موبایل: ۰۹۱۲۵۳۶۳۸۶۴

آدرس : تهران – مجیدیه جنوبی – خیابان کرمان شمالی

کانون کارشناسان رسمی دادگستری

مشاهده‌ی برچسب : قرارداد پیمانکاری

خانهنوشته‌هایی با برچسب "قرارداد پیمانکاری"
قرارداد پیمانکاری نصب داربست

قرارداد پیمانکاری نصب داربست

نمونه قرارداد پیمانکاری نصب داربست نمونه قرارداد پیمانکاری نصب داربست 1.مشخصات طرفین قرارداد الف) مشخصات کارفرما: آقا/ خانم/ شرکت ……… به مدیریت/ نمایندگی …… به شماره ملّی/ شماره ثبتی …… به نشانی …….. شماره تلفن ثابت ……. و شماره همراه ……. می‌باشد. ب)مشخصات پیمانکار: آقا/ خانم/ شرکت ……… به مدیریت/ نمایندگی …… به شماره ملّی/ شماره ثبتی …… به نشانی …….. شماره تلفن ثابت ……. و شماره همراه ……. می‌باشد. 2. موضوع قرارداد و محل انجام آن موضوع قرارداد پیش رو عبارت است از عملیات حمل، نصب و برچیدن داربست با حفاظ‌های ایمنی و مطمئن به منظور نمای بیرونی و بخش داخلی ساختمان مطابق با دستورالعمل‌ها و مشخصات فنی ارائه شده از سوی کارفرما در ساختمان به نشانی ……… که دارای پروانه ساختمانی به شماره ……. به تاریخ ……/…../…. می‌باشد. 3.محاسبات و مشخصات فنی پروژه مشخصات فنی و تکنیکال پروژه بر مبنای نقشه‌ها و دستورالعمل‌های صادره از سوی کارفرمای پروژه و مهندس ناظر خواهد بود، که وظیفه اخذ کنترل و تأیید کیفیت مصالح و پیشرفت فیزیکی آن را مطابق با برنامه زمان بندی شده انجام خواهد گرفت. ابعاد ارضی پروژه به مساحت ….. متر مربع و نیز ابعاد سازه ای آن به مساحت ….. متر مربع می‌باشد. 4. هزینه قرارداد (به تفکیک و کلی) هزینه اجرای کل موضوع قرارداد که شامل حمل، نصب، برچیدن و … می‌باشد، به ارزش …… ریال تعیین می‌گردد. تفکیک هزینه‌های اجرای موضوع قرارداد به شرح ذیل می‌باشد: هزینه حمل داربست از محل دپو تا محل کارگاه از قرار هر سرویس به ارزش …… ریال محاسبه می‌گردد. هزینه نصب داربست‌ها به ازای هر متر به ارزش ….. ریال محاسبه می‌گردد. هزینه برچیدن و جمع آوری داربست‌ها به ارزش ….. ریال محاسبه می‌گردد. 5.شرایط پرداخت مبلغ …… ریال معادل ….. درصد از کل ارزش قرارداد در هنگام عقد قرارداد پرداخت می‌گردد( در ازای دریافت چک تضمین به ارزش ……. ریال به شماره ….. ). مبلغ …… ریال معادل …… درصد از کل ارزش قرارداد پس از انجام 50% کار با تأیید سرپرست کارگاه. مبلغ …… ریال معادل …… درصد از کل ارزش قرارداد پس از تکمیل کامل پروژه با تأیید (نهاد منتخب نظارتی) . مبلغ …… ریال معادل …… درصد از کل ارزش قرارداد پس از اتمام دوره گارانتی و رفع نواقص احتمالی( دوره گارانتی …. می‌باشد). 6.اسناد و مدارک پیمان این قرارداد در برگیرنده اسناد و مدارک ذیل می‌باشد: الف- سند قرارداد(پیمان پیش رو) ب- نقشه‌های کلی، تفصیلی و اجرایی و کلیه دستورالعمل‌هایی که در حین اجرای موضوع قرارداد توسط کارفرما یا دستگاه نظارت (مهندس ناظر) ابلاغ می‌گردد. 7.مدت انجام موضوع قرارداد مدت کامل انجام پروژه ……….. روز کاری بوده و تاریخ شروع قرارداد ………… و تاریخ خاتمه قرارداد …………… می‌باشد. 8.دیرکرد طرفین در انجام پروژه چنانچه پیمانکار، بدون مجوز تمدید تاریخ قرارداد از سوی کارفرما، مبادرت به تأخیر اجراء کار نماید برای هر روز تأخیر پس از اتمام تاریخ قرارداد روزانه ………….. ریال به عنوان جریمه تأخیر از مطالبات پیمانکار کسر می‌گردد. در مقابل هرگاه کارفرما به نحوی موجب تأخیر عملیات اجرایی پروژه شود با تأیید سرپرست کارگاه به همان نسبت به مدت اجرای قرارداد افزوده خواهد شد. 9.نظارت نظارت در اجرای تعهداتی که پیمانکار بر طبق مفاد این قرارداد و اسناد و مدارک پیوست آن تقبل نموده است، به عهده کارفرما/ یا نماینده وی و یا دستگاه نظارت معرفی شده از سوی کارفرما، خواهد بود. پیمانکار موظف است کارها را طبق قرارداد، اصول فنی و دستورات کارفرما/ یا نماینده ایشان/ یا دستگاه نظارت، طبق مشخصات، اسناد و مدارک پیوست این قرارداد اجرا نماید. 10. تجهیز و برچیدن کارگاه محل پروژه هزینه‌های مربوط به تجهیز و برچیدن کارگاه با توافق طرفین به عهده …. است.‌ ایشان می‌بایست کارگاه را به نحوی مناسب تجهیز نماید که شروع و ادامه کار تا تحویل موقت، بدون وقفه و با کیفیت لازم انجام پذیرد. در پایان کار، ایشان باید نسبت به تخریب و خارج نمودن مواد حاصل از تخریب، اقدام نماید، مصالح بازیافتی از تخریب متعلق به ….. است . 11.نگهداری از درصد پیشرفت پروژه و مصالح کار پیمانکار موظف است از درصد پیشرفت پروژه و همچنین مصالحی که در صورت وضعیت منظور می‌شود اعم از آنچه که در کارگاه و یا در خارج از آن در انبارها و غیره باشد متعلق به کارفرما بوده به نحو مقتضی نگهداری نماید و در صورت فقدان خسارت وارده را جبران نماید . 12.تعهدات پیمانکار پیمانکار متعهد می‌گردد که در هنگام نصب و برچیدن داربست از افراد متخصص و فنی کار بهره گیرد. پیمانکار ملزم است پایه‌های داربست را روی شالوده مناسبی که قابلیت توزیع بار را دارا می‌باشد، قرار دهد و هر گونه اقدام بر خلاف این مورد، قابل قبول نمی باشد. پیمانکار ملزم است داربست را با پایه‌های مناسبی مهار نماید تا به هنگام باد لرزشی در آن ایجاد نشود. پیمانکار ملزم است در صورتی که ارتفاع ساختمان بیش از ………. متر می‌باشد، به ازای هر 10 متر، به وسیله قلاب مهار، داربست را به ساختمان متصل نماید. پیمانکار متعهد می‌گردد که مسیر تردد عابرین پیاده را با پوششی مناسب به نحوی ترتیب دهد که از ریزش مصالح و ضایعات ساختمانی جلوگیری بعمل آید. پیمانکار متعهد می‌گردد که در اجرای موضوع قرارداد(نصب داربست) تمامی اجزای و اتصالات را از نوع مرغوب تهیه نموده تا از هر گونه آسیب‌های احتمالی پیشگیری بعمل آورد. پیمانکار متعهد می‌گردد که از استحکام و ایمنی نصب داربست به صورت هفتگی، پس از هر گونه تغییرات یا در صورت وقوع باد، باران، زلزله و ….. بازدید بعمل آورد. پیمانکار متعهد می‌گردد که کلیه اسناد، نقشه‌ها و دستورالعمل‌های مربوطه را کاملاً مطالعه نموده و هیچ گونه ابهام و مسئله گنگی در قرارداد و سایر اسناد وجود ندارد. پیمانکار متعهد می‌گردد که از محل کارگاه و ابزار و مصالح موجود در آن بازدید بعمل آورده و کاملاً به رؤیت ایشان رسیده است. پیمانکار موظف به رعایت موارد حفاظتی و ایمنی کار و به طور کلی رعایت موارد مبحث 12 مقررات ملّی ساختمانی ایران در کارگاه می‌باشد و نسبت به اجباری بودن استفاده از وسایل ایمنی آگاه است. هر گونه عملی خلاف مقتضای عبارت مقرر شده در این بند، در وهله نخست پیمانکار مسئول و در صورت قصور از جانب پرسنل ایشان، پیمانکار به همراه