موبایل: ۰۹۱۲۵۳۶۳۸۶۴

آدرس : تهران – مجیدیه جنوبی – خیابان کرمان شمالی

کانون کارشناسان رسمی دادگستری

قرارداد پیمانکاری اجرای اسکلت فلزی، فولادی، تیرآهن

قرارداد پیمانکاری اجرای اسکلت فلزی، فولادی، تیرآهن

قرارداد پیمانکاری اجرای اسکلت فلزی، فولادی، تیرآهن

۱.مشخصات طرفین قرارداد

۱.۱.مشخصات کارفرما :

آقا/ خانم/ شرکت ......... به مدیریت/ نمایندگی ...... به شماره ملّی/ شماره ثبتی ...... به نشانی ........ شماره تلفن ثابت ....... و شماره همراه ....... می باشد.

۱.۲.مشخصات پیمانکار :

آقا/ خانم/ شرکت ......... به مدیریت/ نمایندگی ...... به شماره ملّی/ شماره ثبتی ...... به نشانی ........ شماره تلفن ثابت ....... و شماره همراه ....... می باشد.

۲.موضوع قرارداد و محل انجام آن

موضوع قرارداد عبارتند از فراهم نمودن مصالح(از جمله تیرآهن و ....)، ساخت، نصب و جوشکاری اسکلت فلزی/ فولادی/ تیرآهن پروژه به نام ...... به نشانی ........... که دارای مجوز ساختمانی به شماره ..... تاریخ .../.../.... می باشد، مطابق با نقشه ها و مشخصات فنی که توسط کارفرما و مهندس ناظر در اختیار پیمانکار قرار گرفته است.

مشاوره در امور قراردادها توسط کارشناس رسمی دادگستری

۳. محاسبات و مشخصات فنی پروژه

الف- مشخصات فنی و تکنیکال پروژه بر مبنای نقشه ها و دستورالعمل های صادره از سوی کارفرمای پروژه و مهندس ناظر خواهد بود، که وظیفه اخذ کنترل و تأیید کیفیت مصالح و پیشرفت فیزیکی آن را مطابق با برنامه زمان بندی شده انجام خواهد گرفت.

ب- بخشی از مشخصات فنی پروژه به قرار ذیل است:

۳.۱.پیش از شروع عملیات اجرائی ساختمانی، بایست کلیه اندازه گیری ها و محاسبات را نسبت به ساختار و معماری ساختمان، سیستم برق کشی و تأسیسات با یکدیگر هماهنگ و برنامه ریزی نمود.

۳.۲.فولاد مورد استفاده جهت ساخت سازه ها از نوع St37-2 مطابق با استاندارد(DIN) آلمان می باشد.

۳.۳. آنکربولت های مورد استفاده در عملیات اجرائی سازه از نوع مقاومت بالا (AII) می باشد.

۳.۴.مهره های مورد استفاده جهت بستن آنکربولت ها از نوع درجه یک و کیفیت مرغوب (DIN8.8) می باشد.

۳.۵. الکترودهای مصرفی در ساخت اسکلت فلزی از نوع (AMA-1118) و یا (AMA-2000) استاندارد شده یا حداقل با مشخصات (ASTM-E6013) می باشد.

۳.۶. الکترودهای مصرفی باید کاملاً خشک باشد.

۳.۷. تیرآهن بکار گرفته شده در سازه می بایست از نوع ..... و در ابعاد ..... و ..... باشد.

۳.۸. جوشکاری پایین تر از دمای ۵- درجه سانتی گراد مجاز نمی باشد.

۳.۹. روش های جوشکاری قطعات می بایست پیش از اجرا در سازه ساختمانی توسط مهندس ناظر یا کارفرما تأیید گردد.

۳.۱۰.جهت ساخت ستون ها، پل ها، تیرها و خرپاها از شابلون استفاده می گردد تا از هر گونه تغییر شکل در حین ساخت جلوگیری بعمل آید.

