موبایل: ۰۹۱۲۵۳۶۳۸۶۴

آدرس : تهران – مجیدیه جنوبی – خیابان کرمان شمالی

کانون کارشناسان رسمی دادگستری

مشاهده‌ی ماه : تیر ۱۴۰۱

خانه۱۴۰۱تیر
قرارداد كار

قرارداد کار – استخدام کارگر ساختمانی

قرارداد کار - استخدام کارگر ساختمانی قرارداد کار - استخدام کارگر ساختمانی بسمه تعالی این قرارداد منطبق با قانون کار جمهوری اسلامی ایران میان کارفرما/ یا نماینده قانونی ایشان و کارگر منعقد می گردد. 1.مشخصات طرفین : 1.1.کارفرما/ نماینده قانونی کارفرما آقا/خانم/شرکت ......... فرزند ....... شماره شناسنامه(ش.ش) ............ شماره ثبت ........... به نشانی ............ کد پستی ......... . 1.2.کارگر/کارمند آقا / خانم .......... فرزند ......... متولد .......... شماره شناسنامه(ش.ش) ........... شماره ملّی ........... میزان تحصیلات ............. نوع و میزان مهارت .............. به نشانی .................. کد پستی ............. . 2.نوع قرارداد : قرارداد غیرموقت یا دائمی قرارداد موقت یا مدت معین قرارداد معین قرارداد آزمایشی قرارداد آموزشی 3.نوع کار یا حرفه یا حجم کار یا وظیفه ای که کارگر/کارمند به آن اشتغال می یابد : کارگر ساختمانی ملزم به انجام وظایف به شرح ذیل است : 3.1.رعایت کامل اصول ایمنی در محیط کارگاه 3.2. ملزم به حضور به موقع در محیط کارگاه ساختمانی 3.3.متعهد به شناخت کلیه ابزار ها و تجهیزات عمومی کارگاه ساختمانی می باشد 3.4.متعهد به آشنایی با اصول انبار کردن مصالح ساختمانی می باشد 3.5.متعهد به آشنایی به روش های ساده در عملیات ساختمانی از قبیل آماده سازی گچ کشته، دوغاب سیمان، زنج آب کردن آجر و ... می باشد 3.6.ملزم به نظافت محیط کار پیش از آغاز کار و پس از انجام کار روزانه 3.7. ملزم به عدم خروج در ساعات کاری از محل کارگاه ساختمانی 3.8.عدم استفاده به مورد از ابزار های ساختمانی 3.9.در صورت تخریب و از بین بردن ابزارها و مصالح ساختمانی بدون عذر موجه مسئول می باشد. 4.محل انجام کار : محل کارگاه ساختمانی به آدرس ..... می باشد. 5.تاریخ انعقاد قرارداد : ....................................................... 6.مدت قرارداد : ......................... 7. ساعات کار : ............................ (میزان ساعات کار و زمان شروع و خاتمه آن صرفاً با رضایت طرفین تعیین می گردد. ساعات کار نمی تواند بیش از میزان مندرج در قانون کار تعیین شود اما کم تر از آن مجاز است) 8.حق السعی : 8.1.مزد ثابت/مبنا روزانه/ ساعتی ................................... ریال (حقوق ماهیانه ................... ریال). 8.2.پاداش افزایش تولید و بهره وری در حرفه تخصصی با عنایت به تخصص کارگر/کارمند ..............................ریال که طبق توافق طرفین قابل پرداخت است. 8.3. شرح سایر مزایا و امتیازات ................................................... . 9. حقوق و مزایا به صورت هفتگی/ماهیانه کارگر/کارمند به حساب شماره ............... شعبه ........................... توسط کارفرما یا نماینده قانونی ایشان پرداخت می گردد. 10.بیمه : به موجب شماره بیمه ....... کارگر در تاریخ ....... تحت پوشش بیمه تأمین اجتماعی قرار گرفت. (به موجب ماده 148 قانون کار، کارفرما مکلف است کارگر را نزد سازمان تامین اجتماعی و یا سایر دستگاه های بیمه گذار بیمه نماید) 11.عیدی و پاداش سالانه : به موجب ماده واحده قانون مربوط به تعیین عیدی و پاداش سالانه کارگران شاغل در کارگاه های مشمول قانون کار – مصوب ۱۳۷۰/۱۲/۶ مجلس شورای اسلامی- به ازای یک سال کار معادل شصت روز مزد ثابت/مبنا (تا سقف نود روز روزانه قانونی کارگران) به عنوان عیدی و پاداش سالانه به کارگر پرداخت می شود. کار کم تر از یک سال تمام میزان عیدی و پاداش و سقف مربوط به نسبت محاسبه خواهد شد. 12.حق سنوات یا مزایای پایان کار : به هنگام فسخ یا خاتمه کار حق سنوات براساس نسبت کارکرد کارگر پرداخت می شود. 13.شرایط فسخ یا خاتمه قرارداد : به موجب این قرارداد به موجب موارد ذیل هر یک از طرفین قادر به فسخ قرارداد می باشند و در غیر این صورت طرف فسخ کننده می بایست وجه التزام به مبلغ ...... پرداخت نماید. 14. سایر موضوعات مندرج در قانون کار و مقررات تبعی از جمله استحقاقی، کمک هزینه مسکن، کمک هزینه عائله مندی نسبت به این قرارداد اعمال خواهد شد. 15.این قرارداد در ..... نسخه و ..... صفحه تنظیم می شود که یک نسخه نزد کارفرما، یک نسخه نزد کارگر، و نسخه های دیگر در اختیار ..... قرار خواهد گرفت. محل امضاء و اثر انگشت کارفرما/یا نماینده قانونی ایشان محل امضاء و اثر انگشت کارگر
قرارداد كار موقت یا با مدت معين

