موبایل: ۰۹۱۲۵۳۶۳۸۶۴

آدرس : تهران – مجیدیه جنوبی – خیابان کرمان شمالی

کانون کارشناسان رسمی دادگستری

مشاهده‌ی برچسب : قرارداد

خانهقراردادبرگه 3
قرارداد پیمانکاری حفر چاه

قرارداد پیمانکاری حفر چاه

قرارداد پیمانکاری حفر چاه قرارداد پیمانکاری حفر چاه 1.مشخصات طرفین قرارداد 1.1.مشخصات کارفرما : آقا/ خانم/ شرکت ......... به مدیریت/ نمایندگی ...... به شماره ملّی/ شماره ثبتی ...... به نشانی ........ شماره تلفن ثابت ....... و شماره همراه ....... می باشد. 1.2.مشخصات پیمانکار : آقا/ خانم/ شرکت ......... به مدیریت/ نمایندگی ...... به شماره ملّی/ شماره ثبتی ...... به نشانی ........ شماره تلفن ثابت ....... و شماره همراه ....... می باشد. 2.موضوع قرارداد و محل انجام آن اجرای عملیات حفر چاه و فاضلاب شهری/روستایی به ارتفاع میله ........ متر و انباری به حجم ........ مترمکعب با عنایت به توضیحات داده شده توسط کارفرما و جهت جغرافیایی تعیین شده به منظور حفر انباری ها و کول گذاری میله و انباری و طوقه چینی و نصب گلدان طبق جزئیات و نقشه های ارائه شده از سوی کارفرما به پیمانکار. محل انجام پروژه به نشانی ....... که دارای مجوز حفر چاه به شماره ..... تاریخ .../.../.... می باشد. 3.محاسبات و مشخصات فنی پروژه 3.1.چاه نبایستی در زیر و نزدیک ستون ها و دیوارهای باربر حفر گردد. حفرچاه می بایست در محلی انجام شود که در آتیه امکان بازنگری و بازرسی را با مشکل دچار نگرداند. 3.2.هنگام حفر میله باید جای پا در محل جداره چاه حتی المقدور با فاصله 40 سانتی متر از هم پیش بینی شود تا بتوان به چاه وارد و از آن خارج شد. در صورت امکان مناسب است عمق میله چاه مابین .... و ..... متر اختیار شود تا چاه هنگام ایجاد انبار در تحمل نیروهای وارده، مقاوم تر بوده و در صورت ریزش احتمالی، خطر کمتری را ایجاد نماید. 3.3. میله احداثی می بایست کاملاً قائم بوده و انحراف نداشته باشد. 3.4. چنانچه احداث چاه در محلی در حال حفر می باشد که زمین آن منطقه مرطوب بوده، باید به وسیله دستگاه هوادهی، هوای لازم را به درون چاه انتقال داد تا فرد حفار بتواند از اکسیژن کافی در هنگام کار برخوردار باشد. 3.5.انبار باید به صورت مخروطی حفر گردد، به نحوی که قاعده مخروط رو به پایین و رأس آن رو به بالا باشد. کف انبار نیز باید تراز و تخت باشد. 4.هزینه قرارداد( به تفکیک و کلی) 4.1.هزینه کل اجرای موضوع قرارداد با ارزش ....... ریال پیش بینی می گردد که تا 25 درصد قابل افزایش یا کاهش می باشد که براساس صورت وضعیت پیشرفت کار و طبق تأیید کارفرما یا دستگاه نظارت(مهندس ناظر) قابل پرداخت خواهد بود. 4.2.هزینه قرارداد به تفکیک شامل: 4.2.1.مبلغ قرارداد به ازای حفر هر متر طول میله ....... ریال و کول گذاری در میله به ازای هر متر طول ....... ریال و به ازای حفر هر متر طول انباری ...... ریال و نصب گلدان هر عدد به ارزش ...... ریال می باشد. 4.2.2.هزینه آجرچینی به ازای هر متر مکعب آجرچینی به ارزش ....... ریال و نصب گلدان هر عدد به ارزش ...... ریال می باشد. 5. شرایط پرداخت 5.1.مبلغ ...... ریال معادل ..... درصد از کل ارزش قرارداد در هنگام عقد قرارداد پرداخت می گردد( در ازای دریافت چک تضمین به ارزش ....... ریال به شماره ..... ). 5.2.مبلغ ...... ریال معادل ...... درصد از کل ارزش قرارداد پس از انجام 50% کار با تأیید سرپرست کارگاه. 5.3.مبلغ ...... ریال معادل ...... درصد از کل ارزش قرارداد پس از تکمیل کامل پروژه با تأیید (نهاد منتخب نظارتی) . 5.4. مبلغ ...... معادل ...... درصد از کل ارزش قرارداد پس از اتمام دوره گارانتی و رفع نواقص احتمالی( دوره گارانتی .... می باشد). 6.اسناد و مدارک پیمان این قرارداد در برگیرنده اسناد و مدارک ذیل می باشد : الف- سند قرارداد(پیمان پیش رو) ب- نقشه های کلی، تفصیلی و اجرایی و کلیه دستورکارهایی که در حین اجراء توسط کارفرما یا مهندس ناظر ابلاغ می گردد. 7.مدت انجام موضوع قرارداد مدت کامل انجام پروژه ........... روز کاری بوده و تاریخ شروع قرارداد ............ و تاریخ خاتمه قرارداد ............... می‌باشد. 8.دیرکرد طرفین در انجام پروژه چنانچه پیمانکار، بدون مجوز تمدید تاریخ قرارداد از سوی کارفرما، مبادرت به تأخیر اجراء کار نماید برای هر روز تأخیر پس از اتمام تاریخ قرارداد روزانه .............. ریال به عنوان جریمه تأخیر از مطالبات پیمانکار کسر می گردد. در مقابل هرگاه کارفرما به نحوی موجب تأخیر عملیات اجرایی پروژه شود با تأیید سرپرست کارگاه به همان نسبت به مدت اجرای قرارداد افزوده خواهد شد. 9.نظارت نظارت در اجرای تعهداتی که پیمانکار بر طبق مفاد این قرارداد و اسناد و مدارک پیوست آن تقبل نموده است، به عهده کارفرما/ یا نماینده وی و یا دستگاه نظارت معرفی شده از سوی کارفرما، خواهد بود. پیمانکار موظف است کارها را طبق قرارداد، اصول فنی و دستورات کارفرما/ یا نماینده ایشان/ یا دستگاه نظارت، طبق مشخصات، اسناد و مدارک پیوست این قرارداد اجرا نماید. 10. تجهیز و برچیدن کارگاه محل پروژه هزینه های مربوط به تجهیز و برچیدن کارگاه محل اجرای عملیات حفر چاه اعم از نصب تابلوهای هشداردهنده و موارد ایمنی با توافق طرفین به عهده .... است. ایشان می بایست کارگاه را به نحوی مناسب تجهیز نماید که شروع و ادامه کار تا تحویل موقت، بدون وقفه و با کیفیت لازم انجام پذیرد. در پایان کار، ایشان باید نسبت به خارج نمودن مواد حاصل از حفر چاه از جمله نخاله و خاک اسنخراجی، اقدام نماید. 11. نگهداری از درصد پیشرفت پروژه و مصالح کار پیمانکار موظف است از درصد پیشرفت پروژه به صورت ...... گزارش تهیه نماید و همچنین مصالح مورد نیاز که در صورت وضعیت منظور می شود، متعلق به کارفرما بوده، به نحو مقتضی نگهداری نماید و در صورت فقدان خسارت وارده را جبران نماید . 12.تعهدات پیمانکار 12.1.پیمانکار متعهد است کلیه ابزار مورد نیاز اجرای عملیات حفر چاه را از قبیل چرخ یا بالابر برقی، طناب، دلو، کمپرسور، پمپ هوا و لوله های اتصال، سیم و روشنایی اتصال را فراهم نماید. 12.2.پیمانکار موظف است کلیه نیروهای انسانی موضوع عملیات حفر چاه را متناسب با مدت قرارداد تأمین نماید. 12.3.پیمانکار بایست پیش از آغاز عملیات اجرائی حفر چاه برنامه ریزی و پلان خود را به اطلاع کارفرما برساند. 12.4. پیمانکار متعهد می گردد که کلیه دشواری های احتمالی و سختی کار و مشخصات فنی و نقشه های اجرایی را ملاحظه و پس از آن نسبت به امضای اقدام نماید. 12.5.پیمانکار موظف است پیش از آغاز عملیات حفاری چاه ها و مجاری آب و فاضلاب به ویژه در حفاری دستی چاه ها، بررسی لازم در خصوص وجود و کیفیت موانعی از قبیل قنوات قدیمی، فاضلاب ها، پی ها، جنس خاک لایه های زمین و تأسیسات مربوط به آب، برق، گاز، تلفن و امثالهم به عمل آورد. حال محل حفر چاه مطابق با نقشه ها بایستی طوری تعیین گردد که به هنگام کار، خطر ریزش یا نشت قنات و فاضلاب مجاور یا برخورد با تأسیسات یاد شده وجود نداشته باشد. 12.6. پیمانکار ملزم است که خاک های حاصل از حفاری را در محل مناسب به گونه ای دپو نماید که مزاحم سایر عملیات اجرائی کارگاه نباشد. البته پیش از دپو خاک حاصل از حفاری، می بایست نظر کارفرما یا مهندس ناظر را نسبت به محل دپو اخذ نماید. 