۳.۱۱.رعایت کلیه تلرانس های ساخت و نصب اسکلت بایست براساس آیین نامه نظام مهندسی صورت گیرد.

۳.۱۲.تنظیم نوبت جوشکاری می بایست به گونه ای باشد که از هر گونه تغییر شکل قطعات از حالت هندسی به حالت غیرهندسی اجتناب شود.

۳.۱۳.کلیه جوشکاری ها بایست عاری از هر گونه تخلخل باشد.

۳.۱۴.کلیه پیچ ها با واشر مناسب نصب و سفت می گردد.

۴.هزینه قرارداد( به تفکیک و کلی)

۴.۱.هزینه کل قرارداد به ارزش ..... ریال پیش بینی شده است که تا .... درصد قابل افزایش یا کاهش براساس صورت وضعیت پیشرفت کار مطابق تأیید مهندس ناظر می باشد.

۴.۲.هزینه به تفکیک به شرح ذیل می باشد:

۴.۲.۱.هزینه تهیه فولاد در به ازای هر تُن/ کیلوگرم به ارزش ....... ریال محاسبه می گردد.

۴.۲.۲.هزینه تهیه تیرآهن در به ازای هر شاخه به ارزش ...... ریال محاسبه می گردد.

۴.۲.۳.هزینه جابه جایی و انتقال مصالح به محل کارگاه به ازای هر سرویس به ارزش ..... ریال محاسبه می گردد.

۴.۲.۴.هزینه نصب، مونتاژ و جوشکاری مصالح(فولاد، تیرآهن) از بابت هر طبقه به ارزش ...... ریال تعیین می گردد.

۴.۲.۵.هزینه های تهیه ابزار و ملزومات از جمله پین ها، مهره ها، آنکربولت ها و الکترودها به ارزش .....ریال از بابت هر ..... تعداد تعیین می گردد.

۴.۲.۶.حضور نیروی متخصص جوشکار به منظور جوشکاری تیرآهن سقف و ستون ها از بابت هر روز کاری به ارزش ..... محاسبه می گردد.

۵. شرایط پرداخت

۵.۱. مبلغ ...... ریال معادل ..... درصد از کل ارزش قرارداد در هنگام عقد قرارداد پرداخت می گردد( در ازای دریافت چک تضمین به ارزش ....... ریال به شماره ..... ).

۵.۲.مبلغ ...... ریال معادل ...... درصد از کل ارزش قرارداد پس از انجام ۵۰% کار با تأیید سرپرست کارگاه.

۵.۳.مبلغ ...... ریال معادل ...... درصد از کل ارزش قرارداد پس از تکمیل کامل پروژه با تأیید (نهاد منتخب نظارتی) .

۵.۴. مبلغ ...... معادل ...... درصد از کل ارزش قرارداد پس از اتمام دوره گارانتی و رفع نواقص احتمالی( دوره گارانتی .... می باشد).

۶.اسناد و مدارک پیمان

این قرارداد در برگیرنده اسناد و مدارک ذیل می باشد :

الف- سند قرارداد(پیمان پیش رو)

ب- نقشه های کلی، تفصیلی و اجرایی که بنا به مورد توسط کارفرما تهیه و ابلاغ می گردد.

پ- کلیه دستورکارهایی که در حین اجرا توسط کارفرما یا دستگاه نظارت(مهندس ناظر) ابلاغ می گردد.

۷. مدت انجام موضوع قرارداد

مدت کامل انجام پروژه ........... روز کاری بوده و تاریخ شروع قرارداد ............ و تاریخ خاتمه قرارداد ............... می‌باشد.

۸. دیرکرد طرفین در انجام پروژه

چنانچه پیمانکار، بدون مجوز تمدید تاریخ قرارداد از سوی کارفرما، مبادرت به تأخیر اجراء کار نماید برای هر روز تأخیر پس از اتمام تاریخ قرارداد روزانه .............. ریال به عنوان جریمه تأخیر از مطالبات پیمانکار کسر می گردد.