کارکنانش مسئول می‌باشد و کلیه عواقب مالی، حقوقی و جزایی بعهده پیمانکار می‌باشد و کارفرما هیچگونه مسئولیتی در این رابطه نخواهد داشت. وسایل ایمنی مندرج در مبحث 12، شامل کلاه چانه دار، کفش ایمنی، کمربند ایمنی، لباس ضخیم کار، دستکش مناسب، ماسک و عینک و …. می‌باشد. پیمانکار نسبت به تمام اعمال و رفتار پرسنل خویش در محیط کارگاه و به هنگام فعالیت کاری، در قبال هر گونه خسارت یا آسیب به کافرما یا حتی سایرین مسئول می‌باشد. پیمانکار متعهد می‌گردد که در تمام مراحل اجرای موضوع قرارداد شخصاً در محل کارگاه حضور داشته باشد و نحوه کار را مورد ارزیابی و نظارت خویش قرار دهد؛ در صورت تعدد اجرای قراردادهای مشابه، ایشان می‌تواند با رضایت کارفرما نماینده ای تام الاختیار با دارا بودن اطلاعات فنی مقتضی نسبت به اجرای پروژه، معرفی نماید. پیمانکار متعهد می‌گردد که مطابق با جدول زمانبندی پیش بینی شده نسبت به در ابتدا تجهیز کارگاه و سپس اجرای عملیات موضوع قرارداد اقدام کند و هر گونه تأخیر از قِبل کوتاهی پیمانکار، خسارات اعم از مادی و معنوی متوجه شخص ایشان می‌باشد. اجرای عملیات موضوع قرارداد صرفاً قائم به شخص پیمانکار می‌باشد؛ مگر اینکه پیمانکار اذن در اجرای موضوع قرارداد توسط شخص دیگر را پیشتر و در ذیل قرارداد اعطاء نموده باشد. پیمانکار ملزم است از اموال کارفرما اعم از ابزارآلات، مصالح، ماشین آلات و قطعات مرتبطه کمال حراست را نماید؛ کارفرما در مقابل مخیر است در هر مقطعی از زمان اجرای موضوع قرارداد، نسبت به آمارگیری، و بررسی سلامت آن ابزارآلات و وسایل اقدام نماید و در صورت احراز نقص و عیب در آن‌ها، مسئولیت متوجه شخص پیمانکار می‌باشد. پیمانکار مسئولیت مطلق ناشی از منع قانونی کار کردن افراد غیر مجاز از جمله افراد مشمول نظام وظیفه، اتباع بیگانه بدون مجوز کار یا افرادی که به هر نحوی از کار کردن محروم می‌باشند، را دارد و کارفرما اصل را بر برائت افراد مشغول در محل کارگاه قرار می‌دهد. اگر در دوره تضمین معایب و نقایصی در کار مشاهده گردد که ناشی از عدم رعایت مشخصات و ویژگی‌های سازه باشد، که پیشتر از سوی کارفرما و مهندس ناظر اطلاع رسانی شده، پیمانکار مسئول می‌باشد. مسئولیت هر گونه سوء رفتار، کشف فساد، فحشاء در محل انجام کار یا کارگاه، کلاهبرداری، درگیری و این قسم موارد از سوی پرسنل پیمانکار در طول مدت اجرای پروژه، متوجه مستقیم پیمانکار می‌باشد. پیمانکار در برابر حقوق و سنوات، پاداش و عیدی کارگران خویش متعهد می‌باشد و از این بابت هیچ مسئولیتی بر عهده کارفرما نمی باشد. پیمانکار ملزم به رعایت قوانین کار و تأمین اجتماعی در ارتباط با پرسنل و کارگران خود می‌باشد و هر گونه دعوای مطروحه از جانب ایشان متوجه مستقیم پیمانکار می‌باشد. 13.تعهدات کارفرما کارفرما متعهد می‌گردد زمین مربوط به دپوی داربست‌ها و اتصالات را که از ایمنی و حفاظت مطلوبی نسبت به پیشگیری از سرقت داشته باشد را در اختیار پیمانکار قرار دهد. مطابق با بند 3 ماده 12 در صورتی که تأخیر آغاز اجرای موضوع قرارداد بواسطه کوتاهی یا بی مبالاتی کارفرما باشد، پیمانکار از این بابت هیچ مسئولیتی بر عهده ندارد. نظارت در حسن اجرای تعهداتی که پیمانکار بر طبق مفاد این قرارداد و اسناد و مدارک مربوطه پذیرفته، بر عهده کارفرما یا دستگاه نظارت معرفی شده از سوی کارفرما، خواهد بود. کارفرما موظف است کارگاه را درمقابل حوادث ناشیه از فعالیت در کارگاه، بیمه نماید. کارفرما از بابت مواردی و ابزارهایی که در اختیار پیمانکار قرار می‌دهد، حق دریافت هیچ گونه وجهی را ندارد. کارفرما موظف است مطابق با قرارداد، در پایان انجام کامل موضوع قرارداد کلیه پرداخت‌های لازم را با پیمانکار تسویه نماید؛ و مطابق با ماده 5 قرارداد حاضر، نسبت به پرداخت‌های مرحله ای اهتمام ورزد. هزینه و تهیه آب، برق و گاز مورد نیاز مصرفی پیمانکار جهت اجرای عملیات در محل کارگاه بر عهده کارفرما می‌باشد. کارفرما موظف است در محل کارگاه، مکانی را به منظور استراحت، غذاخوری پرسنل پیمانکار را تهویه نماید. کارفرما موظف است در صورت لزوم سرویش بهداشتی مناسبی را به تعداد کارگران در محل کارگاه پیش بینی نماید. 14. ضمانت حسن اجرای تعهدات از سوی پیمانکار پیمانکار متعهد می‌گردد موقع امضاء و مبادله قرارداد اقدام به ارائه ضمانت نامه حسن اجرای تعهدات که به صورت، تضمین نامه بانکی/ یا سفته به امضای مجاز شرکت که معادل 5% مبلغ کل موضوع قرارداد می‌باشد را تسلیم کارفرما نماید و در صورتی که پیمانکار از اجرای هر یک از تعهدات خود تخلف نماید کارفرما مخیر است در چارچوب قرارداد، اسناد تضمینی را تا میزان خسارت وارده به نفع خود ضبط و وصول نماید. 15.دستگاه نظارت نظارت بر اجرای تعهداتی که پیمانکار طبق مفاد قرارداد تقبل نموده است به عهده ………. که دستگاه نظارت نامیده می‌شود خواهد بود. 16.مالیات پروژه هر گونه مالیات و کسورات قانونی متعلق به این قرارداد بر عهده …….. است، که بر اساس قوانین و مقررات تعیین و همراه سایر کسورات قانونی از صورت وضعیت‌های ارائه شده کسر خواهد شد. 17. موارد فسخ قرارداد انتقال قرارداد یا واگذاری عملیات به اشخاص حقیقی یا حقوقی دیگر از طرف پیمانکار عدم اجراء تمام یا قسمتی از موارد قرارداد در موعد پیش بینی شده تأخیر در شروع بکار پروژه بیش از …………… روز از تاریخ ابلاغ قرارداد تأخیر در اجرای کار به طوری که دلالت بر عدم صلاحیت مالی و فنی و با سوء نیت پیمانکار باشد غیبت بدون اجازه پیمانکار و یا تعطیل کردن کار بدون کسب اجازه کتبی از کارفرما 18.اختلافات ناشی از قرارداد اختلافات ناشی از این قرارداد ابتدا از طریق سازش بین طرفین و در صورت عدم سازش، با مراجعه به مرجع داوری حل و فصل خواهد شد. طرفین قرارداد بدواً ………… را به عنوان داوری مرضی الطرفین برگزیدند. 19.موارد متفرقه موارد اضطراری از قبیل جنگ، زلزله، عدم وجود مواد اولیه و امثالهم برای طرفین قرارداد محفوظ است. در صورت بروز هرگونه اختلاف بین طرفین این قرارداد موضوع از طریق حکمیت حل و فصل می‌گردد و آخرین حکم مرضی الطرفین در این قرارداد مراجع ذیصلاح قانونی می‌باشد . موارد پیش بینی نشده در این قرارداد با توافق طرفین براساس اصل آزادی اراده خواهد بود . 20.نُسخ قرارداد قرارداد حاضر در …….. ماده و ……. نسخه تهیه و به‌ امضاء طرفین رسیده است و هر نسخه حکم واحد و یکسان دارد. نام ونام خانوادگی و سمت‌ کارفرما نام و نام خانوادگی و سمت پیمانکار مهر، امضاء و اثر انگشت ‌‌‌‌مهر، امضاء و اثر انگشت
قرارداد پیمانکاری مطالعات مکانیک خاک و ژئوتکنیک