12.7. در صورتی که خاک چاه استحکام کافی را نداشته باشد، پیمانکار موظف است پس از هر چند متر حفاری نسبت به کول گذاری آن اقدام و سپس به حفاری ادامه دهد. 12.8.در صورتی که به هنگام حفاری میله یا انباری نیاز به کمپرسور شود، پیمانکار می بایست رأساً نسبت به تهیه آن اقدام نماید و مسئولیت حوادث ناشیه از آن مستقیماً متوجه پیمانکار می باشد. 12.9.پیمانکار موظف به رعایت موارد حفاظتی و ایمنی کار و به طور کلی رعایت موارد مبحث 12 مقررات ملّی ساختمانی ایران در کارگاه می باشد و نسبت به اجباری بودن استفاده از وسایل ایمنی آگاه است. هر گونه عملی خلاف مقتضای عبارت مقرر شده در این بند، در وهله نخست پیمانکار مسئول و در صورت قصور از جانب پرسنل ایشان، پیمانکار به همراه کارکنانش مسئول می باشد و کلیه عواقب مالی، حقوقی و جزایی بعهده پیمانکار می باشد و کارفرما هیچگونه مسئولیتی در این رابطه نخواهد داشت. وسایل ایمنی مندرج در مبحث 12، شامل کلاه چانه دار، کفش ایمنی، کمربند ایمنی، لباس ضخیم کار، دستکش مناسب، ماسک و عینک و .... می باشد. 12.10. پیمانکار موظف است در ساعات روشنایی روز به عملیات حفر چاه اقدام نماید و در صورتی که به منظور تسریع عملیات اجرائی نیازمند کار در شیفت های دوم و سوم داشته باشد، می بایست با اجازه و موافقت کارفرما و یا مهندس ناظر اقدام نماید. 12.11. پیمانکار مسئول حفظ و حراست از جان کارگران و وسائل و ابزار و تجهیزات خود می باشد. 12.12. در صورت مواجه شدن پیمانکار با مسائل جدید یا حیاتی، و غیرقابل پیش بینی، می بایست موضوع را در کوتاه ترین زمان ممکن و بدون هرگونه اقدام شتاب زده با کارفرما در میان بگذارد و کسب تکلیف نماید. 12.13. پیمانکار موظف است پس از خاتمه کار روزانه، دهانه چاه را با صفحات مشبک مقاوم و مناسب به نحو مطمئن بپوشاند. 12.14. پیمانکار مجاز به استفاده از چراغ های نفتی یا گازی در هنگام حفر چاه نمی باشد و هر گونه قصور و کوتاهی در این مهم، مسئولیت متوجه شخص پیمانکار می باشد. 12.15. در صورت قصور از سوی کارکنان مشغول به کار در محل کارگاه، پیمانکار مسئولیت مطلق دارد. 12.16. در صورت وقوع حادثه برای کارکنان حاضر در محل کارگاه، پیمانکار مسئول تهیه، تکمیل و امضاء فرم گزارشات حادثه وزارت کار و همچنین کلیه جنبه های مالی و حقوقی آن را به عهده خواهد داشت. 12.17. پیمانکار موظف است که کلیه مقررات قانون کار و سایر قوانین موضوعه کشور را رعایت نماید. 13.تعهدات کارفرما 13.1. کارفرما موظف است براساس مفاد قرارداد(ماده 4 و 5) کلیه مبالغ و هزینه های انجام موضوع قرارداد را به پیمانکار پرداخت نماید. 13.2. در صورت متوقف نمودن تمام یا بخشی از موضوع قرارداد بدون دلیل موجه و قانونی توسط پیمانکار، کارفرما مخیر است قرارداد را فسخ یا باقی مانده عملیات اجرائی را به هر طریقی که مصلحت ایشان را همراه داشته باشد، توسط سایرین انجام داده و هزینه آن را جزء مبالغ پیمانکار مسامحه کار احتساب نماید. 13.3. هزینه و تهیه آب، برق و گاز مورد نیاز مصرفی پیمانکار جهت اجرای عملیات در محل کارگاه بر عهده کارفرما می باشد. 13.4. کارفرما از بابت مواردی و ابزارهایی که در اختیار پیمانکار قرار می دهد، حق دریافت هیچ گونه وجهی را ندارد. 13.5. کارفرما موظف است محلی را جهت استراحت و غذاخوری کارگران تهیه نماید. 13.6. کارفرما موظف است کلیه وسایل ایمنی از جمله موانع شب نما و نوارهای خطر سقوط در چاه را تهیه و در اختیار کارفرما قرار دهد. 14.ضمانت حسن اجرای تعهدات از سوی پیمانکار پیمانکار متعهد می گردد موقع امضاء و مبادله قرارداد اقدام به ارائه ضمانت نامه حسن اجرای تعهدات که به صورت، تضمین نامه بانکی/ یا سفته به امضای مجاز شرکت که معادل 5% مبلغ کل موضوع قرارداد می باشد را تسلیم کارفرما نماید و در صورتی که پیمانکار از اجرای هر یک از تعهدات خود تخلف نماید کارفرما مخیر است در چارچوب قرارداد، اسناد تضمینی را تا میزان خسارت وارده به نفع خود ضبط و وصول نماید . 15. دستگاه نظارت نظارت بر اجرای تعهداتی که پیمانکار طبق مفاد قرارداد تقبل نموده است به عهده .......... که دستگاه نظارت نامیده می شود خواهد بود. 16.مالیات پروژه هر گونه مالیات و کسورات قانونی متعلق به این قرارداد بر عهده ........ است، که بر اساس قوانین و مقررات تعیین و همراه سایر کسورات قانونی از صورت وضعیت های ارائه شده کسر خواهد شد. 17. موارد فسخ قرارداد 17.1. انتقال قرارداد یا واگذاری عملیات به اشخاص حقیقی یا حقوقی دیگر از طرف پیمانکار. 17.2. عدم اجراء تمام یا قسمتی از موارد قرارداد در موعد پیش بینی شده. 17.3. تأخیر در شروع بکار پروژه بیش از ............... روز از تاریخ ابلاغ قرارداد. 17.4. تأخیر در اجرای کار به طوری که دلالت بر عدم صلاحیت مالی و فنی و با سوء نیت پیمانکار باشد. 17.5. غیبت بدون اجازه پیمانکار و یا تعطیل کردن کار بدون کسب اجازه کتبی از کارفرما. 18.اختلافات ناشی از قرارداد اختلافات ناشی از این قرارداد ابتدا از طریق سازش بین طرفین و در صورت عدم سازش، با مراجعه به مرجع داوری حل و فصل خواهد شد. طرفین قرارداد بدواً ............ را به عنوان داوری مرضی الطرفین برگزیدند. 19. موارد متفرقه 19.1.موارد اضطراری از قبیل جنگ، زلزله، عدم وجود مواد اولیه و امثالهم برای طرفین قرارداد محفوظ است . 19.2. در صورت بروز هرگونه اختلاف بین طرفین این قرارداد موضوع از طریق حکمیت حل و فصل می گردد و آخرین حکم مرضی الطرفین در این قرارداد مراجع ذیصلاح قانونی می باشد . 19.3.موارد پیش بینی نشده در این قرارداد با توافق طرفین براساس اصل آزادی اراده خواهد بود . 20.نُسخ قرارداد قرارداد حاضر در ........ ماده و ....... نسخه تهیه و به امضاء طرفین رسیده است و هر نسخه حکم واحد و یکسان دارد. امضاء و اثرانگشت کارفرما/ یا نماینده قانونی ایشان امضاء و اثرانگشت پیمانکار/ یا نماینده قانونی ایشان
قرارداد پیمانکاری جوشکاری ساختمان

قرارداد پیمانکاری جوشکاری ساختمان