قرارداد کار موقت یا با مدت معین

قرارداد كار موقت یا با مدت معين قرارداد كار موقت یا با مدت معين این قرارداد از جمله قراردادهای کار موقت یا با مدت معین جهت استخدام در یک شرکت یا نهاد یا موسسه خصوصی یا دولتی بوده که با مشاوره کارشناسان متخصص اداره کار تنظیم و در شرکتها و نهادها بزرگ اقتصادی مورد استفاده قرار گرفته است. براساس ضوابط مندرج در قانون کار، این قرارداد در تاریخ ……….. فیمابین شرکت ………..به شماره ثبت …………. اداره ثبت شركتهاي تهران به مدیریت عاملي ………… به نشانی : تهران،…………….. به عنوان کارفرما از یک سو و آقا/ خانم ………….. با مشخصات زیر که در این قرارداد کارپذیر نامیده می شود از سوی دیگر منعقد گردید. ماده1) مشخصات کارپذیر نام :………………………………….نام خانوادگی:……………………. نام پدر:……………..شماره شناسنامه:………………………………. تاریخ تولد:……………………………… كد ملي:……………………… محل صدور:…………….. وضعيت تاهل :…………….. وضعيت نظام وظيفه: ………………… تعداد فرزند:…………….. مدرک تحصیلی:………………..معرف آقا /خانم ……………………………… كد پستي:………………….. نشانی محل سکونت: ……………………………………………………………………… تلفن:………………………… ماده 2) حقوق و مزایای ماهانه کار پذیر حقوق و مزایای ماهانه کارپذیر به شرح زیر پس از تایید کارکرد پرداخت خواهد شد. ردیف شرح مبلغ (به ریال) ملاحظات 1 حقوق پایه 2 مزایای سابقه کار (پایه سنواتی) 3 فوق العاده مسئولیت 4 حق اولاد 5 حق مسکن جمع کل به عدد : جمع کل به حروف: تبصره 1: پرداخت مبالغ فوق پس از وضع کسور قانونی ( بیمه، مالیات، و ساير بدهي هاي كارپذير به كارفرما) صورت می گیرد. تبصره 2 : مصوبات قانونی الزام آوربرای کارفرما در مورد افزایش دستمزد یا مزایای قانونی از تاریخ لازم الاجرا شدن اعمال می گردد. تبصره 3: در ماههای 29 ، 30 ، 31 روزه دستمزد به میزان کارکرد پرداخت می شود. ماده 3) نوع کار ارجاعی عبارت است از : ……………………………………………………………….. ماده 4) محل کار محل کار کارپذیر، شهرستان ……………….. می باشد و هر گونه جابه جایی کارپذیر در طول مدت قرار داد در حوزه عملکرد کارفرما از اختیارات کار فرما می باشد. ماده 5) مدت قرارداد مدت این قرارداد از تاریخ ……………………… تا تاريخ …………………… به مدت ………….. ماه / روز می باشد که پس از خاتمه مدت قرارداد به خودی خود از اعتبار ساقط می شود. ماده 6) ساعات کار ساعات كار برابر مقررات داخلي كارفرما و با توجه به ساعت كار قانوني به كارپذير اعلام خواهد شد مضافاً اضافه كاري مازاد بر ساعت كار قانوني بر اساس ماده 59 قانون كار خواهد بود . تبصره : ساعات صرف غذا و استراحت جزء ساعات کار محسوب نمی شود. ماده 7) تعطیلات هفتگی و رسمی : روز جمعه، روز تعطیل هفتگی با استفاده از مزد می باشد. تعطیلات رسمی نیز برابر تعطیلات رسمی کشور جمهوری اسلامی ایران است. ماده 8) مرخصی كارپذير مرخصی کارپذیر برابر ماده 64 قانون كار مي باشد. ماده 9) تعهدات کارپذیر کارپذیر ملزم و متعهد به رعایت مقررات و آئین نامه های داخلی محل کار و همچنین رعایت ضوابط و اصول ایمنی و نظم و حفظ شئونات اخلاقی و اسلامی است و همچنین مکلف است به طور مرتب و احسن در جهت انجام امور محوله از سوی کارفرما عمل نماید و از امکانات و وسایل و ابزارآلاتی که در اختیارش قرارداده شده به نحو احسن و صرفاً در جهت امور محوله و بدون حق استفاده شخصی استفاده نموده و ضمن رعایت بهداشت فردی، محیط کار را پاکیزه نگهدارد. از قبول هرگونه کار و یا تعهد استخدامی دیگری در طول مدت قرارداد خودداری نماید. کلیه اطلاعات مربوط به کارفرما را که در اثر ارجاع کار و یا اطلاع از مفاد مذاکرات و یا پرونده ها تحصیل نموده، محرمانه تلقی و در حفظ اسرار، اسناد و مدارک دقت لازم معمول و نسبت به وظائف امانت داری خود عمل نماید. در پایان مدت قرارداد و یا فسخ قراردادکلیه اموال ، اسناد و مدارک متعلق به کارفرما را مسترد نماید. در صورت ورود هرگونه خسارت مادی یا معنوی ناشی از اقدامات مقصرانه وی در حین انجام وظیفه و یا به مناسبت آن نسبت به اشخاص ثالث و یا کارفرما خسارات مزبور را راساً جبران نماید. كارفرما ماذون است در مواردي كه به تشخيص خود جهت بيمه تكميل درمان يا اقدامات رفاهي و خدماتي قراردادهايي منعقدكند يا تسهيلاتي برقرار سازد نسبت به كسر اقساط و هزينه هاي آن از حقوق و مزاياي كارپذيراقدام نمايد. كارپذير ملزم به ارائه تضمين قابل قبول كه از سوي كارفرما تعيين مي گردد خواهد بود كارفرما مي تواند از محل تضمين مربوطه نسبت به جبران خسارت اقدام كند. کارپذیر مکلف است در صورت تغییر محل سکونت نشانی جدید را به کارفرما اعلام دارد در غیر این صورت نشانی مندرج در این قرارداد به عنوان نشانی قانونی کارپذیر تلقی می شود. كارپذير پس از مطالعه مفاد قرارداد و علم كامل از مندرجات آن مبادرت به امضاء ذيل آن نموده و كليه ادعاهاي احتمالي بعدي را از خود سلب و ملغي اثر اعلام مي دارد ماده 11) موارد فسخ قرارداد در موارد ذیل قرارداد کار خاتمه یافته تلقی می گردد و کارپذیر باید جهت تسویه حساب به کارفرما مراجعه نماید. 11.1.غیبت غير مجاز به مدت 2 روز متوالي يا 3 روز متناوب در سال . 11.2.تاخير در ورود يا تعجيل در خروج از محل كار جمعاً بمدت 2 ساعت در ماه. 11.3.محكوميت به حدود ، قصاص ، كلاهبرداري ، خيانت در امانت ، جعل ، قاچاق كالا،‌ دزدی، عضويت در شركتهاي هرمي ، ورود و خروج غير مجاز از كشور ، ارتکاب جرايم مواد مخدر(اعم از نگهداري – توزيع – توليد – فروش – استفاده ) ، خريد و فروش مشروبات الكلي و مواد روانگردان ، اقدام عليه امنيت كشور، دعوا و مشاجره ، تمرد و خودداری از انجام وظیفه ، داشتن سوء پیشینه، استعمال دخانیات و استفاده از الفاظ رکیک و ارتكاب كليه اعمال مجرمانه كه موجب محكوميت قطعي كارپذير از سوي مقامات قضايي گردد. 11.4.عدم رعايت شئونات اسلامي و اخلاق حرفه اي از جمله عدم رعايت ضوابط ايمني و بهداشتي ، قمار، شرط بندی، پوشش نامناسب ، برخورد غير اخلاقي با همكاران و مديران مافوق و كاركنان تحت امر، ارباب رجوع، سوء استفاده از اموال و امكانات كارفرما ، ارائه گزارش خلاف واقع و اظهار مطالب كذب به مناسب انجام وظيفه يا در ارتباط آن، افشاي مستندات و مدارك و نيز افشاء اسرار كاري و تجاري كارفرما به هر شكل از جمله : از طريق نشر الكترونيكي حسب تشخيص كارفرما. 11.5.كاهش توليد یا تغييرات ساختاري در اثر شرايط اقتصادي و اجتماعي و سياسي و لزوم تغييرات گسترده در فن آوري 11.6.ارائه اطلاعات نادرست در تكميل پرسشنامه یا مدارك استخدامي یا اصالت نداشتن مدارك ارائه شده . 11.7.قصور و تعلل در انجام وظايف محوله يا ايجاد بي نظمي و بر هم زدن آرامش در محيط كار و ترغيب يا تحريك ديگران به كم كاري يا اعتصاب و تحصن. 11.8.تغيير ساختارتشكيلاتي و تعديل نيرو حسب مصوبه هيئت مديره كارفرما. 11.9.عدم رعايت مقررات داخلي كارفرما در ساير موارد. 11.10.بی احتیاطی، کم کاری، سهل انگاری و بی دقتی در انجام وظیفه و حفظ اموال کارفرما. 11.11.امتناع از شرکت در دوره های آموزش یا ناتوانی در گذراندن دوره های مذکور. 11.12.چنانچه كارفرما در موضوع كار واگذار شده به كارگر قبل از اتمام مدت قرارداد امكان ادامه فعاليت نداشته باشد قرارداد منفسخ تلقي و كارپذير استحقاق دريافت مزاياي قانوني و سنوات خدمت نسبت به ايام كاركرد را خواهد داشت. 11.13.ترك كار. ماده 12) مزایای پایان کار مزایای پایان کار برابر ماده 24 قانون كار پرداخت خواهد شد. ماده 13) تمدید قرارداد انعقاد این قرارداد هیچگونه حقی مبنی بر تمدید قرارداد یا استخدام دائم یا حقوقی بیش از میزان تعیین شده در این قرارداد برای کارپذیر ایجاد ننموده و فقط برای مدت مندرج در قرارداد معتبر است . ماده 14) تعداد نسخ قرارداد این قرارداد در 14ماده و 4 تبصره در 4 نسخه متحد المتن تنظیم و منعقد گردیده و تمامی نسخه ها در حکم واحد بوده و از تاریخ انعقاد برای طرفین لازم الاجرا می باشد. نام، نام خانوادگی، امضاء واثر انگشت کارپذیر امضاء کارفرما مسئول مستقیم مدیر اداری
ارزیابی زمین توسط کارشناس رسمی دادگستری