قرارداد پیمانکاری مطالعات مکانیک خاک و ژئوتکنیک

قرارداد پیمانکاری مطالعات مکانیک خاک و ژئوتکنیک قرارداد پیمانکاری مطالعات مکانیک خاک و ژئوتکنیک این قرارداد در تاریخ ……….. بین شرکت ……….. به نمایندگی آقای …………. مدیرعامل شرکت، به آدرس ……………….. که در متن قرارداد به عنوان کارفرما نامیده می شود، از یک طرف و شرکت ………… به نمایندگی آقایان ………………….. به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای …………… به سمت مدیرعامل شرکت به آدرس ……………………………………………… در متن قرارداد به عنوان مشاور نامیده می شود، از طرف دیگر منعقد می گردد. 1.موضوع قرارداد تهیه گزارش مطالعات مکانیک خاک و ژئوتکنیک پروژه ................. پلاک ثبتی …………. قطعات ……….. یک و ……….. دو به آدرس ……………………………………………………………….. 2.حدود خدمات مشاور مشاور متعهد می گردد طبق توافق با کارفرما پس از اخد نتایج مهم آزمایش های کارگاهی و آزمایشگاهی در گزارش فنی، اطلاعات زیر را به کارفرما ارائه نماید. جمع آوری اطلاعات مربوط به زمین شناسی عمومی و گسلهای فعال در منطقه و بازدید کارگاه خصوصیات فیزیکی ومکانیکی لایه های خاک برآورد ظرفیت باربری مجاز و نشیت شالوده ها برآورد ضرایب فشارهای جانبی خاک جهت طرح دیوار حائل برآورد ضریب عکس العمل خاک (KS) برآورد ضریب نفوذ پذیری لایه ها تعیین ضرایب زلزله تبصره : گزارش مذکور می بایست مورد تایید شهرداری شهر........... منطقه ……… قرار گیرد. 3.تعهدات کارفرما کارفرما کمک های لازم در حد متعارف جهت تسهیل کار مشاور را به شرح زیر به عمل خواهد آورد : کمک در اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط جهت انجام مطالعات کمک در برقرار کردن وسایل ارتباط و تشریک مساعی مشاور ژئوتکنیک با مشاور معمار و محاسب کارفرما در تهیه کلیه اطلاعات، مدارک و طرح های موجود که با مشاور ژئتکنیک ارتباط پیدا می کند و ب درخواست مشاور ژئوتکنیک با آن تشریک مساعی خواهد کرد. تامین آب مورد نیاز حفاری، نگهبان و در صورت نیز احداث راه دسترسسی در حد عبور وسایل و تجهیزیات به محل گمانه ها، در تعهد کارفرما می باشد. تبصره : در صورتی که بند 3-4 توسط مشاور به انجام برسد هزینه ها یمتعلقه با کسب توافق کارفرما به مشاور پرداخت خواهد شد. 4.مدت قرارداد مدت قرارداد از زمان انعقاد قرارداد و پس از تحویل زمین به مدت ………. روز می باشد. 5.حق الزحمه مبلغ اولیه این قرارداد ……….. ریال برآورد شده است (طبق برآورد پیوست) و مبلغ نهایی بر اساستعرفه خدمات ژئوتکنیک و مقاومت مصالح سال …….. (بخشنامه شماره ……….. مورخ ………) سازان برنامه و بودجه در خصوص موضوع قرارداد با اعمال 10 % تخفیف تعیین می گردد. از مبلغ حق الزحمه 5 % مالیات کسر و به حساب دارایی واریز می گردد. همچنین ابت بیمه قرارداد 10 % به صورت علی احساب کسر شده که پس از ارائه مفاصا حساب بیمه توسط مشاور، به مشاور مسترد خواهد شد. 6.تغییر در مقادیر کار چنانچه در اجرای عملیات احجام یا آیتم های پیش بینی شده در برآورد اولیه تغییر نماید، مبلغ نهایی قرارداد با در نظر گرفتن تغییر مقادیر عملیاتی (افزایش یا کاهش) بر اساس مقادیر واقعی عملیات اجرایی و بر اساس تعرفه خدمات ژئوتکنیک و مقاومت مصالح سال ……… (بخشنامه شماره ……. مورخ ………) سازمان برنامه و بودجه در خصوص موضوع قرارداد با اعمال 10 % تخفیف تعیین می گردد که پس از تایید توسط کارفرما مبنای پرداخت خواهد بود. چنانچه در اجرای عملیات احجام و یا آیتم های پیش بینی شده در برآورد اولیه افزایش یابد، مدت قرارداد با توافق و تایید کارفرما متناسب با افزایش و تغییرات مربوطه افزایش خواهد یافت. 8.تصویب کار کارفرما ظرف مدت ……… ماه گزارش ارائه شده را بررسی و نظر خود را در مورد کامل بودن یا وجود اشکالات کتباً به مشاور اعلام می نماید. اگر کارفرما ظرف مدت ……. ماه نظر خود را به مشاور اعلام ننماید گزارش تصویب شده تلقی می گردد. در صورت وجود اشکالات مجری ظرف ……. ماه از زمان ارائه اشکالات توسط کارفرما، باید اشکالات گزارش را مرتفع و گزارش کامل را به کارفرما ارائه نماید. تصویب کار رافع مسئولیت مشاور نخواهد بود و در هر حال مشاور مسئول و جوابگوی اشکالات و تناقضات گزارش خواهد بود. با توجه به تیصره ماده 2 در صورت عدم تایید گزارش مشاور ژئوتکنیک از جانب شهرداری، هیچگونه پرداختی بابت این قرارداد به مشاور پرداخت نخواهد شد. 8.نحوه پرداخت حق الزحمه ………. % مبلغ حق الزحمه به عنوان پیش پرداخت پس از انعقاد قرارداد پس از دریافت ضمانت نامه معتبر پرداخت می شود . ………. % مبلغ حق الزحمه در زمان ارائه گزارش به کارفرما پرداخت می شود. ………. % مبلغ حق الزحمه پس از بررسی و تایید گزارش توسط کارفرما پرداخت می گردد. 9.نظارت بر اجرای عملیات نظارت بر اجرا از طرف نماینده بازرسی کارفرما انجام می شود و نظارت اجرا شده به هیچ وجه از مسئولیت اجرای پیمانکار نمی کاهد. 10.حل اختلاف هر گاه در اجرا و یا تفسیر مفاد قرارداد بین طرفین اختلاف نظر پیش آید دو طرف می توانند برای حل سریع آن مذاکره نمایند و در صورت توافق به داور مرضی الطرفین مراجعه نمایند. در صورت عدم پذیرش نظریه داور، از طریق مراجع ذیصلاح قضایی مورد اختلاف را حل و فصل خواهد نمود. زمان داوری از ارجاع دعاوی به داور 3 ماه شمسی می باشد. تمامی ابلاغ ها و اطلاعیه ها به داور به وسیله اظهارنامه به عمل می آید. 11.فورس ماژور در صورت بروز شرایط و حوادث غیر مترقبه خارج از اراده طرفین لازم است مدعی مراتب را کتباً به طرف مقابل اعلام و درخواست جلسه مشترک نماید. تصمیمات متخذع د رجلسه موصوف ملاک عمل خواهد بود. 12.فسخ قرارداد فسخ قرارداد طرفین تابع عقود در قانون مدنی است و علاوه بر آن کارفرما می تواند با اعلام کتبی یک هفته قبل در موارد ذیل قرارداد را فسخ نماید: 12.1. ورشکستگی یا انحلال شرکت پیمانکار 13.نٌسخ قرارداد طرفین با تاییدیه کلیه مراتب فوق این قرارداد که شامل ………. ماده و ……… تبصره …… می باشد امضا و مبادله نمودند که …….. نسخه اصل نزد پیمانکار و ………… نسخه دیگر نزد کارفرما می باشد. محل امضاء کارفرما محل امضاء پیمانکار
قرارداد پیمانکاری لوله کشی گاز