قرارداد پیمانکاری جوشکاری ساختمان 1.مشخصات طرفین قرارداد 1.1.مشخصات کارفرما : آقا/ خانم/ شرکت ......... به مدیریت/ نمایندگی ...... به شماره ملّی/ شماره ثبتی ...... به نشانی ........ شماره تلفن ثابت ....... و شماره همراه ....... می باشد. 1.2.مشخصات پیمانکار : آقا/ خانم/ شرکت ......... به مدیریت/ نمایندگی ...... به شماره ملّی/ شماره ثبتی ...... به نشانی ........ شماره تلفن ثابت ....... و شماره همراه ....... می باشد. 2.موضوع قرارداد و محل انجام آن موضوع قرارداد عبارتند از ساخت، نصب و جوشکاری اسکلت فلزی پروژه به نام ...... به نشانی ........... که دارای مجوز ساختمانی به شماره ..... تاریخ .../.../.... می باشد، مطابق با نقشه ها و مشخصات فنی که توسط کارفرما و مهندس ناظر در اختیار پیمانکار قرار گرفته است. 3.محاسبات و مشخصات فنی پروژه الف- مشخصات فنی و تکنیکال پروژه بر مبنای نقشه ها و دستورالعمل های صادره از سوی کارفرمای پروژه و مهندس ناظر خواهد بود، که وظیفه اخذ کنترل و تأیید کیفیت مصالح و پیشرفت فیزیکی آن را مطابق با برنامه زمان بندی شده انجام خواهد گرفت. ب- بخشی از مشخصات فنی پروژه به قرار ذیل است: 3.1.پیش از شروع عملیات اجرائی ساختمانی، بایست کلیه اندازه گیری ها و محاسبات را نسبت به ساختار و معماری ساختمان، نحوه بکارگیری تیرک ها و نوع جوشکاری مورد استفاده و متناسب با پروژه برنامه ریزی نماید. 3.2.آنکربولت های مورد استفاده در عملیات اجرائی سازه از نوع مقاومت بالا (AII) می باشد. 3.3.مهره های مورد استفاده جهت بستن آنکربولت ها از نوع درجه یک و کیفیت مرغوب (DIN8.8) می باشد. 3.4.الکترودهای مصرفی در ساخت اسکلت فلزی از نوع (AMA-1118) و یا (AMA-2000) استاندارد شده یا حداقل با مشخصات (ASTM-E6013) می باشد. 3.5.الکترودهای مصرفی باید کاملاً خشک باشد. 3.6.تیرآهن بکار گرفته شده در سازه می بایست از نوع ..... و در ابعاد ..... و ..... باشد. 3.7.جوشکاری پایین تر از دمای 5- درجه سانتی گراد مجاز نمی باشد. 3.8.روش های جوشکاری قطعات می بایست پیش از اجرا در سازه ساختمانی توسط مهندس ناظر یا کارفرما تأیید گردد. 3.9.جهت ساخت ستون ها، پل ها، تیرها و خرپاها از شابلون استفاده می گردد تا از هر گونه تغییر شکل در حین ساخت جلوگیری بعمل آید. 3.10.رعایت کلیه تلرانس های ساخت و نصب اسکلت بایست براساس آیین نامه نظام مهندسی صورت گیرد. 3.11.توالی زمانی جوشکاری می بایست به گونه ای باشد که از هر گونه تغییر شکل مواد بکارگرفته شده از حالت هندسی به حالت غیرهندسی اجتناب شود. 3.12.کلیه جوشکاری ها بایست عاری از هر گونه تخلخل باشد. 4.هزینه قرارداد( به تفکیک و کلی) 4.1.هزینه کل قرارداد به ارزش ..... ریال پیش بینی شده است که تا .... درصد قابل افزایش یا کاهش براساس صورت وضعیت پیشرفت کار مطابق تأیید مهندس ناظر می باشد. 4.2.هزینه جزء به جزء به شرح ذیل می باشد: 4.2.1.هزینه نصب، مونتاژ و جوشکاری مصالح(فولاد، تیرآهن) از بابت هر طبقه به ارزش ...... ریال تعیین می گردد. 4.2.2.هزینه های تهیه ابزار و ملزومات از جمله پین ها، مهره ها، آنکربولت ها و الکترودها به ارزش .....ریال از بابت هر ..... تعداد تعیین می گردد. 4.2.3.حضور نیروی متخصص جوشکار به منظور جوشکاری تیرآهن سقف و ستون ها از بابت هر روز کاری به ارزش ..... محاسبه می گردد. 5.شرایط پرداخت 5.1.مبلغ ...... ریال معادل ..... درصد از کل ارزش قرارداد در هنگام عقد قرارداد پرداخت می گردد( در ازای دریافت چک تضمین به ارزش ....... ریال به شماره ..... ). 5.2.مبلغ ...... ریال معادل ...... درصد از کل ارزش قرارداد پس از انجام 50% کار با تأیید سرپرست کارگاه. 5.3.مبلغ ...... ریال معادل ...... درصد از کل ارزش قرارداد پس از تکمیل کامل پروژه با تأیید (نهاد منتخب نظارتی) . 5.4.مبلغ ...... معادل ...... درصد از کل ارزش قرارداد پس از اتمام دوره گارانتی و رفع نواقص احتمالی( دوره گارانتی .... می باشد). 6.اسناد و مدارک پیمان این قرارداد در برگیرنده اسناد و مدارک ذیل می باشد : الف- سند قرارداد(پیمان پیش رو) ب- نقشه های کلی، تفصیلی و اجرایی که بنا به مورد توسط کارفرما تهیه و ابلاغ می گردد. پ- کلیه دستورکارهایی که در حین اجرا توسط کارفرما یا دستگاه نظارت(مهندس ناظر) ابلاغ می گردد. 7.مدت انجام موضوع قرارداد مدت کامل انجام پروژه ........... روز کاری بوده و تاریخ شروع قرارداد ............ و تاریخ خاتمه قرارداد ............... می‌باشد. 8.دیرکرد طرفین در انجام پروژه چنانچه پیمانکار، بدون مجوز تمدید تاریخ قرارداد از سوی کارفرما، مبادرت به تأخیر اجراء کار نماید برای هر روز تأخیر پس از اتمام تاریخ قرارداد روزانه .............. ریال به عنوان جریمه تأخیر از مطالبات پیمانکار کسر می گردد. در مقابل هرگاه کارفرما به نحوی موجب تأخیر عملیات اجرایی پروژه شود با تأیید سرپرست کارگاه به همان نسبت به مدت اجرای قرارداد افزوده خواهد شد. 9.نظارت نظارت در اجرای تعهداتی که پیمانکار بر طبق مفاد این قرارداد و اسناد و مدارک پیوست آن تقبل نموده است، به عهده کارفرما/ یا نماینده وی و یا دستگاه نظارت معرفی شده از سوی کارفرما، خواهد بود. پیمانکار موظف است کارها را طبق قرارداد، اصول فنی و دستورات کارفرما/ یا نماینده ایشان/ یا دستگاه نظارت، طبق مشخصات، اسناد و مدارک پیوست این قرارداد اجرا نماید. 10.تجهیز و برچیدن کارگاه محل پروژه هزینه های مربوط به تجهیز و برچیدن کارگاه با توافق طرفین به عهده .... است. ایشان می بایست کارگاه را به نحوی مناسب تجهیز نماید که شروع و ادامه کار تا تحویل موقت، بدون وقفه و با کیفیت لازم انجام پذیرد. در پایان کار، ایشان باید نسبت به تخریب و خارج نمودن مواد حاصل از تخریب، اقدام نماید، مصالح بازیافتی از تخریب متعلق به ..... است . 11.نگهداری از درصد پیشرفت پروژه و مصالح کار پیمانکار موظف است از درصد پیشرفت پروژه و همچنین مصالحی که در صورت وضعیت منظور می شود اعم از آنچه که در کارگاه و یا در خارج از آن در انبارها و غیره باشد متعلق به کارفرما بوده به نحو مقتضی نگهداری نماید و در صورت فقدان خسارت وارده را جبران نماید . 12.تعهدات پیمانکار 12.1.پیمانکار موظف است پیش از آغاز عملیات جوشکاری، کلیه ابزارهای اندازه گیری فشار، شدت جریان و امثالهم و همچنین شیلنگ های گاز و هوا باید کنترل شوند. 12.2.کارگران بایست به هنگام فعالیت در کارگاه، لباس مناسب جوشکاری که در مقابل آتش مقاوم است بر تن داشته باشد و همچنین مجهز به سایر وسایل حفاظت فردی از جمله عینک، نقاب، دستکش ساقه دار حفاظتی باشند. لباس کار جوشکاران باید عاری از مواد روغنی، نفتی و سایر مواد قابل احتراق و اشتعال باشد. 12.3.پیمانکار بایست اطمینان یابد در نزدیکی مواد قابل احتراق و اشتعال اکیداً مواد یا دستگاه هایی که گرد و غبار، بخار یا گازهای قابل اشتعال و قابل انفجار نگهداری نشود. 12.4.پیمانکار می بایست از افراد خبره در حرفه جوشکاری بهره گیرد و تمامی آموزش ها و توصیه های ایمنی را پیش از آغاز فعالیت کاری بازگو کند؛ برای مثال جوشکاران نباید از وسایل و بشکه هایی که قبلاً محتوی مواد نفتی و روغنی و سایر مواد قابل اشتعال و انفجار بودده اند، به عنوان تکیه گاه و زیرپایی استفاده نمایند. 12.5.به هنگام انجام عملیات جوشکاری برقی در فضاهای مسدود و مرطوب، دستگاه جوشکاری باید در خارج از محیط بسته قرار گیرد. 12.6.پیمانکار موظف است کنترل نماید که در پایان هرگونه عملیات جوشکاری و برشکاری، باید محل بازرسی و پس از اطمینان از عدم وقوع آتش سوزی در اثر جرقه های ناشی از جوشکاری و برشکاری، محل را ترک نمایند. 12.7.پیمانکار موظف است به منظور تأمین امنیت جانی کارگران خویش که در ارتفاع بیش از ۳/۵ متر مشغول به فعالیت یا جوشکاری هستند، کمربند ایمنی و طناب مهار به نسبت تعداد نفرات تهیه و در اختیارشان قرار دهد. 12.8.به تعداد کارگران و جوشکاران پیمانکار موظف است عینک و نقاب مخصوص جوشکاری، کلاه ایمنی، کفش و پوتین ایمنی و سایر وسایل ایمنی در کار تهیه نماید. 12.9.