در مقابل هرگاه کارفرما به نحوی موجب تأخیر عملیات اجرایی پروژه شود با تأیید سرپرست کارگاه به همان نسبت به مدت اجرای قرارداد افزوده خواهد شد.

۹. نظارت

نظارت در اجرای تعهداتی که پیمانکار بر طبق مفاد این قرارداد و اسناد و مدارک پیوست آن تقبل نموده است، به عهده کارفرما/ یا نماینده وی و یا دستگاه نظارت معرفی شده از سوی کارفرما، خواهد بود. پیمانکار موظف است کارها را طبق قرارداد، اصول فنی و دستورات کارفرما/ یا نماینده ایشان/ یا دستگاه نظارت، طبق مشخصات، اسناد و مدارک پیوست این قرارداد اجرا نماید.

۱۰. تجهیز و برچیدن کارگاه محل پروژه

هزینه های مربوط به تجهیز و برچیدن کارگاه با توافق طرفین به عهده .... است.  ایشان می بایست کارگاه را به نحوی مناسب تجهیز نماید که شروع و ادامه کار تا تحویل موقت، بدون وقفه و با کیفیت لازم انجام پذیرد. در پایان کار، ایشان باید نسبت به تخریب و خارج نمودن مواد حاصل از تخریب، اقدام نماید، مصالح بازیافتی از تخریب متعلق به ..... است .

۱۱.نگهداری از درصد پیشرفت پروژه و مصالح کار

پیمانکار موظف است از درصد پیشرفت پروژه و همچنین مصالحی که در صورت وضعیت منظور می شود اعم از آنچه که در کارگاه و یا در خارج از آن در انبارها و غیره باشد متعلق به کارفرما بوده به نحو مقتضی نگهداری نماید و در صورت فقدان خسارت وارده را جبران نماید .

۱۲. تعهدات پیمانکار

۱۲.۱.پیمانکار موظف است پیش از آغاز عملیات جوشکاری، کلیه ابزارهای اندازه گیری فشار، شدت جریان و امثالهم و همچنین شیلنگ های گاز و هوا باید کنترل شوند.

۱۲.۲.کارگران بایست به هنگام فعالیت در کارگاه، لباس مناسب جوشکاری که در مقابل آتش مقاوم است بر تن داشته باشد و همچنین مجهز به سایر وسایل حفاظت فردی از جمله عینک، نقاب، دستکش ساقه دار حفاظتی باشند. لباس کار جوشکاران باید عاری از مواد روغنی، نفتی و سایر مواد قابل احتراق و اشتعال باشد.

۱۲.۳.در نزدیکی مواد قابل احتراق و اشتعال اکیداً مواد یا دستگاه هایی که گرد و غبار، بخار یا گازهای قابل اشتعال و قابل انفجار نگهداری نشود.

۱۲.۴.پیمانکار می بایست از افراد خبره در حرفه جوشکاری بهره گیرد و تمامی آموزش ها و توصیه های ایمنی را پیش از آغاز فعالیت کاری بازگو کند؛ برای مثال جوشکاران نباید از وسایل و بشکه هایی که قبلاً محتوی مواد نفتی و روغنی و سایر مواد قابل اشتعال و انفجار بودده اند، به عنوان تکیه گاه و زیرپایی استفاده نمایند.

۱۲.۵. به هنگام انجام عملیات جوشکاری برقی در فضاهای مسدود و مرطوب، دستگاه جوشکاری باید در خارج از محیط بسته قرار گیرد.

۱۲.۶.پیمانکار موظف است کنترل نماید که در پایان هرگونه عملیات جوشکاری و برشکاری، باید محل بازرسی و پس از اطمینان از عدم وقوع آتش سوزی در اثر جرقه های ناشی از جوشکاری و برشکاری، محل را ترک نمایند.