قرارداد پیمانکاری لوله کشی گاز

قرارداد پیمانکاری لوله کشی گاز 1.مشخصات طرفین قرارداد 1.1.مشخصات کارفرما : آقا/ خانم/ شرکت ......... به مدیریت/ نمایندگی ...... به شماره ملّی/ شماره ثبتی ...... به نشانی ........ شماره تلفن ثابت ....... و شماره همراه ....... می باشد. 1.2.مشخصات پیمانکار : آقا/ خانم/ شرکت ......... به مدیریت/ نمایندگی ...... به شماره ملّی/ شماره ثبتی ...... به نشانی ........ شماره تلفن ثابت ....... و شماره همراه ....... می باشد. 2.موضوع قرارداد و محل انجام آن موضوع قرارداد حاضر عبارت است از طراحی، ساخت پلان، تأمین مصالح از جمله لوله ها و حمل آن و اجرای عملیات لوله کشی گاز داخلی ساختمان به نشانی ....... طبقه ....... شماره پروانه ساختمانی ........ به تاریخ ...../..../.... می باشد. 3.محاسبات و مشخصات فنی پروژه 3.1.نصب شیر ..... میلی متری بر روی لوله تا قطر ....... میلی متر با استفاده از تبدیل مجاز می باشد. 3.2.لوله های روکار می بایست در ارتفاع .... سانتی متر از سطح زمین نصب گردد تا موجب صدمات خارجی نشود. 3.3.بست لوله هایی که بصورت قائم نصب شده بایست کاملاً لوله را در خود گرفته باشد و آن را مهار نماید. 3.4.میزان فاصله استاندارد لوله های گاز و لوله های آب می بایست حداقل ..... سانتی متر باشد. 3.5.عبور لوله گاز از کانال های عمودی بایست به نحوی باشد که دارای مسیر دسترسی به هوای آزاد را داشته باشد. 3.6.عبور لوله گاز از هواکش، آسانسور، دودکش و امثالهم ممنوع می باشد. 3.7.فاصله لوله گاز با سیم های برق کار شده در داخل دیوار ساختمان، می بایست حداقل ...... سانتی متر باشد. 4.هزینه قرارداد( به تفکیک و کلی) 4.1.هزینه اجرای کل موضوع قرارداد از جمله طراحی و ساخت پلان، تأمین لوله و اتصالات، حمل آن ها و نصب در ساختمان در مجموع به ارزش ....... ریال تعیین می گردد. 4.2.هزینه جزء به جزء اجرای موضوع قرارداد به شرح ذیل می باشد: 4.2.1.هزینه طراحی و ساخت پلان لوله کشی گاز ساختمان به ارزش ...... ریال محاسبه می گردد. 4.2.2.هزینه تأمین لوله و اتصالات از قرار هر متر به ارزش ..... ریال محاسبه می گردد. 4.2.3.هزینه حمل مصالح لوله ها و ابزار آلات خریداری شده تا محل کارگاه به ارزش ..... ریال محاسبه می گردد. 4.2.4.هزینه لوله کشی گاز از قرار هر متر بهمراه هزینه رنگ کاری لوله ها به ارزش ...... ریال محاسبه می گردد. 5.شرایط پرداخت 5.1.مبلغ ...... ریال معادل ..... درصد از کل ارزش قرارداد در هنگام عقد قرارداد پرداخت می گردد( در ازای دریافت چک تضمین به ارزش ....... ریال به شماره ..... ). 5.2.مبلغ ...... ریال معادل ...... درصد از کل ارزش قرارداد پس از انجام 50% کار با تأیید سرپرست کارگاه. 5.3.مبلغ ...... ریال معادل ...... درصد از کل ارزش قرارداد پس از تکمیل کامل پروژه با تأیید (نهاد منتخب نظارتی) . 5.4.مبلغ ...... معادل ...... درصد از کل ارزش قرارداد پس از اتمام دوره گارانتی و رفع نواقص احتمالی( دوره گارانتی .... می باشد). 6.اسناد و مدارک پیمان این قرارداد در برگیرنده اسناد و مدارک ذیل می باشد : الف- سند قرارداد(پیمان پیش رو) ب- نقشه های کلی، تفصیلی و اجرایی و کلیه دستورکارها و توافقنامه هایی که در حین اجرای موضوع قرارداد به توافق طرفین می رسد. 7.مدت انجام موضوع قرارداد مدت کامل انجام پروژه ........... روز کاری بوده و تاریخ شروع قرارداد ............ و تاریخ خاتمه قرارداد ............... می‌باشد. 8.دیرکرد طرفین در انجام پروژه چنانچه پیمانکار، بدون مجوز تمدید تاریخ قرارداد از سوی کارفرما، مبادرت به تأخیر اجراء کار نماید برای هر روز تأخیر پس از اتمام تاریخ قرارداد روزانه .............. ریال به عنوان جریمه تأخیر از مطالبات پیمانکار کسر می گردد. در مقابل هرگاه کارفرما به نحوی موجب تأخیر عملیات اجرایی پروژه شود با تأیید سرپرست کارگاه به همان نسبت به مدت اجرای قرارداد افزوده خواهد شد. 9.نظارت نظارت در اجرای تعهداتی که پیمانکار بر طبق مفاد این قرارداد و اسناد و مدارک پیوست آن تقبل نموده است، به عهده کارفرما/ یا نماینده وی و یا دستگاه نظارت معرفی شده از سوی کارفرما، خواهد بود. پیمانکار موظف است کارها را طبق قرارداد، اصول فنی و دستورات کارفرما/ یا نماینده ایشان/ یا دستگاه نظارت، طبق مشخصات، اسناد و مدارک پیوست این قرارداد اجرا نماید. 10.تجهیز و برچیدن کارگاه محل پروژه هزینه های مربوط به تجهیز و برچیدن کارگاه با توافق طرفین به عهده .... است. ایشان می بایست کارگاه را به نحوی مناسب تجهیز نماید که شروع و ادامه کار تا تحویل موقت، بدون وقفه و با کیفیت لازم انجام پذیرد. در پایان کار، ایشان باید نسبت به تخریب و خارج نمودن مواد حاصل از تخریب، اقدام نماید، مصالح بازیافتی از تخریب متعلق به ..... است . 11.نگهداری از درد پیشرفت پروژه و مصالح کار پیمانکار موظف است از درصد پیشرفت پروژه و همچنین مصالحی که در صورت وضعیت منظور می شود اعم از آنچه که در کارگاه و یا در خارج از آن در انبارها و غیره باشد متعلق به کارفرما بوده به نحو مقتضی نگهداری نماید و در صورت فقدان خسارت وارده را جبران نماید . 12.تعهدات پیمانکار 12.1.پیمانکار متعهد می گردد که مفاد مبحث 17 مقررات ملی ساختمان نسبت به طراحی و تهیه نقشه های اجرائی و تهیه مصالح مورد نیاز و اجرای سیستم لوله کشی گاز داخلی ساختمان رعایت نماید. 12.2.پیمانکار متعهد می گردد بهنگام طراحی و ساخت مسیر لوله کشی گاز، ایمن ترین و کوتاه ترین مسیر ممکن را برای لوله کشی گاز مد نظر قرار دهد. 12.3.پیمانکار متعهد می گردد پیش از تأمین لوله، اتصالات و سایر ابزارهای مورد نیاز، تأیید کارفرما و مهندس ناظر را نسبت به رعایت استانداردهای مصالح خریداری شده را اخذ نماید. 12.4.پیمانکار ملزم است به منظور ارزیابی کنترل کیفیت لوله های نصب شده، پس از پایان کار، سیستم لوله کشی گاز ساختمان را زیر فشار ...... psi به مدت ....... قرار دهد و گزارشی از آن تهیه و در اختیار کارفرما و مهندس ناظر قرار دهد. 12.5.پیمانکار متعهد می گردد که در سیستم لوله کشی که پیشتر انجام شده و مورد تأیید شرکت گاز قرار گرفته است، تغییر ایجاد نکند. 12.6.پیمانکار متعهد می گردد پس از پایان عملیات موضوع قرارداد، و عدم تأیید توسط مهندس ناظر، پیمانکار بایست تمامی خسارات مادی و معنوی کارفرما را جبران نماید. 12.7.پیمانکار نسبت به صحت کار، سلامت افراد و ایمنی محیط کارگاه و همچنین رعایت اصول و مقررات ایمنی و حفاظت فنی و مقررات قانون کار از مسئولیت مطلق برخوردار است و می بایست به تذکرات کارفرما و دستگاه نظارت توجه مقتضی مبذول نماید. 12.8.پیمانکار مسئول تهیه و تأمین لوازم و وسایل ایمنی به اندازه کافی برای پرسنل خویش بوده و همچنین می بایست از افراد متخصص و فنی در امر لوله کشی گاز بهره ببرد و یا حداقل پیش از اجرای موضوع قرارداد پرسنل ایشان آموزش های لازم را فرا ببیند. هر گونه قصور و بی مبالاتی نسبت به این امر، مسئولیت را متوجه مستقیم شخص پیمانکار می نماید. 12.9.مستقل از هر شرط صریح در قرارداد، پیمانکار در مقابل کارفرما به ازای هر پیامد ناشی از تأخیر، ضعف عملکرد، سستی و بی مبالاتی، نقض قرارداد و قصور انجام شده متعهد و مسئول است. 12.10.شخص پیمانکار در مقابل هر گونه قصور، بی مبالاتی، بی توجهی به نکات ایمنی از سوی پرسنل خویش در مقابل کارفرما مسئول می باشد. 12.11.پیمانکار در مقابل هر گونه ادعا، مطالبه خسارت، مخارج و هزینه هایی که در جهت اجرای موضوع قرارداد اعم از اینکه از جانب خویش یا پرسنل خود صورت گیرد مسئول است و کارفرما از این بابت هیچ مسئولیتی بر عهده ندارد. 12.12.در صورت لزوم، پیمانکار متعهد می گردد در غیاب خویش، فردی متخصص و مسئول را بعنوان نماینده خود و مدیر پروژه تعیین نماید؛ در صورت تأیید کارفرما سمت ایشان اعتبار پیدا می کند. 12.13.پیمانکار متعهد می گردد مدارک و اسناد و گزارش های فعالیت های انجام شده مطابق با برنامه زمانبندی اجرای پروژه، در پایان انجام هر یک از بخش ها، در اختیار کارفرما قرار دهد. 12.14.پیمانکار متعهد می گردد پس از مرحله نصب و راه اندازی سیستم موضوع قرارداد و پیش از تحویل موقت و نهایی، نسبت به آموزش رایگان/ یا با هزینه پرسنل کارفرما جهت کار و بهره برداری از تجهیزات موضوع قرارداد اقدام نماید. 12.15.پیمانکار متعهد می گردد اجرای موضوع قرارداد را با اعمال نوین ترین روش ها و اصول متداول فنی و در نظر داشتن منافع کارفرما در تأمین تجهیزات اقدام نماید. 12.16.پیمانکار نسبت به اصلی بودن و نو بودن تجهیزات خریداری شده مسئول می باشد و هر گونه تجهیزات مستعمل یا تعمیر شده از ایشان پذیرفته نمی شود و نسبت به بکارگیری آن ها مسئولیت مطلق دارد. 12.17.پیمانکار نسبت به حفظ و حراست از اطلاعات و اسناد مربوطه که در اختیار ایشان قرار می گیرد، مسئول بوده و ملزم است تحت هیچ شرایطی اطلاعات، مدارک و دانش فنی ای که توسط کارفرما در اختیار ایشان گذاشته می شود را فاش نکند. 12.18.پیمانکار متعهد می گردد که از جمیع قوانین و مقررات ناظر بر قرارداد حاضر از جمله قوانین و مقررات کار و تأمین اجتماعی و همچنین قوانین مربوط به مالیات ها و عوارض کاملاً مطلع بوده و نسبت به رعایت آن ها مسئول می باشد. 12.19.پیمانکار در برابر حقوق و سنوات، پاداش و عیدی کارگران خویش متعهد می باشد و از این بابت هیچ مسئولیتی بر عهده کارفرما نمی باشد. 12.20.تهیه، پرداخت هزینه های ایاب و ذهاب، مسکن، بیمه و غذای افراد مشغول در کارگاه برعهده پیمانکار می باشد. 12.21. پیمانکار موظف است تا حد امکان تلاش نماید تا هدر رفتن منابع و مصالح ساختمانی به حداقل برسد و معقول باشد؛ در غیر اینصورت هزینه هدر رفت بیش از حد متعارف، از حساب بستانکاری پیمانکار کسر خواهد شد. 13.تعهدات کارفرما 13.1.نظارت در حسن اجرای تعهداتی که پیمانکار بر طبق مفاد این قرارداد و اسناد و مدارک مربوطه پذیرفته، بر عهده کارفرما یا دستگاه نظارت معرفی شده از سوی کارفرما، خواهد بود. 13.2.آب، برق و در صورت وجود گاز مورد نیاز پیمانکار، جهت اجرای عملیات در محل کارگاه و هر طبقه به طور مجزا بر عهده کارفرما می باشد. 13.3.کارفرما موظف است محلی را به منظور استراحت و صرف غذا ، سرویس بهداشتی در محل کارگاه برای کارکنان فراهم نماید. 13.4.کارفرما موظف است کارگاه را درمقابل حوادث ناشیه از فعالیت در کارگاه، بیمه نماید. 13.5.کارفرما موظف است مطابق با قرارداد، در پایان انجام کامل موضوع قرارداد کلیه پرداخت های لازم را با پیمانکار تسویه نماید؛ و مطابق با ماده 5 قرارداد حاضر، نسبت به پرداخت های مرحله ای اهتمام ورزد. 13.6.کارفرما از بابت موارد و ابزارهایی که در اختیار پیمانکار قرار می دهد، حق دریافت هیچ گونه وجهی را ندارد. 13.7.کارفرما متعهد می گردد زمین مربوط به دپوی مصالح از جمله لوله ها و اتصالات را که از ایمنی و حفاظت مطلوبی نسبت به پیشگیری از سرقت داشته باشد را در اختیار پیمانکار قرار دهد. 14.ضمانت حسن اجرای تعهدات از سوی پیمانکار پیمانکار متعهد می گردد موقع امضاء و مبادله قرارداد اقدام به ارائه ضمانت نامه حسن اجرای تعهدات که به صورت، تضمین نامه بانکی/ یا سفته به امضای مجاز شرکت که معادل 5% مبلغ کل موضوع قرارداد می باشد را تسلیم کارفرما نماید و در صورتی که پیمانکار از اجرای هر یک از تعهدات خود تخلف نماید کارفرما مخیر است در چارچوب قرارداد، اسناد تضمینی را تا میزان خسارت وارده به نفع خود ضبط و وصول نماید . 15.دستگاه نظارت نظارت بر اجرای تعهداتی که پیمانکار طبق مفاد قرارداد تقبل نموده است به عهده .......... که دستگاه نظارت نامیده می شود خواهد بود. 16.مالیات پروژه هر گونه مالیات و کسورات قانونی متعلق به این قرارداد بر عهده ........ است، که بر اساس قوانین و مقررات تعیین و همراه سایر کسورات قانونی از صورت وضعیت های ارائه شده کسر خواهد شد. 17.موارد فسخ قرارداد 17.1.انتقال قرارداد یا واگذاری عملیات به اشخاص حقیقی یا حقوقی دیگر از طرف پیمانکار. 17.2.عدم اجراء تمام یا قسمتی از موارد قرارداد در موعد پیش بینی شده. 17.3.تأخیر در شروع بکار پروژه بیش از ............... روز از تاریخ ابلاغ قرارداد. 17.4.تأخیر در اجرای کار به طوری که دلالت بر عدم صلاحیت مالی و فنی و با سوء نیت پیمانکار باشد. 17.5.غیبت بدون اجازه پیمانکار و یا تعطیل کردن کار بدون کسب اجازه کتبی از کارفرما. 18.اختلافات ناشی از قرارداد اختلافات ناشی از این قرارداد ابتدا از طریق سازش بین طرفین و در صورت عدم سازش، با مراجعه به مرجع داوری حل و فصل خواهد شد. طرفین قرارداد بدواً ............ را به عنوان داوری مرضی الطرفین برگزیدند. 19.موارد متفرقه 19.1.موارد اضطراری از قبیل جنگ، زلزله، عدم وجود مواد اولیه و امثالهم برای طرفین قرارداد محفوظ است . 19.2.در صورت بروز هرگونه اختلاف بین طرفین این قرارداد موضوع از طریق حکمیت حل و فصل می گردد و آخرین حکم مرضی الطرفین در این قرارداد مراجع ذیصلاح قانونی می باشد . 19.3.موارد پیش بینی نشده در این قرارداد با توافق طرفین براساس اصل آزادی اراده خواهد بود . 20.نُسخ قرارداد قرارداد حاضر در ........ ماده و ....... نسخه تهیه و به امضاء طرفین رسیده است و هر نسخه حکم واحد و یکسان دارد. امضاء و اثرانگشت کارفرما/ یا نماینده قانونی ایشان امضاء و اثرانگشت پیمانکار/ یا نماینده قانونی ایشان
قرارداد پیمانکاری گچ کاری ساختمان