در شرایط نامساعد جوی از قبیل باد، طوفان و بارندگی شدید و یا در صورت ناکافی بودن روشنایی و محدود بودن میدان دید، باید از ادامه کار جوشکاری جلوگیری بعمل آید. 12.10.پیمانکار موظف است از ورود افراد غیر مرتبط و بیگانه به محیط کارگاه ساختمانی اکیداً خودداری نماید. 12.11.پیمانکار بایست پیش از نصب قطعات فولادی مرکب در ارتفاع زیاد، حتی المقدور بر روی زمین مونتاژ و متصل نماید. 12.12.پیمانکار موظف است تا حد امکان تلاش نماید تا هدر رفتن منابع و مصالح ساختمانی به حداقل برسد و معقول باشد؛ در غیر اینصورت هزینه هدر رفت بیش از حد متعارف، از حساب بستانکاری پیمانکار کسر خواهد شد. 12.13.پیمانکار موظف است پس از اتمام فعالیت اجرائی در پایان هر روز کاری نسبت به تمیز نمودن محل کارگاه اقدام نماید تا موجبی بر سلب آسایش همسایگان نشود. در صورت وجود نخاله ساختمانی و زباله، می بایست با نظارت کارفرما یا مهندس ناظر اقدام به خروج آن ها از ساختمان به محوطه بیرون کارگاه نماید. 12.14.پیمانکار متعهد می گردد که با علم و اطلاع کافی نسبت به تمام اسناد پروژه از جمله نقشه ها و دستورالعمل های مربوطه عمل می نماید و به هنگام عقد قرارداد نکته و مسئله ای نامفهوم برای ایشان باقی نمانده است. 12.15.پیمانکار متعهد می گردد که محل کارگاه و محل اجرای پروژه را کاملاً رویت نموده است. 12.16.پیمانکار موظف است پیش از نصب و مونتاژ مصالح و مواد ساختمانی، اصالت و مشخصات فنی آن ها را به تأیید کارفرما یا مهندس ناظر برساند. 12.17.تهیه، پرداخت هزینه های ایاب و ذهاب، مسکن، بیمه و غذای افراد مشغول در کارگاه برعهده پیمانکار می باشد. 12.18.پیمانکار متعهد می گردد که ساعات فعالیت کارگاه را اکیداً رعایت نماید تا موجبی بر سلب آسایش همسایگان نشود. در صورت نیاز به فعالیت خارج از زمان تعیین شده، با مجوز کارفرما منعی وجود ندارد. 12.19.پیمانکار موظف است که کلیه مقررات قانون کار و سایر قوانین موضوعه کشور را رعایت نماید. 12.20.پرداخت هایی مانند عیدی، انعام، پاداش و .... به کارگران کارگاه به عهده پیمانکار می باشد. 13.تعهدات کارفرما 13.1.کارفرما ملزم است وسایل اطفای حریق از جمله آب و ماسه و کپسول های خاموش کننده و سایر وسائل قابل حمل را در قسمت های مختلف کارگاه ساختمانی به نحوی که در معرض دید و دسترس باشند، نصب و آماده استفاده باشند. 13.2.کارفرما ملزم است در محل کارگاه ساختمانی ابزارها و کمک های اولیه بهداشتی در محل های مناسب تهویه نماید. 13.3.کارفرما موظف است با نصب تابلو ها و علائم ایمنی و هشداردهنده از جمله پرتاب اشیاء، به عابرین به نحیو اطلاع رسانی نماید، هر چند که در صورت بروز حادثه این نوع اطلاع رسانی فعالیت کارگاهی رافع مسئولیت پیمانکار نمی شود. 13.4.کارفرما موظف است مطابق با قرارداد کلیه پرداخت های لازم را با پیمانکار تسویه نماید. 13.5.هزینه و تهیه آب، برق و گاز مورد نیاز مصرفی پیمانکار جهت اجرای عملیات در محل کارگاه و هر طبقه به طور مجزا بر عهده کارفرما می باشد. 13.6.ابزار و وسایل ذیل توسط کارفرما تهیه و در اختیار پیمانکار قرار داده می شود و پیمانکار می بایست در پایان پروژه همانطور که سالم و تمیز تحویل گرفته است، همانطور سالم و تمیز تحویل دهد: نردبان، طناب، تخت زیرپایی برای کار، برخی از وسایل ایمنی و حفاظتی، شیلنگ آب، گونی به مقدار لازم. 13.7.کارفرما از بابت مواردی و ابزارهایی که در اختیار پیمانکار قرار می دهد، حق دریافت هیچ گونه وجهی را ندارد. 13.8.کارفرما موظف است محلی را جهت استراحت و غذاخوری کارگران تهیه نماید. 13.9.کارفرما موظف است سرویش بهداشتی مناسبی را به تعداد کارگران در محل کارگاه پیش از شروع عملیات اجرائی کار، احداث نماید. 14.ضمانت حسن اجرای تعهدات از سوی پیمانکار پیمانکار متعهد می گردد موقع امضاء و مبادله قرارداد اقدام به ارائه ضمانت نامه حسن اجرای تعهدات که به صورت، تضمین نامه بانکی/ یا سفته به امضای مجاز شرکت که معادل 5% مبلغ کل موضوع قرارداد می باشد را تسلیم کارفرما نماید و در صورتی که پیمانکار از اجرای هر یک از تعهدات خود تخلف نماید کارفرما مخیر است در چارچوب قرارداد، اسناد تضمینی را تا میزان خسارت وارده به نفع خود ضبط و وصول نماید . 15.دستگاه نظارت نظارت بر اجرای تعهداتی که پیمانکار طبق مفاد قرارداد تقبل نموده است به عهده .......... که دستگاه نظارت نامیده می شود خواهد بود. 16.مالیات پروژه هر گونه مالیات و کسورات قانونی متعلق به این قرارداد بر عهده ........ است، که بر اساس قوانین و مقررات تعیین و همراه سایر کسورات قانونی از صورت وضعیت های ارائه شده کسر خواهد شد. 17.موارد فسخ قرارداد 17.1.انتقال قرارداد یا واگذاری عملیات به اشخاص حقیقی یا حقوقی دیگر از طرف پیمانکار. 17.2.عدم اجراء تمام یا قسمتی از موارد قرارداد در موعد پیش بینی شده. 17.3.تأخیر در شروع بکار پروژه بیش از ............... روز از تاریخ ابلاغ قرارداد. 17.4.تأخیر در اجرای کار به طوری که دلالت بر عدم صلاحیت مالی و فنی و با سوء نیت پیمانکار باشد. 17.5.غیبت بدون اجازه پیمانکار و یا تعطیل کردن کار بدون کسب اجازه کتبی از کارفرما. 18.اختلافات ناشی از قرارداد اختلافات ناشی از این قرارداد ابتدا از طریق سازش بین طرفین و در صورت عدم سازش، با مراجعه به مرجع داوری حل و فصل خواهد شد. طرفین قرارداد بدواً ............ را به عنوان داوری مرضی الطرفین برگزیدند. 19.موارد متفرقه 19.1.موارد اضطراری از قبیل جنگ، زلزله، عدم وجود مواد اولیه و امثالهم برای طرفین قرارداد محفوظ است . 19.2.در صورت بروز هرگونه اختلاف بین طرفین این قرارداد موضوع از طریق حکمیت حل و فصل می گردد و آخرین حکم مرضی الطرفین در این قرارداد مراجع ذیصلاح قانونی می باشد . 19.3.موارد پیش بینی نشده در این قرارداد با توافق طرفین براساس اصل آزادی اراده خواهد بود . 20.نُسخ قرارداد قرارداد حاضر در ........ ماده و ....... نسخه تهیه و به امضاء طرفین رسیده است و هر نسخه حکم واحد و یکسان دارد. امضاء و اثرانگشت کارفرما/ یا نماینده قانونی ایشان امضاء و اثرانگشت پیمانکار/ یا نماینده قانونی ایشان
قرارداد پیمانکاری تخریب ساختمان

قرارداد پیمانکاری تخریب ساختمان