ارزیابی زمین

ارزیابی زمین بطور کلی شامل ارزیابی زمینهای تجاری ، صنعتی ، زراعی ، مسکونی و بالاخص زمین شهری میباشد. برای این ارزیابی شاخصهای بسیاری وجود دارد که در این مقاله به آن میپردازیم. در مورد ایجاد و ساخت زمین ما نمی‌توانیم نقشی داشته باشیم اما برای استفاده از آن می‌توان برنامه‌ریزی درستی داشت برنامه‌ریزی شهری و طراحی شهری درواقع برنامه‌هایی برای استفاده بهتر از زمین شهری می‌باشند که همان توسعه همه‌جانبه شهری نامیده می‌شود که شامل طرح‌های مختلف برای ایجاد امکان‌ها و محدودیت‌ها به جهت ایجاد یک توسعه متوازن برای زمین‌های شهری است. از این رو کارشناس برای تعیین ارزش زمین یا کارشناسی زمین با توجه به نقشه های منطقه یا شهر و منطقه بندی و کاربری زمین کار ارزش گذاری زمین یا کارشناسی زمین را انجام میدهد. بطور کلی طرحهای شهری 3 دستهاند: 1) موضعی: طرحهایی از این دست به آماده سازی زمین و بهسازی بافت میپردازند. 2) موضوعی: در اینگونه طرحها موضوعات فضای سبز، حمل و نقل و گردشگری حائز اهمیت هستند. 3) تفصیلی: این طرحها نحوه استفاده از زمین را نشان میدهند. همانطور که میتوانیم ادعا کنیم طرح های تفصیلی به کارشناسان میتواند کمک شایانی در زمین ارزیابی و قیمت گذاری زمین بکند؛ از آنجایی که بنیان برنامه ریزی شهری بر اساس نقشه های شهری طرح های تفصیلی میباشد. این نقشه ها شامل شامل موضوعاتی از قبیل تعیین کاربری، منطقه بندی، عبور و مرور و حمل و نقل، مقررات و ضوابط استفاده از زمین میباشد. موضوعی مانند تعیین کاربری و تغییر کاربری پر واضح است بر امری مانند قیمتگذاری زمین بسیار تاثیر گذار خواهد بود زیرا همانطور که اکثرا میدانیم زمین تجاری داری ارزش بیشتری نسبت به باقی زمین ها دارد. امری مانند عبور و مرور شاید برای زمین های مسکونی فاقد اهمیّت باشد امّا برای زمین های تجاری بسیار مهم و حیاتی هستند! برای مثال مغازه ای که در یک نقطه شلوغ تجاری شهر مانند میرداماد هست بسیار ارزش بیشتری دارد نسبت به مغازه ای که در یک منطقه عادی شهر مثل ... . موضوع مقررات نیز از مباحث بسیار حائز اهمیّت در تعیین قیمت زمین و ارزیابی زمین میباشد برای مثال دو زمین که در یک منطقه دیوار به دیوار ساخته شدند امّا یکی میتواند 8 طبقه بسازد و دیگری 4 طبقه باقی موارد هم فرض کنید عیناً شبیه یکدیگر است؛ میتوان گفت چون زمین اوّلی دارای آزادی بیشتری نسبت به زمین دومی است ارزش بیشتری نسبت به آن دارد.
قرارداد فروش آهن آلات اسقاط

قرارداد فروش آهن آلات اسقاط

قرارداد فروش آهن آلات اسقاط قرارداد فروش آهن آلات اسقاط این قرارداد بین طرفین خانم/ آقای / شرکت .............................. به شماره ملی / ثبت .............. ...... که از این پس اختصاراً در این قرارداد فروشنده نامیده می شود و خانم/ آقای / شرکت ............................... به شماره ملی / ثبت .................... از طرف دیگر که از این پس کارفرما نامیده می شود، با شرایط ذیل منعقد می گردد. ماده 2: مدت قرارداد مدت اجرای قرارداد برای مراحل مختلف خدمات موضوع قرارداد از تاریخ لغایت به مدت ماه تعیین می گردد. مدت قرارداد با توافق طرفین قابل تمدید است. ماده 1) موضوع توافق نامه خرید کلیه آهن آلات اسقاط موجود در........... ماده 3) مبلغ توافق نامه خریدار به ازای هر کیلوگرم/تن آهن آلات اسقاطی موجود در.........مبلغ..................... ریال به فروشنده پرداخت می نماید . این پرداخت در قبال اخذ رسید بوده و فروشنده موظف به ارائه و تسلیم فاکتور فروش می باشد. خریدار مبلغ ........................... ریال جهت عقد قرارداد بطور علی الحساب به فروشنده پرداخت می نماید . چنانچه قرار دادی بین خریدار و فروشنده در ارتباط با موضوع قرار داد منعقد نشود،فروشنده موظف است مبلغ علی الحساب دریافتی را به شماره حساب........................ در ظرف مدت هفت روز به خریدار عودت نماید. ماده 4) نحوه پرداخت در پایان هر ماه مبلغ آهن آلات اسقاطی تحویل شده از طریق امور مالی محاسبه و با تایید دستگاه نظارت به فروشنده پرداخت خواهد شد . ماده 5) ناظرین توافق نامه از طرف فروشنده آقایان ............... + ............... به عنوان دستگاه نظارت تعیین می گردند . ماده 6 ) دوره تضمین توافق نامه مبلغ ................ ریال به عنوان تضمین توافق نامه از طرف خریدار در اختیار فروشنده قرار می گیرد که در پایان مدت توافق نامه مسترد خواهد شد . ماده 7 ) سایر شرایط توافق نامه فروشنده موظف می باشد از ساعت.......... صبح لغایت ........... بعد از ظهر محل دپوی آهن آلات را در اختیار دهد . کلیه آهن آلات اسقاط قبل از خروج به رویت ناظرین برسد . نفراتی که برای انجام کار توسط خریدار معرفی می گردند بایستی دارای معرفی نامه رسمی بوده و با اطلاع و هماهنگی با دستگاه نظارت در محل حضور یابند . فروشنده هر زمان که صلاح بداند می تواند از ورود و خروج خریدار جلوگیری و توافقنامه را لغو نماید . مسئولیت هرگونه تخلف و جرم در هنگام جمع آوری به عهده خریدار می باشد . ماده 8) در صورت بروز اختلاف طرفین در ظرف مدت 10 روز مذاکره نموده صورتجلسه توافق را امضا خواهند کرد. در صورت عدم حصول توافق ذینفع حق مراجعه به محاکم صالحه قضایی را خواهد داشت. ماده 9 ) مواد و نسخ توافق نامه این توافق نامه در 9 ماده و دو نسخه در محل ............... و هر نسخه آن دارای حکم واحد می باشد. نام، نام خانوادگی و امضای فروشنده..................... نام، نام خانوادگی و امضای خریدار ...............
قرارداد طراحی داخلی