قرارداد پیمانکاری گچ کاری ساختمان

قرارداد پیمانکاری گچ کاری ساختمان قرارداد پیمانکاری گچ کاری ساختمان این قرارداد بین طرفین خانم/ آقای / شرکت .............................. به شماره ملی / ثبت .............. ...... که از این پس اختصاراً در این قرارداد کارفرما نامیده می شود و خانم/ آقای / شرکت ............................... به شماره ملی / ثبت ....................از طرف دیگر که از این پس پیمانکار نامیده می شود، با شرایط ذیل منعقد می گردد. ماده یک ـ موضوع قرارداد اجرای کلیه عملیات گچ و خاک و سفید کاری و اجرای ابزارزنی طبق جزییات و نقشه های ارائه شده به پیمانکار . ماده دو ـ اسناد و مدارک قرارداد 2.1.قرارداد حاضر 2.2.نقشه و مشخصات فنی و عمومی و خصوصی که بنا به مورد توسط کارفرما ابلاغ می گردد . 2.3.کلیه دستور کارهایی که در حین اجراء توسط کارفرما یا دستگاه نظارت ابلاغ می گردد . ماده سه ـ مبلغ قرارداد مبلغ کل قرارداد حدوداً ..................... ریال پیش بینی می گردد که تا 25 درصد قابل افزایش یا کاهش می باشد که براساس صورت وضعیت پیشرفت کار طبق تأیید دستگاه نظارت مطابق نرخ نامه پیوست ذیل پرداخت خواهد بود. جرای گچ و خاک روی دیوار و سقف (صاف یا قوس دار) از قرار هرمتر مربع ............... ریال . اجرای سفیدکاری روی دیوار یا سقف ( صاف یا قوس دار) از قرار هرمتر مربع ............... ریال . اجرای گچ و خاک و سفید کاری سقف سرویس ها از قرار هر متر مربع ........................... ریال . اجرای گچ و خاک و سفید کاری سقف و بدنه راه پله ها از قرار هر متر مربع ................... ریال . اجرای سفید کاری روی پوتر با گچ گیپتون از قرار هر متر مربع ........................................ ریال پرکردن چشمه رابیتس در سقف از قرار هر متر مربع .................................................... ریال . اجرای ابزار چفت روی کاشی ها از قرار هر متر طول ........................................ریال تبصره : به قیمت های این قرارداد هیچگونه تعدیلی تعلق نمی گیرد . ماده چهار ـ نحوه پرداخت پس از اتمام کار پیمانکار موظف است نسبت به تهیه صورت وضعیت کارهای انجام شده اقدام و پس از تأیید نماینده کارفرما با توجه به مفاد قرارداد نسبت به پرداخت مبلغ کارکرد پس از کسر 10 درصد حسن انجام کار و 5 درصد مالیات اقدام خواهد شد . تبصره یک : 5 درصد حسن انجام کار پس از تحویل موقت و 5 درصد پس از تحویل قطعی با درخواست کتبی پیمانکار و تأیید کارفرما به پیمانکار پرداخت می گردد . تبصره دو : 10 درصد کل قرارداد به عنوان پیش پرداخت از سوی کارفرما به پیمانکار پرداخت می گردد . ماده پنج ـ مدت قرارداد مدت قرارداد جمعاً ............... روز / ماه شمسی از تاریخ .................... لغایت ..................... می باشد . ماده شش ـ مشخصات فنی 6.1.سطح زیر اندودکاری باید از گرد و خاک و ملات های اضافی کاملاً تمیز گردد . 6.2.چنانچه سطح زیراندود دارای درز باشد باید داخل درزها تمیز شده و برای اتصال به اندود سطح مناسبی به وجود آورد. 6.3.هنگام اندود کاری باید سطح زیر کاملاً با آب مرطوب گردیده و فاصله روی آن اندود شود. 6.4.چنانچه زیر اندود دیوار یا سقف عایق کاری شده باشد باید یک لایه تور سیمی قبلاً زیراندود ( روی سطح عایق کاری شده ) نصب شود . 6.5.اندود کاری باید حداقل دارای 2 قشر یکی آستر و دیگری رویه باشد . 6.6.سطح آستر به منظور اتصال بهتر به رویه , باید قبل از گرفتن نهایی با کشیدن خطوطی خراش داده شود . 6.7.هنگام اجرای اندود قشر رویه , قشر آستر باید کاملاً گرفته باشد و سطح آن با آب مرطوب گردد . سطح رویه باید کاملاً صاف وبدون موج باشد بطوری که ناهمواری آن هنگام اندازه گیری با شمشه 3 متری از 2 میلی متر بیشتر نباشد . 6.8.حداقل ضخامت و قشر فوق بدون در نظر گرفتن اندود اضافی داخل درزها باید 2 میلیمتر باشد . 6.9.از یخ زدن اندود قبل از آنکه کاملاً گرفته باشد و نیز خشک شدن سریع آن باید جلوگیری نمود . 6.10.اندود باید کاملاً به سطح زیرین بچسبد محل های ترک خورده قسمت هایی از اندودکاری که خالی بودن پشت آنها با ضربه زدن مشخص شود , مورد قبول نبوده و باید برداشته و به نحو رضایت بخشی ترمیم گردد . 6.11.سطح اندود شده باید در تمام مدت ساختمان در برابر صدمات احتمالی محافظت شود تعمیر قسمت های زخمی شده و همچنین قسمت های شوره زده , پوسته شده , متورم شده , آلوک دار , لکه دار , سست ( پودر شده ) و رنگ زدگی باید به نحوی انجام گردد که قسمت تعمیر شده با قسمت های اطراف کاملاً همرنگ و دارای فصل مشترک مسطح باشد . 6.12.سطح نما باید فاقد موج , ناهمواری , ترک , لک و جدا شدگی باشد . در مورد رویه های صیقلی که نور را منعکس کرده و ناهمواری را با شدت بیشتر آشکار می سازد اجرا باید با دقت بیشتری توأم باشد . اندودهای ضخیم نباید در یک دست اجرا شوند , در غیر این صورت در اندود ترک ایجاد خواهد شد همچنین برای جلوگیری از ایجاد ترک لازم است , قبل از اجراء قشر رویه از سفت شدن قشر آستر اطمینان حاصل شود . 6.13.پیمانکار موظف است قبل از زیرسازی و سفید کاری رابیتس نسبت به کنترل موارد زیر اقدام نماید : 6.13.1.اطمینان از جوشکاری اتصال آویزهای فلزی قائم . 6.13.2.اطمینان از پروفیل های اصلی افقی و پروفیل های متصل به سقف . 6.13.3.اتصال رابیتس که به وسیله سیم به مفتول های 2 لایه سیمی بسته شده . 6.14.برای آستر کشی پیمانکار موظف است شرایط زیر را مهیا نماید : 6.14.1.قبل از آستر کشی می بایستی لایه آجری از گرد و خاک و مواد چسبنده ای که در هنگام دیوار چینی یا زدن سقف به وجود آمده کاملاً به وسیله جارو و تیشه از سطح دیوار و یا سقف پاکسازی گردد . 6.14.2.سطح دیوار ویا سقف با پاشیدن آب به صورت پودر نمناک گردد تا در هنگام کشیدن , آسترگچ و خاک به سطح دیوار و آجر چسبیده و اندود گچ و خاک بین کرم بندی ها با شمشه کشی به صورت یک دست و صاف درآید تا در هنگام کشیدن گچ کشته رعایت اصول آسترکشی و رویه دقیقاً اجرا شود . 6.15.رابیتس را باید در فواصل معینی به وسیله مفتول مناسب به اسکلت و یا کلاف بندی ساختمان متصل کرد , به قسمتی که هیچگونه برجستگی یا فرورفتگی در سطوح تمام شده دیده نشود . فاصله پروفی های اصلی از یکدیگر چنانچه رابیتس نمره 2 استفاده می شود , باید حداکثر برابر 35 سانتی متر و در استفاده از رابیتس نمره 3 این فاصله حداکثر برابر 50 سانتیمتر باشد . برای بستن پروفیل های فرعی از مفتول 2 لایه سیمی به قطر حداقل 7/0 میلی متر استفاده نمود . تعداد آویزهای قائم این نوع پوشش در هرمتر مربع حداقل 3 عدد باشد . ماده هفت ـ تعهدات کارفرما 7.1.تأمین محل اسکان پرسنل پیمانکار در کارگاه در حد مقدورات . 7.2.تأمین آب و برق مورد نیاز کار . 7.3.پرداخت مبلغ انجام کار که پس از اتمام عملیات و تأیید قابل پرداخت می باشد . 7.4.چنانچه تأخیری به واسطه کار کارفرما باشد پیمانکار جریمه ای نخواهد پرداخت و تشخیص این موضوع به عهده کارفرما می باشد . ماده هشت ـ موارد فسخ قرارداد 8.1.انتقال قرارداد یا واگذاری عملیات به اشخاص حقیقی یا حقوقی دیگر از طرف پیمانکار . 8.2.عدم اجراء تمام یا قسمتی از موارد قرارداد در موعد پیش بینی شده . 8.3.تأخیر در شروع بکار بیش از ..................... روز از تاریخ ابلاغ قرارداد 8.4.تأخیر در ا جرای کار به طوری که دلالت بر عدم صلاحیت مالی و فنی و یا سوء نیت پیمانکار بنماید . 8.5.غیبت بدون اجازه پیمانکار و یا تعطیل کردن کار بدون کسب اجازه کتبی از کارفرما . 8.6.عدم پیشرفت کار متناسب با مقدار کاری که بایستی مطابق برنامه زمان بندی انجام شود . تبصره : در کلیه موارد مذکور تشخیص و نظر کارفرما ملاک عمل بوده و قاطعیت دارد . ماده نه ـ تعهدات پیمانکار 9.1.پیمانکار از محل کار بازدید و از کم و کیف آن کاملاً مطلع می باشد و کلیه نقشه ها و مشخصات فنی مربوط به اجرای کار را رؤیت نموده است و کلیه کارها را طبق نقشه و دستور کارها زیر نظر دستگاه نظارت بدون عیب و نقص انجام دهد . 9.2.پیمانکار می بایستی در تمام مراحل کار رأساً در کارگاه حاضر بوده و در غیاب خود نماینده تام الاختیار ذیصلاح با اطلاعات فنی مورد نیاز که مورد تأیید کارفرما نیز باشد حضور داشته باشد . 9.3.پیمانکار متعهد است به رعایت دقیق برنامه زمان بندی اجرا عملیات و در صورت هرگونه تأخیرنسبت به برنامه که ناشی از کارپیمانکار باشد , کلیه خسارات وارده متوجه وی خواهد بود . 9.4.پیمانکار حق واگذاری کار به غیر را ندارد و در صورت اثبات چنین سندی , کارفرما حق هرگونه اقدام را به هرشکل و به صورت تام الاختیار خواهد داشت . 9.5.پیمانکار مسئولیت کامل ناشی از منع قانونی کار کردن افراد مشمول نظام وظیفه و اتباع بیگانه خارجی بدون مجوز کار یا افرادی را که به نحوی از حق کار کردن محروم هستند را دارد و کارفرما فرض را بر این قرار داده که افراد پیمانکار هیچ نوع منع قانونی برای کار کردن ندارند . 9.6.پیمانکار مسئولیت کامل ایمنی پرسنل خود را به عهده داشته و متعهد خواهد بود که پرسنل خود را ملزم به استفاده از لوازم و وسایل استحفاظی نماید تا پرسنل دچار حادثه ناشی از کار نگردند . ضمناً رعایت مبحث 12 مقررات ملی ساختمان نیز اجباری است . 9.7.پیمانکار تعهد می نماید که در پایان هر روز لیست کارگران خود را با مشخص نمودن وظیفه مربوطه به دفتر کارگاه تحویل نماید . ماده ده ـ دوره تضمین قرارداد مدت دوره تضمین قرارداد پس از اتمام کار که به تأیید کارفرما و دستگاه نظارت رسیده , دو برابر مدت زمان قرارداد می باشد و در صورت بلانقص بودن کار انجام شده , مبلغ ده درصد حسن انجام کار با تقاضای پیمانکار به ایشان مسترد می گردد. ماده یازده : حل اختلافات کلیه اختلافات احتمالی یا بروز موارد غیر قابل پیش بینی که از طریق مذاکره مستقیم قابل حل نباشد به داور مرضی الطرفین آقا/ خانم / موسسه یا شرکت ......................... ارجاع می شود که رای صادره برای طرفین قطعی و لازم الاجراء خواهد بود. ماده دوازده: اقامتگاه و شماره تماس طرفین : اقامتگاه کارفرما : اقامتگاه پیمانکار : تبصره 1: طرفین قرارداد ملزم هستند در صورت تغییر آدرس حداکثر ظرف ده روز نشانی جدید خود را کتباً به اطلاع یکدیگر برسانند ، در غیر اینصورت کلیه مراسلات ، آگهی ها و اخطارهای قانونی به آدرس سابق نافذ و معتبر خواهد بود. ماده سیزده : نسخه های قرارداد این قرارداد در ......... ماده، تعداد ...... پیوست، به زبان فارسی و در ..... نسخه تنظیم گردیده و کلیه نسخه های آن دارای اعتبار یکسان و برابر می باشد. کلیه نسخ این قرارداد و تبصره های ذیل آن در تاریخ ........... امضاء طرفین رسیده و آنها با امضای این قرارداد ، خود را متعهد و ملزم به اجرای کلیه مفاد آن و پیوست های مربوطه می دانند. نام ونام خانوادگی و سمت کارفرما نام و نام خانوادگی و سمت پیمانکار مهروامضاء مهر و امضاء
قرارداد پیمانکاری عملیات ساخت ویلا