قرارداد پیمانکاری تخریب ساختمان 1.مشخصات طرفین قرارداد 1.1.مشخصات کارفرما : آقا/ خانم/ شرکت ......... به مدیریت/ نمایندگی ...... به شماره ملّی/ شماره ثبتی ...... به نشانی ........ شماره تلفن ثابت ....... و شماره همراه ....... می باشد. 1.2.مشخصات پیمانکار : آقا/ خانم/ شرکت ......... به مدیریت/ نمایندگی ...... به شماره ملّی/ شماره ثبتی ...... به نشانی ........ شماره تلفن ثابت ....... و شماره همراه ....... می باشد. 2.موضوع قرارداد و محل انجام آن کلیه عملیات تخریب ساختمان ......(نام آن) به نشانی ......... شماره ثبتی....... پلاک ......... و همچنین دسته بندی و چیدمان آجرها و آهن آلات سالم حاصل از فرآیند تخریب . 3.محاسبات و مشخصات فنی پروژه مشخصات فنی و تکنیکال پروژه بر مبنای نقشه ها و دستورالعمل های صادره از سوی کارفرمای پروژه و مهندس ناظر که از پیش و مطابق با سفارش کار به پیمانکار خواهد بود، که وظیفه اخذ کنترل و تأیید کیفیت مصالح و پیشرفت فیزیکی آن را مطابق با برنامه زمان بندی شده انجام خواهد گرفت. 4.هزینه قرارداد( به تفکیک و کلی) 4.1.هزینه کل اجرای پروژه به ارزش ....... ریال محاسبه می گردد که شامل کلیه عملیات تجهیز ابزارآلات و وسایل نقلیه، نیروی انسانی و .... می باشد. 5.هزینه اجرای موضوع قرارداد به تفکیک شامل: 5.1. .......درصد از مبلغ کل قرارداد به ارزش ...... ریال پس از جداسازی تجهیزات ساختمان پرداخت می گردد. 5.2. ........درصد از مبلغ کل قرارداد به ارزش ...... ریال پس از تخریب سقف و دیوار طبقات پرداخت می گردد. 5.3. .........درصد از مبلغ کل قرارداد به ارزش ..... ریال پس از دسته بندی مصالح قابل استفاده و قابل فروش پرداخت می گردد. 5.4. .........درصد از مبلغ کل قرارداد به ارزش ..... ریال پس از آماده سازی محوطه جهت خاکبرداری پرداخت می گردد. 5.5. ..........درصد از مبلغ کل قرارداد به ارزش ..... ریال پس از انجام نهایی و تحویل کار به کارفرما پرداخت می گردد. 5.6. از هر پرداخت مبلغ ..... درصد بیمه، ..... درصد مالیات و ...... درصد حسن انجام کار کسر خواهد شد. 6.اسناد و مدارک پیمان این قرارداد در برگیرنده اسناد و مدارک ذیل می باشد : الف- سند قرارداد(پیمان پیش رو) ب- نقشه های کلی، تفصیلی و اجرایی و کلیه دستورکارهایی که توسط کارفرما به پیمانکار ابلاغ می گردد. 7.مدت انجام موضوع قرارداد مدت کامل انجام پروژه ........... روز کاری بوده و تاریخ شروع قرارداد ............ و تاریخ خاتمه قرارداد ............... می‌باشد. 8.دیرکرد طرفین در انجام پروژه چنانچه پیمانکار، بدون مجوز تمدید تاریخ قرارداد از سوی کارفرما، مبادرت به تأخیر اجراء کار نماید برای هر روز تأخیر پس از اتمام تاریخ قرارداد روزانه .............. ریال به عنوان جریمه تأخیر از مطالبات پیمانکار کسر می گردد. در مقابل هرگاه کارفرما به نحوی موجب تأخیر عملیات اجرایی پروژه شود با تأیید سرپرست کارگاه به همان نسبت به مدت اجرای قرارداد افزوده خواهد شد. 9.نظارت نظارت در اجرای تعهداتی که پیمانکار بر طبق مفاد این قرارداد و اسناد و مدارک پیوست آن تقبل نموده است، به عهده کارفرما/ یا نماینده وی و یا دستگاه نظارت معرفی شده از سوی کارفرما، خواهد بود. پیمانکار موظف است کارها را طبق قرارداد، اصول فنی و دستورات کارفرما/ یا نماینده ایشان/ یا دستگاه نظارت، طبق مشخصات، اسناد و مدارک پیوست این قرارداد اجرا نماید. 10.تجهیز و برچیدن کارگاه محل پروژه هزینه های مربوط به تجهیز و برچیدن کارگاه با توافق طرفین به عهده .... است. ایشان می بایست کارگاه را به نحوی مناسب تجهیز نماید که شروع و ادامه کار تا تحویل موقت، بدون وقفه و با کیفیت لازم انجام پذیرد. در پایان کار، ایشان باید نسبت به تخریب و خارج نمودن مواد حاصل از تخریب، اقدام نماید، مصالح بازیافتی از تخریب متعلق به ..... است . 11.نگهداری از درصد پیشرفت پروژه و مصالح کار پیمانکار موظف است از درصد پیشرفت پروژه و همچنین مصالحی که در صورت وضعیت منظور می شود اعم از آنچه که در کارگاه و یا در خارج از آن در انبارها و غیره باشد متعلق به کارفرما بوده به نحو مقتضی نگهداری نماید و در صورت فقدان خسارت وارده را جبران نماید . 12.تعهدات پیمانکار 12.1.کارفرما موظف است با همکاری مؤسسات مربوطه از قبیل آب، برق و گاز و سایر سرویس ها، نسبت به قطع آن انشعاب اقدام نماید. زمان و مدت قطع سرویس های فوق و شروع عملیات تخریب می بایست حداقل یک هفته قبل، به اطلاع ساکنین و همسایه های مجاور رسانده شود. 12.2.پیمانکار موظف است با عنایت به اطلاع رسانی مندرج در بند فوق، با نصب بنری در محل کارگاه به منظور محافظت از پیاده روها و معابر عمومی مجاور ساختمان به نوعی اطلاع رسانی میدانی نموده و در صورت لزوم با کسب مجوز از ارگان های ذیصلاح از جمله شهرداری و پلیس راهنمایی و رانندگی، اقدام به مسدود یا محدود نمودن آن مسیر نماید. 12.3.پیمانکار ملزم است در صورت وجود پیاده رو در مجاورت ساختمان، راهروی سرپوشیده با رعایت تمام نکات ایمنی را در طول مدت انجام عملیات احداث نماید. 12.4.پیمانکار موظف است پیش از انجام عملیات تخریب، برنامه ریزی نسبت به جابجایی نخاله های ساختمانی از جمله زمان و مکان جابجایی ترتیب دهد. 12.5.پیمانکار موظف است کلیه شیشه ها و این چنین وسایل آسیب زا را از محل تخریب جمع آوری نموده و به محل دیگری جابه جا نماید. 12.6.در انجام عملیات تخریب، پیمانکار موظف است از افراد با تجربه و آشنا به این قسم فعالیت ها استفاده نماید و اشخاص ذیصلاحی بر کار آن ها نظارت و دستورالعمل ها، روش ها و مراحل مختلف اجرای کار را به آنان گوشزد نمایند. 12.7.پیمانکار موظف است کلیه مبادی ارتباطی به ساختمان را به استثنای پلکان ها، راهروها، نردبان ها و درهایی که به منظور عبور کارگران استفاده می شود، در تمام مدت تخریب مسدود نماید. 12.8.پیمانکار موظف است تیرها یا تخته های ناشی از عملیات تخریب را بلادرنگ جمع آوری نماید. 12.9.عملیات تخریب بایست طبقه به طبقه و از بالاترین طبقه به طوری که سنگینی طبقه فوقانی بر طبقه تحتانی به موجب چنین تخریبی برداشته می شود، صورت گیرد. 12.10.در پایان کار روزانه، بخش های در دست تخریب نبایستی در شرایط ناپایداری که در برابر فشار باد یا ارتعاشات آسیب پذیر باشند، رها گردند و باید با بررسی لازم اطمینان حاصل شود که کلیه بخش های باقی مانده از عملیات تخریب و همچنین چوب بست ها، شمع ها، سپرها، حائل ها و سایر وسائل حفاظتی، پایداری و ایمنی لازم را دارند. 12.11.انباشت مصالح و ضایعات جدا شده از فرایند تخریب ساختمان در پیاده رو و دیگر معابر بدون کسب مجوز از شهرداری ممنوع است و پیمانکار در صورت عدم اخذ مجوز ملزم است روزانه مواد و مصالح جدا شده را به محل مجاز تخلیه ضایعات ساختمانی منتقل نماید. 12.12.پیمانکار موظف است به هنگام تخریب سقف، پس از برداشتن قسمتی از آن، باید روی تیرآهن ها، الوارهایی به عرض .... سانتیمتر و ضخامت ..... سانتیمتر به طور عرضی مستقر نماید تا کارگران فعال در کارگاه بتوانند بر روی آن ها به طور مطمئن مستقر شده و بکار خود ادامه دهند. 12.13.در تخریب طاق های شیروانی و چوبی ابتدا باید قسمت های پوششی سقف برداشته شود، سپس نسبت به برچیدن خرپا یا اسکلت سقف اقدام گردد. 12.14.هیچ یک از تکیه گاه ها پیش از آنکه کلیه قسمت های طبقه بالای آن از قبل تخریب و برداشته نشده، مجاز به تخریب نیست. 12.15.به منظور پرهیز از ریزش ناگهانی دیوارهای قدیمی و فرسوده و آسیب زدن به سایرین ، می بایست پیش از عملیات تخریب مهار و شمع بندی شود. 12.16.تخریب دیوارهایی که نگهدارنده ساختمان مجاور است، باید با اجرای سازه های نگهبان انجام شود. 12.17.مصالح ساختمانی و ضایعات حاصل از عملیات تخریب نباید بطور سقوط آزاد به خارج از محل کارگاه پردتاب شود، مگر اینکه تخلیه از داخل کانال های پیش بینی شده مخصوص انجام گیرد. 12.18.پیمانکار موظف است وسائل اطفای حریق با عنایت به حجم و متراژ تخریب به هنگام عملیات در دسترس کارکنان حاضر قرار دهد. 12.19.