکم اداری و قضائی و هیئت های رسیدگی به دعاوی کارگران با پیمانکار است. به عبارت دیگر رعایت الزامات قانون کار و قانون تامین اجتماعی برای کارگرانی که به خدمت گرفته می‌شوند با پیمانکار می‌باشد و بنابر این پاسخگوئی در برابر شکایات آنان به عهده پیمانکار بوده و کارفرما هیچ گونه تعهدی در مورد امور استخدامی، رفاهی و پرداخت‌های کارگران و سایر الزامات قانون کار و قانون تامین اجتماعی در برابر کارگران موصوف نخواهد داشت. 19.نفرات پیمانکار می‌بایست با لباس متحد الشکل و مناسب شئون اداری و مشخص بودن وظائف فنی آنها با الصاق کارت شناسائی در محل کار خود حضور یابند. 20.پیمانکار موظف است آب و هوا و نزولات جوی و موقعیت جغرافیائی محل و امکانات اجرای عملیات در فصول مختلف را با توجه به مدت اجرای کار در نظر گرفته و از این بابت هیچ گونه ادعائی از طرف پیمانکار قابل ادعا نمی‌باشد. 21.پیمانکار موظف است مراحل کار را طوری برنامه‌ریزی نماید که مانعی در پیشرفت فعالیت های جاری محل اجرای قرارداد بوجود نیاید و در صورتی که در اجرای این موضوع خسارتی وارد شود مسئولیت جبران این خسارت بعهده پیمانکار می‌باشد. 22.پیمانکار موظف است قبل از شروع کار کلیه آئین‌نام‌های موجود حراستی، حفاظتی، ایمنی کار و یا کارکنان را مطالعه و بررسی نموده و ترتیبات لازم را برای رعایت مواد مقررات و دستورات مزبور فراهم آورد و در صورتی که بعلت عدم رعایت آئین‌نامه‌ها و دستورات جاری از طرف پیمانکار خسارتی به ساختمان و یا اشخاص وارد آید و یا پیمانکار مشمول جرائمی گردد، کارفرما از این بابت هیچ گونه تعهد و مسئولیتی نخواهد داشت و کارفرما میزان و مبلغ خسارات را تعیین و کتبا به پیمانکار ابلاغ خواهد نمود تا ظرف مدت ده روز از طرف پیمانکار پرداخت گردد. 23.پیمانکار موظف به پرداخت هزینه‌های ناشی از اجرای قوانین کار و بیمه‌های اجتماعی و کارگری من جمله و بدون قید حصر پرداخت حقوق و دستمزد، اخراج، سنوات، بن، عائله مندی، اضافه‌کار، عیدی و پاداش و بیمه کارکنان و ایادی خود بوده و قوانین مالیات ها را در قیمت پیشنهادی خود ملحوظ کرده و بعدا حق درخواست اضافه پرداختی نخواهد داشت. 24.تهیه و تامین ابزار، کلیه ماشین آلات، داربست، جرثقال و بالابر را جهت انجام نگهداری در اختیار داشته و کارفرما هیچ گونه تعهدی از این بابت نخواهد داشت. 25. پیمانکار تعهد می‌نماید از کارگران فنی دارای حداقل مدرک تحصیلی دیپلم فنی و دارای سلامت جسمی و روحی (به تایید مراکز درمانی) استفاده نماید. 26.کارگران مورد استفاده پیمانکار اعم از کارگر فنی، تکنسین، مهندس می‌بایست دارای توانائی انجام وظایف محوله را داشته و همچنین دارای کارت پایان خدمت یا معافیت باشد. 27.پیمانکار متعهد است در شیفت بندی عوامل خود بگونه‌ای عمل نماید که هیچ‌گونه خللی در انجام وظیفه محوله بوجود نیاید و با هماهنگی کارفرما تمامی تعطیلات و غیره پوشش داده شود و برنامه تنظیمی بصورت کتبی به اطلاع کارفرما و تصویب آن برسد. 28. پیمانکار مجاز به استفاده بیش از 240 ساعت در ماه از یک نیروی فنی نبوده و هر نیرو باید در موضوع کاری مشخص فعالیت نماید. 29.پیمانکار می‌بایست کلیه پرسنل مستقر در محل کار را بیمه نموده و علاوه بر آن با یکی از شرکت های بیمه قرارداد مسوولیت مدنی مبادله و یک نسخه از آن را در اختیار کارفرما قرار دهد. ماده 8 – تعهدات کارفرما : 1. تامین قطعات و لوازم یدکی درخواست شده از سوی پیمانکار پس از تایید نماینده کارفرما 2. کارفرما در حد امکان تسهیلات لازم از قبیل دفتر کار و کارگاه و ........ وبا توجه به شرایط قرارداد در اختیار پیمانکار قرار خواهد داد. 3. پرداخت مبلغ قرارداد مندرج در ماده 3 این قرارداد پس از دریافت گواهی‌های مربوطه و تایید حسن اجرای تعهدات و با رعایت مفاد ماده 10 این قرارداد. 4. کارگران پیمانکار می‌توانند بر اساس ضرورت در تمام مدت شبانه روز از قسمت های مختلف و تجهیزات و تاسیسات موضوع قرارداد بازدید نماید و در صورت وجود نقص نسبت به رفع آن اقدام کنند و کارت شناسائی خود را بر لباس مخصوص تعمیرات به سینه الصاق کنند. 5. در صورتی که کارشناس مورد اعتماد طرفین یا کارشناس مراجع قانونی،‌ کارفرما را در استفاده ناصحیح از بالابر ها و تجهیزات جنبی آن مقصر اعلام نماید مسئولیت جبران خسارت از پیمانکار ساقط می‌گردد. ماده 9 – شرایط فورس ماژور: در صورتی که اجرای موضوع قرارداد طبق برنامه زمانبندی توافقی بر اثر وقوع رویدادهای غیر قابل پیش‌بینی و خارج از اراده کارفرما و پیمانکار متوقف گردد. شرایط جدید که در اثر حوادث قهریه و غیر مترقبه ایجاد می‌شود طبق توافق طرفین تعیین خواهد شد. ماده 10 – نحوه پرداخت : 1. پرداخت مبلغ مندرج در ماده 3 این قرارداد بصورت ماهیانه و پس از دریافت گواهی‌های مربوطه و تایید حسن اجرای تعهدات از سوی .................... و پس از کسر کلیه کسورات قانونی توسط کارفرما انجام خواهد شد. 2. از هر پرداخت به پیمانکار 5% بابت ماده 38 قانون تامین اجتماعی کسر و در حساب سپرده نزد دانشگاه نگهداری می‌شود، استرداد 5% سپرده مذکور پس از ارائه مفاصا حساب از سازمان تامین اجتماعی توسط پیمانکار و با رعایت ماده 38 و اصلاحات الحاقی به آن ممکن خواهد بود. 2. پرداخت آخرین صورتحساب پیمانکار منوط به اخذ مفاصا حساب از سازمان تامین اجتماعی و ارائه به کارفرما می‌باشد. 4. از هر پرداخت به پیمانکار10% مطابق مفاده ماده 3 این قرارداد بعنوان ضمانت حسن انجام کار کسر و در حساب سپرده‌ نزد دانشگاه نگهداری می‌شود و این مبلغ در پایان قرارداد و در صورتی که پیمانکار بدون ایجاد خسارت به کارفرما، موضوع قرارداد را بطور کامل به پیمانکار بعدی و یا نماینده کارفرما تحویل نماید با درخواست کتبی به پیمانکار مسترد می‌گردد. ماده 11- سپرده حسن انجام تعهدات : به منظور حسن اجرای تعهدات موضوع قرارداد، پیمانکار می‌بایست قبل از مبادله قرارداد معادل 10% از کل مبلغ قرارداد را به عنوان تضمین حسن انجام تعهدات بصورت ضمانت نامه بانکی معتبر و یا واریز نقد به حساب سپرده کارفرما و یا تضمین مورد قبول کارفرما تسلیم نماید که با رعایت مفاد قرارداد و پس از تسویه حساب کامل در انتهای قرارداد و تایید کارفرما به پیمانکار مسترد می‌گردد. ماده 12 – تاخیر وتخلف ازاجرای این‌قرارداد که موجب جریمه پیمانکار و نهایتا فسخ می‌گردد: 1. عدم اجرای صحیح و کامل هر یک از مواد قرارداد یا پائین بودن کیفیت خدمات ارائه شده بنابه تشخیص کارفرما تخلف محسوب شده و کارفرما مجاز است پس از ابلاغ دو اخطار کتبی بفاصله 7 روز و عدم تغییر رویه پیمانکار، بصورت یک جانبه نسبت به لغو قرارداد و ضبط تضمین حسن اجرای تعهدات به نفع خود اقدام نماید. اجرای این بند مانع اجرای مفاد بند‌های 2 و3 و4و 5 ماده 12 نمی‌گردد. 2. چنانچه در اجرای مفاد این قرارداد تاخیری صورت پذیرد، مدت تاخیر مشمول خسارت دیرکرد در انجام تعهد بوده و خسارت وارده هر روز به مبلغ ............ ریال تعیین که از محل مطالبات و تضمین حسن اجرای تعهدات و یا سایر سپرده‌ها و اموال پیمانکار توسط کارفرما وصول می‌گردد. 3. در صورت تکرار تاخیر در انجام تعهدات و یا تخلف از مفاد قرارداد بیش از سه مورد کارفرما می‌تواند قرارداد را یک جانبه فسخ و تضمین حسن اجرای تعهدات را به نفع خود ضبط و وصول نماید. 4. عدم حضور به موقع تکنسین‌ها و کارگران و مهندسین مربوط به پیمانکار در زمان ها و یا مکان های مقرر به منزله تخلف محسوب می‌گردد. 5. پیمانکار موظف است خساراتی را که به واسطه فعل یا ترک فعل و قصور یا تقصیر کارگران فنی و غیر فنی، تکنسین‌ها و مهندسین خود به کارفرما یا اشخاص ثالث حقیقی و حقوقی در محدوده این قرارداد وارد می‌شود جبران نماید. این امر رافع مسوولیت های شخصی افراد در مقابل قوانین و مراجع قضائی و حقوقی نیست. 6. در صورتیکه هر یک از کارگران پیمانکار مورد قبول کارفرما قرار نگیرد و اخلاق و رفتار و نحوه انجام وظیفه آنان مورد رضایت کارفرما نباشد پیمانکار موظف است ظرف مدت 48 ساعت پس از ابلاغ کتبی کارفرما نسبت به تعویض آنان اقدام و جانشین مناسب را معرفی نماید. ماده 13 – حل اختلاف: در صورت بروز هر گونه اختلاف بین طرفین این قرارداد، موضوع اختلاف از طریق مذاکره به صورت مسالمت آمیز حل و فصل می‌گردد و در غیر اینصورت موضوع اختلاف به داوری آقا/خانم/شرکت/ موسسه ...................................................... ارجاع و تصمیم متخذه برای طرفین لازم‌الاجرا خواهد بود. در طول رسیدگی به اختلاف، پیمانکار مکلف است بدون تعلل و مطابق مفاد قرارداد به کار خود ادامه دهد. ماده 14 – سایر ضوابط : 1. پیمانکار حق واگذاری و انتقال تمام یا قسمتی از موضوع قرارداد را به غیر ندارد. در صورت تخلف، کارفرما می‌تواند با فسخ قرارداد، خسارت وارده را از محل مطالبات و تضمین حسن اجرای تعهدات وصول نماید. 2. ساعات انجام کار را کارفرما تعیین و پیمانکار مکلف به رعایت آن می‌باشد. 3. پیمانکار متعهد و مسئول پاسخگوئی کلیه حقوق مربوط به کارگران خود در قبال قانون کار و قوانین تامین اجتماعی و سایر مراجع قانونی ذیربط می‌باشد و کارفرما هیچ گونه تعهد و مسئولیت و پاسخگوئی در قبال موضوعات ذکر شده ندارد. ماده ۱۵- اقامتگاه و شماره تماس طرفین : کارفرما : پیمانکار : تبصره 1: طرفین قرارداد ملزم هستند در صورت تغییر آدرس حداکثر ظرف ده روز نشانی جدید خود را کتباً به اطلاع یکدیگر برسانند ، در غیر اینصورت کلیه مراسلات ، آگهی ها و اخطارهای قانونی به آدرس سابق نافذ و معتبر خواهد بود . ماده 1۶ – نسخه های پیمان: این پیمان در پانزده (15) ماده و پنج (3) تبصره تنظیم (در دو نسخه) که هر کدام حکم واحد را دارد کارفرما پیمانکار لیست جزئیات تعمیرات مربوط به تبصره 3 ماده 7 قرارداد بالابر 1. سرویسهای روتین اجزاء آسانسور بصورت روزانه، هفتگی، ماهیانه و سالانه نظیر روغنکاری، تعویض روغن گیربکس، تعویض قطعات مستهلک شده، بازدید از سیم بکسل، موتورگیربکس، کابین، درب و اجزاء آن دیکتاتورها، تابلو و مدار فرمان، سیستم پاراشوت و فلکه چرخ 2. بازنمودن و بستن مجدد قطعات اصلی آسانسور (در صورت لزوم) نظیر باز کردن موتور و بستن مجدد آن و تعویض موتور درها 3. کنترل اجزاء داخل کابین و در صورت لزوم تعویض لامپ، آینه، شاسی‌ها و نمراتور. 4. انجام تغییرات در عملکرد آسانسور حسب درخواست کارفرما با توجه به قابلیتهای تابلو کنترل نظیر تنظیم اولویت توقف و یا باز نمودن و بستن توقف در یک طبقه. 5. بازدید و تعویض قطعات و لازم داخل تونل. 6. اعلام بموقع ریز قطعات استهلاکی مورد نیاز جهت خرید آنها. 7. ارائه گزارش بازدید در هر مرحله به کارفرما.