قرارداد پیمانکاری عملیات ساخت ویلا

قرارداد پیمانکاری عملیات ساخت ویلا 1.مشخصات طرفین قرارداد 1.1.مشخصات کارفرما : آقا/ خانم/ شرکت ......... به مدیریت/ نمایندگی ...... به شماره ملّی/ شماره ثبتی ...... به نشانی ........ شماره تلفن ثابت ....... و شماره همراه ....... می باشد. 1.2.مشخصات پیمانکار : آقا/ خانم/ شرکت ......... به مدیریت/ نمایندگی ...... به شماره ملّی/ شماره ثبتی ...... به نشانی ........ شماره تلفن ثابت ....... و شماره همراه ....... می باشد. 2.موضوع قرارداد و محل انجام آن موضوع قرارداد عبارت است از احداث ویلا در زمینی به مساحت ...... متر مربع که شامل عملیات سفت کاری از قبیل خاک برداری، فونداسیون، اسکلت، دیوار چینی و .... ، عملیات نازک کاری که تا مرحله نصب کابینت را در بر می گیرد و همچنین تأسیسات برقی و مکانیکی می باشد. 3.محاسبات و مشخصات فنی پروژه مشخصات فنی و تکنیکال پروژه بر مبنای نقشه ها و دستورالعمل های صادره از سوی کارفرمای پروژه و مهندس ناظر خواهد بود، که وظیفه اخذ کنترل و تأیید کیفیت مصالح و پیشرفت فیزیکی آن را مطابق با برنامه زمان بندی شده انجام خواهد گرفت. ابعاد ارضی پروژه به مساحت ..... متر مربع و نیز ابعاد سازه ای آن به مساحت ..... متر مربع می باشد. 4.هزینه قرارداد( به تفکیک و کلی) 4.1.هزینه اجرای کل موضوع قرارداد که در برگیرنده مرحله سفت کاری، نازک کاری و در نهایت نصب تأسیسات برقی و مکانیکی است، به ارزش ....... ریال تعیین می گردد. 4.2.تفکیک هزینه های احداث ویلا به شرح ذیل می باشد: 4.2.1.هزینه مرحله سفت کاری که اعم از خاک برداری، اجرای فونداسیون و اسکلت ساختمان و نیز دیوار چینی محوطه شمالی ویلا و دیوارهای داخلی ویلا به ارزش ...... ریال محاسبه می گردد. 4.2.2.هزینه مرحله نازک کاری که اعم از عملیات طراحی داخلی ویلا تا نصب کابینت را در بر می گیرد، به ارزش ...... ریال محاسبه می گردد. 4.2.3.هزینه مرحله تأسیسات برقی از جمله لوله کشی در داخل دیوار تا سیم کشی آن، نصب کلید پریز ها، چراغ ها، تابلوهای برق و ..... به ارزش ...... ریال محاسبه می گردد. 4.2.4.هزینه مرحله تأسیسات مکانیکی که در بر گیرنده شروع لوله گذاری تا پایان نصب لوازم بهداشتی، نصب لوازم سرمایشی و گرمایشی از جمله اسپلیت، پکیج و .... می باشد، به ارزش ...... ریال محاسبه می گردد. 5.شرایط پرداخت 5.1.مبلغ ...... ریال معادل ..... درصد از کل ارزش قرارداد در هنگام عقد قرارداد پرداخت می گردد( در ازای دریافت چک تضمین به ارزش ....... ریال به شماره ..... ). 5.2.مبلغ ...... ریال معادل ...... درصد از کل ارزش قرارداد پس از انجام 50% کار با تأیید سرپرست کارگاه. 5.3.مبلغ ...... ریال معادل ...... درصد از کل ارزش قرارداد پس از تکمیل کامل پروژه با تأیید (نهاد منتخب نظارتی) . 5.4.مبلغ ...... معادل ...... درصد از کل ارزش قرارداد پس از اتمام دوره گارانتی و رفع نواقص احتمالی( دوره گارانتی .... می باشد). 6.اسناد و مدارک پیمان این قرارداد در برگیرنده اسناد و مدارک ذیل می باشد : الف- سند قرارداد(پیمان پیش رو) ب- نقشه های کلی، تفصیلی و اجرایی که مطابق با نظر و دستورالعمل های کارفرما و مهندس ناظر در اختیار پیمانکار قرار می گیرد. 7.مدت انجام موضوع قرارداد مدت کامل انجام پروژه ........... روز کاری بوده و تاریخ شروع قرارداد ............ و تاریخ خاتمه قرارداد ............... می‌باشد. 8.دیرکرد طرفین در انجام پروژه چنانچه پیمانکار، بدون مجوز تمدید تاریخ قرارداد از سوی کارفرما، مبادرت به تأخیر اجراء کار نماید برای هر روز تأخیر پس از اتمام تاریخ قرارداد روزانه .............. ریال به عنوان جریمه تأخیر از مطالبات پیمانکار کسر می گردد. در مقابل هرگاه کارفرما به نحوی موجب تأخیر عملیات اجرایی پروژه شود با تأیید سرپرست کارگاه به همان نسبت به مدت اجرای قرارداد افزوده خواهد شد. 9.نظارت نظارت در اجرای تعهداتی که پیمانکار بر طبق مفاد این قرارداد و اسناد و مدارک پیوست آن تقبل نموده است، به عهده کارفرما/ یا نماینده وی و یا دستگاه نظارت معرفی شده از سوی کارفرما، خواهد بود. پیمانکار موظف است کارها را طبق قرارداد، اصول فنی و دستورات کارفرما/ یا نماینده ایشان/ یا دستگاه نظارت، طبق مشخصات، اسناد و مدارک پیوست این قرارداد اجرا نماید. 10.تجهیز و برچیدن کارگاه محل پروژه هزینه های مربوط به تجهیز و برچیدن کارگاه با توافق طرفین به عهده .... است. ایشان می بایست کارگاه را به نحوی مناسب تجهیز نماید که شروع و ادامه کار تا تحویل موقت، بدون وقفه و با کیفیت لازم انجام پذیرد. در پایان کار، ایشان باید نسبت به تخریب و خارج نمودن مواد حاصل از تخریب، اقدام نماید، مصالح بازیافتی از تخریب متعلق به ..... است . 11.نگهداری از درصد پیشرفت پروژه و مصالح کار پیمانکار موظف است از درصد پیشرفت پروژه و همچنین مصالحی که در صورت وضعیت منظور می شود اعم از آنچه که در کارگاه و یا در خارج از آن در انبارها و غیره باشد متعلق به کارفرما بوده به نحو مقتضی نگهداری نماید و در صورت فقدان خسارت وارده را جبران نماید . 12.تعهدات پیمانکار 12.1.پیمانکار متعهد می گردد در فرآیند اجرای موضوع قرارداد با عنایت به مواد 30 و 39 شرایط عمومی پیمان، پس از آن که عملیات موضوع قرارداد را انجام داد و آماده بهره برداری نمود، بایست از کارفرما تقاضای تحویل موقت نماید. 12.2.پیمانکار متعهد به حسن انجام کار از تاریخ تحویل موقت به کارفرما برای مدت .... ماه می گردد. 12.3.اگر در دوره تضمین، معایب و نقایصی در کار مشاهده گردد که ناشی از عدم رعایت مشخصات فنی و ویژگی های سازه باشد، که پیشتر از سوی کارفرما و مهندس ناظر اطلاع رسانی شده، پیمانکار مسئول می باشد. 12.4.کسورات قانونی بر عهده پیمانکار می باشد که توسط کارفرما از هر پرداخت کسر و به حساب مراجع ذیربط واریز می گردد. 12.5.پیمانکار موظف می باشد بلادرنگ پس از اطلاع و ابلاغ قرارداد، نسبت به تجهیز کارگاه و شروع عملیات اجرایی اقدام نماید. 12.6.مطابق با توافق فی مابین کارفرما و پیمانکار، اجرای قرارداد قائم به شخص ایشان می باشد، و حق انتقال موضوع قرارداد را به غیر ندارد. 12.7.در صورت تعطیل نمودن فعالیت پروژه از سوی پیمانکار، ایشان پیش از انجام می بایست اذن و مجوز کارفرما را اخذ نماید. 12.8.به طور کلی، پیمانکار موظف است کلیه مسیر ساخت و نصب را براساس نظر مستقیم کارفرما که از پیش مقرر می شود، انجام دهد و متعاقباً تحت نظارت مهندس ناظر قرار گیرد. 12.9.پیمانکار موظف است تا حد امکان تلاش نماید تا هدر رفتن منابع و مصالح ساختمانی به حداقل برسد و معقول باشد؛ در غیر اینصورت هزینه هدر رفت بیش از حد متعارف، از حساب بستانکاری پیمانکار کسر خواهد شد. 12.10.پیمانکار متعهد می گردد که با علم و اطلاع کافی نسبت به تمام اسناد پروژه از جمله نقشه ها و دستورالعمل های مربوطه عمل می نماید و به هنگام عقد قرارداد نکته و مسئله ای نامفهوم برای ایشان باقی نمانده است. 12.11.پیمانکار موظف به رعایت موارد حفاظتی و ایمنی کار و به طور کلی رعایت موارد مبحث 12 مقررات ملّی ساختمانی ایران در کارگاه می باشد و نسبت به اجباری بودن استفاده از وسایل ایمنی آگاه است. هر گونه عملی خلاف مقتضای عبارت مقرر شده در این بند، در وهله نخست پیمانکار مسئول و در صورت قصور از جانب پرسنل ایشان، پیمانکار به همراه کارکنانش مسئول می باشد و کلیه عواقب مالی، حقوقی و جزایی بعهده پیمانکار می باشد و کارفرما هیچگونه مسئولیتی در این رابطه نخواهد داشت. وسایل ایمنی مندرج در مبحث 12، شامل کلاه چانه دار، کفش ایمنی، کمربند ایمنی، لباس ضخیم کار، دستکش مناسب، ماسک و عینک و .... می باشد. 12.12.مسئولیت هر گونه سوء رفتار، کشف فساد، فحشاء در محل انجام کار یا کارگاه، کلاهبرداری، درگیری و این قسم موارد از سوی پرسنل پیمانکار در طول مدت اجرای پروژه، متوجه مستقیم پیمانکار می باشد. 12.13.پیمانکار در برابر حقوق و سنوات، پاداش و عیدی کارگران خویش متعهد می باشد و از این بابت هیچ مسئولیتی بر عهده کارفرما نمی باشد. 12.14.پیمانکار متعهد می گردد که ساعات فعالیت کارگاه را اکیداً رعایت نماید تا موجبی بر سلب آسایش همسایگان نشود. در صورت نیاز به فعالیت خارج از زمان تعیین شده، با مجوز کارفرما منعی وجود ندارد. 12.15.در صورت وجود نواقص و اشکالات فنی که منجر به حکم تخریب شود یا اصلاح سازه گردد، متوجه پیمانکار می باشد و موظف به جبران قصور خویش می باشد. 12.16.هزینه های مربوط به تجهیز و برچیدن کارگاه بر عهده پیمانکار می باشد. پیمانکار می بایست کارگاه را به نحوی مناسب تجهیز نماید که شروع و ادامه کار تا تحویل موقت و نهایی، بدون وقفه و با کیفیت مقتضی انجام پذیرد. 12.17.در پایان هر روز کاری، پیمانکار ملزم است تا نسبت به شستشو و نظافت محل کارگاه اقدام کند تا موجبی بر سلب آسایش همسایگان نشود. 12.18.تامین نیروی انسانی، ابزار کار، ماشین آلات و به طور کلی تمام لوازم ضروری برای اجرای عملیات موضوع قرارداد(به استثنای فراهم آوردن مصالح ساختمانی) و هزینه های مستقیم و غیر مستقیم مربوطه، به عهده پیمانکار است. 12.19.پیمانکار موظف است که کلیه مقررات قانون کار و سایر قوانین موضوعه کشور را رعایت نماید. 12.20.جابه جایی و انتقال مصالح از صنوف خریداری شده تا محل کارگاه بر عهده کارفرما و از محل کارگاه تا بخش های متفاوت ویلا، بر عهده پیمانکار می باشد. و مسئولیت هر گونه قصور در جابه جایی و اتلاف آن مصالح بر عهده پیمانکار می باشد. 13.تعهدات کارفرما 13.1.کارفرما در صورت درخواست پیمانکار، حواله های لازم را در مورد مصالح و تدارکات مورد نیاز موضوع قرارداد صادر خواهد نمود. 13.2.نظارت در حسن اجرای تعهداتی که پیمانکار بر طبق مفاد این قرارداد و اسناد و مدارک مربوطه پذیرفته، بر عهده کارفرما یا دستگاه نظارت معرفی شده از سوی کارفرما، خواهد بود. 13.3.آب، برق و در صورت وجود گاز مورد نیاز پیمانکار، جهت اجرای عملیات در محل کارگاه و هر طبقه به طور مجزا بر عهده کارفرما می باشد. 13.4.کارفرما موظف است محلی را به منظور استراحت و صرف غذا ، سرویس بهداشتی در محل کارگاه برای کارکنان فراهم نماید. 13.5.کارفرما موظف است کارگاه را درمقابل حوادث ناشیه از فعالیت در کارگاه، بیمه نماید. 13.6.تأمین و خریداری تمامی مصالح مورد نیاز ساخت ویلا مطابق با صورتجلسه اعلامی از سوی پیمانکار، بر عهده کارفرما می باشد؛ ایشان متعهد است تا مصالح را در محل کارگاه تحویل پیمانکار نماید. 13.7.کارفرما موظف است مطابق با قرارداد، در پایان انجام کامل موضوع قرارداد کلیه پرداخت های لازم را با پیمانکار تسویه نماید؛ و مطابق با ماده 5 قرارداد حاضر، نسبت به پرداخت های مرحله ای اهتمام ورزد. 13.8.کارفرما از بابت موارد و ابزارهایی که در اختیار پیمانکار قرار می دهد، حق دریافت هیچ گونه وجهی را ندارد. 14.ضمانت حسن اجرای تعهدات از سوی پیمانکار پیمانکار متعهد می گردد موقع امضاء و مبادله قرارداد اقدام به ارائه ضمانت نامه حسن اجرای تعهدات که به صورت، تضمین نامه بانکی/ یا سفته به امضای مجاز شرکت که معادل 5% مبلغ کل موضوع قرارداد می باشد را تسلیم کارفرما نماید و در صورتی که پیمانکار از اجرای هر یک از تعهدات خود تخلف نماید کارفرما مخیر است در چارچوب قرارداد، اسناد تضمینی را تا میزان خسارت وارده به نفع خود ضبط و وصول نماید . 15.دستگاه نظارت نظارت بر اجرای تعهداتی که پیمانکار طبق مفاد قرارداد تقبل نموده است به عهده .......... که دستگاه نظارت نامیده می شود خواهد بود. 16.مالیات پروژه هر گونه مالیات و کسورات قانونی متعلق به این قرارداد بر عهده ........ است، که بر اساس قوانین و مقررات تعیین و همراه سایر کسورات قانونی از صورت وضعیت های ارائه شده کسر خواهد شد. 17.موارد فسخ قرارداد 17.1.انتقال قرارداد یا واگذاری عملیات به اشخاص حقیقی یا حقوقی دیگر از طرف پیمانکار. 17.2.عدم اجراء تمام یا قسمتی از موارد قرارداد در موعد پیش بینی شده. 17.3.تأخیر در شروع بکار پروژه بیش از ............... روز از تاریخ ابلاغ قرارداد. 17.4.تأخیر در اجرای کار به طوری که دلالت بر عدم صلاحیت مالی و فنی و با سوء نیت پیمانکار باشد. 17.5.غیبت بدون اجازه پیمانکار و یا تعطیل کردن کار بدون کسب اجازه کتبی از کارفرما. 18.اختلافات ناشی از قرارداد اختلافات ناشی از این قرارداد ابتدا از طریق سازش بین طرفین و در صورت عدم سازش، با مراجعه به مرجع داوری حل و فصل خواهد شد. طرفین قرارداد بدواً ............ را به عنوان داوری مرضی الطرفین برگزیدند. 19.موارد متفرقه 19.1.موارد اضطراری از قبیل جنگ، زلزله، عدم وجود مواد اولیه و امثالهم برای طرفین قرارداد محفوظ است . 19.2.در صورت بروز هرگونه اختلاف بین طرفین این قرارداد موضوع از طریق حکمیت حل و فصل می گردد و آخرین حکم مرضی الطرفین در این قرارداد مراجع ذیصلاح قانونی می باشد . 19.3.موارد پیش بینی نشده در این قرارداد با توافق طرفین براساس اصل آزادی اراده خواهد بود . 20.نُسخ قرارداد قرارداد حاضر در ........ ماده و ....... نسخه تهیه و به امضاء طرفین رسیده است و هر نسخه حکم واحد و یکسان دارد. امضاء و اثرانگشت کارفرما/ یا نماینده قانونی ایشان امضاء و اثرانگشت پیمانکار/ یا نماینده قانونی ایشان
قرارداد پیمانکاری طراحی، تأمین و نصب شیشه های دوجداره