قرارداد طراحی داخلی

قرارداد طراحی داخلی قرارداد طراحی داخلی طراحی داخلی ساختمان همواره از موضوعات مهم حین و پس از ساخت می باشد که با توجه به اعمال سلایق پیمانکار در طراحی و نوع متریال قابل استفاده در اجرا و اظهار نظرات مختلف کارفرما در مراحل ساخت، میتواند محل اختلاف باشد. بنابراین توجه به تمامی آیتم های ممکن و تهیه و بروز بودن اسناد و مدارک در قرارداد طراحی داخلی ساختمان به پیشبرد اهداف کارفرما و گروه طراحی داخلی کمک شایانی خواهد نمود. در این مطلب از سری مطالب مدیریت قراردادها و معرفی انواع قراردادهای حوزه ساخت و ساز، قصد داریم به نمونه قرارداد طراحی داخلی ساختمان به همراه ۵ پیوست تکمیلی بپردازیم. با ما همراه باشید. موافقتنامه حاضر، همراه با اسناد و مدارك موضوع مادة ۲ آن كه مجموعه‌اي غير قابل تفكيك است و از اين پس قرارداد ناميده میشود، بين شرکت ……… كه از اين پس ” كارفرما “ ناميده میشود ، از يك سو و شرکت ……. که از اين پس ”مهندس مشاور “ ناميده میشود از سوي ديگر، طبق مقرارت و شرايطي كه در اسناد و مدارك اين قرارداد درج شده است، منعقد مي‌گردد. ماده ۱ : موضوع قرارداد موضوع قرارداد عبارت است از انجام خدمات مشاوره براي طراحي معماری داخلی و نظارت عالیه ساختمان ……… واقع در ……… به شرح زیر: الف : مرحله اول معماری داخلی (ارائه طرح اوليه ) ب : تهیه نقشه های اجرایی معماری داخلی ج : نظارت عالیه اجرای معماری داخلی كه شرح آن در پيوست ۱ تعيين شده است. ماده ۲ : اسناد و مدارك قرارداد اين قرارداد شامل اسناد و مدارك زير است: 2.1.موافقتنامه حاضر. 2.2. شرايط عمومي. 2.3.پيوست ها. پیوست1: شرح موضوع قرارداد. پیوست2: شرح خدمات. پیوست3: حق‌الزحمه، روش محاسبه و نحوة پرداخت آن. پیوست4: برنامه زماني كلي. پیوست5: شرايط خصوصي. 2.4. اسناد تكميلي كه حين انحام خدمات، در چارچوب قرارداد و به منظور انجام آن، به مهندس مشاور ابلاغ شده يا بين دو طرف قرارداد، مبادله مي‌شود. 2.5. مدارك و گزارشهاي مصوب. ماده ۳ : مدت قرارداد مدت انجام خدمات قسمت ها و مراحل موضوع قرارداد كه شروع و تنفيذ آن طبق ماده ۲ شرايط عمومي قرارداد است، با توجه به برنامه زماني كلي ( پيوست ۴ )، به شرح زير است: الف ) تهيه طرح مرحله اول و دوم معماری داخلی بمدت دو ماه از تاريخ ابلاغ قرارداد. ب ) نظارت عالیه بمدت شش ماه. مدت هاي ياد شده، تابع تغييرات مدت، موضوع مادة ۱۹ شرايط عمومي خواهد بود. ماده ۴ : حق‌الزحمه 4.1. برآورد مبالغ حق‌الزحمة قسمتها و مراحل مختلف خدمات به شرح زير است: الف ) حق‌الزحمه اولیه تهيه طرح مرحله اول و دوم معماری داخلی ……… ريال. ب ) حق‌الزحمه نظارت عالیه هر نفر جلسه ………. ريال. 4.2.نحوه تعيين و روش پرداخت حق‌الزحمه و نيز نحوه محاسبه مبالغ اوليه حق‌الزحمه، در پيوست ۳ درج شده است. ماده ۵ : تعهدات دو طرف قرارداد 5.1. مهندس مشاور، متعهد است خدمات خود را طبق اسناد و مدارك قرارداد، در ازاي دريافت حق‌الزحمه انجام دهد و اعلام مي‌كند كه داراي توان و تشكيلات لازم براي انجام اين خدمات است. 5.2. كارفرما متعهد به انجام وظايفي است كه در اسناد و مدارك قرارداد براي او معين شده است و نيز متعهد مي‌شود كه در ازاي انجام خدمات موضوع قرارداد ، حق‌الزحمة مربوطه را طبق اسناد و مدارك قرارداد ، به مهندس مشاور پرداخت كند. ماده ۶ : نشانی نشاني كارفرما : نشاني مهندس مشاور : هرگاه يكي از دو طرف قرارداد نشاني خود را تغيير دهد، بايد پانزده (۱۵) روز قبل از تاريخ تغيير، نشاني جديد خود را به طرف ديگر اعلام كند. تا وقتي كه نشاني جديد به طرف ديگر اعلام نشده است مكاتبات به نشاني قبلي ارسال مي‌شود و دريافت شده تلقي مي‌گردد. ماده ۷ : شمار نسخه‌های قرارداد اين قرارداد در ۵ نسخه تنظيم شده و به امضاي دو طرف قرارداد رسيده ، يك نسخه از آن به مهندس مشاور ابلاغ شده است و همه نسخه‌هاي آن ، اعتبار يكسان دارند. پيوست شماره ۱: شرح موضوع قرارداد الف- انجام طراحي معماری داخلی ساختمان …….. در دو بخش، مرحله اول (ارائه طرح اوليه) و مرحله دوم (تهيه طرح و نقشه‌هاي اجرائي) که در زميني به مساحت حدود -/۶۵۰ مترمربع با زيربنائي حدود-/۳۰۰۰ مترمربع در۷ طبقه{۲ طبقه زير زمين (پاركينگ ، تأسیسات ، انباريها) ، طبقه همکف ( لابی و اداری) ، ۴ طبقه اداری} ب- نظارت عالیه بر اجرای معماری داخلی بصورت حدودی ماهیانه چهار جلسه (تعداد نفرات با توجه به تخصص و نیاز با درخواست کارفرما) پيوست شماره ۲: شرح خدمات الف – معماری داخلی – ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺮﺣﻠﻪ اول: کانسپت طرح معماری داخلی ﻃﺮاﺣﯽ و ارائه کانسپت طرح. ﻃﺮاﺣﯽ و ارائه سه بعدی از کانسپت طرح. ﻃﺮاﺣﯽ و ارائه جزئیات کانسپت طرح. ﻃﺮاﺣﯽ تفصیلی ﻃﺮاﺣﯽ و آراﯾﺶ ﻣﻌﻤﺎري داﺧﻠﯽ. ﺗﻬﯿﻪ نقشه و ﻃﺮاﺣﯽ ﭘﻼن ﻣﺒﻠﻤﺎن ﻣﻌﻤﺎري داﺧﻠﯽ با مقیاس ۱:۵۰٫ ﻃﺮاﺣﯽ و تهیه نقشه با مقیاس ۱:۵۰ ﻧﻤﺎﻫﺎي ﮐﻠﯿﻪ دﯾﻮارﻫﺎي ﻫﺮ ﻓﻀﺎ. ﻃﺮاﺣﯽ ﻧﻤﺎﻫﺎي ﺳﻘﻒ ﻫﺎي اﺻﻠﯽ و ﺳﻘﻒ ﻫﺎي ﮐﺎذب ﻫﺮ ﻓﻀﺎ. ﻃﺮاﺣﯽ ﻧﻤﺎﻫﺎي ﮐﻒ ﻫﺎي ﻫﺮ ﻓﻀﺎ. ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه درﻣﻌﻤﺎري داﺧﻠﯽ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ (در ﻗﺎﻟﺐ ﺟﺪول ﻧﺎزك ﮐﺎري مربوط به کلیه فضاها). ﺗﻬﯿﻪ ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎي ﺳﻪ ﺑﻌﺪي ﻻزم از ﻓﻀﺎﻫﺎي اﺻﻠﯽ فاز ۱٫ اﻧﻄﺒﺎق ﺟﺰﺋﯿﺎت ﻣﻌﻤﺎري داﺧﻠﯽ ﺑﺎ ﺳﺎزه، ﻣﻌﻤﺎري و ﺗﺎﺳﯿﺴﺎت در ﻫﺮ ﺑﺨﺶ . ﻃﺮاﺣﯽ و اﻧﺘﺨﺎب ﺗﺰﺋﯿﻨﺎت ﻃﺮاﺣﯽ و اﻧﺘﺨﺎب ﺗﺰﺋﯿﻨﺎت اﻟﺤﺎﻗﯽ دﯾﻮارﻫﺎ. ﻃﺮاﺣﯽ و اﻧﺘﺨﺎب ﺗﺰﺋﯿﻨﺎت اﻟﺤﺎﻗﯽ ﺳﻘﻒ ﻫﺎ ﻃﺮاﺣﯽ و اﻧﺘﺨﺎب ﺗﺰﺋﯿﻨﺎت اﻟﺤﺎﻗﯽ ﮐﻒ ﻫﺎ. ﻃﺮاﺣﯽ و اﻧﺘﺨﺎب درها. ﻃﺮاﺣﯽ و اﻧﺘﺨﺎب ﭘﻨﺠﺮه ﻫﺎ. ﻃﺮاﺣﯽ و اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﺎي آﺳﺎﻧﺴﻮرﻫﺎ. ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد اﺟﺰاء ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﺎﻧﻨﺪ دﺳﺘﮕﯿﺮهﻫﺎ و … ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﺼﺎﻟﺢ، اﺟﺰاء و ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻃﺮاﺣﯽ داﺧﻠﯽ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻃﺮاﺣﯽ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﮐﻠﯿﻪ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﻌﻤﺎري داﺧﻠﯽ. ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺑﺮﻧﺪ و ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه ﻣﺼﺎﻟﺢ و ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﻌﻤﺎري داﺧﻠﯽ. ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﮐﻠﯿﻪ ﻣﺒﻠﻤﺎن اﺟﺰاء ﻏﯿﺮ ﺛﺎﺑﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ: ﻣﺒﻞ، ﻓﺮش، ﻣﻮﮐﺖ و … . ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد اﺟﺰاي ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﻌﻤﺎري اﻋﻢ از ﺗﺠﻬﯿﺰات داﺧﻠﯽ ﺳﺮوﯾﺲ ﻫﺎي ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ، آﺑﺪارﺧﺎﻧﻪ و … . ﺗﻬﯿﻪ ﻃﺮح و ﺗﻢ رﻧﮓ آﻣﯿﺰي. ﻃﺮاﺣﯽ سه بعدی ﻧﻮرﭘﺮدازي شامل موارد ذیل ﺗﻬﯿﻪ ﻧﻘﺸﻪﻫﺎي ﻧﻮرﭘﺮدازي ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﻃﺮاﺣﯽ داﺧﻠﯽ و اراﺋﻪ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻫﺮ ﯾﮏ از ﻋﻨﺎﺻﺮ. ﻧﻮرﭘﺮدازي و ﻓﻀﺎﻫﺎي ﻋﺒﻮر و ﻣﺮور ﻋﻤﻮﻣﯽ. طراحی و تهیه نقشه ﻧﻮرﭘﺮدازي ﻓﻀﺎي ورودي ، ﻣﺤﻞ ﻫﺎي ﺗﺠﻤﻊ و ﻏﯿﺮه. ﻧﻮرﭘﺮدازي ﻓﻀﺎﻫﺎي داﺧﻠﯽ. ﻧﻮرﭘﺮدازي ﻋﻼﺋﻢ. ﻧﻮرﭘﺮدازي ﺗﺎﺑﻠﻮﻫﺎ، ﻓﺮﺳﮑﻬﺎ و ﻣﺤﻠﻬﺎي ﻧﻤﺎﯾﺶ. ﻃﺮاﺣﯽ گرافیکی محیطی پروژه مطالعه مسیریابی و جانمایی علائم. طراحی تابلو ورودی ساختمان. طراحی سیستم یکپارچه علائم عمومی مجموعه مانند: معرفی فضاها، کاربریها ، سرویسها ، ساعات بهره برداری و… . – ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺮﺣﻠﻪ دوم: ﻃﺮاﺣﯽ ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ ﺗﻬﯿﻪ دﯾﺘﯿﻠﻬﺎي اﺟﺮاﯾﯽ ﻧﻤﺎﻫﺎي ﮐﻠﯿﻪ دﯾﻮارﻫﺎ و دﯾﻮارﻫﺎي ﮐﺎذب ﻫﺮ ﻓﻀﺎ و ارائه نقشه های لازم با مقیاس ۱:۲۵٫ ﺗﻬﯿﻪ دﯾﺘﯿﻠﻬﺎي اﺟﺮاﯾﯽ ﺳﻘﻒ ﻫﺎي اﺻﻠﯽ و ﺳﻘﻒ ﻫﺎي ﮐﺎذب ﻫﺮ ﻓﻀﺎ . ﺗﻬﯿﻪ دﯾﺘﯿﻠﻬﺎي اﺟﺮاﯾﯽ ﮐﻒ ﻫﺎي ﻫﺮ ﻓﻀﺎ . ﺗﺪﻗﯿﻖ ﺟﺪول ﻧﺎزك ﮐﺎري ﻣﻌﻤﺎري در اﻧﻄﺒﺎق ﺑﺎ ﻃﺮح ﻫﺎي ﻣﻌﻤﺎري داﺧﻠﯽ . ﺗﻬﯿﻪ ﻧﻘﺸﻪ ﺟﺰﺋﯿﺎت ﺳﺎﺧﺖ ﻗﻄﻌﺎﺗﯽ ﮐﻪ در ﻣﺤﻞ ﻫﺎي ﺧﺎﺻﯽ ﻧﺼﺐ ﻣﯽ ﮔﺮدد ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻗﻔﺴﻪ ﺑﻨﺪﯾﻬﺎ، ﮐﻤﺪﻫﺎ . تهیه جزئیات ۳ بعدی اتصالات در صورت نیاز. ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﺼﺎﻟﺢ، اﺟﺰاء و ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻃﺮاﺣﯽ داﺧﻠﯽ در ﻣﺮﺣﻠﻪ اﺟﺮا ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﮐﻠﯿﻪ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﻌﻤﺎري داﺧﻠﯽ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻣﻮﺟﻮد . ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد و ﮐﻨﺘﺮل ﭼﯿﺪﻣﺎن ﮐﻠﯿﻪ ﻣﺒﻠﻤﺎن اﺟﺰاء ﻏﯿﺮ ﺛﺎﺑﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ: ﻣﺒﻞ، ﻓﺮش، ﻣﻮﮐﺖ و … . ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد اﺟﺰاي ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﻌﻤﺎري اﻋﻢ از دﺳﺘﮕﯿﺮه و …… ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻣﻮﺟﻮد . ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد رﻧﮓ و ﺗﻢ رﻧﮓ آﻣﯿﺰي در اﻧﻄﺒﺎق ﺑﺎ ﻃﺮح ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ . ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺗﺄﺳﯿﺴﺎﺗﯽ و ﺗﻄﺒﯿﻖ ﻧﻘﺸﻪﻫﺎ و اﻟﺰاﻣﺎت ﻣﻮﺟﻮد ﺗﺄﺳﯿﺴﺎﺗﯽ ﺑﺎ ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻃﺮاﺣﯽ داﺧﻠﯽ ﺗﺪﻗﯿﻖ ﺟﺎﻧﻤﺎﯾﯽ ﭼﺮاغ ﻫﺎ با ارائه نقشه و جزئیات لازم . ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻋﻨﺎﺻﺮ و اﺟﺰاي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﺄﺳﯿﺴﺎت ﺑﺮﻗﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﻠﯿﺪﻫﺎ، ﭘﺮﯾﺰﻫﺎ، ﭼﺮاغ ﻫﺎ و ﻏﯿﺮه . ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻋﻨﺎﺻﺮ و اﺟﺰاي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﺄﺳﯿﺴﺎت ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻟﻮازم ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ، ﺷﯿﺮآﻻت ، ﻟﻮازم ﺳﺮوﯾﺲ ﻫﺎ . ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎي ﻣﻌﻤﺎري، ﺗﺄﺳﯿﺴﺎت ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ و اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﺑﺎ ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎي ﻣﻌﻤﺎري داﺧﻠﯽ. ارائه مشاوره به کارفرما برای تهیه خواسته های کارفرما در خصوص فضاهایی که کارفرما قصد برونسپاری آن را بصورت طرح و ساخت دارد (مانند سالن جلسات)، بگونه ای که هماهنگی و انطباق با طرحهای معماری داخلی ساختمانها را داشته باشد. ب-نظارت عالیه اﻧﻄﺒﺎق ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﻌﻤﺎري داﺧﻠﯽ ﺑﺎ ﻓﺮآﯾﻨﺪ اﺟﺮا ﮐﻨﺘﺮل ﭼﮑﻮﻧﮕﯽ اﺟﺮاي ﻃﺮﺣﻬﺎ و دﯾﺘﯿﻠﻬﺎ. اﻧﻄﺒﺎق ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺳﺎزيﻫﺎي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎران ﮐﺎرﻫﺎي نما ، ﻣﻌﻤﺎري داﺧﻠﯽ ﺑﺎ ﻃﺮﺣﻬﺎي ﭘﺮوژه. رﻓﻊ ﻣﻐﺎﯾﺮﺗﻬﺎي ﻣﻮﺟﻮد ﻣﯿﺎن ﻃﺮﺣﻬﺎي ﻣﻌﻤﺎري داﺧﻠﯽ ﺑﺎ ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎي ﺳﺎزه، ﻣﻌﻤﺎري، ﺑﺮق و ﻣﮑﺎﻧﯿﮏ. ﺑﺮرﺳﯽ و ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻗﻄﻌﺎت ﯾﺪﮐﯽ و ﻣﻮارد ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز دوره ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﺑﺎ ﺗﻌﯿﯿﻦ دوره زﻣﺎﻧﯽ ﻣﺮﺑﻮط. ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻧﻈﺮ در ﻧﻘﺸﻪﻫﺎ و ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﻨﯽ ﻣﻌﻤﺎري داﺧﻠﯽ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺿﺮورتﻫﺎي اﺟﺮاﯾﯽ، ﺗﻬﯿﻪ ﻧﻘﺸﻪﻫﺎ در ﺟﻬﺖ ﺗﻄﺒﯿﻖ ﺑﺎ ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎ و ﺷﺮاﯾﻂ ﺟﺪﯾﺪ و ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻧﯿﺎزﻫﺎي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ زﻣﺎﻧﯽ در صورت نیاز. پيوست شماره ۳: حق‌الزحمه ، روش محاسبه و نحوه پرداخت الف : حق‌الزحمه ـ حق‌الزحمه خدمات مراحل اول و دوم معماری داخلی بر اساس درصد پیشرفت و نظارت عالیه بر اساس هر نفر جلسه محاسبه و پرداخت خواهد شد. ب : نحوه محاسبه مبلغ اولیه حق الزحمه ۱ـ۱) حق‌الزحمه اولیه خدمات مرحله اول و دوم معماری داخلی ، به مبلغ ………. ريال. ۱ـ۲) حق‌الزحمه اولیه خدمات نظارت عالیه به ازای هر نفر جلسه ، به مبلغ ……. ريال. ج : نحوة پرداخت حق‌الزحمه ( موضوع ماده ۱۶ شرايط عمومي قرارداد) ۱- نحوة پرداخت حق‌الزحمه خدمات مرحله اول و دوم معماری داخلی به شرح زير تعيين مي‌گردد : ۱ـ۱) پيش پرداخت در زمان ابلاغ اين مرحله طبق ماده ۱۷ شرايط عمومي قرارداد ۲۰% حق‌الزحمه ۱ـ۲) اقساط حق‌الزحمه ۱ـ۲ـ۱ ) پس از انجام خدمات مرحله اول بخش الف پیوست ۲ قرارداد ۴۵ % حق‌الزحمه اوليه. ۱ـ۲ـ۲ ) پس از انجام خدمات مرحله دوم بخش الف پیوست ۲ قرارداد ۴۰% حق‌الزحمه اوليه. ۱ـ۲ـ۳ ) پس از تصويب طرح بر اساس صورتحساب نهایي ۱۵% حق‌الزحمه اوليه. ۲ـ نحوه پرداخت حق‌الزحمه خدمات نظارت عالیه بشرح زير تعيين مي‌گردد : صورت وضعیت ماهیانه بر اساس جلسات برگزار شده در کارگاه و دفتر مرکزی. پيوست شماره ۴: برنامه زماني كلی الف- مدت انجام خدمات قسمتها و مراحل اول و دوم معماری داخلی موضوع قرارداد ، که شروع و تنفیذ آن طبق ماده ۲ شرایط عمومی قرارداد است ، مجموعاً دو ماه است. ب- مدت انجام خدمات نظارت عالیه اجرای نما و معماری داخلی موضوع قرارداد، شش ماه است. پيوست شماره ۵: شرايط خصوصي ۱- كسورات قانوني موضوع ماده ۲۵ شرايط عمومي پيمان كه از هر يك از پرداختهاي رديفهاي (۱ـ۱) و (۱ـ۲) وبند “ج” پيوست شماره ۳ كسر مي‌‌گردد و نحوة استهلاك پيش‌پرداخت و استرداد كسورات حسن انجام كار بشرح زير مي‌باشد : ۱ـ۱) ۶/۳% بابت بيمه تامين اجتماعي(سهم مشاور)، كه مابه‌التفاوت حق بيمه تاسقف حق بیمه متعلقه طرح­های غیر عمرانی بعهدة كارفرما مي‌باشد . بديهي است پيگير‌ي‌هاي مربوط به اخذ مفاصا حساب بعهده مهندس مشاور میباشد . تبصره ۱ : لیست بیمه کارکنان مهندس مشاور در هر ماه، در مهلت مقرر، توسط مشاور همراه با مدارک مورد نیاز جهت کارفرما ارسال تا مبلغ حق بیمه تأمین اجتماعی کارکنان ، از محل سهم مهندس مشاور و عندالاقتضاء سهم کارفرما در وجه سازمان تأمین اجتماعی پرداخت گردد . بدیهی است پرداخت مابه التفاوت بیمه طرح عمرانی و غیر عمرانی قرارداد با مصالح بعهده کارفرما می باشد. ۱ـ۲) ۲۰% بابت استهلاك پيش پرداخت خدمات مراحل اول و دوم تا استهلاك كامل پيش پرداخت. ۱ـ۳) ۱۰% بابت حسن انجام کار ، مطابق بند ۱ ماده ۱۴ شرايط عمومي پيمان كه اين مبالغ با توجه به بند ۳ ماده ۱۴ و بندهاي ۴ و ۵ ماده ۱۸ شرايط عمومي قرارداد به مهندس مشاور مسترد مي‌گردد. ۴-۱)هزینه مالیات بر ارزش افزوده ، در صورت ارائه گواهی ثبت نام معتبر و فرم تکمیل شده مربوط به مالیات ارزش افزوده به همراه هر صورتحساب ، به عهده کارفرما میباشد و در وجه مشاور پرداخت میگردد. تبصره ۲ : نامه درخواست ارائه مفاصا حساب بيمه از سازمان مربوطه توسط كارفرما تهيه و توسط مشاور پيگيري مي شود.
قرارداد ساخت و نگه داری سوله اسكلت فلزی