۱۲.۷.پیمانکار ملزم است وسایل اطفای حریق از جمله آب و ماسه و کپسول های خاموش کننده و سایر وسائل قابل حمل را در قسمت های مختلف کارگاه ساختمانی به نحوی که در معرض دید و دسترس باشند، نصب و آماده استفاده باشند.

۱۲.۸.پیمانکار ملزم است در محل کارگاه ساختمانی ابزارها و کمک های اولیه بهداشتی در محل های مناسب تهویه نماید.

۱۲.۹.پیمانکار موظف است به منظور تأمین امنیت جانی کارگران خویش که در ارتفاع بیش از ۵/۳ متر مشغول به فعالیت یا جوشکاری هستند، کمربند ایمنی و طناب مهار به نسبت تعداد نفرات تهیه و در اختیارشان قرار دهد.

۱۲.۱۰.به تعداد کارگران و جوشکاران پیمانکار موظف است عینک و نقاب مخصوص جوشکاری، کلاه ایمنی، کفش و پوتین ایمنی و سایر وسایل ایمنی در کار تهیه نماید.

۱۲.۱۱. در شرایط نامساعد جوی از قبیل باد، طوفان و بارندگی شدید و یا در صورت ناکافی بودن روشنایی و محدود بودن میدان دید، باید از ادامه کار روی اسکلت فلزی جلوگیری بعمل آید.

۱۲.۱۲.پیمانکار موظف است با نصب تابلو ها و علائم ایمنی و هشداردهنده از جمله پرتاب اشیاء، به عابرین به نحیو اطلاع رسانی نماید، هر چند که در صورت بروز حادثه این نوع اطلاع رسانی فعالیت کارگاهی رافع مسئولیت پیمانکار نمی شود.

۱۲.۱۳. پیمانکار موظف است از ورود افراد غیر مرتبط و بیگانه به محیط کارگاه ساختمانی اکیداً خودداری نماید.

۱۲.۱۴. پیمانکار بایست پیش از نصب قطعات فولادی مرکب در ارتفاع زیاد، حتی المقدور بر روی زمین مونتاژ و متصل نماید.

۱۲.۱۵.پیمانکار موظف است تا حد امکان تلاش نماید تا هدر رفتن منابع و مصالح ساختمانی به حداقل برسد و معقول باشد؛ در غیر اینصورت هزینه هدر رفت بیش از حد متعارف، از حساب بستانکاری پیمانکار کسر خواهد شد.

۱۲.۱۶.پیمانکار موظف است پس از اتمام فعالیت اجرائی در پایان هر روز کاری نسبت به تمیز  نمودن محل کارگاه اقدام نماید تا موجبی بر سلب آسایش همسایگان نشود. در صورت وجود نخاله ساختمانی و زباله، می بایست با نظارت کارفرما یا مهندس ناظر اقدام به خروج آن ها از ساختمان به محوطه بیرون کارگاه نماید.

۱۲.۱۷.پیمانکار متعهد می گردد که با علم و اطلاع کافی نسبت به تمام اسناد پروژه از جمله نقشه ها و دستورالعمل های مربوطه عمل می نماید و به هنگام عقد قرارداد نکته و مسئله ای نامفهوم برای ایشان باقی نمانده است.

۱۲.۱۸.پیمانکار متعهد می گردد که محل کارگاه و محل اجرای پروژه را کاملاً رویت نموده است.

۱۲.۱۹.پیمانکار موظف است کلیه مصالح از جمله تیرآهن و فولاد خریداری شده را پیش از نصب و مونتاژ به تأیید کارفرما یا مهندس ناظر برساند.

۱۲.۲۰.تهیه، پرداخت هزینه های ایاب و ذهاب، مسکن، بیمه و غذای افراد مشغول در کارگاه برعهده پیمانکار می باشد.