قرارداد پیمانکاری طراحی، تأمین و نصب شیشه های دوجداره

قرارداد پیمانکاری طراحی، تأمین و نصب شیشه های دوجداره 1. مشخصات طرفین قرارداد 1.1.مشخصات کارفرما : آقا/ خانم/ شرکت ......... به مدیریت/ نمایندگی ...... به شماره ملّی/ شماره ثبتی ...... به نشانی ........ شماره تلفن ثابت ....... و شماره همراه ....... می باشد. 1.2.مشخصات پیمانکار : آقا/ خانم/ شرکت ......... به مدیریت/ نمایندگی ...... به شماره ملّی/ شماره ثبتی ...... به نشانی ........ شماره تلفن ثابت ....... و شماره همراه ....... می باشد. 2. موضوع قرارداد و محل انجام آن موضوع قرارداد حاضر عبارت است از طراحی، تأمین و نصب شیشه های دوجداره در پنجره های از پیش ساخته شده آلومینیومی ساختمان به نشانی .......... که دارای پروانه ساختمانی به شماره ....... به تاریخ ...../....../..... می باشد. 3. محاسبات و مشخصات فنی پروژه مشخصات فنی و تکنیکال پروژه بر مبنای نقشه ها و دستورالعمل های صادره از سوی کارفرمای پروژه و مهندس ناظر خواهد بود، که وظیفه اخذ کنترل و تأیید کیفیت مصالح و پیشرفت فیزیکی آن را مطابق با برنامه زمان بندی شده انجام خواهد گرفت. مشخصات فنی شیشه های دو جداره قابل استفاده در پنجره ها شامل شیشه های .... میلی متری و ...... میلی متری سکوریت فلوت برای اتاق ها و غیرسکوریت ساده برای آشپزخانه با رنگ ....... بهمراه کلیه متعلقات از جمله پیچ ها، لولاها و .... می باشد. 4. هزینه قرارداد( به تفکیک و کلی) 4.1.هزینه اجرای کل عملیات موضوع قرارداد اعم از طراحی، تأمین، حمل و نصب شیشه های دوجداره به ارزش ...... ریال تعیین می گردد. 4.2.هزینه ها به تفکیک به شرح ذیل می باشد: 4.2.1.هزینه طراحی شیشه های دوجداره به ارزش ...... ریال محاسبه می گردد. 4.2.2.هزینه تأمین و خریداری مواد اولیه ساخت شیشه ها به ارزش ....... ریال محاسبه می گردد. 4.2.3.هزینه حمل شیشه های دوجداره ساخته شده از محل ساخت تا محل کارگاه نصب آن ها از قرار هر سرویس به ارزش ....... ریال محاسبه می گردد. 4.2.4.هزینه نصب شیشه های دوجداره شامل شیشه های اتاق ها، آشپزخانه و پذیرایی به ارزش ..... ریال محاسبه می گردد. 4.2.5.هزینه تأمین و خریداری متعلقات شیشه های دوجداره شامل لولاها، پیچ ها و .... به ارزش ...... ریال محاسبه می گردد. 5. شرایط پرداخت 5.1.مبلغ ...... ریال معادل ..... درصد از کل ارزش قرارداد در هنگام عقد قرارداد پرداخت می گردد( در ازای دریافت چک تضمین به ارزش ....... ریال به شماره ..... ). 5.2.مبلغ ...... ریال معادل ...... درصد از کل ارزش قرارداد پس از انجام 50% کار با تأیید سرپرست کارگاه. 5.3.مبلغ ...... ریال معادل ...... درصد از کل ارزش قرارداد پس از تکمیل کامل پروژه با تأیید (نهاد منتخب نظارتی) . 5.4.مبلغ ...... معادل ...... درصد از کل ارزش قرارداد پس از اتمام دوره گارانتی و رفع نواقص احتمالی( دوره گارانتی .... می باشد). 6. اسناد و مدارک پیمان این قرارداد در برگیرنده اسناد و مدارک ذیل می باشد : الف- سند قرارداد(پیمان پیش رو) ب- نقشه های کلی، تفصیلی و اجرایی و کلیه دستورکارهایی که از سوی کارفرما به پیمانکار ابلاغ می گردد. 7. مدت انجام موضوع قرارداد مدت کامل انجام پروژه ........... روز کاری بوده و تاریخ شروع قرارداد ............ و تاریخ خاتمه قرارداد ............... می‌باشد. 8. دیرکرد طرفین در انجام پروژه چنانچه پیمانکار، بدون مجوز تمدید تاریخ قرارداد از سوی کارفرما، مبادرت به تأخیر اجراء کار نماید برای هر روز تأخیر پس از اتمام تاریخ قرارداد روزانه .............. ریال به عنوان جریمه تأخیر از مطالبات پیمانکار کسر می گردد. در مقابل هرگاه کارفرما به نحوی موجب تأخیر عملیات اجرایی پروژه شود با تأیید سرپرست کارگاه به همان نسبت به مدت اجرای قرارداد افزوده خواهد شد. 9. نظارت نظارت در اجرای تعهداتی که پیمانکار بر طبق مفاد این قرارداد و اسناد و مدارک پیوست آن تقبل نموده است، به عهده کارفرما/ یا نماینده وی و یا دستگاه نظارت معرفی شده از سوی کارفرما، خواهد بود. پیمانکار موظف است کارها را طبق قرارداد، اصول فنی و دستورات کارفرما/ یا نماینده ایشان/ یا دستگاه نظارت، طبق مشخصات، اسناد و مدارک پیوست این قرارداد اجرا نماید. 10. تجهیز و برچیدن کارگاه محل پروژه هزینه های مربوط به تجهیز و برچیدن کارگاه با توافق طرفین به عهده .... است. ایشان می بایست کارگاه را به نحوی مناسب تجهیز نماید که شروع و ادامه کار تا تحویل موقت، بدون وقفه و با کیفیت لازم انجام پذیرد. در پایان کار، ایشان باید نسبت به تخریب و خارج نمودن مواد حاصل از تخریب، اقدام نماید، مصالح بازیافتی از تخریب متعلق به ..... است . 11. نگهداری از درصد پیشرفت پروژه و مصالح کار پیمانکار موظف است از درصد پیشرفت پروژه و همچنین مصالحی که در صورت وضعیت منظور می شود اعم از آنچه که در کارگاه و یا در خارج از آن در انبارها و غیره باشد متعلق به کارفرما بوده به نحو مقتضی نگهداری نماید و در صورت فقدان خسارت وارده را جبران نماید . 12. تعهدات پیمانکار 12.1.پیمانکار متعهد می گردد پیش از ساخت شیشه های دوجداره، تمامی پنجره ها را اندازه گیری و صورت برداری مجدد نماید تا مطابق با دستورالعمل ها و مشخصات فنی پیش رود. 12.2.شیشه های ساخته شده، می بایست کاملا صاف، شفاف، عاری از هر گونه موج و حباب هوا یا هر نوع عیبی از جمله لب پریدگی، ترک، خراش و ..... باشد. در غیر اینصورت پیمانکار ملزم است نسبت به تعویض شیشه های معیوب با هزینه خویش اقدام نماید. 12.3.بارگیری و حمل شیشه های ساخته شده از محل ساخت تا محل کارگاه ساختمانی تا طبقات بر عهده پیمانکار می باشد. هر گونه آسیب و خسارت بهنگام حمل شیشه های دوجداره، مسئولیتش بر عهده پیمانکار می باشد. 12.4.پیمانکار ملزم است ابزارآلات تخصصی مرتبط با نصب شیشه های دوجداره را خود تأمین نماید. 12.5.پیمانکار متعهد می گردد که کلیه اسناد و دستورالعمل های مربوطه پیوست به قرارداد حاضر را کاملاً مطالعه نموده و هیچ گونه ابهامی نسبت به آن ها ندارد. 12.6.پیمانکار متعهد می گردد پیش از امضای قرارداد حاضر، محل نصب شیشه های دوجداره را کاملاً رؤیت نموده است. 12.7.پیمانکار موظف به رعایت موارد حفاظتی و ایمنی کار و به طور کلی رعایت موارد مبحث 12 مقررات ملّی ساختمانی ایران در کارگاه می باشد و نسبت به اجباری بودن استفاده از وسایل ایمنی آگاه است. هر گونه عملی خلاف مقتضای عبارت مقرر شده در این بند، در وهله نخست پیمانکار مسئول و در صورت قصور از جانب پرسنل ایشان، پیمانکار به همراه کارکنانش مسئول می باشد و کلیه عواقب مالی، حقوقی و جزایی بعهده پیمانکار می باشد و کارفرما هیچگونه مسئولیتی در این رابطه نخواهد داشت. وسایل ایمنی مندرج در مبحث 12، شامل کلاه چانه دار، کفش ایمنی، کمربند ایمنی، لباس ضخیم کار، دستکش مناسب، ماسک و عینک و .... می باشد. 12.8.پیمانکار ملزم است در پایان هر روز گزارشی از روند پیشرفت پروژه در آن روز را به صورت مکتوب به اطلاع کارفرما و مهندس ناظر برساند. 12.9.پیمانکار ملزم است به هنگام برش شیشه ها به فضای لازم به منظور جاگذاری نوارهای لاستیکی دقت نماید. 12.10.پیمانکار متعهد می گردد در پایان اجرای موضوع قرارداد، مصالح باقیمانده را به نحو مرتبی دسته بندی نماید و تحویل کارفرما دهد. 12.11.پیمانکار متعهد به حسن انجام کار از تاریخ تحویل موقت به کارفرما برای مدت .... ماه می گردد. 12.12.اگر در دوره تضمین، معایب و نقایصی در کار مشاهده گردد که ناشی از عدم رعایت مشخصات فنی و ویژگی های سازه باشد، که پیشتر از سوی کارفرما و مهندس ناظر اطلاع رسانی شده، پیمانکار مسئول می باشد. 12.13.پیمانکار موظف می باشد بلادرنگ پس از اطلاع و ابلاغ قرارداد، نسبت به تجهیز کارگاه و شروع عملیات اجرایی اقدام نماید. 12.14.مطابق با توافق فی مابین کارفرما و پیمانکار، اجرای قرارداد قائم به شخص ایشان می باشد، و حق انتقال موضوع قرارداد را به غیر ندارد. 12.15.در صورت تعطیل نمودن فعالیت پروژه از سوی پیمانکار، ایشان پیش از انجام می بایست اذن و مجوز کارفرما را اخذ نماید. 12.16.به طور کلی، پیمانکار موظف است کلیه مسیر ساخت و نصب را براساس نظر مستقیم کارفرما که از پیش مقرر می شود، انجام دهد و متعاقباً تحت نظارت مهندس ناظر قرار گیرد. 12.17.پیمانکار موظف است تا حد امکان تلاش نماید تا هدر رفتن منابع و مصالح ساختمانی به حداقل برسد و معقول باشد؛ در غیر اینصورت هزینه هدر رفت بیش از حد متعارف، از حساب بستانکاری پیمانکار کسر خواهد شد. 12.18.مسئولیت هر گونه سوء رفتار، کشف فساد، فحشاء در محل انجام کار یا کارگاه، کلاهبرداری، درگیری و این قسم موارد از سوی پرسنل پیمانکار در طول مدت اجرای پروژه، متوجه مستقیم پیمانکار می باشد. 12.19.پیمانکار در برابر حقوق و سنوات، پاداش و عیدی کارگران خویش متعهد می باشد و از این بابت هیچ مسئولیتی بر عهده کارفرما نمی باشد. 12.20.پیمانکار متعهد می گردد که ساعات فعالیت کارگاه را اکیداً رعایت نماید تا موجبی بر سلب آسایش همسایگان نشود. در صورت نیاز به فعالیت خارج از زمان تعیین شده، با مجوز کارفرما منعی وجود ندارد. 12.21.هزینه های مربوط به تجهیز و برچیدن کارگاه بر عهده پیمانکار می باشد. پیمانکار می بایست کارگاه را به نحوی مناسب تجهیز نماید که شروع و ادامه کار تا تحویل موقت و نهایی، بدون وقفه و با کیفیت مقتضی انجام پذیرد. 12.22.در پایان هر روز کاری، پیمانکار ملزم است تا نسبت به شستشو و نظافت محل کارگاه اقدام کند تا موجبی بر سلب آسایش همسایگان نشود. 12.23.پیمانکار موظف است که کلیه مقررات قانون کار و سایر قوانین موضوعه کشور را رعایت نماید. 13. تعهدات کارفرما 13.1.کارفرما در صورت درخواست پیمانکار، حواله های لازم را در مورد مصالح و تدارکات مورد نیاز موضوع قرارداد صادر خواهد نمود. 13.2.نظارت در حسن اجرای تعهداتی که پیمانکار بر طبق مفاد این قرارداد و اسناد و مدارک مربوطه پذیرفته، بر عهده کارفرما یا دستگاه نظارت معرفی شده از سوی کارفرما، خواهد بود. 13.3.آب، برق و در صورت وجود گاز مورد نیاز پیمانکار، جهت اجرای عملیات در محل کارگاه و هر طبقه به طور مجزا بر عهده کارفرما می باشد. 13.4.کارفرما موظف است محلی را به منظور استراحت و صرف غذا ، سرویس بهداشتی در محل کارگاه برای کارکنان فراهم نماید. 13.5.کارفرما موظف است کارگاه را درمقابل حوادث ناشیه از فعالیت در کارگاه، بیمه نماید. 13.6.کارفرما موظف است مطابق با قرارداد، در پایان انجام کامل موضوع قرارداد کلیه پرداخت های لازم را با پیمانکار تسویه نماید؛ و مطابق با ماده 5 قرارداد حاضر، نسبت به پرداخت های مرحله ای اهتمام ورزد. 13.7.کارفرما از بابت موارد و ابزارهایی که در اختیار پیمانکار قرار می دهد، حق دریافت هیچ گونه وجهی را ندارد. 14. ضمانت حسن اجرای تعهدات از سوی پیمانکار پیمانکار متعهد می گردد موقع امضاء و مبادله قرارداد اقدام به ارائه ضمانت نامه حسن اجرای تعهدات که به صورت، تضمین نامه بانکی/ یا سفته به امضای مجاز شرکت که معادل 5% مبلغ کل موضوع قرارداد می باشد را تسلیم کارفرما نماید و در صورتی که پیمانکار از اجرای هر یک از تعهدات خود تخلف نماید کارفرما مخیر است در چارچوب قرارداد، اسناد تضمینی را تا میزان خسارت وارده به نفع خود ضبط و وصول نماید . 15. دستگاه نظارت نظارت بر اجرای تعهداتی که پیمانکار طبق مفاد قرارداد تقبل نموده است به عهده .......... که دستگاه نظارت نامیده می شود خواهد بود. 16. مالیات پروژه هر گونه مالیات و کسورات قانونی متعلق به این قرارداد بر عهده ........ است، که بر اساس قوانین و مقررات تعیین و همراه سایر کسورات قانونی از صورت وضعیت های ارائه شده کسر خواهد شد. 17. موارد فسخ قرارداد 17.1.انتقال قرارداد یا واگذاری عملیات به اشخاص حقیقی یا حقوقی دیگر از طرف پیمانکار. 17.2.عدم اجراء تمام یا قسمتی از موارد قرارداد در موعد پیش بینی شده. 17.3.تأخیر در شروع بکار پروژه بیش از ............... روز از تاریخ ابلاغ قرارداد. 17.4.تأخیر در اجرای کار به طوری که دلالت بر عدم صلاحیت مالی و فنی و با سوء نیت پیمانکار باشد. 17.5.غیبت بدون اجازه پیمانکار و یا تعطیل کردن کار بدون کسب اجازه کتبی از کارفرما. 18. اختلافات ناشی از قرارداد اختلافات ناشی از این قرارداد ابتدا از طریق سازش بین طرفین و در صورت عدم سازش، با مراجعه به مرجع داوری حل و فصل خواهد شد. طرفین قرارداد بدواً ............ را به عنوان داوری مرضی الطرفین برگزیدند. 19. موارد متفرقه 1۹.1.موارد اضطراری از قبیل جنگ، زلزله، عدم وجود مواد اولیه و امثالهم برای طرفین قرارداد محفوظ است . 1۹.2.در صورت بروز هرگونه اختلاف بین طرفین این قرارداد موضوع از طریق حکمیت حل و فصل می گردد و آخرین حکم مرضی الطرفین در این قرارداد مراجع ذیصلاح قانونی می باشد . 1۹.3.موارد پیش بینی نشده در این قرارداد با توافق طرفین براساس اصل آزادی اراده خواهد بود . 20. نُسخ قرارداد قرارداد حاضر در ........ ماده و ....... نسخه تهیه و به امضاء طرفین رسیده است و هر نسخه حکم واحد و یکسان دارد. امضاء و اثرانگشت کارفرما/ یا نماینده قانونی ایشان امضاء و اثرانگشت پیمانکار/ یا نماینده قانونی ایشان
قرارداد پیمانکاری طراحی و اجرای دکوراسیون داخلی