قرارداد مشاوره و نظارت

قرارداد مشاوره و نظارت

قرارداد مشاوره و نظارت قرارداد مشاوره و نظارت ماده ۱: این قرارداد بین طرفین خانم/ آقای / شرکت .............................. به شماره ملی / ثبت .................... که از این پس اختصاراً در این قرارداد کارفرما نامیده می شود و خانم/ آقای / شرکت ............................... به شماره ملی / ثبت .................... از طرف دیگر که از این پس مشاور نامیده می شود، با شرایط ذیل منعقد می گردد. ماده 2: مدت قرارداد مدت اجرای قرارداد برای مراحل مختلف خدمات موضوع قرارداد از تاریخ لغایت به مدت ماه تعیین می گردد. مدت قرارداد با توافق طرفین قابل تمدید است . ماده 3 : حق الزحمه مشاورر و نحوه پرداخت آن 3.1.حق الزحمه ناظر مطابق با مصوبه هیئت مدیره محاسبه می گردد که کل مبلغ قابل پرداخت در طول مدت قرارداد.................. ریال می باشد . 3.2.پرداخت به مشاور متناسب با پیشرفت پروژه و تائید کار فرما صورت می گیرد . 3.3.از هر پرداخت بر اساس مقررات مالیات های مستقیم میزان مالیات متعلقه کسر و به حساب وزارت امور اقتصادی و دارائی واریز می گردد. 3.4. بیمه تامین اجتماعی به عهده مشاور است و کار فرما از این بابت مسئولیتی نخواهد داشت . 3.5. در صورت نیاز به ماموریت که توسط کارفرما به مشاور اعلام می شودکلیه هزینه های مربوط به ایاب و ذهاب (بلیط رفت و برگشت ) ، اسکان و غذا به عهده کار فرما می باشد . ماده 4 : تعهدات و وظایف مشاور ناظر متعهد است که وظایف خود را به شرح زیر انجام دهد: 4.1. مشاور متعهد می شود پس از تائید کارفرما و انعقاد قرارداد ، با مطالعه کلیه اطلاعات که از طرف کارفرما در اختیار وی قرار داده شده ، مطالعه شرح فعالیت های مراحل طرح و برنامه زمان بندی و اهـداف طرح پِِیوست ( 1) از جزئیات انجام مراحل طرح تحقیقاتی آگاهی کامل یافته و با مطالعه فعالیت های انجام شده روند پیشرفت تحقیقات را پیگیری نماید . 4.2. اطلاعات اسناد و مدارکی که به منظور نظارت طرح در اختیار مشاور قرار می گیرد و نیز کلیه گزارشات مربوط به طرحی که از طریق مجری به ناظر ارسال می شود متعلق به کارفرما بوده و مشاوربایستی آنها را همواره محرمانه تلقی و در حفظ و نگهداری آنها دقت نموده و در پایان کلیه اسناد و مدارک را به کارفرما تسلیم نماید . 4.3.تنظیم یک برنامه ماهانه با مجری اصلی طرح جهت برگزاری جلسه ودر صورت ضرورت مراجعه و بازدید از نحوه اجرای مراحل مختلف طرح و نهایتا"کسب اطلاع از چگونگی پیشرفت کار و اعلام نتایج آن به کارفرما . 4.4. بررسی وتطبیق روند انجام کار بر اساس مراحل پیش بینی شده انجام طرح و نهایتا" گزارش هر گونه انحراف به کارفرما . 4.5.بررسی و تطبیق زمان اجرای هر مرحله از طرح نسبت به برنامه زمان بندی شده و بررسی کاهش یا افزایش زمان در مواقع مورد لزوم توسط مجری و ارائه توضیحات لازم به کارفرما پس از تائید آن . تبصره : در صورتی که پیشرفت طرح با برنامه زمانبندی شده تطابق ننماید ضمن گزارش دلایل عدم پیشرفت و راهکار های آن را نیز اعلام نماید . 4.6. اظهار نظر و تائید ریز اقدامات اجرائی در ارتباط با هر یک از مراحل طرح که از طرف مجری پیشنهاد می شود و تطبیق اقدامات انجام گرفته با اهداف طرح. 4.7. ارائه پیشنهاد به کار فرما برای تکمیل مراحل مختلف طرح در صورت نیاز . 4.8. شرکت در جلساتی که در ارتباط با طرح بوده و به خواست کار فرما اعلام می شود. 4.9.بررسی و اظهار نظر در مورد گزارشات نهائی هر یک از مراحل طرح و اعلام نواقص و کمبود های احتمالی آن . 4.10.بررسی و اظهار نظر در مورد گزارشهای طرح که توسط مجری تهیه می شود . 4.11.بررسی و اظهار نظر در مورد سایر پیشنهاداتی که مجری در ارتباط با انجام طرح ارائه می نماید . 4.12.مشاور موظف است هر ماهه پیشرفت فیزیکی طرح را به کارفرما گزارش کند. درصورتی که پیشرفت طرح با برنامه زمان بندی شده تطابق نکند ناظر موظف است دلیل عدم پیشرفت طرح را گزارش و راه کارهای آن را ارائه نماید . 4.13.مشاور موظف است فرم صورتجلسه نظارت بر پروژه های تحقیقاتی ( پیوست 3 ) را دقیقا" تکمیل و به کار فرما به صورت ماهیانه ارائه نماید . 4.14.مشاور موظف است گزارش های پیشرفت طرح را که از طرف مجری ارائه می شود بررسی و مطالعه کند و پس از اعمال نظر در خصوص هر یک از موارد آن در صورتی که اشکالات و نواقصی مشاهده نشود آنرا تائید نموده ( ظرف مدت زمان مورد درخواست ) در غیر این صورت جهت رفع نواقص آنرا توسط کارفرما به مجری بازگرداند . 4.15.مشاور موظف است گزارش های پیشرفت طرح را که طی نامه به وی ارسال می گردد بررسی و نظرات خود را طی فرم ارزشیابی و پیشرفت طرح تحقیقاتی( پیوست 2) حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ دریافت به اطلاع کارفرما برساند. بدیهی است کارفزما الزامی در خصوص اعمال نقطه­نظرات پس از اتمام مهلت فوق نخواهد داشت. ماده 5 : تعهدات کارفرما 5.1.در اختیار گذاشتن کلیه اطلاعات ، مدارک و گزارشات موجود در ارتباط با موضوع قرارداد 5.2.فراهم نمودن امکان تردد مشاور در دفاتر کارفرما ، آزمایشگاه ها و کارگاه ها. ماده 6 : خاتمه و فسخ قرارداد 6.1.کارفرما در طول مدت قرارداد می تواند با یک اعلام کتبی و مهلت زمانی 15 روزه قرار داد را خاتمه دهد. در این صورت مشاور آن قسمت از موضوع قرارداد و اسناد و مدارک را که قابل تحویل است ظرف مدت مذکور تحویل داده و حق الزحمه کارهای انجام شده تا تاریخ خاتمه قرارداد را که به تأیید کار فرما رسیده است ( پس از کسرکسورات قانونی ) دریافت می نماید . 6.2.در موارد ذیل کار فرما می تواند قرارداد را فسخ کند: الف : تاخیر غیر موجه بیش از 15 روز مشاور در انجام خدمات مربوط به قرارداد. ب: عدم اعمال دقت لازم و معمول در اجرای قرارداد توسط مشاور. ج- واگذاری قرارداد به غیر بدون اجازه کتبی از کارفرما. - در موارد مذکور 20 درصد از حق الزحمه مشاور به عنوان خسارت از حساب وی کسر می شود. ماده 7: قوه قهریه ( فورس ماژور ) در مورد تاخیرات ناشی از حوادث قهریه مانند سیل ، زلزله ، آتش سوزی و جنگ ، مشاور از مسئولیت مبراست مشروط بر آن که این گونه حوادث اولا" غیر قابل پیش بینی بوده ، ثانیا" جلوگیری ویا رفع آن از عهده مشاور خارج بوده باشد. در چنین حالتی مشاور در اسرع وقت کارفرما را از بروز حوادث مطلع و تعلیق ویا خاتمه قرارداد را از کار فرما درخواست می کند ، کارفرما پس ازحصول اطلاع و بررسی پیشنهادات در صورت تائید یا زمان مناسبی را برای تعلیق در نظر می گیرد و یا قرارداد را خاتمه داده ، ضمن تصفیه حساب مراتب را به اطـــلاع مشاور می رساند. ماده 8 : حل اختلافات کلیه اختلافات احتمالی یا بروز موارد غیر قابل پیش بینی که از طریق مذاکره مستقیم قابل حل نباشد به داور مرضی الطرفین آقا/ خانم / موسسه یا شرکت ...........................ارجاع می شود که رای صادره برای طرفین قطعی و لازم الاجراء خواهد بود. ماده 9 : عدم واگذاری قرارداد ناظر حق ندارد بدون تصویب قبلی و کتبی کارفرما تمام و یا قسمتی از تعهدات موضوع قرار داد را به شخص یا اشخاص حقیقی یا حقوقی دیگر واگذار نماید و یا انتقال دهد . ماده ده- اقامتگاه و شماره تماس طرفین : کارفرما : مشاور: تبصره 1: طرفین قرارداد ملزم هستند در صورت تغییر آدرس حداکثر ظرف ده روز نشانی جدید خود را کتباً به اطلاع یکدیگر برسانند ، در غیر اینصورت کلیه مراسلات ، آگهی ها و اخطارهای قانونی به آدرس سابق نافذ و معتبر خواهد بود . ماده ۱۱- نسخه های قرارداد این قرارداد در ......... ماده، تعداد ...... پیوست، به زبان فارسی و در ..... نسخه تنظیم گردیده و کلیه نسخه های آن دارای اعتبار یکسان و برابر می باشد. کلیه نسخ این قرارداد و تبصره های ذیل آن در تاریخ ........... امضاء طرفین رسیده و آنها با امضای این قرارداد ، خود را متعهد و ملزم به اجرای کلیه مفاد آن و پیوست های مربوطه می دانند. نام ونام خانوادگی و سمت کارفرما نام و نام خانوادگی و سمت پیمانکار مهروامضاء مهر و امضاء
قرارداد مدیریت اجرایی

قرارداد مدیریت اجرایی

قرارداد مدیریت اجرایی قرارداد مدیریت اجرایی بین شرکت………………به مدیریت……………..که در این پیمان «کارفرما» نامیده می شود و به نمایندگی آقای………..از یک طرف و شرکت………………که به شماره……………….مورخ……………اداره ثبت شرکت ها به ثبت رسیده و در این پیمان «پیمانکار مدیریت» نامیده می شود و محل قانونی آن……………می باشد به نمایندگی آقای /آقایان…………از طرف دیگر پیمان زیر منعقد می گردد. ماده 1: موضوع پیمان موضوع پیمان عبارت است از مدیریت فنی، مالی،اداری و اجرایی کارهای به شرح زیر: الف…………………………………. ب……………………………………. ج…………………………………….. د…………………………………….. هـ……………………………………. و…………………………………….. و بالاخره کارهای احتمالی موضوع ماده 29 شرایط عمومی پیمان که طبق اسناد و مدارک مندرج در ماده 2انجام می شود. ماده 2: اسناد و مدارک پیمان این پیمان شامل اسناد و مدارک زیر است: الف) پیمان مدیریت حاضر ب) شرایط خصوصی پیمان مدیریت ج)شرایط عمومی پیمان د) دفتر مشخصات عمومی هـ)دفتر مشخصات خصوصی و)فهرست بهاء پایه …………..سال و…………………وبرآورد تقریبی کارهای موضوع پیمان برآن اساس ز) نقشه های کلی و تفصیلی اجرایی ح)برنامه پیشرفت فیزیکی کار ط)برنامه تفصیلی اجرایی و صورت مجلس ها و موافقت نامه ها و هر نوع سند دیگری که در مورد کارها و یا امور دیگر در مدت پیمان تنظیم گردد وبه امضاء طرفین برسد. ی)نقشه های اجرایی که در طول مدت پیمان تهیه و توسط کارفرما و یا جانشین او ابلاغ گردد. ک…………………………. ل………………………… تبصره 1: هرگاه بین مواد و فصول بعضی از اسناد و مدارک بالا تناقص وجود داشته باشد در درجه اول پیمان مدیریت حاضر و دردرجه دوم شرایط خصوصی پیمان مدیریت و در درجه سوم دفترچه مشخصات خصوصی و در درجه چهارم فهرست بهاء و در درجه پنجم شرایط عمومی پیمان و در درجه ششم نقشه های کلی و تفصیلی اجرایی ملاک عمل خواهد بود. ماده 3: مبلغ حق الزحمه ویا مبلغ پیمان مدیریت ،هزینه اجرای عملیات الف) مبلغ حق الزحمه که بابت انجام تعهدات و وظایفی که به موجب این پیمان و شرایط عمومی و شرایط خصوصی تا به عهده شرکت پیمانکار مدیریت می باشد مقطوعا (عدد)……….ریال (حروف) …………..