۱۲.۲۱.پیمانکار متعهد می گردد که ساعات فعالیت کارگاه را اکیداً رعایت نماید تا موجبی بر سلب آسایش همسایگان نشود. در صورت نیاز به فعالیت خارج از زمان تعیین شده، با مجوز کارفرما منعی وجود ندارد.

۱۲.۲۲.پیمانکار موظف است که کلیه مقررات قانون کار و سایر قوانین موضوعه کشور را رعایت نماید.

۱۲.۲۳.پرداخت هایی مانند عیدی، انعام، پاداش و .... به کارگران کارگاه به عهده پیمانکار می باشد.

۱۳.تعهدات کارفرما

۱۳.۱.کارفرما موظف است مطابق با قرارداد کلیه پرداخت های لازم را با پیمانکار تسویه نماید.

۱۳.۲.هزینه و تهیه آب، برق و گاز مورد نیاز مصرفی پیمانکار جهت اجرای عملیات در محل کارگاه و هر طبقه به طور مجزا بر عهده کارفرما می باشد.

۱۳.۳.ابزار و وسایل ذیل توسط کارفرما تهیه و در اختیار پیمانکار قرار داده می شود و پیمانکار می بایست در پایان پروژه همانطور که سالم و تمیز تحویل گرفته است، همانطور سالم و تمیز تحویل دهد: نردبان، طناب، تخت زیرپایی برای کار، برخی از وسایل ایمنی و حفاظتی، شیلنگ آب، گونی به مقدار لازم.

۱۳.۴.کارفرما از بابت مواردی و ابزارهایی که در اختیار پیمانکار قرار می دهد، حق دریافت هیچ گونه وجهی را ندارد.

۱۳.۵. کارفرما موظف است محلی را جهت استراحت و غذاخوری کارگران تهیه نماید.

۱۳.۶. کارفرما موظف است سرویش بهداشتی مناسبی را به تعداد کارگران در محل کارگاه پیش از شروع عملیات اجرائی کار، احداث نماید.

۱۴.ضمانت حسن اجرای تعهدات از سوی پیمانکار

پیمانکار متعهد می گردد موقع امضاء و مبادله قرارداد اقدام به ارائه ضمانت نامه حسن اجرای تعهدات که به صورت، تضمین نامه بانکی/ یا سفته به امضای مجاز شرکت که معادل ۵% مبلغ کل موضوع قرارداد می باشد را تسلیم کارفرما نماید و در صورتی که پیمانکار از اجرای هر یک از تعهدات خود تخلف نماید کارفرما مخیر است در چارچوب قرارداد، اسناد تضمینی را تا میزان خسارت وارده به نفع خود ضبط و وصول نماید .

۱۵. دستگاه نظارت

نظارت بر اجرای تعهداتی که پیمانکار طبق مفاد قرارداد تقبل نموده است به عهده .......... که دستگاه نظارت نامیده می شود خواهد بود.

۱۶. مالیات پروژه

هر گونه مالیات و کسورات قانونی متعلق به این قرارداد بر عهده ........ است، که بر اساس قوانین و مقررات تعیین و همراه سایر کسورات قانونی از صورت وضعیت های ارائه شده کسر خواهد شد.

۱۷.موارد فسخ قرارداد

۱۷.۱.انتقال قرارداد یا واگذاری عملیات به اشخاص حقیقی یا حقوقی دیگر از طرف پیمانکار.

۱۷.۲.عدم اجراء تمام یا قسمتی از موارد قرارداد در موعد پیش بینی شده.

۱۷.۳.تأخیر در شروع بکار پروژه بیش از ............... روز از تاریخ ابلاغ قرارداد.

۱۷.۴.تأخیر در اجرای کار به طوری که دلالت بر عدم صلاحیت مالی و فنی و با سوء نیت پیمانکار باشد.

۱۷.۵. غیبت بدون اجازه پیمانکار و یا تعطیل کردن کار بدون کسب اجازه کتبی از کارفرما.