قرارداد پیمانکاری طراحی و اجرای دکوراسیون داخلی

قرارداد پیمانکاری طراحی و اجرای دکوراسیون داخلی قرارداد پیمانکاری طراحی و اجرای دکوراسیون داخلی 1.مشخصات طرفین قرارداد 1.1.مشخصات کارفرما : آقا/ خانم/ شرکت ......... به مدیریت/ نمایندگی ...... به شماره ملّی/ شماره ثبتی ...... به نشانی ........ شماره تلفن ثابت ....... و شماره همراه ....... می باشد. 1.2.مشخصات پیمانکار : آقا/ خانم/ شرکت ......... به مدیریت/ نمایندگی ...... به شماره ملّی/ شماره ثبتی ...... به نشانی ........ شماره تلفن ثابت ....... و شماره همراه ....... می باشد. 2.موضوع قرارداد و محل انجام آن موضوع قرارداد دربرگیرنده طراحی، عملیات اجرایی و آماده سازی، تهیه لوازم، نوسازی، ایجاد دکوراسیون داخلی و متعاقباً (پس از انجام امور مربوط به طراحی و دکوراسیون داخلی) نصب اثاثیه و ملزومات طبقات ساختمان بنا بر پیوست شماره ..... که از سوی کارفرما به قرارداد ضمیمه گردیده است. محل انجام پروژه به نشانی ....... که دارای مجوز ساختمانی به شماره ..... تاریخ .../.../.... می باشد. 3.محاسبات و مشخصات فنی پروژه 3.1.سبک طراحی و دکوراسیون براساس متدوهای کلاسیک با تلفیقی از نمای رومی برمبنای الگوهای طراحی از پیش طراحی شده که در ماده 6 ذکر شده است. 3.2.ساختمان دارای .... طبقه می باشد که زیربنای کل آن ..... مترمربع است؛ هر طبقه دارای .... مترمربع زیربنا می باشد که با احتساب دیوارها و سقف می شود ..... متر مربع. 3.3.بخش های مرتبط با امکان نصب سیستم های نورپردازی به ابعاد .... مترمربع و از نوع به خصوصی از نورپردازی و نصب هالوژن بنام ..... استفاده می شود. 3.4.جنس مصالح استفاده شده در پروژه .... بوده و در صورت تخریب و طراحی و بازسازی مطابق با الگو، مصالح ..... نیازمند است. 3.5.هر واحد از ساختمان دارای اسپلیت، فر گاز، گاز رومیزی و .... می باشد که پیش از انجام پروژه جداسازی شده و پس از انجام، نصب می گردد. 3.6.ساختمان به ازای هر طبقه به تعداد .... پله و تعداد .... پاگرد دارا می باشد که در مجموع کل ساختمان .... پله و .... پاگرد می شود. 3.7.ابعاد دیوارها و سقف هایی که نیازمند رنگ آمیزی می باشد به متراژ .... برای هر طبقه و در مجموع .... مترمربع می باشد. 4.هزینه قرارداد( به تفکیک و کلی) 4.1.هزینه کل قرارداد ...... ریال می باشد که پس از انجام موضوع قرارداد و سایر تعهدات مشروحه در ماده 12 پس از تأیید ناظر کارفرما با ارائه صورتحساب رسمی و معتبر از سوی پیمانکار و پس از احتساب کسورات قانونی ظرف مدت ..... روز کاری در وجه پیمانکار کارسازی می شود. 4.2.هزینه جزئی و تفکیک شده قرارداد به شرح ذیل است: 4.2.1.هزینه تهیه مصالح از قبیل گچ، سیمان، آجر و... از قرار هر متر مربع به ارزش ..... ریال تعیین می گردد. 4.2.2.هزینه تهیه رنگ از قرار هر مترمربع به ارزش .... ریال تعیین می گردد. 4.2.3.هزینه تهیه و خرید سیستم نورپردازی با کیفیت درجه .... و برند .... از قرار هر متر مربع به ارزش .... ریال می باشد؛ و بخش های هالوژن از قرار تعداد به ارزش ..... ریال محاسبه می گردد. 4.2.4.هزینه تهیه و نصب چوب یا ام دی اف در اتاق خواب و آشپزخانه از قرار هر مترمربع به ارزش ..... ریال تعیین می گردد. 4.2.5.اجرت جداسازی و نصب وسایل موجود در ساختمان از قبیل اسپلیت، گاز رومیزی و .... در مجموع جداسازی و نصب مجدد به ارزش .... ریال تعیین می گردد. 5.شرایط پرداخت 5.1.مبلغ ...... ریال معادل ..... درصد از کل ارزش قرارداد در هنگام عقد قرارداد پرداخت می گردد( در ازای دریافت چک تضمین به ارزش ....... ریال به شماره ..... ). 5.2.مبلغ ...... ریال معادل ...... درصد از کل ارزش قرارداد پس از انجام 50% کار با تأیید سرپرست کارگاه. 5.3.مبلغ ...... ریال معادل ...... درصد از کل ارزش قرارداد پس از تکمیل کامل پروژه با تأیید (نهاد منتخب نظارتی) . 5.4.مبلغ ...... معادل ...... درصد از کل ارزش قرارداد پس از اتمام دوره گارانتی و رفع نواقص احتمالی( دوره گارانتی .... می باشد). 6.اسناد و مدارک پیمان این قرارداد در برگیرنده اسناد و مدارک ذیل می باشد : الف- سند قرارداد(پیمان پیش رو). ب- نقشه های کلی، تفصیلی و اجرایی : 1. نقشه های پلان موقعیت ساختمان و طرح استقرار 2. نقشه های جزئیات اجرایی و طراحی 3. نقشه های تأسیسات برقی و 4. ..... 7.. مدت انجام موضوع قرارداد مدت کامل انجام پروژه ........... روز کاری بوده و تاریخ شروع قرارداد ............ و تاریخ خاتمه قرارداد ............... می‌باشد. 8.دیرکرد طرفین در انجام پروژه چنانچه پیمانکار، بدون مجوز تمدید تاریخ قرارداد از سوی کارفرما، مبادرت به تأخیر اجراء کار نماید برای هر روز تأخیر پس از اتمام تاریخ قرارداد روزانه .............. ریال به عنوان جریمه تأخیر از مطالبات پیمانکار کسر می گردد. در مقابل هرگاه کارفرما به نحوی موجب تأخیر عملیات اجرایی پروژه شود با تأیید سرپرست کارگاه به همان نسبت به مدت اجرای قرارداد افزوده خواهد شد. 9.نظارت نظارت در اجرای تعهداتی که پیمانکار بر طبق مفاد این قرارداد و اسناد و مدارک پیوست آن تقبل نموده است، به عهده کارفرما/ یا نماینده وی و یا دستگاه نظارت معرفی شده از سوی کارفرما، خواهد بود. پیمانکار موظف است کارها را طبق قرارداد، اصول فنی و دستورات کارفرما/ یا نماینده ایشان/ یا دستگاه نظارت، طبق مشخصات، اسناد و مدارک پیوست این قرارداد اجرا نماید. 10.تجهیز و برچیدن کارگاه محل پروژه هزینه های مربوط به تجهیز و برچیدن کارگاه محل اجرای عملیات دکوراسیون داخلی با توافق طرفین به عهده .... است. ایشان می بایست کارگاه را به نحوی مناسب تجهیز نماید که شروع و ادامه کار تا تحویل موقت، بدون وقفه و با کیفیت لازم انجام پذیرد. در پایان کار، ایشان باید نسبت به خارج نمودن مواد حاصل از تخریب، اقدام نماید، مصالح بازیافتی از تخریب متعلق به ..... است . 11.نگهداری از درصد پیشرفت پروژه و مصالح کار پیمانکار موظف است از درصد پیشرفت پروژه و همچنین مصالحی که در صورت وضعیت منظور می شود اعم از آنچه که در کارگاه و یا در خارج از آن در انبارها و غیره باشد متعلق به کارفرما بوده به نحو مقتضی نگهداری نماید و در صورت فقدان خسارت وارده را جبران نماید . 12.تعهدات پیمانکار 12.1.پیمانکار موظف است موضوع قرارداد را ظرف مدت ..... روز کاری از تاریخ امضای قرارداد به طور کامل انجام دهد. 12.2.در صورت کثرت پروژه ها اخذ شده از سوی پیمانکار و عدم سرکشی بموقع بر روند انجام کار، ایشان موظف است پیش از شروع عملیات اجرایی، یک نفر را بعنوان نماینده، جهت انجام هماهنگی های لازم به کارفرما معرفی نماید. 12.3.کنترل و رعایت نکات ایمنی و اجرای تمهیدات لازم برای جلوگیری از بروز حادثه برای عوامل اجرایی و نیز مسئولیت ناشی از خسارت وارده به املاک و اشخاص ثالث در اثر عملیات اجرایی موضوع این قرارداد بر عهده پیمانکار است و در این خصوص هیچ گونه مسئولیتی متوجه کارفرما نخواهد بود. 12.4.مطابق با توافق فی مابین کارفرما و پیمانکار، اجرای قرارداد قائم به شخص ایشان می باشد، و حق انتقال موضوع قرارداد را به غیر ندارد. 12.5.پیمانکار موظف است در ساعات کاری اعلامی از سوی کارفرما، اقدام به عملیات اجرایی نماید. 12.6.پیمانکار در مدت اشتغال به کار کارکنان خویش ملزم است ایشان را بیمه نماید و برای تمام فعالیت های کارکنان خویش در جریان اشتغالش در پروژه بیمه مسئولیت مدنی نیز اخد نماید. چنانچه در مدت قرارداد هر یک از کارکنان دچار نقص عضو دائم یا موقت یا منجر به فوت گردد یا از قِبل فعالیت کارکنانش به غیر آسیب برسد، کارفرما هیچ گونه مسئولیتی ندارد و پیمانکار در این راستا می بایست پاسخگو باشد. 12.8.پیمانکار موظف به پرداخت تمامی حقوق و مزایای کارکنان خویش می باشد و کارفرما هیچ گونه مسئولیتی از قِبل کوتاهی کارفرما از این مورد ندارد. 12.9.پیمانکار مطابق با موضوع قرارداد، می بایست مصالح درجه یک به منظور بکارگیری در بنا استفاده نماید و هر گونه کوتاهی و قصور در تحقق این مهم، بر عهده پیمانکار می باشد. 12.10.پیمانکار متعهد می گردد که با علم و اطلاع کافی نسبت به تمام اسناد پروژه از جمله نقشه ها و دستورالعمل های مربوطه عمل می نماید و به هنگام عقد قرارداد نکته و مسئله ای نامفهوم برای ایشان باقی نمانده است. 12.11.پیمانکار متعهد می گردد که وسایل و ملزومات موجود در ساختمان از جمله اسپلیت سرمایشی و گرمایشی، گاز رو میزی و ... را سالم تحویل گرفته و می بایست سالم نصب و تجهیز نماید. 12.12.در صورت وجود نواقص و اشکالات فنی که منجر به حکم تخریب شود یا اصلاح سازه گردد، متوجه پیمانکار می باشد و موظف به جبران قصور خویش می باشد. 12.13.به طور کلی، پیمانکار موظف است کلیه مسیر ساخت و نصب را براساس نظر مستقیم کارفرما که از پیش مقرر می شود، انجام دهد و متعاقباً تحت نظارت مهندس ناظر قرار گیرد. 12.14.در پایان هر روز کاری، پیمانکار ملزم است تا نسبت به شستشو و نظافت محل کارگاه اقدام کند تا موجبی بر سلب آسایش همسایگان نشود. 12.15.کلیه نقل و انتقال و جابه جایی مصالح بر عهده پیمانکار می باشد. 12.16.فرآیند طراحی داخلی از جمله طراحی شومینه، گچ­ کاری سقف، آشپزخانه و اتاق­ها، کف پوش ها کاملاً بر گرفته از معماری کلاسیک باشد. 12.17.طراح­ ملزم است پیش از اجرای عملیات عمرانی، متدها و طرح­ها را به تأیید کارفرما یا مهندس ناظر برساند. 12.18.پیمانکار متعهد می گردد به هنگام رنگ آمیزی اتاق ها و دیوارهای مربوطه، تجانس انتخاب رنگ را رعایت کند؛ در واقع می تواند به منظور برقراری آرامش بیشتر در اتاق ها از رنگ آبی بهره مند و سایر دیوارها را ترکیبی از رنگ آبی و زرد زینت بخشد. 12.19.پیمانکار ملزم است به هنگام نصب کابینت ها و تأسیسات مرتبط با آشپزخانه از عایق بندی آن ها در مقابل نشت آب با بهره گیری از چسب آکواریوم مطمئن گردد. 13.تعهدات کارفرما 13.1.کارفرما در صورت درخواست پیمانکار، حواله های لازم را در مورد مصالح و تدارکات مورد نیاز موضوع قرارداد صادر خواهد نمود. 13.2.کارفرما موظف است محلی را به منظور استراحت و صرف غذا ، سرویس بهداشتی در محل کارگاه برای کارکنان فراهم نماید. 13.3.هزینه های آب، برق و گاز مصرفی مورد نیاز پیمانکار، جهت اجرای عملیات در محل کارگاه و هر طبقه به طور مجزا بر عهده کارفرما می باشد. 13.4.کارفرما متعهد می گردد پس از هر مرحله از اجرای پروژه توسط پیمانکار، پس از تأیید ناظر قرارداد، نسبت به پرداخت صورتحساب پیمانکار ظرف مدت ..... روز کاری اقدام نماید. 13.5.پیمانکار متعهد می گردد که پس از تأیید طرح ها و متدهای طراحی از جانب خویش و مهندس ناظر، دیگر تغییری در آن ایجاد ننماید. در غیر اینصورت هر گونه هزینه اضافی مستقیماً بر عهده ایشان می باشد. 14.ضمانت حسن اجرای تعهدات از سوی پیمانکار پیمانکار متعهد می گردد موقع امضاء و مبادله قرارداد اقدام به ارائه ضمانت نامه حسن اجرای تعهدات که به صورت، تضمین نامه بانکی/ یا سفته به امضای مجاز شرکت که معادل 5% مبلغ کل موضوع قرارداد می باشد را تسلیم کارفرما نماید و در صورتی که پیمانکار از اجرای هر یک از تعهدات خود تخلف نماید کارفرما مخیر است در چارچوب قرارداد، اسناد تضمینی را تا میزان خسارت وارده به نفع خود ضبط و وصول نماید . 15.دستگاه نظارت نظارت بر اجرای تعهداتی که پیمانکار طبق مفاد قرارداد تقبل نموده است به عهده .......... که دستگاه نظارت نامیده می شود خواهد بود. 16.مالیات پروژه هر گونه مالیات و کسورات قانونی متعلق به این قرارداد بر عهده ........ است، که بر اساس قوانین و مقررات تعیین و همراه سایر کسورات قانونی از صورت وضعیت های ارائه شده کسر خواهد شد. 17.موارد فسخ قرارداد 17.1.انتقال قرارداد یا واگذاری عملیات به اشخاص حقیقی یا حقوقی دیگر از طرف پیمانکار. 17.2.عدم اجراء تمام یا قسمتی از موارد قرارداد در موعد پیش بینی شده. 17.3.تأخیر در شروع بکار پروژه بیش از ............... روز از تاریخ ابلاغ قرارداد. 17.4.تأخیر در اجرای کار به طوری که دلالت بر عدم صلاحیت مالی و فنی و با سوء نیت پیمانکار باشد. 17.5.غیبت بدون اجازه پیمانکار و یا تعطیل کردن کار بدون کسب اجازه کتبی از کارفرما. 18.اختلافات ناشی از قرارداد اختلافات ناشی از این قرارداد ابتدا از طریق سازش بین طرفین و در صورت عدم سازش، با مراجعه به مرجع داوری حل و فصل خواهد شد. طرفین قرارداد بدواً ............ را به عنوان داوری مرضی الطرفین برگزیدند. 19.موارد متفرقه 19.1.موارد اضطراری از قبیل جنگ، زلزله، عدم وجود مواد اولیه و امثالهم برای طرفین قرارداد محفوظ است . 19.2.در صورت بروز هرگونه اختلاف بین طرفین این قرارداد موضوع از طریق حکمیت حل و فصل می گردد و آخرین حکم مرضی الطرفین در این قرارداد مراجع ذیصلاح قانونی می باشد . 19.3.موارد پیش بینی نشده در این قرارداد با توافق طرفین براساس اصل آزادی اراده خواهد بود . 20.نُسخ قرارداد قرارداد حاضر در ........ ماده و ....... نسخه تهیه و به امضاء طرفین رسیده است و هر نسخه حکم واحد و یکسان دارد. امضاء و اثرانگشت کارفرما/ یا نماینده قانونی ایشان امضاء و اثرانگشت پیمانکار/ یا نماینده قانونی ایشان
Call Now Buttonبا ما تماس بگیرید