قرارداد ساخت و نگه داری سوله اسکلت فلزی

قرارداد ساخت و نگه داری سوله اسكلت فلزی قرارداد ساخت و نگه داری سوله اسكلت فلزی ماده 1- طرفین قرارداد اين قرارداد در تاريخ ……………………. في مابين ………………………………………. به نمايندگي ………………………………… به موجب معرفي نامه/ حكم كارگزيني شماره ………………………… مورخ ………………………….. به عنوان كارفرما از يك طرف و …………………………. به نمايندگي آقاي …………………………………….. به شماره شناسنامه ……………………. صادره از ………………………………. كه طبق نامه / آگهي ………………………………. رسماً معرفي گرديده است و منبعد پيمانكار ناميده مي شود و طرفين ملزم به اجراي كليه شرايط و مفاد آن مي باشد . ماده 2- موضوع قرارداد الف : موضوع اين قرارداد عبارت است از ساخت و نگه داري سوله اسكلت فلزي شامل پايه ها ،لايه ها ، خرپاها و ميل مهارها ، بست ها و كليه اتصالات لازم ديگر طبق نقشه هاي پيوست شماره …………………………. كه به تائيد خريدار خواهد رسيد و جزء لاينفك اين قرارداد مي باشد . ب: نوع و اندازه ها مطابق جداول پيوست شماره 1 مي باشد كه جز لاينفك قرارداد بوده و بر اساس آن مساحت كل جهت …………………………… دستگاه برابر ………………………… متر مربع مي باشد . ج: نوع پوشش سقف – طبق نقشه هاي مربوطه از ورق شادو لاين گالوانيزه ، به ضخامت 5% ميليمتر مي باشد . د: ايزو لاسيون ، پشم و شيشه 2 اينچ با كرافت و توري مرعي زير آن از نوع 8/5 در 24 يا 4/3 در 22 خواهد بود . نکته مهم: تهيه مواد اوليه مورد نياز قرارداد كلاً به استثناء بند ج و د به عهده فروشنده است ولي خريدار همكاري هاي لازم را در اين رابطه خواهد نمود ، بدون اينكه براي او ايجاد نمايد . ماده 3- محاسبات و مشخصات فنی الف : مشخصات فني قطعات ساختماني فوق الذكر كه نقشه هاي آن منضم به اين قرارداد است بر اساس استانداردهاي محاسبه گرديده است . ب: بار هاي زنده ( بار برف و باد ) طبق استاندارد شماره 519 وزارت اقتصاد موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران و مطابق جدول ذيل و بنا به درخواست خريدار ساختمان پيشنهاد و مورد تائيد خريدار قرار گرفته است . بار برف 25 100 150 فشار برف 75 100 100 ج: مطابق استاندارد هاي بين المللي كه در محاسبات فني نيز به كار گرفته شده اند عمر مفيد اسكلت ها حداقل 20 سال مي باشد كه فروشنده آن را تضمين مي نمايد مشروط بر اينكه شرايط نگه داري از طرف خريدار كاملاً رعايت شود . ماده 4-ساخت و نگه داری پيمانكار با استفاده از جدول زمان بندي شده كه به تائيد طرفين رسيده است (و جزء ضمايم قرارداد مي باشد ) در مدت موضوع پيمان نسبت به ساخت و تحويل آن اقدام لازم خواهد نمود . ماده 5- زمان تحويل پيمانكار بعد از مبادله قرارداد و دريافت چك پيش پرداخت (در صورتيكه چنين پرداختي صورت گرفته باشد )ظرف مدت ……………………….. روز از تاريخ تائيد نقشه ها توسط كارفرما و بر اساس برنامه زمان بندي ارائه شده كه به تائيد طرفين رسيده است (جدول شماره 2كه جزء ضمائم قرارداد مي باشد ) نسبت به تهيه و ساخت …………….. دستگاه اسكلت فلزي اقدام خواهد كرد . تبصره 1- پيمانكار موظف است حداكثر دو هفته پس از مبادله قرارداد نسبت به تهيه و تحويل نقشه هاي اجرايي مربوط به خريدار اقدام نمايد . در صورت عدم تحويل نقشه ها در موعد مقرر جريمه ديركرد طبق تبصره 2 اين ماده تعلق مي گيرد . تبصره 2- پيمانكار موظف است در مد ت پيمان و بر اساس جدول زمان بندي شماره 2 اقدام به ساخت و تحويل اسكلت ها بنمايد . در پايان مدت قرارداد چنانچه پيمانكار نتوانسته باشد قسمتي از تعهدات خود را انجام دهد خريدار مي تواند به ازاء هر روز تاخير (يك درصد ) مبلغ باقيمانده موضوع قرارداد را به عنوان خسارت از ضمانت نامه كسر نمايد و چنانچه تاخير از …………………….. روز / ماه تجاوز نمايد خريدار حق دارد ضمن فسخ قرارداد كليه تضمين هاي سپرده شده را به نفع خود ضبط و وصول نمايد . ماده 6- ضمانت حسن اجراي تعهدات پيمانكار متعهد موقع امضاء و مبادله قرارداد اقدام به ارائه ضمانت نامه حسن اجراي تعهدات كه به صورت 1- تضمين نامه بانكي 2- سفته به امضاي مجاز شركت كه معادل 5% مبلغ كل موضوع قرارداد مي باشد را تسليم كارفرما نمايد و در صورتيكه پيمانكار از اجراي هر يك از تعهدات خود تخلف نمايد خريدار مي تواند طبق قوانين مملكتي اسناد تضميني را تا ميزان خسارت وارده طبق مفاد قرارداد