ضایعات سمی بدست آمده از عملیات تخریب از جمله آزبست یا سایر مواد آلوده کننده، بایست جدا از سایر ضایعات نگهداری و پس از پایان آن روز به مکان های مجاز منتقل گردند. 12.20پیمانکار ملزم است در تمام فرآیند عملیات اجرائی پروژه حضور داشته باشد و در صورت تعدد فعالیت در بخش های مختلف، در صورت اذن کارفرما می تواند نماینده تام الاختیار با اطلاعات فنی مقتضی معرفی نماید. 12.21.پیمانکار مسئولیت مطلق ناشی از منع قانونی کار کردن افراد غیر مجاز از جمله افراد مشمول نظام وظیفه، اتباع بیگانه بدون مجوز کار یا افرادی که به هر نحوی از کار کردن محروم می باشند، را دارد و کارفرما اصل را بر برائت افراد مشغول در محل کارگاه قرار می دهد. 12.22.پیمانکار موظف به رعایت موارد حفاظتی و ایمنی کار و به طور کلی رعایت موارد مبحث 12 مقررات ملّی ساختمانی ایران در کارگاه می باشد و نسبت به اجباری بودن استفاده از وسایل ایمنی آگاه است. هر گونه عملی خلاف مقتضای عبارت مقرر شده در این بند، در وهله نخست پیمانکار مسئول و در صورت قصور از جانب پرسنل ایشان، پیمانکار به همراه کارکنانش مسئول می باشد و کلیه عواقب مالی، حقوقی و جزایی بعهده پیمانکار می باشد و کارفرما هیچگونه مسئولیتی در این رابطه نخواهد داشت. وسایل ایمنی مندرج در مبحث 12، شامل کلاه چانه دار، کفش ایمنی، کمربند ایمنی، لباس ضخیم کار، دستکش مناسب، ماسک و عینک و .... می باشد. 12.23.در صورت قصور از سوی کارکنان مشغول به کار در محل کارگاه، پیمانکار مسئولیت مطلق دارد. 12.24.مطابق با توافق فی مابین کارفرما و پیمانکار، اجرای قرارداد قائم به شخص ایشان می باشد، و حق انتقال موضوع قرارداد را به غیر ندارد. 12.25.پیمانکار در حفظ و حراست از اموال کارفرما، ابزار، ماشین آلات، مصالح مسئول است و کارفرما مختار است در هر مقطعی از فرآیند عملیات تخریب نسبت به آمارگیری و بررسی سلامت آن ها اقدام نموده و در صورت هر گونه قصور در انجام این مهم، پیمانکار مسئول می باشد. 12.26.در صورت وقوع حادثه برای کارکنان حاضر در محل کارگاه، پیمانکار مسئول تهیه، تکمیل و امضاء فرم گزارشات حادثه وزارت کار و همچنین کلیه جنبه های مالی و حقوقی آن را به عهده خواهد داشت. 12.27.تهیه، پرداخت هزینه های ایاب و ذهاب، مسکن، بیمه و غذای افراد مشغول در کارگاه برعهده پیمانکار می باشد. 12.28.پیمانکار موظف است که کلیه مقررات قانون کار و سایر قوانین موضوعه کشور را رعایت نماید. 12.29.پرداخت هایی مانند عیدی، انعام، پاداش و .... به کارگران کارگاه به عهده پیمانکار می باشد. 13.تعهدات کارفرما 13.1.کارفرما بایستی هنگام عقد قرارداد یک نسخه از مجوز تخریب و پروانه ساختمان را در اختیار پیمانکار قرار دهد. 13.2.کارفرما ملزم است کارکنان فعال در محل کارگاه را بیمه مسئولیت (کارفرما) نماید. 13.3.کارفرما ملزم است پس از انجام کار مطابق با پیش بینی های انجام شده و بدون هر گونه آسیب و خسارتی به غیر، مطابق با مواد 4 و 5 این قرارداد مبلغ توافق شده را پرداخت نماید. 13.4.در صورت متوقف نمودن تمام یا بخشی از موضوع قرارداد بدون دلیل موجه و قانونی توسط پیمانکار، کارفرما مخیر است قرارداد را فسخ یا باقی مانده عملیات اجرائی را به هر طریقی که مصلحت ایشان را همراه داشته باشد، توسط سایرین انجام داده و هزینه آن را جزء مبالغ پیمانکار مسامحه کار احتساب نماید. 13.5.هزینه و تهیه آب، برق و گاز مورد نیاز مصرفی پیمانکار جهت اجرای عملیات در محل کارگاه بر عهده کارفرما می باشد. 13.6.کارفرما از بابت مواردی و ابزارهایی که در اختیار پیمانکار قرار می دهد، حق دریافت هیچ گونه وجهی را ندارد. 13.7.کارفرما موظف است محلی را جهت استراحت و غذاخوری کارگران تهیه نماید. 13.8.کارفرما موظف است در صورت لزوم سرویش بهداشتی مناسبی را به تعداد کارگران در محل کارگاه پیش بینی نماید. 14.ضمانت حسن اجرای تعهدات از سوی پیمانکار پیمانکار متعهد می گردد موقع امضاء و مبادله قرارداد اقدام به ارائه ضمانت نامه حسن اجرای تعهدات که به صورت، تضمین نامه بانکی/ یا سفته به امضای مجاز شرکت که معادل 5% مبلغ کل موضوع قرارداد می باشد را تسلیم کارفرما نماید و در صورتی که پیمانکار از اجرای هر یک از تعهدات خود تخلف نماید کارفرما مخیر است در چارچوب قرارداد، اسناد تضمینی را تا میزان خسارت وارده به نفع خود ضبط و وصول نماید . 15.دستگاه نظارت نظارت بر اجرای تعهداتی که پیمانکار طبق مفاد قرارداد تقبل نموده است به عهده .......... که دستگاه نظارت نامیده می شود خواهد بود. 16.مالیات پروژه هر گونه مالیات و کسورات قانونی متعلق به این قرارداد بر عهده ........ است، که بر اساس قوانین و مقررات تعیین و همراه سایر کسورات قانونی از صورت وضعیت های ارائه شده کسر خواهد شد. 17موارد فسخ قرارداد 17.1.انتقال قرارداد یا واگذاری عملیات به اشخاص حقیقی یا حقوقی دیگر از طرف پیمانکار. 17.2.عدم اجراء تمام یا قسمتی از موارد قرارداد در موعد پیش بینی شده. 17.3تأخیر در شروع بکار پروژه بیش از ............... روز از تاریخ ابلاغ قرارداد. 17.4.تأخیر در اجرای کار به طوری که دلالت بر عدم صلاحیت مالی و فنی و با سوء نیت پیمانکار باشد. 17.5.غیبت بدون اجازه پیمانکار و یا تعطیل کردن کار بدون کسب اجازه کتبی از کارفرما. 18. اختلافات ناشی از قرارداد اختلافات ناشی از این قرارداد ابتدا از طریق سازش بین طرفین و در صورت عدم سازش، با مراجعه به مرجع داوری حل و فصل خواهد شد. طرفین قرارداد بدواً ............ را به عنوان داوری مرضی الطرفین برگزیدند. 19.موارد متفرقه 19.1.موارد اضطراری از قبیل جنگ، زلزله، عدم وجود مواد اولیه و امثالهم برای طرفین قرارداد محفوظ است . 19.2.در صورت بروز هرگونه اختلاف بین طرفین این قرارداد موضوع از طریق حکمیت حل و فصل می گردد و آخرین حکم مرضی الطرفین در این قرارداد مراجع ذیصلاح قانونی می باشد . 19.3.موارد پیش بینی نشده در این قرارداد با توافق طرفین براساس اصل آزادی اراده خواهد بود . 20. نُسخ قرارداد قرارداد حاضر در ........ ماده و ....... نسخه تهیه و به امضاء طرفین رسیده است و هر نسخه حکم واحد و یکسان دارد. امضاء و اثرانگشت کارفرما/ یا نماینده قانونی ایشان امضاء و اثرانگشت پیمانکار/ یا نماینده قانونی ایشان
قرارداد پیمانکاری بتن ریزی

قرارداد پیمانکاری بتن ریزی