ریال است. تغییراتی که براثر تغییر بهای مصالح و دستمزدها در مبلغ هزینه حادث شود برمبلغ حق الزحمه تاثیری نخواهد گذاشت و پیمانکار مدیریت بابت مدیریت کارهای موضوع این پیمان حق الزحمه مقطوعی که در فوق تعیین شده است دریافت خواهد داشت که نحوه دریافت آن در شرایط خصوصی پیمان مدیریت مشخص گردیده. حذف قسمتی از کار تا میزان 10% برآورد تقریبی کارهای موضوع پیمان طبق بند« و» ماده2در مبلغ حق الزحمه تاثیری نخواهد گذارد ولی در صورتی که این حذف بیش از 10% باشد حق الزحمه پیمانکار مدیریت براساس نتایج حاصله به شرح شرایط خصوصی پیمان مدیریت تصحیح می گردد. ارجاع کار جدید چنانچه مقادیر آن تا میزان 10% برآورد تقریبی کارهای موضوع پیمان طبق بند «و»ماده 2 باشد تاثیری در مبلغ حق الزحمه مقطوع نداشته و چنانچه از میزان 10% به شرح مزبور بیشتر گردد پیمان مدیریت جداگانه ای مورد عمل قرار خواهد گرفت. ب)هزینه اجرایی عملیات موضوع پیمان که به طور مستقیم و غیر مستقیم باید پرداخت شود تا کلیه عملیات اجرایی موضوع پیمان به پایان برسد و برای بهره برداری و تحویل به کارفرما آماده گردد توسط کارفرما تامین و پرداخت تمام و یا قسمتی از آن طبق شرایط خصوصی پیمان و تحت شرایطی که در آن قید شده است به وسیله پیمانکار مدیریت به عنوان امین و وکیل از طرف کارفرما صورت خواهد گرفت. ماده 4: مدت پیمان مدت پیمان………….ماه شمسی می باشد و شامل دوقسمت زیر است: الف) مدت تحویل وآماده کردن کارگاه…………ماه ب) مدت اجرای عملیات ……………….ماه پیمانکار مدیریت متعهد است در مدت پیمان با توجه به مواد 31و39 شرایط عمومی پیمان لااقل نود و هفت درصد کارهای موضوع پیمان را انجام داده و از کارفرما تقاضای تحویل موقت نماید. ماده 5: دوره تضمین کارها حسن انجام کلیه عملیت موضوع پیمان از تاریخ تحویل موقت برای مدت12 ماه شمسی از طرف پیمانکار مدیریت تضمین می گردد و این مدت به نام دوره تضمین نامیده می شود. اگر در دوره تضمین معایب و نقایصی در کار مشهود شود پیمانکار مدیریت مکلف است آن معایب و نقایص را به هزینه کارفرما و مدیریت خود رفع کند .برای این منظور کارفرما مراتب را با ذکر معایب و نقایص و محل آنها کتبا به پیمانکار مدیریت ابلاغ می کند و پیمانکار مدیریت باید حداکثر پانزده روز بعد از ابلاغ بالا شروع به رفع معایب و نقایص کند و آنها را طی مدتی که با تراضی کارفرما معین می شود رفع نماید. هرگاه پیمانکار مدیریت در اجرای این تعهد خود قصور ورزد و یا مسامحه کند کارفرما حق دارد آن معایب و نقایص را راساً و یا به هر ترتیب که مقتضی بداند رفع کند و زیان های وارده از این بابت را به تشخیص خود تعیین و از محل حق الزحمه ویا تضمین پیمانکار مدیریت ویا هر نوع مطالبات وسپرده ای که پیمانکار مدیریت نزد او دارد برداشت کند و یا نسبت به دریافت آن علیه پیمانکار مدیریت اقامه دعوی کند. کارفرما موارد فوق را به سازمان برنامه و بودجه منعکس می نماید. ماده 6: نظارت در اجرا نظارت در اجرای تعهداتی که پیمانکار مدیریت برطبق مفاد این پیمان و اسناد و مدارک پیوست آن تقبل نموده است ازطرف کارفرما به عهده اشخاص حقیقی و یا حقوقی ذیصلاحی واگذار خواهد گردید که در این پیمان دستگاه نظارت نامیده می شود و به فاصله پانزده روز پس از امضاء قرارداد کتبا به پیمانکار مدیریت معرفی خواهد شد. پیمانکار میدریت موظف است کارها را برطبق پیمان مدیریت و اصول فنی و همچنین برطبق دستورات و تعلیماتی که دستگاه نظارت ویا نماینده آن در حدود مشخصات و اسناد و مدارک پیوست پیمان مدیریت می دهد اجرا کند. کارفرما پیمانکار مدیریت
قرارداد متر مربعی زیربنا

قرارداد متر مربعی زیربنا

قرارداد متر مربعی زیربنا قرارداد متر مربعی زیربنا به تاریخ ……………………. در شهر………………… بین ………………… که در این پیمان کارفرما نامیده می شود به نمایندگی ……………………. از یک طرف , و ……………………… به نشانی ……………….. که از این به بعد پیمانکار نامیده می شود از طرف دیگر , پیمان زیر منعقد می گردد . ماده یک ـ موضوع پیمان موضوع پیمان عبارتست از : اجرای کامل کلیه عملیات ساختمانی ( ابنیه , تأسیسات برقی , تأسیسات مکانیکی ) , محوطه سازی , حصار کشی , راه اندازی و تحویل …………….. به جز کارهای مندرج در پیوست شماره یک , واقع در ……………. براساس مدارک , مشخصات فنی و نقشه های منضم به این پیمان که کلاً به رؤیت , مهر و امضای پیمانکار رسیده است و جزء لاینفک آن تلقی می شود و پیمانکار با اطلاع از کمیت و کیفیت آنها , مبادرت به قبول و تعهد نموده است . ماده دو ـ اسناد و مدارک پیمان این پیمان شامل اسناد و مدارک زیر است : الف) پیمان حاضر ب) نقشه های کلی , تفضیلی و اجرایی شامل : نقشه های پلان موقعیت و طرح استقرار در ………………….. برگ . نقشه های معماری در …………………………………………………. برگ . نقشه های جزئیات اجرایی در …………………………………….. برگ . نقشه های سازه در ……………………………………………………… برگ . نقشه های تأسیسات مکانیکی در ………………………………….. برگ . نقشه های تأسیسات برقی در ………………………………………… برگ . نقشه های محوطه سازی , حصار کشی و ……….. در ……….. برگ . ج) مشخصات فنی عمومی منتشره از طرف سازمان مدیریت و برنامه ریزی ( که ضمیمه پیمان تلقی می شود ) . د) شرایط عمومی پیمان منتشر شده از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی ( که ضمیمه پیمان تلقی می شود) . هـ) دستور کارها , صورت مجلس ها , موافقت نامه ها و هر نوع سند دیگری که در مورد کارها و قیمت های جدید یا امور دیگر , در مدت پیمان تنظیم گردد و به امضای طرفین برسد . و) فهرست بهای واحد پایه کارهای ساختمانی ( رسته ساختمانی ) , منضم به پیمان ارسال …………… ( که ضمیمه پیمان تلقی می شود ) تبصره : هرگاه بین مواد و فصول بعضی از اسناد و مدارک بالا تناقضی وجود داشت , اولویت مدارک بر یکدیگر , طبق ترتیب ردیف های بالا است . در مواردی که تناقض مربوط به قیمت کارهایی باشد که براساس فهرست بهای منضم به پیمان انجام می شوند , فهرست بها در اولویت اول قرار دارد . ماده سه ـ مبلغ و ضریب پیمان الف) مبلغ اولیه پیمان برابر …………… ( ……………… ) ریال است که براساس قیمت پیشنهادی پیمانکار , با توجه به شرایط این پیمان محاسبه شده است . این مبلغ تابع تغییر مقادیر کارها و کارهای جدید مندرج در ماده 12 می باشد . ب) ضریب پیمان …………… ( ………………… ) است که در ارتباط با ماده 12 از آن استفاده می شود . ماده چهار ـ مدت پیمان مدت پیمان برابر با …………………. ( ………………… ) ماه شمسی از تاریخ اولیه صورت مجلس تحویل کارگاه ـ که طبق ماده 28 شرایط عمومی پیمان تنظیم می شود ـ خواهد بود . پیمانکار متعهد است در مدت پیمان با توجه به مواد 30 و 39 شرایط عمومی پیمان , پس از آنکه عملیات موضوع پیمان را تکمیل و آماده بهره برداری نمود از کارفرما تقاضای تحویل موقت کند . ماده پنج ـ دوره تضمین حسن انجام کلیه عملیات موضوع پیمان از تاریخ تحویل موقت برای مدت دوازده (12) ماه شمسی از طرف پیمانکار تضمین می گردد . اگر در دوره تضمین معایب و نقایصی در کار مشاهده شود که ناشی از عدم رعایت مشخصات به شرح مذکور در مدارک پیمان باشد , شرایط مندرج در ماده 42 شرایط عمومی پیمان حاکم خواهد بود . ماده شش ـ نظارت نظارت در اجرای تعهداتی که پیمانکار بر طبق مفاد این پیمان و اسناد و مدارک پیوست آن تقبل نموده است , به عهده کارفرما و یا نماینده وی و یا دستگاه نظارت معرفی شده از سوی کارفرما , خواهد بود . پیمانکار موظف است کارها را طبق پیمان , اصول فنی و دستورات کارفرما , یا نماینده او و یا دستگاه نظارت , طبق مشخصات , اسناد و مدارک پیوست این پیمان , اجرا نماید . ماده هفت ـ تعدیل آحاد بها به قیمت های این پیمان هیچگونه تعدیل آحاد بها و مابه التفاوت به جز آنچه که در پیوست شماره 5 پیش بینی شده , تعلق نمی گیرد . ماده هشت ـ نیروی انسانی , مصالح و تدارکات تأمین نیروی انسانی , تهیه و تدارک کلیه مصالح , ابزار کار , ماشین آلات و به طور کلی تمام لوازم ضروری برای اجرای عملیات موضوع پیمان و هزینه های مستقیم و غیرمستقیم مربوط , به عهده پیمانکار است . پیمانکار متعهد است مصالح را از منابعی تهیه کند که از حیث مرغوبیت طبق مشخصات فنی مندرج در اسناد و مدارک این پیمان باشد و مورد تأیید کارفرما و یا دستگاه نظارت قرار گیرد . کارفرما در صورت درخواست پیمانکار , حواله های لازم را در مورد مصالح و تدارکات مورد نیاز موضوع پیمان صادر خواهد نمود ولی هیچگونه تکلیف و تعهدی را درقبال وصول و یا عدم وصول آن ندارد . تبصره : تأمین آب و برق موقت و هزینه مصرف آن , به عهده پیمانکار است . ماده نه ـ پیش پرداخت کارفرما موافقت دارد که بنا به تقاضای پیمانکار , پیش پرداخت این پیمان را براساس مفاد آخرین دستورالعمل ابلاغی در مورد طرح های عمرانی , پرداخت نماید . ماده ده ـ تضمین انجام تعهدات و حسن انجام کار هنگام امضای پیمان , پیمانکار برای تضمین انجام تعهدات خود باید به میزان 5 (پنج) درصد مبلغ اولیه پیمان , ضمانت نامه مورد قبول کارفرما ـ طبق نمونه مورد عمل در طرح های عمرانی ـ را ارائه نماید , ضمانت نامه یاد شده پس از خاتمه کار و تحویل موقت موضوع پیمان طبق ماده 34 شرایط عمومی پیمان , به پیمانکار مسترد خواهد شد . چنانچه تا 30 روز پس از ارائه ضمانت نامه انجام تعهدات از طرف پیمانکار منتخب , کارفرما پیمان را برای اجرای کار ابلاغ ننماید پیمانکار می تواند استرداد ضمانت نامه انجام تعهدات خود را درخواست نموده و کارفرما باید بلافاصله نسبت به آزاد نمودن ضمانت نامه اقدام کند . در این صورت انعقاد پیمان منتفی است . ماده یازده ـ نرخ پیمان , نحوه اندازه گیری , پرداخت های موقت و قطعی , کسور قاونی و جبران خسارت در دیرکرد پرداخت ها الف) نرخ پیمان : نرخ این پیمان برحسب واحد کارهای مستقل به شرح جدول ذیل می باشد : ردیف پروژه مقدار کار هزینه واحد (ریال) هزینه کل(ریال) 1 ساختمان شماره 1 مترمربع 2 ساختمان شماره 2 مترمربع 4 دیوارکشی نوع 1 متر طول 5 دیوارکشی نوع 2 متر طول 7 حصار کشی متر طول 8 محوطه سازی مترمربع 9 جمع کل (مبلغ اولیه پیمان) (ریال) این مبالغ شامل کلیه کارهای اجرایی , طبق نقشه و مشخصات است . در صورتی که اجرای هریک از اقلام کار در موضوع پیمان به عهده پیمانکار نباشد , عناوین آنها در پیوست شماره یک پیمان مندرج است . ب) نحوه اندازه گیری سطح زیربنای ساختمان ها : ب ـ 1) سطوح زیربنای هر ساختمان براساس تصویر افقی سقف ها ( پشت تا پشت ) اندازه گیری می شود , بازشوها ( به استثنای بازشوها تا 2 متر مربع ) جز زیربنا به حساب نیامده ولی پیش آمدگی سقف ها جزو زیربنا محسوب می شود . ب ـ 2) هزینه تمام عناصر دیوارهای محوطه و حصارها با هر ارتفاع بصورت متر طول اندازه گیری می شود . ب ـ 3) سطوح محوطه به صورت سطح واقعی آن اندازه گیری و به صورت متر مربع محاسبه می شود . ج) پرداخت های موقت : پرداخت های موقت , براساس درصدی از مبلغ هریک از پروژه ها به شرح جدول فوق و منحصراً در چهارچوب و ترتیبی که در پیوست شماره دو تفکیک گردیده , انجام خواهد شد . بهای مصالح پایکار , براساس فهرست مصالح پایکار منضم به پیمان , با اعمال شاخص های بکار رفته در برآورد طبق دستورالعمل مربوط و ضرایب بالاسری و منطقه ای مندرج در فهرست بها و ضریب پیشنهادی پیمانکار مندرج در پیمان منظور می شود . د) پرداخت قطعی : مبلغ پرداخت قطعی به پیمانکار , از حاصلضرب ارقام اندازه گیری شده طبق بند « ب » و نرخ پیمان ( موضوع بند الف ) , به علاوه موارد احتمالی مندرج در ماده 12 بدست می آید . تبصره : در صورتی که در سطوح نقشه های منضم به پیمان تغییری داده نشود مقادیر مندرج در جدول بند « الف » ملاک عمل پرداخت قطعی خواهد بود . هـ ) کسور قانونی : کسور قانونی به عهده پیمانکار است که توسط کارفرما از هر پرداخت کسر و به حساب مراجع ذیربط واریز می شود . در مورد حق بیمه تأمین اجتماعی , بر طبق ضوابط مورد عمل در طرح های عمرانی ( که براساس قیمت پایه واگذار می شوند ) عمل خواهد شد . و) جبران خسارت دیرکرد در پرداخت ها : هرگاه کارفرما در پرداخت پیش پرداخت ها و یا پرداخت های موقت تأخیر نماید , به منظور جبران خسارت ناشی از تأخیر در تأدیه اصل بدهی , کارفرما معادل 14 (چهارده) درصد (سالانه) در مبلغی که پرداخت آن به تأخیر افتاده , متناسب با مدت تأخیر , به پیمانکار پرداخت می نماید . مدت تأخیر در هر پرداخت , از تاریخ آخرین مهلت مندرج در ماده 37 شرایط عمومی پیمان تا تاریخ صدور چک مربوط خواهد بود . چنانچه مجموع مطالبات پیمانکار که به تأخیر افتاده از 20 (بیست) درصد مبلغ اولیه پیمان تجاوز نماید و کارفرما ظرف مدت حداکثر یک ماه از تاریخ رسیدن این مطالبات نسبت به پرداخت آن اقدام ننماید با تقاضای پیمانکار , کارفرما طبق ماده 48 به پیمان خاتمه می دهد , حداکثر سود پرداختی به پیمانکار 2 (دو) درصد مبلغ اولیه پیمان است و مازاد بر آن قابل پرداخت نیست در این حالت پیمانکار می تواند درخواست خاتمه پیمان را اعلام و کارفرما به پیمان خاتمه می دهد . ماده دوازده ـ تغییرات در صورتی که بعد از انعقاد پیمان و در حین اجرای کار , تغییراتی در مشخصات فنی ( از جمله تغییر نوع مصالح ) و یا نقشه های اجرایی از طرف کارفرما به پیمانکار ابلاغ گردد و این تغییرات , نوع مصالح و یا حجم عملیات کار را نسبت به نقشه های اولیه تغییر دهد , پیمانکار مکلف به انجام کار با نرخ های پیمان بدین شرح خواهد بود . در صورتی که تغییری در متراژ کارهای مندرج در بند « الف » ماده 11 ایجاد شود , بهای این تغییرات بر مبنای نرخ تعیین شده محاسبه می شود . چنانچه در صورتی که تغییر مربوط به جزئیات کار باشد , طبق بهای واحد ردیف های فهرست های منضم به پیمان , با اعمال شاخص های بکار رفته در برآورد طبق دستورالعمل و اعمال ضرایب بالاسری و منطقه ای مندرج در فهرست بها و ضریب پیشنهادی پیمانکار به حساب پیمانکار منظور می شود . قیمت کارهای جدید ابلاغی که بهای واحد آنها در فهرست بهای پیوست موجود نیست با استفاده از نرخ واقعی زمان و محل اجراء و صرفاً با اعمال ضریب بالاسری مندرج در فهرست بها تعیین می شود . سقف مبلغ این کارها حداکثر 10 درصد مبلغ اولیه پیمان است . مبلغ مربوط به افزایش و کاهش در اثر تغییرات تابع ماده 29 شرایط عمومی پیمان می باشد . ماده سیزده ـ فسخ و یا خاتمه پیمان در صورتی که پیمان مشمول ماده 46 و یا 48 شرایط عمومی پیمان گردد و کار به صورت نیمه کاره تحویل گرفته شود , صورت وضعیت قطعی کار براساس کارهای انجام شده , درصدهای موقت و بهای مصالح پای کار موضوع بند « ج » ماده 11 محاسبه و قطعی می گردد . ماده چهارده ـ تجهیز و برچیدن کارگاه هزینه های مربوط به تجهیز و برچیدن کارگاه کلاً به عهده پیمانکار است . پیمانکار باید کارگاه را به نحوی مناسب تجهیز نماید که شروع و ادامه کار تا تحویل موقت , بدون وقفه و با کیفیت لازم انجام پذیرد . در پایان کار , پیمانکار باید نسبت به تخریب و خارج نمودن مواد حاصل از تخریب , اقدام نماید . مصالح بازیافتی از تخریب متعلق به پیمانکار است . ماده پانزده ـ سایر شرایط در خصوص مواردی که در این پیمان نیامده است , مفاد مندرج در مدارک منضم به این پیمان و بخشنامه های ابلاغی مربوط از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور , از جمله خسارت پرداخت تأخیر در تحویل زمین , خسارت پرداخت تعلیق و جریمه تأخیر پیمانکار ملاک عمل خواهد بود . کارفرما پیمانکار پیوست شماره یک اقلامی از کار موضوع پیمان که توسط پیمانکار انجام نمی گیرد . ( در ارتباط با ماده یک پیمان ) . پیوست شماره دو تعیین درصدهای انجام هرکار برای فعالیت های مختلف کار به منظور پرداخت های موقت برای هر زیر پروژه به تفکیک ( در ارتباط با بند ج ماده 11 پیمان ) . درصدهای انجام کار هر ساختمان , محوطه و حصار کشی باید بطور دقیق , براساس برآورد مربوط به هر کار به گونه ای تعیین شود که درصد ریالی هیچ فعالیتی بیشتر از 8 درصد برآورد آن کار نشود . پیوست شماره سه مشخصات مربوط به مصالح مصرفی در ساختمان , محوطه سازی و …. ( در ارتباط با ماده 12 پیمان ) . پیوست شماره چهار نحوه اندازه گیری سطوح و دیگر واحدهای مورد نیاز کارها به تفکیک هر زیر پروژه ( در ارتباط با ماده 11 پیمان ) . پیوست شماره پنج تعدیل پیمان در ارتباط , ماده 7 پیمان : به این پیمان فقط مابه التفاوت نرخ فولاد و سیمان به شرح زیر تعلق می گیرد و هیچ وجه دیگری به عنوان تعدیل و یا مابه التفات به حساب پیمانکار منظور نمی شود . مبلغ ناخالص تفاوت بهای فولاد و یا سیمانM= بهای واحد نرخ فولاد و یا سیمان طبق فاکتور ارائه شده مورد قبول کارفرما از طرف پیمانکار و یا نرخ های اعلامی از طرف سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در دوره متناظر ورود مصالح به کارگاه هرکدام که کمتر است P= = بهای واحد نرخ فولاد و یا سیمان بر طبق نرخ های ابلاغی از طرف سازمان در ماهی که پیشنهاد پیمانکار در آن ارائه شده است . 10/1= ضریب متوسط تعدیل سالانه n = مدت سپری شده از تاریخ تسلیم پیشنهاد پیمانکار به سال , کسر سال به تناسب محاسبه می شود . T = مقدار فولاد یا سیمان مصرفی 14/1= ضریب جبران کسور قانونی و یا سایر هزینه های پیمانکار است . مبلغ حاصل از رابطه فوق (M) به حساب بستانکاری و یا بدهکاری پیمانکار منظور می شود . چنانچه تهیه فولاد و سیمان توسط پیمانکار در زمان تأخیر غیرمجاز انجام شود , برای محاسبه مابه التفاوت نرخ فولاد و سیمان زمان مجاز برنامه زمان بندی ملاک عمل قرار می گیرد مگر اینکه نرخ زمان خرید فولاد و سیمان به شرح فوق ( در مدت تأخیر غیرمجاز ) کمتر از نرخ زمان برنامه زمان بندی باشد که در این حالت نرخ زمان برنامه زمان بندی ملاک عمل قرار می‌گیرد . انعقاد پیمان با نرخ مترمربع زیر بنا 142825/100 بخشنامه شماره ———— 24/8/1385 به استناد ماده (23) قانون برنامه و بودجه و در چارچوب نظام فنی و اجرایی کشور , دستورالعمل پیوست برای انعقاد پیمان با نرخ متر مربع زیر بنا از نوع گروه اول ( لازم الاجرا) در 10 صفحه به انضمام دفترچه پیمان در 8 صفحه و 5 پیوست ابلاغ می شود تا برای انعقاد پیمان های کارهای ساختمانی با سطح زیر بنا تا ده هزار متر مربع از تاریخ ابلاغ به مورد اجرا گذاشته شود. به تشخیص دستگاه اجرایی , ساختمان های با سطح زیربنای بیشتر از ده هزار متر مربع نیز می توانند از این روش برای انعقاد پیمان استفاده کنند . در این صورت رعایت تمام ضوابط و مقررات مربوط به این بخشنامه الزامی است . در مواردی که اجرای این دستورالعمل برای کارهای تا ده هزار متر مربع امکان پذیر نباشد , مراتب باید همراه گزارش توجیهی لازم در مورد طرح های تملک دارایی سرمایه ای ملی به تأیید معاونت امور فنی این سازمان و در مورد طرح های استانی , حسب درخواست شورای فنی استان به تأیید معاون فنی این سازمان برسد . در صورتی که اعتبار لازم , محل اجرای پروژه و نقشه ها تأمین نشده باشد , انعقاد پیمان مجاز نیست . به منظور رعایت بند « الف » ماده (31) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی , اجتماعی و فرهنگی دستگاه های اجرایی باید حتی الامکان پروژه های خود را به روش طرح و ساخت (EPC) اجرا کنند . از این رو می توانند با استفاده از ضوابط مربوط در این بخشنامه برای اخذ قیمت به صورت متر مربع زیربنا و براساس آیین نامه تشخیص صلاحیت مربوط برای پیمانکاران اقدام کنند . با ابلاغ این بخشنامه , بخشنامه 2000-54/2700-102 مورخ 20/5/1375 برای انعقاد پیمان های جدید به صورت متر مربع لغو می شود . فرهاد رهبر معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان به منظور تسهیل و تسریع در امور اجرایی کارهای ساختمانی که سطح زیربنای آنها تا ده هزار مترمربع است , پیمان همسان پیوست باید با تأمین مراتب زیر , مورد استفاده قرار گیرد : در صورتی که هریک از موارد مربوط به اعتبار , محل اجرای پروژه و نقشه ها به شرح زیر تأمین نباشد انعقاد پیمان مجاز نیست . الف) مواردی که قبل از انعقاد پیمان باید کاملاً رعایت شود . اعتبار هزینه کار مورد نظر باید پایدار بود و تعهد تأمین اعتبار در زمان لازم , باستناد مواد 52 و 53 قانون محاسبات عمومی , انجام گیرد . لازم به یادآوری است که تعهدات خارج از اعتبارات مصوب تخلف محسوب می شود . تذکر مهم : با توجه به مقطوع بودن نرخ این پیمان ها و عدم تعلق تعدیل به آنها کارهای اجرایی باید در زمان پیش بینی شده به پایان برسد , از آنجایی که عدم تأمین , تخصیص و پرداخت به موقع وجوه لازم نقش عمده ای در تطویل مدت پیمان دارد برای تحقق اتمام کار در زمان پیش بینی شده , رعایت آیین نامه اجرایی ماده (32) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی , اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران موضوع مصوبه شماره 28482/ ت 32825 هـ مورخ 10/5/1384 هیأت وزیران الزامی بوده و پس از طی مراحل قانونی لازم , مراجع ذیربط یاد شده در مصوبه مذکور , اعتبار مورد نیاز پروژه ها را بایستی به طور کامل بررسی و تصویب نمایند و حسب مورد دفاتر بخشی سازمان و مسئولین ذیربط استانی ملزم به نظارت بر حسن اجرای این امر می باشند . سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و دستگاه های ذیربط در استان ها نیز برای رفع نارسایی های ناشی از تأمین و تخصیص کامل اعتبارات اولویت ویژه ای را برای