به نفع خود ضبط و وصول نمايد . تبصره 1- اسناد تضميني ماده فوق پس از تحويل قطعي موقت كليه موضوع قرارداد به فروشنده مسترد خواهد شد . ماده 7- بهاي موضوع قرارداد و شرايط پرداخت الف : جمع مبلغ كل بها موضوع قرارداد عبارت است از : به حروف ………………………… و به عدد …………….. ريال …. % مبلغ كل قرارداد به عنوان پيش پرداخت بعد از مبادله قرارداد در مقابل اخذ ضمانت نامه پيش به صورت تضمين نامه بانكي / سفته با امضاي مجاز شركت به پيمانكار پرداخت خواهد گرديد . تبصره : از صورت وضعيت هاي موقت ماهانه ………. % مبلغ صورت وضعيت بابت استهلاك ………………………. پيش پرداخت كسر خواهد گرديد به نحوي كه پس از پرداخت بهاي آخرين صورت وضعيت مبلغ پيش پرداخت مستهلك گردد . بعد از استهلاك كامل پيش پرداخت ضمانت نامه دريافتي به فروشنده مسترد خواهد شد . ج: مبلغ 30% قيمت قطعات ساخته شده بعد از ساخت و تحويل قطعات در محل كار و بر اساس صورت جلسه هاي تنظيمي در وجه فروشنده پرداخت خواهد گرديد . د: 70% ما بقي بعد از تحويل به خريدار در محل كار و بر اساس صورت حساب تنظيمي پرداخت خواهد شد . در صورتيكه كليه قطعات و مصالح تحويلي كامل باشد . تبصره : از هر پرداخت بند ج و د ماده هفتم بين قرارداد مبلغ 10% به عنوان تضمين حسن انجام كار كسر كه نصف اين مبلغ پس از تصويب صورت وضعيت قطعي و نصف ديگر آن بلافاصله پس از پايان دوره تضمين و تنظيم صورت جلسه تحويل قطعي آن آزاد خواهد شد . ماده 8- دوره تضمين مرغوبيت قطعات و چگونگي ساخت ……………………….. دستگاه اسكلت فلزي به مدت 12 ماه از تاريخ تحويل قطعات و تنظيم صورت جلسه تحويل موقت كار از طرف پيمانكار تضمين مي گردد كه در اين مدت پيمانكار تعهد مي نمايد هر گونه نواقص و معايب موجود را كه مربوط به ساخت قطعات بوده و ناشي از استفاده غير صحيح عوامل كارفرما نباشد با نظر دستگاه نظارت كارفرما برطرف نمايد . بديهي است تحويل قطعي پس از پايان دوره تضمين و تنظيم صورت جلسه رفع نواقصي انجام خواهد پذيرفت. ماده 9- تغيير مقادير كار كارفرما مي تواند با شرايط همين قرارداد تا حدود 25% از موضوع معامله را كسر و يا افزايش دهد در هر حال مراتب بايد ظرف مدت ……………….. روز / ماه كتباً به اطلاع پيمانكار برسد كه در اين صورت مدت تحويل نيز به همان نسبت تغيير خواهد كرد . ماده 10-دستگاه نظارت نظارت بر اجراي تعهداتي كه پيمانكار طبق مفاد قرارداد تقبل نموده است به عهده ………………. كه دستگاه نظارت ناميده مي شود خواهد بود . ماده 11- حل اختلافات در صورتيكه در موارد پيش بيني نشده در اين قرارداد بين خريدار و فروشنده اختلافي بروز نمايد و نتوانند از راه توافق حل نمايند نظر ………………… در مورد مسئله براي طرفين لازم الاتباع است . فروشنده ملزم است كه تا حل اختلافات تعهداتي را كه به موجب پيمان به عهده دارد اجرا نمايد . در غير اين صورت خريدار به تشخيص خود نسبت به فروشنده عمل خواهد نمود . ماده 12- ماليات هر گونه ماليات و كسورات قانوني متعلق به اين قرارداد بر عهده پيمانكار است . كه بر اساس قوانين و مقررات تعيين و همراه ساير كسورات قانوني از صورت وضعيت هاي ارائه شده كسر خواهد شد . ماده 13- فسخ در صورت عدم اجراي صحيح و يا تخلف از هر يك از مواد قرارداد از سوي پيمانكار كارفرما حق خواهد داشت در هر مرحله از كار پس از اعلام به فروشنده قرارداد را فسخ و نسبت به وصول تضمين به منظور تامين خسارت و مطالبات خود اقدام نمايد . ماده 14- نشاني طرفين قرارداد نشاني دقيق متعهد له : نشاني متعهد : كليه مكاتبات و ابلاغيات قانوني به نشاني فوق ارسال خواهد شد . طرفين قرارداد بايد در صورت تغيير نشاني مراتب را ظرف مدت 15 روز كتباً به طرف ديگر اعلام نمايد تا زماني كه نشاني جديد به طرف ديگر قرارداد ابلاغ نشود كليه نامه ها و ابلاغيه هاي ارسالي به نشاني هاي تعيين شده ارزش و اعتبار قانوني خواهد داشت . ماده 15- ضمائم قرارداد ضمائم اين قرارداد كه نزد طرفين قرارداد باقي مي ماند و جز لاينفك آن است عبارت است : الف) نقشه هاي اجرايي ب) جداول اين قرارداد در دو نسخه مشتمل بر 15 ماده و 9 تبصره تهيه و تنظيم شده كه پس از امضا طرفين قرارداد ، يك نسخه نزد خريدار و يك نسخه نزد فروشنده باقي خواهد ماند و كليه نسخ اين قرارداد ، حكم واحد دارد . كارفرما/ پيمانكار
Call Now Buttonبا ما تماس بگیرید