قرارداد پیمانکاری بتن ریزی قرارداد پیمانکاری بتن ریزی این قرارداد بین طرفین خانم/ آقای / شرکت .............................. به شماره ملی / ثبت ................... که از این پس اختصاراً در این قرارداد کارفرما نامیده می شود و خانم/ آقای / شرکت ............................... به شماره ملی / ثبت .................. از طرف دیگر که از این پس پیمانکار نامیده می شود، با شرایط ذیل منعقد می گردد. ماده یک ـ موضوع قرارداد 1.1. تهیه و اجرای بتن مگر با شن و ماسه شسته طبیعی یا شکسته با 150 کیلوگرم سیمان در متر مکعب . 1.2.تهیه و اجرای بتن با شن و ماسه دو شور طبیعی یا شکسته با 350 کیلوگرم سیمان در مترمکعب . 1.3.حمل و پمپاژ و ویبره کردن ( متراکم کردن ) بتن . 1.4.تهیه و اجرای گروت برای زیربیس پلیت و محل های لازم . ماده دو ـ اسناد و مدارک قرارداد 2.1.قرارداد حاضر 2.2.نقشه و مشخصات فنی عمومی و خصوصی که بنا به مورد توسط کارفرما ابلاغ می گردد . 2.3.کلیه دستور کارهایی که در حین اجراء توسط کارفرما یا دستگاه نظارت ابلاغ می گردد . ماده سه ـ مبلغ قرارداد مبلغ کل قرارداد حدوداً ..................... ریال پیش بینی می گردد که تا 25 درصد قابل افزایش یا کاهش می باشد که براساس صورت وضعیت پیشرفت کار طبق تأیید دستگاه نظارت قابل پرداخت بود براساس نرخ نامه ذیل : 3.1.بتن مگر با عیار 150 کیلوگرم سیمان در مترمکعب از قرار متر مکعبی ..................... ریال . 3.2.بتن با عیار 350 کیلوگرم سیمان در متر معکب از قرار متر مکعبی ........................... ریال . 3.3.تهیه و اجرای گروت از قرار هر دسیمتر مکعب ......................................................... ریال . 3.4.مضرس کردن , آجدار کردن یا راهراه کردن سطوح بتنی رامپ ها و موارد مشابه متر مربعی ........................... ریال . 3.5.لیسه ای کردن و پرداخت سطوح بتنی متر مربعی ...................................................... ریال . تبصره یک : اگر طبق مشخصات فنی , ساخت بتن توسط دستگاه بتن ساز و حمل آن با تراک میکسر انجام شود هیچگونه اضافه بهایی علاوه بر قیمت های پیش بینی شده در این قرارداد , پرداخت نمی شود . تبصره دو : چنانچه استفاده از افزودنی های بتن ضروری باشد , با توجه به نوع و مشخصات ماده مورد نیاز براساس دستورالعمل تهیه اقلام فاکتوری شرح و بهای واحد مورد نظر تهیه و پرداخت می گردد . تبصره سه : هزینه کرم بندی زمانی قابل پرداخت است که کرم بندی مورد نیاز بوده و توسط مهندس مشاور به صورت کتبی ابلاغ شود . تبصره چهار : بابت بتن ریزی در ستون ها و دیوارها اضافه بهایی معادل ............... درصد تعلق می گیرد . تبصره پنج : بابت بتن ریزی پله ها و پاگردها اضافه بهایی معادل ............... درصد تعلق می گیرد . تبصره شش : بابت بتن ریزی در بتن مسلح اضافه بهایی معادل ............. درصد تعلق می گیرد . ماده چهار ـ نحوه پرداخت پس از اتمام کار پیمانکار موظف است نسبت به تهیه صورت وضعیت کارهای انجام شده اقدام و پس از تأیید نماینده کارفرما باتوجه به مفاد قرارداد نسبت به پرداخت مبلغ کارکرد پس ازکسر10درصد حسن انجام کار و5 درصد مالیات اقدام خواهد شد. تبصره یک : 5 درصد حسن انجام کار پس از تحویل موقت و 5 درصد پس از تحویل قطعی با درخواست کتبی پیمانکار و تأیید کارفرما پرداخت می گردد . تبصره دو : 10 درصد کل قرارداد به عنوان پیش پرداخت از سوی کارفرما به پیمانکار پرداخت می گردد . ماده پنج ـ مدت قرارداد مدت قرارداد جمعاً .............. روز / ماه شمسی از تاریخ ............... لغایت ................ می باشد ماده شش ـ مشخصات فنی 6.1.سنگدانه های مصرفی در ساخت بتن باید با مشخصات تعیین شده در مبحث پنجم مقررات ملی ساختمانی ایران تحت عنوان ( مصالح و فرآورده های ساختمانی ) و همچنین با ضوابط تعیین شده در آیین نامه بتن ایران مطابقت داشته باشد . 6.2.سنگدانه های ریز و درشت مصرفی در بتن باید تمیز , سخت , پایا و عاری از مواد شیمیایی جذب شده , پوشش های رسی , گچی و مواد ریز دیگری باشند که به چسبندگی آنها با خمیر سیمان اثر می گذارند . مقدار مواد زیان آور موجود در سنگدانه ها نباید از مقادیر حداکثر مجاز قید شده در مبحث 9 مقررات ملی ساختمان تجاوز کنند . 6.3.آب مصرفی در ساخت بتن باید تمیز و صاف باشد . باید از مصرف آب حاوی مقداری زیاد از هر نوع ماده قادر به صدمه زدن به بتن یا آرماتور از قبیل روغن ها , اسیدها , قلیایی ها , املاح , مواد قندی و مواد آلی خودداری کرد . 6.4.در مورد مواد افزودنی در بتن باید : الف) مؤثر بودن مواد افزودنی باید قبل از مصرف و به کمک نمونه های آزمایشی مخلوط و بتن مورد کنترل و تأیید قرار گیرد. ب) اگر بیشتر از یک نوع ماده افزودنی بکار رود , باید سازگاری مواد مصرفی , با یکدیگر مورد بررسی قرار گیرد . ج) اندازه گیری مواد افزودنی باید به دقت انجام پذیرد . اگر بیش از یک نوع ماده افزودنی بکار رود اندازه گیری هریک از آنها بطور جداگانه صورت گیرد . 6.5.در ساخت بتن برای مصرف در بتن آرمه نباید از کلرور کلسیم یا هر ماده افزودنی حاوی کلرید به غیر از ناخالصی های مربوط به مواد تشکیل دهنده ماده افزودنی استفاده شود . 6.6.کلیه وسایلی که برای مخلوط کردن و انتقال بتن بکار می روند , باید تمیز باشند . 6.7.کلیه مواد زاید و همین طور یخ باید از محل های مورد بتن ریزی زدوده شوند . 6.8.قالب ها باید به نحوی مناسب اندود شوند . 6.9.مصالح بنایی پرکننده ای که در تماس با بتن خواهند بود باید به خوبی خیس شوند . 6.10.قبل از ریختن بتن باید آب اضافه از محل بتن ریزی خارج شود مگر آنکه استفاده از قیف و لوله مخصوص بتن ریزی در آب ( ترمی ) مورد نظر باشد یا دستگاه نظارت آن را مجاز بداند . 6.11.قبل از ریختن بتن جدید روی بتن سخت شده قبلی باید لایه ضعیف سطح بتن و هر نوع ماده ناسالم دیگر زدوده شوند . 6.12.بتن باید با رعایت ضوابط مندرج در آیین نامه بتن ایران طوری مخلوط شود که کلیه مواد تشکیل دهنده آن به صورت همگن و در مخلوط کن پخش شود . قبل از پر کردن مجدد , باید مخلوط کن را بطور کامل تخلیه کرد . 6.13.انتقال بتن از مخلوط کن تا محل نهایی بتن ریزی باید با رعایت ضوابط آیین نامه بتن ایران و مطابق روش هایی باشد که از جدا شدن یا از بین رفتن مصالح جلوگیری شود . وسایل انتقال و حمل بتن باید قادر باشند بتن را در هر شرایطی و با هر روشی بطور مداوم و به نحوی مطمئن به محل بتن ریزی برسانند . این ضوابط برای کلیه روش های بتن ریزی از قبیل استفاده از پمپ , تسمه نقاله , سیستم های بتن پاشی , چرخ دستی , جام و جرثقیل و ترمی از اعتبار برخوردارند . 6.14.بتن باید تا حد امکان نزدیک به محل نهایی خود ریخته شود تا از جدایی دانه ها در اثر جابجایی مجدد جلوگیری گردد . 6.15.آهنگ بتن ریزی باید طوری باشد که بتن همواره در حالت خمیری باقی بماند و بتواند به راحتی به فضاهای بین میلگردها راه یابد . 6.16. بتنی که پس از افزودن آب به آن , یا بعد از گیرش اولیه دوباره مخلوط شود نباید مورد استفاده قرار گیرد . 6.17.سطح فوقانی بتن ریخته شده بین دو درز اجرایی افقی متوالی باید تراز باشد . 6.18.بتن باید در طول عملیات بتن ریزی با استفاده از وسایل مناسب بطور کامل متراکم شود طوری که کاملاً میلگردها و اقلام مدفون را دربرمی گیرد و قسمت های داخلی و بخصوص گوشه های قالب ها را به خوبی پرکند . 6.19.هنگام بتن ریزی , هیچ قسمت از بتن نباید دمایی بیشتر از 30 درجه سلسیوس داشته باشد . 6.20.کلیه مصالح بتن آرمه مشتمل بر سنگدانه ها , آب اختلاط , میلگردها و نیز کلیه سطوحی که بتن با آنها تماس خواهد داشت مشتمل بر قالب ها , زمین و بتن سخت شده قبلی باید از هرگونه یخ زدگی عاری باشند . 6.21.هنگام بتن ریزی دمای هیچ قسمت از بتن تازه از 10 درجه سلسیون کمتر نباشد . 6.22.عمل آوردن با آب فقط زمانی مجاز است که شواهدی حاکی از رسیدن مقاومت قطع بتنی به 5 مگا پاسگال در دست باشد . 6.23.برای تأمین پیوستگی بین لایه های بتن در محل درزهای اجرایی باید سطح بتن قبلی را خشن ساخت و سپس لایه بعدی را ریخت . 