تخصیص صددرصد اعتبارات طرح های مزبور در مدت پیش بینی شده برای اجرای کار در نظر می گیرند . این سازمان برای اجرای پروژه ها براساس این دستورالعمل دستورات لازم را برای تخصیص به موقع صادر نموده است . مناسب بودن زمین برای اجرای پروژه مورد نظر و تملک قطعی آن و رفع معارض کامل زمین به نحوی که بتوان با توجه به شرایط , موقعیت و عوارض زمین , نقشه و مشخصات کار را به گونه ای تهیه نمود که تغییراتی در آنها بدین لحاظ پیش نیاید. نقشه , مشخصات و مصالح مورد استفاده باید به دقت مورد مطالعه قرار گرفته تا نکته ابهامی برای اجرای کار باقی نماند که منجر به تغییر نقشه , مشخصات فنی , مقادیر اقلام کار و یا مصالح پیش بینی شده گردد و در نتیجه مزیت این نوع پیمان ها منتفی شود . مهندسان مشاور و کارفرمایان باید در تهیه نقشه و مشخصات ساختمان ها به گونه ای عمل نمایند تا حتی الامکان از ردیف های مناسب و ارزان قیمت فهرست بهای پایه استفاده شود و از تجمل گرایی در کارهای نازک کاری پرهیز نمایند تا بدین طریق ضمن حفظ موارد کیفی کار هزینه اجرای پروژه ها به حداقل ممکن کاهش یابد . مدت واقعی و قابل عمل برای انجام کار باید با توجه به شرایط کار , محل کار , منطقه مربوط , فصل شروع , حجم عملیات و نوع کار تعیین و در اسناد مناقصه درج گردد . این مدت حداکثر 24 ماه می باشد . با توجه به مقادیر دقیق اقلام کار محاسبه شده از روی نقشه ها , برآورد هزینه اجرای کار با در نظر گرفتن اقلام احتمالی ستاره دار ( در این روش حداکثر اقلام ستاره دار ده درصد مبلغ برآورد است ) براساس آخرین فهرست بها , ضرایب مربوط , هزینه تجهیز و برچیدن کارگاه شاخص های تعدیل ( بدون اعمال ضریب 95 درصد ) ابلاغی تا زمان مورد نظر برای مناقصه گذاری ( به منظور به هنگام نمودن برآورد ) و همچنین برای زمان اجرای کار تعیین می شود . تبصره یک : برای منظور نمودن تعدیل برای زمان اجرا , نصف مدت زمان پیش بینی شده براساس بند 4 به عنوان زمان متوسط قرارداد در نظر گرفته می شود . تبصره دو : برای منظور نمودن شاخص های تعدیل در جهت به هنگام نمودن برآورد تا زمان مورد نظر برای مناقصه و همچنین در نظر گرفتن نوسانات قیمت زمان اجرای کار , برای دوره هایی که شاخص تعدیل ابلاغ نشده است , از تغییرات آخرین چهار دوره سه ماهه متوالی ابلاغی (حاصل ازنسبت رقم آخرین دوره سه ماهه ابلاغی به دوره سه ماهه مشابه سال قبل آن ) و تبدیل درصد تغییر به متوسط یک دوره سه ماهه ( ناشی از تقسیم درصد تغییر به عدد 4 ) استفاده گردد . تبصره سه : منظور از شاخص , شاخص های گروهی پیوست 3 ابلاغی در دوره سه ماهه مورد نظر برای مناقصه گذاری است . برآورد هزینه کارهای اجرایی خارج از ساختمان ( محوطه سازی , حصار کشی و … ) نیز طبق بند 5 تعیین می شود . سطح زیربنا , براساس نقشه های اجرایی و با توجه به بند ب ماده 11 پیمان پیوست , اندازه گیری و تعیین می گردد . تبصره : انعقاد کارهای نیمه تمام نیز براساس این دستورالعمل انجام می پذیرد . از جمع مبالغ بندهای 5 و 6 , برآورد هزینه اجرای کار مشخص می گردد . کار مورد نظر با ارائه سطح زیربنای هر ساختمان , سطح محوطه سازی , مقادیر حصارکشی , به تفکیک ( در صورتی که مشخصات حصارها متفاوت باشد ) , کارهای مشابه و حدود هزینه اجرای کار ( که به ترتیب پیش گفته برآورده شده است ) بدون ضمیمه نمودن ریز برآورد , همراه با سایر اسناد و مدارک مناقصه , بین پیمانکاران تشخیص صلاحیت شده , به مناقصه گذاشته شود . از پیمانکاران در برگ پیشنهاد , مبالغ پیشنهادی تفکیک شده به شرح جدول ماده 11 که شرح آنها توسط کارفرما تنظیم شده برای هریک از ساختمان ها , محوطه سازی و دیوار کشی شامل تمام هزینه های اجرایی کار در منطقه و هزینه های بالاسری اخذ می شود . برنده مناقصه , با توجه به مبلغ کل پیشنهادی ( بر طبق قانون برگزاری مناقصه ) تعیین و با رعایت سایر شرایط , نسبت به انعقاد پیمان با او اقدام می شود . تبصره : در صورتی که ارجاع کار از طریق ترک تشریفات مناقصه انجام شود , رعایت این دستورالعمل نیز الزامی است . ب) نحوه تنظیم و تکمیل پیمان برای انعقاد پیمان , دفترچه پیوست به شرح زیر تکمیل و به امضاء و مهر طرفین می رسد : عنوان دستگاه اجرایی , شماره آن , عنوان طرح , شماره طبقه بندی آن , عنوان پروژه , شماره و محل دقیق اجرای آن , نام واحد خدمات مشاوره , نام پیمانکار , شماره و تاریخ پیمان در صفحه داخل جلد نوشته شود . تاریخ و شهر محل انعقاد پیمان , نام کارفرما و نماینده او در سطرهای اول ودوم صفحه 3 درج گردد . چنانچه طرف دیگر پیمان ( پیمانکار ) شخص حقوقی ( شرکت یا مؤسسه ) باشد , نام , شماره و تاریخ ثبت آن در اداره ثبت شرکت ها , شهر محل ثبت , نام دارنده یا دارندگان امضای مجاز برای امضا اسناد تعهد آور , در سطرهای سوم و چهارم صفحه 3 نوشته شود . در صورتی که طرف دیگر پیمان شخص حقیقی باشد , مشخصات فردی او در محل گفته شده در بند 3 بالا , درج گردد . در محل نشانی باید اقامتگاه قانونی شخص حقوقی ( پیمانکار ) یا محل اقامت شخص حقیقی ( پیمانکار ) نوشته شود . در ماده 1 , موضوع پیمان و نشانی کار , در محل های پیش بینی شده نوشته شود . در ماده 2 , تعداد نقشه های اجرایی و عنوان و سال انتشار فهرست های بهای واحد پایه مورد عمل درج شود . در بند الف ماده 3 , مبلغ کل پیشنهادی پیمانکار به عدد و حرف ( در داخل پرانتز ) نوشته شود . در بند ب ماده 3 , ضریب پیمان که ناشی از تقسیم مبلغ پیشنهادی پیمانکار به مبلغ برآورد ( که طبق بند الف ـ 8 توسط کارفرما تهیه شده ) است , به عدد و حروف درج گردد . این ضریب منحصراً برای کارهای اضافی و تغییرات احتمالی موضوع ماده 12 , مورد استفاده قرار می گیرد . در ماده 4 , مدت پیش بینی شده برای اجرای کار به عدد و حروف نوشته شود . در بند الف ماده 11 , نرخ کارهای ساختمانی و محوطه سازی برحسب متر مربع و هزینه های حصارکشی برحسب متر طول مطابق ارقامی که پیمانکار پیشنهاد نموده درج شود . اقلامی از کار موضوع پیمان , که مقرر است توسط پیمانکار انجام نشود , به وضوح و با ذکر موارد , در پیوست شماره یک پیمان درج شود . برای پرداخت های موقت ( موضوع بند ج ماده 11 ) , درصدهای ریالی اجرای کار با توجه به برآورد , تعیین شده و مقاطع پرداخت برحسب درصدهایی از مبلغ پیشنهادی پیمانکار برای هریک از ساختمان ها و محوطه و دیوارکشی به تفکیک در پیوست شماره دو پیمان به نحوی مشخص می گردد که هیچ فعالیتی بیش از8 درصد مبلغ برآورد آن بخش نشود. نمونه ای از تفکیک عملیات اجرایی یک کار مشخص , برای پرداخت های موقت به عنوان راهنما , به این دستورالعمل پیوست شده است . نوع و مشخصات کامل مصالح مصرفی در کار مانند : سنگ , کاشی , لوازم بهداشتی , تأسیسات برقی و … در پیوست شماره سه پیمان ذکر شود . در مواردی که اندازه گیری سطوح زیربنا در برخی از نقشه ها نیاز به توضیحات بیشتری علاوه بر نحوه اندازه گیری در ماده 11 پیمان را داشته باشد لازم است کارفرما نحوه اندازه گیری را بطور شفاف متناسب بانقشه های اجرایی در پیوست شماره 4 تنظیم و ضمیمه اسناد و مدارک مناقصه و پیمان نماید . با توجه به اینکه پرداخت خسارت به پیمانکار در اثر تأخیر در پرداخت به پیمانکار در بند « و » ماده 11 پیمان پیش بینی و تأکید شده , لذا مسئولین ذیربط لازم است به منظور عدم تحمیل خسارت به بودجه دولت , برای تأمین به موقع اعتبار و تخصیص و پرداخت آن به وظایف قانونی خود عمل نمایند .
نمونه قرارداد لوله کشی گاز پروژه این قرارداد فیمابین آقای ………. به کد ملی …………… به نشانی………………. به تلفن…………………………..که در این قرارداد کارفرما نامیده می شود از یک طرف و آقای ………………. به کد ملی …………………………….. به نشانی…………………………………………………………………………………………………… به تلفن ………………………… از طرف دیگر که پیمانکار نامیده می شود مطابق با شرایط زیر منعقد شده و لازم الاجرا میباشد. ماده ۱ : موضوع قرارداد موضوع قرارداد عبارت است از طراحی، محاسبات، تهیه نقشه های اجرایی و اجرای عملیات لوله کشی گاز داخل پروژه فوق طبق مسیرهای توافق شده با کارفرما به همراه پیگیری کارهای اداری در سازمان نظام مهندسی استان تهران و شرکت ملی گاز ایران تا اتمام مرحله نصب کنتور براساس ضوابط و استانداردهای شرکت ملی گاز ایران و سازمان نظام مهندسی استان تهران و انجام آزمایش های لازم از جمله نشتی، مطابق ضوابط شرکت ملی گاز ایران. ماده ۲ :مبلغ قرارداد دستمزد لوله کشی گاز داخلی پروژه فوق طبق مسیرها و مصارف تعیین شده توسط پیمانکار و کارفرما بصورت مقطوع از قرار هر واحد به مبلغ ۱۴،۰۰۰،۰۰۰ ریال می باشد. مبلغ کل قرارداد معادل ۸۴،۰۰۰،۰۰۰ ریال (هشت میلیون و چهارصد هزار تومان) میباشد. به قیمت این قرارداد هیچگونه تعدیل آحاد بها تعلق نمی گیرد. از بابت زنگ زدایی لوله ها و اجرای ضد زنگ و نیز اجرای نوار پرایمر و … هیچگونه اضافه بهایی پرداخت نمی گردد. قیمت فوق شامل اجرای کامل لوله کشی گاز از انشعاب شرکت گاز (محل رگلاتور در خیابان) تا آخرین مصرف کننده ها (شامل لوله کشی های گاز به آشپزخانه ها، پکیج های مستقر در بالکن ها و کباب پزها در پشت بام) در طبقات مسکونی و اتاق بازی کودکان و پشت بام، تست، اخذ تاییدیه از شرکت ملی گاز ایران و سازمان نظام مهندسی استان تهران تا مرحله نصب کنتور می باشد و هیچگونه هزینه و یا عوارض از طرف کارفرما به پیمانکار پرداخت نخواهد گردید. ماده ۳ : مدت قرارداد مدت اجرای موضوع قرارداد به شرح ذیل خواهد بود: اجرای لوله کشی داخلی از تاریخ تایید کیفیت اجناس و اقلام تهیه شده، توسط مهندس ناظر نظام مهندسی به مدت حداکثر ۱۵ روز. ماده ۴ : نحوه پرداخت ۷۰ % کل مبلغ برآورد شده پس از اتمام لوله کشی گاز و تحویل تست به ناظر. ۳۰% پس از اخذ تاییدیه نهایی از مهندس ناظر و اتصال دائم گاز شهری توسط شرکت ملی گاز ایران. ماده ۵ : تعهدات کارفرما پرداخت کلیه هزینه های نظام مهندسی و اداره گاز به عهده کارفرما میباشد. هزینه تغییر و جابجایی لوله کشی احتمالی به عهده کارفرما می باشد. تهیه و تامین آب و برق مورد نیاز پرسنل پیمانکار. حفاظت از ابزار و ماشین آلات به عهده پیمانکار می باشد ولی تامین یک باب انباری بر عهده کارفرما است. خرید اجناس لوله کشی گاز طبق لیست ارائه شده از سوی پیمانکار. ماده ۶ : تعهدات پیمانکار پیمانکار از محل کار بازدید و از کم و کیف آن مطلع می باشد و کلیه نقشه ها و مشخصات فنی مربوط به اجرای کار را رویت نموده است و کلیه کارها را طبق نقشه و دستورکارها زیر نظر کارفرما بدون