۱۸.اختلافات ناشی از قرارداد

اختلافات ناشی از این قرارداد ابتدا از طریق سازش بین طرفین و در صورت عدم سازش، با مراجعه به مرجع داوری حل و فصل خواهد شد. طرفین قرارداد بدواً ............ را به عنوان داوری مرضی الطرفین برگزیدند.

۱۹. موارد متفرقه

۱۹.۱. موارد اضطراری از قبیل جنگ، زلزله، عدم وجود مواد اولیه و امثالهم برای طرفین قرارداد محفوظ است .

۱۹.۲. در صورت بروز هرگونه اختلاف بین طرفین این قرارداد موضوع از طریق حکمیت حل و فصل می گردد و آخرین حکم مرضی الطرفین در این قرارداد مراجع ذیصلاح قانونی می باشد .

۱۹.۳ موارد پیش بینی نشده در این قرارداد با توافق طرفین براساس اصل آزادی اراده خواهد بود .

۲۰.نُسخ قرارداد

قرارداد حاضر در ........ ماده و ....... نسخه تهیه و به  امضاء طرفین رسیده است و هر نسخه حکم واحد و یکسان دارد.

امضاء و اثرانگشت کارفرما/ یا نماینده قانونی ایشان       امضاء و اثرانگشت پیمانکار/ یا نماینده قانونی ایشان

دانلود قرارداد فایل Word

دانلود قرارداد فایل PDF

امیر امیدی | امیرامیدی | پیمانکاری اجرای اسکلت فلزی، فولادی، تیرآهن | قرارداد پیمانکاری اجرای اسکلت فلزی | قرارداد پیمانکاری اجرای اسکلت فلزی، فولادی | قرارداد پیمانکاری اجرای اسکلت فلزی، فولادی، تیرآهن | کارشناس رسمی دادگستری

2 دیدگاه

  1. ملکی

    قراردادی میخواستم برام تنظیم کنید چگونه ارتباط برقرار کنم؟

  2. سیما

    ممنون از نمونه قراردادی که گذاشتید

دیدگاه خود را بنویسید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.پر کردن فیلدهای نشانه‌گذاری شده‌ با * ضروری می‌باشد.

برچسب‌ها
Dispute resolution between the employer and the contractor by an official judicial expert آزمون کانون کارشناسان آزمون کانون کارشناسان 1400 آزمون کانون کارشناسان بهمن 1400 ارزیابی املاک ارزیابی املاک، کارخانجات، زمین، فروشگاه، برج، ویلا ارزیابی اموال منقول ارزیابی اموال منقول و لوازم خانگی و اداری توسط کارشناس رسمی دادگستری ارزیابی سرقفلی ارزیابی لوازم خانگی و اداری ارزیابی لوازم خانگی و اداری و اموال منقول توسط کارشناس رسمی دادگستری ارزیابی ملک ارزیابی ملک تجاری ارزیابی ملک تهران ارزیابی ملک توسط کارشناس ارزیابی ملک توسط کارشناس رسمی دادگستری ارزیابی ملک توسط کارشناس رسمی دادگستری در تهران ارزیابی ملک توسط کارشناس رسمی دادگستری در منطقه یک تهران ارزیابی کارخانجات امیرامیدی امیر امیدی بتن تامین دلیل توسط کارشناس رسمی دادگستری تجاری تمکن مالی تمکن مالی مهاجرت تمکن مالی مهاجرت به کانادا درخواست کارشناسی ملک راضیه ارمغانی سرقفلی صنعتی فرم درخواست ارزیابی ملک قرارداد قرارداد پیمانکاری مشاوره حقوقی مهندسی عمران نمونه گزارش ارزیابی کارشناس رسمی دادگستری پیمانکار پیمانکاری کارشناس رسمی دادگستری کارشناس رسمی دادگستری ارزیابی ملک کارگاه کمیسیون ماده 5 گزارش ارزیابی اموال منقول گزارش ارزیابی لوازم خانگی و اداری
Call Now Buttonبا ما تماس بگیرید