6.24.در درزهای اجرایی باید سطح بتن را تمیز کرد و دوغاب خشک شده را از روی آن زدود . 6.25.باید کلیه سطوح درزهای اجرایی را قبل از بتن ریزی جدید مرطوب کرد ولی آب اضافه باید تخلیه شود . ماده هفت ـ تعهدات پیمانکار 7.1.پیمانکار از محل کار بازدید و از کم و کیف آن کاملاً مطلع می باشد و کلیه نقشه ها و مشخصات فنی مربوط به اجرای کار را رویت نموده است و کلیه کارها را طبق نقشه و دستورکارها زیر نظر دستگاه نظارت بدون عیب و نقص انجام دهد . 7.2.پیمانکار می بایستی در تمام مراحل کار در کارگاه حاضر بوده و در غیاب خود نماینده تام الاختیار ذیصلاح با اطلاعات فنی مورد نیاز که مورد تأیید کارفرما نیز باشد حضور داشته باشد . 7.3.پیمانکار جهت اجرای حسن انجام تعهدات خود مبلغ ...................... ریال به صورت چک تضمین شده بانکی در قبال اخذ رسید تحویل کارفرما می نماید . چک مذکور پس از اتمام کار با تقاضای پیمانکار مسترد می گردد . 7.4.چنانچه پیمانکار نسبت به شروع کار در موعد مقرر اقدام ننماید , سپرده پیمانکار به نفع کارفرما ضبط و قرارداد فیمابین بدون نیاز به هیچگونه تشریفات لغو شده تلقی می گردد . 7.5.چنانچه پیمانکار پس از شروع کار به هر علت کار را متوقف نماید کارفرما می تواند بدون نیاز به تأمین دلیل از دستگاه های قضایی و مراجع ذیصلاح نسبت به تنظیم صورتجلسه کارکرد که به تأیید دستگاه نظارت رسیده اقدام و یک نسخه از آن راتحویل پیمانکار نماید . 7.6پیمانکار متعهد به رعایت دقیق برنامه زمان بندی اجراء عملیات می باشد و در صورت هرگونه تأخیر که ناشی از کار پیمانکار باشد کلیه خسارات وارده متوجه وی خواهد بود . 7.7.پیمانکار حق واگذاری کار به غیر را ندارد و در صورت اثبات چنین سندی , کارفرما حق هرگونه اقدام را به هرشکل و به صورت تام الاختیار خواهد داشت . 7.8.پیمانکار در حفظ و حراست اموال شرکت مسئول است و در صورت وجود کمی و کاستی پیمانکار مسئول پاسخگویی و جبران است . 7.9.پیمانکار مسئولیت کامل ناشی از منع قانونی کار کردن افراد مشمول نظام وظیفه و اتباع بیگانه خارجی یا افرادی که به نحوی از حق کار کردن محروم هستند را دارد و کارفرما فرض را بر این قرار داده که افراد پیمانکار هیچ نوع منع قانونی برای کار کردن ندارند . 7.10.پیمانکار ملزم می گردد هرگاه عدم صلاحیت اخلاقی و یا فنی یک یا چند تن از پرسنل وی بنا به تشخیص مسئولین کارگاه محرز گردد , حداکثر ظرف مدت 48 ساعت از اعلام مسئولین کارکنان مذکور را تسویه حساب و تعویض و به جای آنها افراد مورد تأیید را بکار گمارد . 7.11.در صورت وقوع حادثه برای پرسنل پیمانکار، پیمانکار مسئولیت تهیه , تکمیل و امضاء فرم گزارشات حادثه وزارت کار و همچنین کلیه جنبه های مالی و حقوقی آن را به عهده خواهد داشت . 7.12.پیمانکار مسئولیت کامل ایمنی پرسنل خود را به عهده داشته و متعهد خواهد بود که پرسنل خود را ملزم به استفاده از لوازم و وسائل استحفاظی نماید تا پرسنل دچار حادثه ناشی از کار نگردند . ضمناً رعایت مبحث 12 مقررات ملی ساختمان نیز اجباری می باشد . 7.13.پیمانکار تعهد می نماید که در پایان هر روز لیست کارگران خود را با مشخص نمودن وظیفه مربوطه به دفتر کارگاه تحویل نماید . 7.14.تهیه کلیه ابزارآلات و لوازم به عهده پیمانکار می باشد . ماده هشت ـ تعهدات کارفرما 8.1.تأمین آب و برق مورد نیاز کار . 8.2.چنانچه تأخیری بواسطه کار کارفرما باشد پیمانکار جریمه ای نخواهد پرداخت و نیز مطالبه مبلغی به عنوان خسارت را نخواهد داشت و تشخیص این موضوع به عهده کارفرما می باشد . ماده نه ـ موارد فسخ قرارداد 9.1.انتقال قرارداد یا واگذاری عملیات به اشخاص حقیقی یا حقوقی دیگر از طرف پیمانکار . 9.2.عدم اجرای تمام یا قسمتی از موارد قرارداد در موعد پیش بینی شده . 9.3.تأخیر در شروع به کار بیش از یک هفته از تاریخ ابلاغ قرارداد . 9.4.تأخیر در اجرای کار بطوری که دلالت بر عدم صلاحیت مالی و فنی و یا سوء نیت پیمانکار بنماید . 9.5.غیبت بدون اجازه پیمانکار و یا تعطیل کردن کار بدون کسب اجازه کتبی از کارفرما . 9.6.عدم پیشرفت کار متناسب با مقدار کاری که بایستی مطابق برنامه زمان بندی انجام شود . 9.7.نقص هریک از مواد قرارداد و عدم کیفیت مطلوب کارها طبق نظر دستگاه نظارت . تبصره : در کلیه موارد مذکور تشخیص و نظر کارفرما ملاک عمل بوده و قاطعیت دارد . ماده ده :اقامتگاه و اطلاعات تماس طرفین : اقامتگاه کارفرما : اقامتگاه پیمانکار : تبصره 1: طرفین قرارداد ملزم هستند در صورت تغییر آدرس حداکثر ظرف ده روز نشانی جدید خود را کتباً به اطلاع یکدیگر برسانند ، در غیر اینصورت کلیه مراسلات ، آگهی ها و اخطارهای قانونی به آدرس سابق نافذ و معتبر خواهد بود. ماده ۱۱: نسخه های قرارداد این قرارداد در ......... ماده، تعداد ...... پیوست، به زبان فارسی و در ..... نسخه تنظیم گردیده و کلیه نسخه های آن دارای اعتبار یکسان و برابر می باشد. کلیه نسخ این قرارداد و تبصره های ذیل آن در تاریخ ........... امضاء طرفین رسیده و آنها با امضای این قرارداد ، خود را متعهد و ملزم به اجرای کلیه مفاد آن و پیوست های مربوطه می دانند. نام ونام خانوادگی و سمت کارفرما نام و نام خانوادگی و سمت پیمانکار مهروامضاء مهر و امضاء
کارشناسی مرضی الطرفین و تعیین قیمت دقیق، عادلانه و به روز املاک جهت قراردادهای خرید، فروش، مشارکت در ساخت، تقسیم مابین شرکا و...

کارشناسی مرضی الطرفین تعیین قیمت جهت قراردادها

کارشناسی مرضی الطرفین و تعیین قیمت دقیق، عادلانه و به روز املاک جهت قراردادهای خرید، فروش، مشارکت در ساخت، تقسیم مابین شرکا و... مورد وثوق بودن و رعایت شرط بی‌طرفی برای طرفین قرارداد ( خریدار و فروشنده ) جهت ارزیابی  و اعلام قیمت واقعی ، عادلانه و به روز و همچنین جلوگیری از اختلافات و سوء تفاهمات در آینده مهمترین شرط است که توسط کارشناس رسمی دادگستری صورت می پذیرد. در این زمینه تعیین قیمت عادلانه مورد نیاز جهت قراردادهای خرید، فروش و همچنین پیش نیاز برای تنظیم قراردادهای مشارکت در ساخت و تعیین سهم و آورده هر یک از طرفین طبق قیمت روز قابل معامله و یا تقسیم املاک مابین شرکا و حل اختلافات و… به صورت مکتوب و با مهر و امضاء توسط کارشناس رسمی دادگستری ارایه می گردد. بررسی اسناد مالکیت قبل از هر نوع قرارداد جهت تشخیص صحت و اعتبار اسناد  و اطمینان خریداران املاک ( جلوگیری از سوء استفاده و فروش مال غیر )بسیار ضروری و توسط کارشناسان مجرب باید صورت پذیرد. بررسی اسناد از لحاظ  نداشتن سوء سابقه و یا عوامل موثر بر قیمت گذاری نظیر اوقاف، مصادره و بنیادی، ماده 147 و 148 ، موات، اراضی ملی، قانون تعیین تکلیف اسناد، انتقال اجرایی، وجود موانع ثبتی، قضایی، قانونی، وراثتی و امثالهم… از دیگر موارد مورد اشاره میباشد. البته که کارشناس مرضی الطرفین (بی‌طرف) تنها در امور ساختمانی نبوده و در تمامی جنبه‌ها کاربرد دارد. حتی درمواردی برای مثال برای تقسیم اموال ورثه‌ای لوازم منزل و بسیاری از موارد از کارشناسان رسمی دارای صلاحیت استفاده می‌شود.
Call Now Buttonبا ما تماس بگیرید