عیب و نقص انجام دهد. پیمانکار متعهد به رعایت دقیق برنامه زمان بندی اجرای عملیات بوده و درصورت هرگونه تاخیر که ناشی از کار پیمانکار باشد، کلیه خسارات وارده متوجه وی خواهد شد. پیمانکار حق واگذاری کار به غیر را ندارد و در صورت اثبات چنین موردی، کارفرما حق هرگونه اقدام قانونی را به هر شکل و به صورت تام الاختیار خواهد داشت. رعایت کلیه اصول آیین نامه حفاظتی کارگاه های ساختمانی و همچنین موارد مبحث هفدهم مقررات ملی ساختمان از طرف پیمانکار الزامی می باشد. پیمانکار موظف است عملیات اجرایی را براساس استانداردهای شرکت ملی گاز ایران بنحوی انجام دهد که هیچگونه دوباره کاری و یا تاخیری در زمانبندی پروژه بوجود نیاید و در آخر، نسبت به اخذ تاییدیه از ناظر سازمان نظام مهندسی و نیز شرکت ملی گاز تا وصل شدن گاز شهری اقدام نماید. پیمانکار مجاز به تعطیلی کار بدون اجازه کارفرما نمی باشد. پیمانکار کلیه تمهیدات لازم را جهت ایمنی کار فراهم می نماید و مسئول حفظ جان و سلامت خود و افرادی است که از طرف وی به کار گمارده می شود. کارفرما هیچ مسئولیتی در قبال حوادث احتمالی جانی و مالی که برای پیمانکار یا افراد وی اتفاق می افتد ندارد. چنانچه در اثر عدم رعایت شرایط ایمنی کار توسط پیمانکار و یا قصور کارکنان وی، خود یا افراد پیمانکار و یا دیگران دچار سانحه شوند، جبران کلیه عواقب مالی، حقوقی و جزایی بر عهده پیمانکار می باشد و کارفرما هیچ مسئولیتی در این رابطه نخواهد داشت. تمامی نیروهای اجرایی پیمانکار می بایست در هنگام کار از تجهیزات ایمنی کامل شامل کلاه ایمنی چانه دار، کفش ایمنی، کمربند ایمنی، لباس ضخیم کار، دستکش مناسب و… استفاده نمایند. (تامین کلیه تجهیزات ایمنی فردی عمومی برعهده و به هزینه پیمانکار می باشد) نیروهای اجرایی پیمانکار موظفند نکات ایمنی مربوط به استفاده و نگهداری از تابلوهای برق را در حین انجام کار و بخصوص در پایان فعالیت روزانه رعایت نمایند تا از بروز هرگونه انفجار، آتش سوزی و برق گرفتگی در کارگاه جلوگیری گردد. پیمانکار درقبال هرگونه ادعای احتمالی پرسنل و کارکنان خود مسئول و در هرحال پاسخگو خواهد بود. پیمانکار ملزم به پرداخت حقوق و مزایای پرسنل خود می باشد و در صورت قصور پیمانکار، کارفرما حق خواهد داشت بر پرداخت دستمزد هر یک از پرسنل پیمانکار نظارت نماید. در صورت استنکاف پیمانکار از پرداخت حقوق پرسنل خود، کارفرما محق خواهد بود راسا براساس لیست حقوق و دستمزد پرسنل نسبت به پرداخت حقوق آنها اقدام نموده و مبلغ مربوطه را به اضافه ۱۵% هزینه بالاسری از صورت وضعیت ها، مطالبات و تضامین پیمانکار برداشت نماید. اجرای کلیه کارهای ساختمانی از قبیل کندن بتن های سقف یا کف و شیارزنی و سوراخکاری دیوارهای مجموعه. پیمانکار متعهد است هزینه های ایاب ذهاب، حقوق و مزایا، غذا و سایر موارد مربوط به کارکنان و کارگران خود را تامین و پرداخت نماید. پیمانکار موظف است کارگران بومی را به کار گیرد، در صورت استفاده موردی از کارگران غیر بومی، تامین اسکان کارگری برعهده و به هزینه پیمانکار می باشد. پیمانکار موظف است از نیروی انسانی ماهر و دارای صلاحیت فنی جهت انجام کارها استفاده نماید و درصورتیکه کارفرما هریک از کارگران و یا کارکنان پیمانکار را به هر دلیلی فاقد صلاحیت بداند، پیمانکار باید آن فرد یا افراد را با افراد ذیصلاح جایگزین کند. پیمانکار حق استخدام و یا به کارگیری کارگران خارجی و کارگران با سن کمتر از ۱۸ سال را ندارد. در صورتیکه هریک از کارگران یا کارکنان پیمانکار موجب وارد آوردن خسارت به ماشین آلات، تجهیزات، وسایل، ابزارآلات و اموال کارفرما، همسایگان و عابرین پیاده یا سواره شوند، پیمانکار مسئول و جبران کننده خسارت خواهد بود. درصورت وقوع هرگونه اتفاق و حادثه برای کارکنان پیمانکار، وی مسئولیت کلیه جنبه های مالی و حقوقی در این خصوص را به عهده خواهد داشت. پیمانکار موظف است با هزینه خود کلیه اجناس و اتصالات تهیه شده توسط کارفرما را از طبقه همکف به طبقات بالا منتقل نماید. ماده ۷ : مشخصات فنی با توجه به خطرات ناشی از گاز و بمنظور ایمنی کامل مجموعه و نیز پیشگیری از هرگونه سوانح احتمالی به هنگام استفاده از گاز طبیعی، کارفرما متعهد میگردد تحت هیچ شرایطی، تغییرات جزیی و یا کلی در شبکه های گاز اجرا شده پیمانکار را توسط شخص ثالث و یا شرکت دیگری نداده و هرگونه تغییرات جزیی و یا کلی احتمالی در شبکه های اجرا شده را به خود پیمانکار محول کند. در ضمن، تاکیدات لازم را به سایر گروه های کاری از قبیل گروه های ساختمانی، تاسیسات برقی و مکانیکی و … به عمل آورد که هنگام اجرای کارهای خود به هیچ وجه جابجایی یا تغییراتی را در لوله کشی های گاز انجام شده به عمل نیاورند. ماده ۸ : حل اختلافات در صورت بروز اختلاف بین کارفرما و پیمانکار اعم از اینکه مربوط به اجرای موضوع قرارداد و یا تفسیر و تعبیر هر یک از موارد قرارداد و یا سایر اسناد و مدارک پیوست قرارداد باشد، چنانچه طرفین نتوانند موضوع اختلاف را از راه توافق رفع نمایند، از طریق مراجعه به محاکم و مراجع صالحه دادگستری جمهوری اسلامی ایران حل و فصل خواهد شد. پیمانکار ملزم است تا زمان حل اختلاف، تعهداتی را که بموجب قرارداد به عهده دارد اجرا نماید. کارفرما نیز در طول مدت حل اختلاف، تعهدات خود را براساس اسناد قرارداد نسبت به پیمانکار انجام خواهد داد. ماده۹ : مکاتبات نشانی طرفین قرارداد همان است که در مقدمه قرارداد تعیین گردیده و در صورت تغییر، طرفین نشانی محل جدید را بلافاصله بصورت کتبی به اطلاع یکدیگر خواهند رساند. در غیر این صورت، نامه و ابلاغیه هایی که با پست سفارشی ارسال شود، ابلاغ شده محسوب می گردد. * این قرارداد در ۹ ماده و ۲ نسخه تنظیم گردیده و هر نسخه حکم واحد را دارا می باشد. کارفرما پیمانکار

قرارداد لوله کشی گاز پروژه

قرارداد لوله کشی گاز پروژه نمونه قرارداد لوله کشی گاز پروژه این قرارداد فیمابین آقای ………. به کد ملی …………… به نشانی………………. به تلفن…………………………..که در این قرارداد کارفرما نامیده می شود از یک طرف و آقای ………………. به کد ملی …………………………….. به نشانی…………………………………………………………………………………………………… به تلفن ………………………… از طرف دیگر که پیمانکار نامیده می شود مطابق با شرایط زیر منعقد شده و لازم الاجرا میباشد. ماده ۱ : موضوع قرارداد موضوع قرارداد عبارت است از طراحی، محاسبات، تهیه نقشه های اجرایی و اجرای عملیات لوله کشی گاز داخل پروژه فوق طبق مسیرهای توافق شده با کارفرما به همراه پیگیری کارهای اداری در سازمان نظام مهندسی استان تهران و شرکت ملی گاز ایران تا اتمام مرحله نصب کنتور براساس ضوابط و استانداردهای شرکت ملی گاز ایران و سازمان نظام مهندسی استان تهران و انجام آزمایش های لازم از جمله نشتی، مطابق ضوابط شرکت ملی گاز ایران. ماده ۲ :مبلغ قرارداد دستمزد لوله کشی گاز داخلی پروژه فوق طبق مسیرها و مصارف تعیین شده توسط پیمانکار و کارفرما بصورت مقطوع از قرار هر واحد به مبلغ ۱۴،۰۰۰،۰۰۰ ریال می باشد. مبلغ کل قرارداد معادل ۸۴،۰۰۰،۰۰۰ ریال (هشت میلیون و چهارصد هزار تومان) میباشد. به قیمت این قرارداد هیچگونه تعدیل آحاد بها تعلق نمی گیرد. از بابت زنگ زدایی لوله ها و اجرای ضد زنگ و نیز اجرای نوار پرایمر و … هیچگونه اضافه بهایی پرداخت نمی گردد. قیمت فوق شامل اجرای کامل لوله کشی گاز از انشعاب شرکت گاز (محل رگلاتور در خیابان) تا آخرین مصرف کننده ها (شامل لوله کشی های گاز به آشپزخانه ها، پکیج های مستقر در بالکن ها و کباب پزها در پشت بام) در طبقات مسکونی و اتاق بازی کودکان و پشت بام، تست، اخذ تاییدیه از شرکت ملی گاز ایران و سازمان نظام مهندسی استان تهران تا مرحله نصب کنتور می باشد و هیچگونه هزینه و یا عوارض از طرف کارفرما به پیمانکار پرداخت نخواهد گردید. ماده ۳ : مدت قرارداد مدت اجرای موضوع قرارداد به شرح ذیل خواهد بود: اجرای لوله کشی داخلی از تاریخ تایید کیفیت اجناس و اقلام تهیه شده، توسط مهندس ناظر نظام مهندسی به مدت حداکثر ۱۵ روز. ماده ۴ : نحوه پرداخت ۷۰ % کل مبلغ برآورد شده پس از اتمام لوله کشی گاز و تحویل تست به ناظر. ۳۰% پس از اخذ تاییدیه نهایی از مهندس ناظر و اتصال دائم گاز شهری توسط شرکت ملی گاز ایران. ماده ۵ : تعهدات کارفرما پرداخت کلیه هزینه های نظام مهندسی و اداره گاز به عهده کارفرما میباشد. هزینه تغییر و جابجایی لوله کشی احتمالی به عهده کارفرما می باشد. تهیه و تامین آب و برق مورد نیاز پرسنل پیمانکار. حفاظت از ابزار و ماشین آلات به عهده پیمانکار می باشد ولی تامین یک باب انباری بر عهده کارفرما است. خرید اجناس لوله کشی گاز طبق لیست ارائه شده از سوی پیمانکار. ماده ۶ : تعهدات پیمانکار پیمانکار از محل کار بازدید و از کم و کیف آن مطلع می باشد و کلیه نقشه ها و مشخصات فنی مربوط به اجرای کار را رویت نموده است و کلیه کارها را طبق نقشه و دستورکارها زیر نظر کارفرما بدون عیب و نقص انجام دهد. پیمانکار متعهد به رعایت دقیق برنامه زمان بندی اجرای عملیات بوده و درصورت هرگونه تاخیر که ناشی از کار پیمانکار باشد، کلیه خسارات وارده متوجه وی خواهد شد. پیمانکار حق واگذاری کار به غیر را ندارد و در صورت اثبات چنین موردی، کارفرما حق هرگونه اقدام قانونی را به هر شکل و به صورت تام الاختیار خواهد داشت. رعایت کلیه اصول آیین نامه حفاظتی کارگاه های ساختمانی و همچنین موارد مبحث هفدهم مقررات ملی ساختمان از طرف پیمانکار الزامی می باشد. پیمانکار موظف است عملیات اجرایی را براساس استانداردهای شرکت ملی گاز ایران بنحوی انجام دهد که هیچگونه دوباره کاری و یا تاخیری در زمانبندی پروژه بوجود نیاید و در آخر، نسبت به اخذ تاییدیه از ناظر سازمان نظام مهندسی و نیز شرکت ملی گاز تا وصل شدن گاز شهری اقدام نماید. پیمانکار مجاز به تعطیلی کار بدون اجازه کارفرما نمی باشد. پیمانکار کلیه تمهیدات لازم را جهت ایمنی کار فراهم می نماید و مسئول حفظ جان و سلامت خود و افرادی است که از طرف وی به کار گمارده می شود. کارفرما هیچ مسئولیتی در قبال حوادث احتمالی جانی و مالی که برای پیمانکار یا افراد وی اتفاق می افتد ندارد. چنانچه در اثر عدم رعایت شرایط ایمنی کار توسط پیمانکار و یا قصور کارکنان وی، خود یا افراد پیمانکار و یا دیگران دچار سانحه شوند، جبران کلیه عواقب مالی، حقوقی و جزایی بر عهده پیمانکار می باشد و کارفرما هیچ مسئولیتی در این رابطه نخواهد داشت. تمامی نیروهای اجرایی پیمانکار می بایست در هنگام کار از تجهیزات ایمنی کامل شامل کلاه ایمنی چانه دار، کفش ایمنی، کمربند ایمنی، لباس ضخیم کار، دستکش مناسب و… استفاده نمایند. (تامین کلیه تجهیزات ایمنی فردی عمومی برعهده و به هزینه پیمانکار می باشد) نیروهای اجرایی پیمانکار موظفند نکات ایمنی مربوط به استفاده و نگهداری از تابلوهای برق را در حین انجام کار و بخصوص در پایان فعالیت روزانه رعایت نمایند تا از بروز هرگونه انفجار، آتش سوزی و برق گرفتگی در کارگاه جلوگیری گردد. پیمانکار درقبال هرگونه ادعای احتمالی پرسنل و کارکنان خود مسئول و در هرحال پاسخگو خواهد بود. پیمانکار ملزم به پرداخت حقوق و مزایای پرسنل خود می باشد و در صورت قصور پیمانکار، کارفرما حق خواهد داشت بر پرداخت دستمزد هر یک از پرسنل پیمانکار نظارت نماید. در صورت استنکاف پیمانکار از پرداخت حقوق پرسنل خود، کارفرما محق خواهد بود راسا براساس لیست حقوق و دستمزد پرسنل نسبت به پرداخت حقوق آنها اقدام نموده و مبلغ مربوطه را به اضافه ۱۵% هزینه بالاسری از صورت وضعیت ها، مطالبات و تضامین پیمانکار برداشت نماید. اجرای کلیه کارهای ساختمانی از قبیل کندن بتن های سقف یا کف و شیارزنی و سوراخکاری دیوارهای مجموعه. پیمانکار متعهد است هزینه های ایاب ذهاب، حقوق و مزایا، غذا و سایر موارد مربوط به کارکنان و کارگران خود را تامین و پرداخت نماید. پیمانکار موظف است کارگران بومی را به کار گیرد، در صورت استفاده موردی از کارگران غیر بومی، تامین اسکان کارگری برعهده و به هزینه پیمانکار می باشد. پیمانکار موظف است از نیروی انسانی ماهر و دارای صلاحیت فنی جهت انجام کارها استفاده نماید و درصورتیکه کارفرما هریک از کارگران و یا کارکنان پیمانکار را به هر دلیلی فاقد صلاحیت بداند، پیمانکار باید آن فرد یا افراد را با افراد ذیصلاح جایگزین کند. پیمانکار حق استخدام و یا به کارگیری کارگران خارجی و کارگران با سن کمتر از ۱۸ سال را ندارد. در صورتیکه هریک از کارگران یا کارکنان پیمانکار موجب وارد آوردن خسارت به ماشین آلات، تجهیزات، وسایل، ابزارآلات و اموال کارفرما، همسایگان و عابرین پیاده یا سواره شوند، پیمانکار مسئول و جبران کننده خسارت خواهد بود. درصورت وقوع هرگونه اتفاق و حادثه برای کارکنان پیمانکار، وی مسئولیت کلیه جنبه های مالی و حقوقی در این خصوص را به عهده خواهد داشت. پیمانکار موظف است با هزینه خود کلیه اجناس و اتصالات تهیه شده توسط کارفرما را از طبقه همکف به طبقات بالا منتقل نماید. ماده ۷ : مشخصات فنی با توجه به خطرات ناشی از گاز و بمنظور ایمنی کامل مجموعه و نیز پیشگیری از هرگونه سوانح احتمالی به هنگام استفاده از گاز طبیعی، کارفرما متعهد میگردد تحت هیچ شرایطی، تغییرات جزیی و یا کلی در شبکه های گاز اجرا شده پیمانکار را توسط شخص ثالث و یا شرکت دیگری نداده و هرگونه تغییرات جزیی و یا کلی احتمالی در شبکه های اجرا شده را به خود پیمانکار محول کند. در ضمن، تاکیدات لازم را به سایر گروه های کاری از قبیل گروه های ساختمانی، تاسیسات برقی و مکانیکی و … به عمل آورد که هنگام اجرای کارهای خود به هیچ وجه جابجایی یا تغییراتی را در لوله کشی های گاز انجام شده به عمل نیاورند. ماده ۸ : حل اختلافات در صورت بروز اختلاف بین کارفرما و پیمانکار اعم از اینکه مربوط به اجرای موضوع قرارداد و یا تفسیر و تعبیر هر یک از موارد قرارداد و یا سایر اسناد و مدارک پیوست قرارداد باشد، چنانچه طرفین نتوانند موضوع اختلاف را از راه توافق رفع نمایند، از طریق مراجعه به محاکم و مراجع صالحه دادگستری جمهوری اسلامی ایران حل و فصل خواهد شد. پیمانکار ملزم است تا زمان حل اختلاف، تعهداتی را که بموجب قرارداد به عهده دارد اجرا نماید. کارفرما نیز در طول مدت حل اختلاف، تعهدات خود را براساس اسناد قرارداد نسبت به پیمانکار انجام خواهد داد. ماده۹ : مکاتبات نشانی طرفین قرارداد همان است که در مقدمه قرارداد تعیین گردیده و در صورت تغییر، طرفین نشانی محل جدید را بلافاصله بصورت کتبی به اطلاع یکدیگر خواهند رساند. در غیر این صورت، نامه و ابلاغیه هایی که با پست سفارشی ارسال شود، ابلاغ شده محسوب می گردد. * این قرارداد در ۹ ماده و ۲ نسخه تنظیم گردیده و هر نسخه حکم واحد را دارا می باشد. کارفرما پیمانکار
قرارداد كار موقت یا با مدت معين

قرارداد کار موقت یا با مدت معین

قرارداد كار موقت یا با مدت معين قرارداد كار موقت یا با مدت معين این قرارداد از جمله قراردادهای کار موقت یا با مدت معین جهت استخدام در یک شرکت یا نهاد یا موسسه خصوصی یا دولتی بوده که با مشاوره کارشناسان متخصص اداره کار تنظیم و در شرکتها و نهادها بزرگ اقتصادی مورد استفاده قرار گرفته است. براساس ضوابط مندرج در قانون کار، این قرارداد در تاریخ ……….. فیمابین شرکت ………..به شماره ثبت …………. اداره ثبت شركتهاي تهران به مدیریت عاملي ………… به نشانی : تهران،…………….. به عنوان کارفرما از یک سو و آقا/ خانم ………….. با مشخصات زیر که در این قرارداد کارپذیر نامیده می شود از سوی دیگر منعقد گردید. ماده1) مشخصات کارپذیر نام :………………………………….نام خانوادگی:……………………. نام پدر:……………..شماره شناسنامه:………………………………. تاریخ تولد:……………………………… كد ملي:……………………… محل صدور:…………….. وضعيت تاهل :…………….. وضعيت نظام وظيفه: ………………… تعداد فرزند:…………….. مدرک تحصیلی:………………..معرف آقا /خانم ……………………………… كد پستي:………………….. نشانی محل سکونت: ……………………………………………………………………… تلفن:………………………… ماده 2) حقوق و مزایای ماهانه کار پذیر حقوق و مزایای ماهانه کارپذیر به شرح زیر پس از تایید کارکرد پرداخت خواهد شد. ردیف شرح مبلغ (به ریال) ملاحظات 1 حقوق پایه 2 مزایای سابقه کار (پایه سنواتی) 3 فوق العاده مسئولیت 4 حق اولاد 5 حق مسکن جمع کل به عدد : جمع کل به حروف: تبصره 1: پرداخت مبالغ فوق پس از وضع کسور قانونی ( بیمه، مالیات، و ساير بدهي هاي كارپذير به كارفرما) صورت می گیرد. تبصره 2 : مصوبات قانونی الزام آوربرای کارفرما در مورد افزایش دستمزد یا مزایای قانونی از تاریخ لازم الاجرا شدن اعمال می گردد. تبصره 3: در ماههای 29 ، 30 ، 31 روزه دستمزد به میزان کارکرد پرداخت می شود. ماده 3) نوع کار ارجاعی عبارت است از : ……………………………………………………………….. ماده 4) محل کار محل کار کارپذیر، شهرستان ……………….. می باشد و هر گونه جابه جایی کارپذیر در طول مدت قرار داد در حوزه عملکرد کارفرما از اختیارات کار فرما می باشد. ماده 5) مدت قرارداد مدت این قرارداد از تاریخ ……………………… تا تاريخ …………………… به مدت ………….. ماه / روز می باشد که پس از خاتمه مدت قرارداد به خودی خود از اعتبار ساقط می شود. ماده 6) ساعات کار ساعات كار برابر مقررات داخلي كارفرما و با توجه به ساعت كار قانوني به كارپذير اعلام خواهد شد مضافاً اضافه كاري مازاد بر ساعت كار قانوني بر اساس ماده 59 قانون كار خواهد بود . تبصره : ساعات صرف غذا و استراحت جزء ساعات کار محسوب نمی شود. ماده 7) تعطیلات هفتگی و رسمی : روز جمعه، روز تعطیل هفتگی با استفاده از مزد می باشد. تعطیلات رسمی نیز برابر تعطیلات رسمی کشور جمهوری اسلامی ایران است. ماده 8) مرخصی كارپذير مرخصی کارپذیر برابر ماده 64 قانون كار مي باشد. ماده 9) تعهدات کارپذیر کارپذیر ملزم و متعهد به رعایت مقررات و آئین نامه های داخلی محل کار و همچنین رعایت ضوابط و اصول ایمنی و نظم و حفظ شئونات اخلاقی و اسلامی است و همچنین مکلف است به طور مرتب و احسن در جهت انجام امور محوله از سوی کارفرما عمل نماید و از امکانات و وسایل و ابزارآلاتی که در اختیارش قرارداده شده به نحو احسن و صرفاً در جهت امور محوله و بدون حق استفاده شخصی استفاده نموده و ضمن رعایت بهداشت فردی، محیط کار را پاکیزه نگهدارد. از قبول هرگونه کار و یا تعهد استخدامی دیگری در طول مدت قرارداد خودداری نماید. کلیه اطلاعات مربوط به کارفرما را که در اثر ارجاع کار و یا اطلاع از مفاد مذاکرات و یا پرونده ها تحصیل نموده، محرمانه تلقی و در حفظ اسرار، اسناد و مدارک دقت لازم معمول و نسبت به وظائف امانت داری خود عمل نماید. در پایان مدت قرارداد و یا فسخ قراردادکلیه اموال ، اسناد و مدارک متعلق به کارفرما را مسترد نماید. در صورت ورود هرگونه خسارت مادی یا معنوی ناشی از اقدامات مقصرانه وی در حین انجام وظیفه و یا به مناسبت آن نسبت به اشخاص ثالث و یا کارفرما خسارات مزبور را راساً جبران نماید. كارفرما ماذون است در مواردي كه به تشخيص خود جهت بيمه تكميل درمان يا اقدامات رفاهي و خدماتي قراردادهايي منعقدكند يا تسهيلاتي برقرار سازد نسبت به كسر اقساط و هزينه هاي آن از حقوق و مزاياي كارپذيراقدام نمايد. كارپذير ملزم به ارائه تضمين قابل قبول كه از سوي كارفرما تعيين مي گردد خواهد بود كارفرما مي تواند از محل تضمين مربوطه نسبت به جبران خسارت اقدام كند. کارپذیر مکلف است در صورت تغییر محل سکونت نشانی جدید را به کارفرما اعلام دارد در غیر این صورت نشانی مندرج در این قرارداد به عنوان نشانی قانونی کارپذیر تلقی می شود. كارپذير پس از مطالعه مفاد قرارداد و علم كامل از مندرجات آن مبادرت به امضاء ذيل آن نموده و كليه ادعاهاي احتمالي بعدي را از خود سلب و ملغي اثر اعلام مي دارد ماده 11) موارد فسخ قرارداد در موارد ذیل قرارداد کار خاتمه یافته تلقی می گردد و کارپذیر باید جهت تسویه حساب به کارفرما مراجعه نماید. 11.1.غیبت غير مجاز به مدت 2 روز متوالي يا 3 روز متناوب در سال . 11.2.تاخير در ورود يا تعجيل در خروج از محل كار جمعاً بمدت 2 ساعت در ماه. 11.3.محكوميت به حدود ، قصاص ، كلاهبرداري ، خيانت در امانت ، جعل ، قاچاق كالا،‌ دزدی، عضويت در شركتهاي هرمي ، ورود و خروج غير مجاز از كشور ، ارتکاب جرايم مواد مخدر(اعم از نگهداري – توزيع – توليد – فروش – استفاده ) ، خريد و فروش مشروبات الكلي و مواد روانگردان ، اقدام عليه امنيت كشور، دعوا و مشاجره ، تمرد و خودداری از انجام وظیفه ، داشتن سوء پیشینه، استعمال دخانیات و استفاده از الفاظ رکیک و ارتكاب كليه اعمال مجرمانه كه موجب محكوميت قطعي كارپذير از سوي مقامات قضايي گردد. 11.4.عدم رعايت شئونات اسلامي و اخلاق حرفه اي از جمله عدم رعايت ضوابط ايمني و بهداشتي ، قمار، شرط بندی، پوشش نامناسب ، برخورد غير اخلاقي با همكاران و مديران مافوق و كاركنان تحت امر، ارباب رجوع، سوء استفاده از اموال و امكانات كارفرما ، ارائه گزارش خلاف واقع و اظهار مطالب كذب به مناسب انجام وظيفه يا در ارتباط آن، افشاي مستندات و مدارك و نيز افشاء اسرار كاري و تجاري كارفرما به هر شكل از جمله : از طريق نشر الكترونيكي حسب تشخيص كارفرما. 11.5.كاهش توليد یا تغييرات ساختاري در اثر شرايط اقتصادي و اجتماعي و سياسي و لزوم تغييرات گسترده در فن آوري 11.6.ارائه اطلاعات نادرست در تكميل پرسشنامه یا مدارك استخدامي یا اصالت نداشتن مدارك ارائه شده . 11.7.قصور و تعلل در انجام وظايف محوله يا ايجاد بي نظمي و بر هم زدن آرامش در محيط كار و ترغيب يا تحريك ديگران به كم كاري يا اعتصاب و تحصن. 11.8.تغيير ساختارتشكيلاتي و تعديل نيرو حسب مصوبه هيئت مديره كارفرما. 11.9.عدم رعايت مقررات داخلي كارفرما در ساير موارد. 11.10.بی احتیاطی، کم کاری، سهل انگاری و بی دقتی در انجام وظیفه و حفظ اموال کارفرما. 11.11.امتناع از شرکت در دوره های آموزش یا ناتوانی در گذراندن دوره های مذکور. 11.12.چنانچه كارفرما در موضوع كار واگذار شده به كارگر قبل از اتمام مدت قرارداد امكان ادامه فعاليت نداشته باشد قرارداد منفسخ تلقي و كارپذير استحقاق دريافت مزاياي قانوني و سنوات خدمت نسبت به ايام كاركرد را خواهد داشت. 11.13.ترك كار. ماده 12) مزایای پایان کار مزایای پایان کار برابر ماده 24 قانون كار پرداخت خواهد شد. ماده 13) تمدید قرارداد انعقاد این قرارداد هیچگونه حقی مبنی بر تمدید قرارداد یا استخدام دائم یا حقوقی بیش از میزان تعیین شده در این قرارداد برای کارپذیر ایجاد ننموده و فقط برای مدت مندرج در قرارداد معتبر است . ماده 14) تعداد نسخ قرارداد این قرارداد در 14ماده و 4 تبصره در 4 نسخه متحد المتن تنظیم و منعقد گردیده و تمامی نسخه ها در حکم واحد بوده و از تاریخ انعقاد برای طرفین لازم الاجرا می باشد. نام، نام خانوادگی، امضاء واثر انگشت کارپذیر امضاء کارفرما مسئول مستقیم مدیر اداری
قرارداد ساخت و نگه داری سوله اسكلت فلزی

قرارداد ساخت و نگه داری سوله اسکلت فلزی

قرارداد ساخت و نگه داری سوله اسكلت فلزی قرارداد ساخت و نگه داری سوله اسكلت فلزی ماده 1- طرفین قرارداد اين قرارداد در تاريخ ……………………. في مابين ………………………………………. به نمايندگي ………………………………… به موجب معرفي نامه/ حكم كارگزيني شماره ………………………… مورخ ………………………….. به عنوان كارفرما از يك طرف و …………………………. به نمايندگي آقاي …………………………………….. به شماره شناسنامه ……………………. صادره از ………………………………. كه طبق نامه / آگهي ………………………………. رسماً معرفي گرديده است و منبعد پيمانكار ناميده مي شود و طرفين ملزم به اجراي كليه شرايط و مفاد آن مي باشد . ماده 2- موضوع قرارداد الف : موضوع اين قرارداد عبارت است از ساخت و نگه داري سوله اسكلت فلزي شامل پايه ها ،لايه ها ، خرپاها و ميل مهارها ، بست ها و كليه اتصالات لازم ديگر طبق نقشه هاي پيوست شماره …………………………. كه به تائيد خريدار خواهد رسيد و جزء لاينفك اين قرارداد مي باشد . ب: نوع و اندازه ها مطابق جداول پيوست شماره 1 مي باشد كه جز لاينفك قرارداد بوده و بر اساس آن مساحت كل جهت …………………………… دستگاه برابر ………………………… متر مربع مي باشد . ج: نوع پوشش سقف – طبق نقشه هاي مربوطه از ورق شادو لاين گالوانيزه ، به ضخامت 5% ميليمتر مي باشد . د: ايزو لاسيون ، پشم و شيشه 2 اينچ با كرافت و توري مرعي زير آن از نوع 8/5 در 24 يا 4/3 در 22 خواهد بود . نکته مهم: تهيه مواد اوليه مورد نياز قرارداد كلاً به استثناء بند ج و د به عهده فروشنده است ولي خريدار همكاري هاي لازم را در اين رابطه خواهد نمود ، بدون اينكه براي او ايجاد نمايد . ماده 3- محاسبات و مشخصات فنی الف : مشخصات فني قطعات ساختماني فوق الذكر كه نقشه هاي آن منضم به اين قرارداد است بر اساس استانداردهاي محاسبه گرديده است . ب: بار هاي زنده ( بار برف و باد ) طبق استاندارد شماره 519 وزارت اقتصاد موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران و مطابق جدول ذيل و بنا به درخواست خريدار ساختمان پيشنهاد و مورد تائيد خريدار قرار گرفته است . بار برف 25 100 150 فشار برف 75 100 100 ج: مطابق استاندارد هاي بين المللي كه در محاسبات فني نيز به كار گرفته شده اند عمر مفيد اسكلت ها حداقل 20 سال مي باشد كه فروشنده آن را تضمين مي نمايد مشروط بر اينكه شرايط نگه داري از طرف خريدار كاملاً رعايت شود . ماده 4-ساخت و نگه داری پيمانكار با استفاده از جدول زمان بندي شده كه به تائيد طرفين رسيده است (و جزء ضمايم قرارداد مي باشد ) در مدت موضوع پيمان نسبت به ساخت و تحويل آن اقدام لازم خواهد نمود . ماده 5- زمان تحويل پيمانكار بعد از مبادله قرارداد و دريافت چك پيش پرداخت (در صورتيكه چنين پرداختي صورت گرفته باشد )ظرف مدت ……………………….. روز از تاريخ تائيد نقشه ها توسط كارفرما و بر اساس برنامه زمان بندي ارائه شده كه به تائيد طرفين رسيده است (جدول شماره 2كه جزء ضمائم قرارداد مي باشد ) نسبت به تهيه و ساخت …………….. دستگاه اسكلت فلزي اقدام خواهد كرد . تبصره 1- پيمانكار موظف است حداكثر دو هفته پس از مبادله قرارداد نسبت به تهيه و تحويل نقشه هاي اجرايي مربوط به خريدار اقدام نمايد . در صورت عدم تحويل نقشه ها در موعد مقرر جريمه ديركرد طبق تبصره 2 اين ماده تعلق مي گيرد . تبصره 2- پيمانكار موظف است در مد ت پيمان و بر اساس جدول زمان بندي شماره 2 اقدام به ساخت و تحويل اسكلت ها بنمايد . در پايان مدت قرارداد چنانچه پيمانكار نتوانسته باشد قسمتي از تعهدات خود را انجام دهد خريدار مي تواند به ازاء هر روز تاخير (يك درصد ) مبلغ باقيمانده موضوع قرارداد را به عنوان خسارت از ضمانت نامه كسر نمايد و چنانچه تاخير از …………………….. روز / ماه تجاوز نمايد خريدار حق دارد ضمن فسخ قرارداد كليه تضمين هاي سپرده شده را به نفع خود ضبط و وصول نمايد . ماده 6- ضمانت حسن اجراي تعهدات پيمانكار متعهد موقع امضاء و مبادله قرارداد اقدام به ارائه ضمانت نامه حسن اجراي تعهدات كه به صورت 1- تضمين نامه بانكي 2- سفته به امضاي مجاز شركت كه معادل 5% مبلغ كل موضوع قرارداد مي باشد را تسليم كارفرما نمايد و در صورتيكه پيمانكار از اجراي هر يك از تعهدات خود تخلف نمايد خريدار مي تواند طبق قوانين مملكتي اسناد تضميني را تا ميزان خسارت وارده طبق مفاد قرارداد به نفع خود ضبط و وصول نمايد . تبصره 1- اسناد تضميني ماده فوق پس از تحويل قطعي موقت كليه موضوع قرارداد به فروشنده مسترد خواهد شد . ماده 7- بهاي موضوع قرارداد و شرايط پرداخت الف : جمع مبلغ كل بها موضوع قرارداد عبارت است از : به حروف ………………………… و به عدد …………….. ريال …. % مبلغ كل قرارداد به عنوان پيش پرداخت بعد از مبادله قرارداد در مقابل اخذ ضمانت نامه پيش به صورت تضمين نامه بانكي / سفته با امضاي مجاز شركت به پيمانكار پرداخت خواهد گرديد . تبصره : از صورت وضعيت هاي موقت ماهانه ………. % مبلغ صورت وضعيت بابت استهلاك ………………………. پيش پرداخت كسر خواهد گرديد به نحوي كه پس از پرداخت بهاي آخرين صورت وضعيت مبلغ پيش پرداخت مستهلك گردد . بعد از استهلاك كامل پيش پرداخت ضمانت نامه دريافتي به فروشنده مسترد خواهد شد . ج: مبلغ 30% قيمت قطعات ساخته شده بعد از ساخت و تحويل قطعات در محل كار و بر اساس صورت جلسه هاي تنظيمي در وجه فروشنده پرداخت خواهد گرديد . د: 70% ما بقي بعد از تحويل به خريدار در محل كار و بر اساس صورت حساب تنظيمي پرداخت خواهد شد . در صورتيكه كليه قطعات و مصالح تحويلي كامل باشد . تبصره : از هر پرداخت بند ج و د ماده هفتم بين قرارداد مبلغ 10% به عنوان تضمين حسن انجام كار كسر كه نصف اين مبلغ پس از تصويب صورت وضعيت قطعي و نصف ديگر آن بلافاصله پس از پايان دوره تضمين و تنظيم صورت جلسه تحويل قطعي آن آزاد خواهد شد . ماده 8- دوره تضمين مرغوبيت قطعات و چگونگي ساخت ……………………….. دستگاه اسكلت فلزي به مدت 12 ماه از تاريخ تحويل قطعات و تنظيم صورت جلسه تحويل موقت كار از طرف پيمانكار تضمين مي گردد كه در اين مدت پيمانكار تعهد مي نمايد هر گونه نواقص و معايب موجود را كه مربوط به ساخت قطعات بوده و ناشي از استفاده غير صحيح عوامل كارفرما نباشد با نظر دستگاه نظارت كارفرما برطرف نمايد . بديهي است تحويل قطعي پس از پايان دوره تضمين و تنظيم صورت جلسه رفع نواقصي انجام خواهد پذيرفت. ماده 9- تغيير مقادير كار كارفرما مي تواند با شرايط همين قرارداد تا حدود 25% از موضوع معامله را كسر و يا افزايش دهد در هر حال مراتب بايد ظرف مدت ……………….. روز / ماه كتباً به اطلاع پيمانكار برسد كه در اين صورت مدت تحويل نيز به همان نسبت تغيير خواهد كرد . ماده 10-دستگاه نظارت نظارت بر اجراي تعهداتي كه پيمانكار طبق مفاد قرارداد تقبل نموده است به عهده ………………. كه دستگاه نظارت ناميده مي شود خواهد بود . ماده 11- حل اختلافات در صورتيكه در موارد پيش بيني نشده در اين قرارداد بين خريدار و فروشنده اختلافي بروز نمايد و نتوانند از راه توافق حل نمايند نظر ………………… در مورد مسئله براي طرفين لازم الاتباع است . فروشنده ملزم است كه تا حل اختلافات تعهداتي را كه به موجب پيمان به عهده دارد اجرا نمايد . در غير اين صورت خريدار به تشخيص خود نسبت به فروشنده عمل خواهد نمود . ماده 12- ماليات هر گونه ماليات و كسورات قانوني متعلق به اين قرارداد بر عهده پيمانكار است . كه بر اساس قوانين و مقررات تعيين و همراه ساير كسورات قانوني از صورت وضعيت هاي ارائه شده كسر خواهد شد . ماده 13- فسخ در صورت عدم اجراي صحيح و يا تخلف از هر يك از مواد قرارداد از سوي پيمانكار كارفرما حق خواهد داشت در هر مرحله از كار پس از اعلام به فروشنده قرارداد را فسخ و نسبت به وصول تضمين به منظور تامين خسارت و مطالبات خود اقدام نمايد . ماده 14- نشاني طرفين قرارداد نشاني دقيق متعهد له : نشاني متعهد : كليه مكاتبات و ابلاغيات قانوني به نشاني فوق ارسال خواهد شد . طرفين قرارداد بايد در صورت تغيير نشاني مراتب را ظرف مدت 15 روز كتباً به طرف ديگر اعلام نمايد تا زماني كه نشاني جديد به طرف ديگر قرارداد ابلاغ نشود كليه نامه ها و ابلاغيه هاي ارسالي به نشاني هاي تعيين شده ارزش و اعتبار قانوني خواهد داشت . ماده 15- ضمائم قرارداد ضمائم اين قرارداد كه نزد طرفين قرارداد باقي مي ماند و جز لاينفك آن است عبارت است : الف) نقشه هاي اجرايي ب) جداول اين قرارداد در دو نسخه مشتمل بر 15 ماده و 9 تبصره تهيه و تنظيم شده كه پس از امضا طرفين قرارداد ، يك نسخه نزد خريدار و يك نسخه نزد فروشنده باقي خواهد ماند و كليه نسخ اين قرارداد ، حكم واحد دارد . كارفرما/ پيمانكار
Call Now Buttonبا ما تماس بگیرید