موبایل: ۰۹۱۲۵۳۶۳۸۶۴

آدرس : تهران – مجیدیه جنوبی – خیابان کرمان شمالی

کانون کارشناسان رسمی دادگستری

قرارداد مدیریت اجرایی

قرارداد مدیریت اجرایی

قرارداد مدیریت اجرایی

بین شرکت………………به مدیریت……………..که در این پیمان «کارفرما» نامیده می شود و به نمایندگی آقای………..از یک طرف و شرکت………………که به شماره……………….مورخ……………اداره ثبت شرکت ها به ثبت رسیده و در این پیمان «پیمانکار مدیریت» نامیده می شود و محل قانونی آن……………می باشد به نمایندگی آقای /آقایان…………از طرف دیگر پیمان زیر منعقد می گردد.

ماده ۱: موضوع پیمان

موضوع پیمان عبارت است از مدیریت فنی، مالی،اداری و اجرایی کارهای به شرح زیر:

الف………………………………….

ب…………………………………….

ج……………………………………..

د……………………………………..

هـ…………………………………….

و……………………………………..

و بالاخره کارهای احتمالی موضوع ماده ۲۹ شرایط عمومی پیمان که طبق اسناد و مدارک مندرج در ماده ۲انجام می شود.

ماده ۲: اسناد و مدارک پیمان

این پیمان شامل اسناد و مدارک زیر است:

الف) پیمان مدیریت حاضر

ب) شرایط خصوصی پیمان مدیریت

ج)شرایط عمومی پیمان

د) دفتر مشخصات عمومی

هـ)دفتر مشخصات خصوصی

و)فهرست بهاء پایه …………..سال و…………………وبرآورد تقریبی کارهای موضوع پیمان برآن اساس

ز) نقشه های کلی و تفصیلی اجرایی

ح)برنامه پیشرفت فیزیکی کار

ط)برنامه تفصیلی اجرایی و صورت مجلس ها و موافقت نامه ها و هر نوع سند دیگری که در مورد کارها و یا امور دیگر در مدت پیمان تنظیم گردد وبه امضاء طرفین برسد.

ی)نقشه های اجرایی که در طول مدت پیمان تهیه و توسط کارفرما و یا جانشین او ابلاغ گردد.

ک………………………….

ل…………………………

تبصره ۱: هرگاه بین مواد و فصول بعضی از اسناد و مدارک بالا تناقص وجود داشته باشد در درجه اول پیمان مدیریت حاضر و دردرجه دوم شرایط خصوصی پیمان مدیریت و در درجه سوم دفترچه مشخصات خصوصی و در درجه چهارم فهرست بهاء و در درجه پنجم شرایط عمومی پیمان و در درجه ششم نقشه های کلی و تفصیلی اجرایی ملاک عمل خواهد بود.

ماده ۳: مبلغ حق الزحمه ویا مبلغ پیمان مدیریت ،هزینه اجرای عملیات

مشاوره در امور قراردادها توسط امیر امیدی کارشناس رسمی دادگستری

الف) مبلغ حق الزحمه که بابت انجام تعهدات و وظایفی که به موجب این پیمان و شرایط عمومی و شرایط خصوصی تا به عهده شرکت پیمانکار مدیریت می باشد مقطوعا (عدد)……….ریال (حروف) …………..ریال است.

تغییراتی که براثر تغییر بهای مصالح و دستمزدها در مبلغ هزینه حادث شود برمبلغ حق الزحمه تاثیری نخواهد گذاشت و پیمانکار مدیریت بابت مدیریت کارهای موضوع این پیمان حق الزحمه مقطوعی که در فوق تعیین شده است دریافت خواهد داشت که نحوه دریافت آن در شرایط خصوصی پیمان مدیریت مشخص گردیده.

حذف قسمتی از کار تا میزان ۱۰% برآورد تقریبی کارهای موضوع پیمان طبق بند« و» ماده۲در مبلغ حق الزحمه تاثیری نخواهد گذارد ولی در صورتی که این حذف بیش از ۱۰% باشد حق الزحمه پیمانکار مدیریت براساس نتایج حاصله به شرح شرایط خصوصی پیمان مدیریت تصحیح می گردد.

ارجاع کار جدید چنانچه مقادیر آن تا میزان ۱۰% برآورد تقریبی کارهای موضوع پیمان طبق بند «و»ماده ۲ باشد تاثیری در مبلغ حق الزحمه مقطوع نداشته و چنانچه از میزان ۱۰% به شرح مزبور بیشتر گردد پیمان مدیریت جداگانه ای مورد عمل قرار خواهد گرفت.

ب)هزینه اجرایی عملیات موضوع پیمان که به طور مستقیم و غیر مستقیم باید پرداخت شود تا کلیه عملیات اجرایی موضوع پیمان به پایان برسد و برای بهره برداری و تحویل به کارفرما آماده گردد توسط کارفرما تامین و پرداخت تمام و یا قسمتی از آن طبق شرایط خصوصی پیمان و تحت شرایطی که در آن قید شده است به وسیله پیمانکار مدیریت به عنوان امین و وکیل از طرف کارفرما صورت خواهد گرفت.

ماده ۴: مدت پیمان

مدت پیمان………….ماه شمسی می باشد و شامل دوقسمت زیر است:

الف) مدت تحویل وآماده کردن کارگاه…………ماه

ب) مدت اجرای عملیات ……………….ماه

پیمانکار مدیریت متعهد است در مدت پیمان با توجه به مواد ۳۱و۳۹ شرایط عمومی پیمان لااقل نود و هفت درصد کارهای موضوع پیمان را انجام داده و از کارفرما تقاضای تحویل موقت نماید.

ماده ۵: دوره تضمین کارها

حسن انجام کلیه عملیت موضوع پیمان از تاریخ تحویل موقت برای مدت۱۲ ماه شمسی از طرف پیمانکار مدیریت تضمین می گردد و این مدت به نام دوره تضمین نامیده می شود.

اگر در دوره تضمین معایب و نقایصی در کار مشهود شود پیمانکار مدیریت مکلف است آن معایب و نقایص را به هزینه کارفرما و مدیریت خود رفع کند .برای این منظور کارفرما مراتب را با ذکر معایب و نقایص و محل آنها کتبا به پیمانکار مدیریت ابلاغ می کند و پیمانکار مدیریت باید حداکثر پانزده روز بعد از ابلاغ بالا شروع به رفع معایب و نقایص کند و آنها را طی مدتی که با تراضی کارفرما معین می شود رفع نماید.

هرگاه پیمانکار مدیریت در اجرای این تعهد خود قصور ورزد و یا مسامحه کند کارفرما حق دارد آن معایب و نقایص را راساً و یا به هر ترتیب که مقتضی بداند رفع کند و زیان های وارده از این بابت را به تشخیص خود تعیین و از محل حق الزحمه ویا تضمین پیمانکار مدیریت ویا هر نوع مطالبات وسپرده ای که پیمانکار مدیریت نزد او دارد برداشت کند و یا نسبت به دریافت آن علیه پیمانکار مدیریت اقامه دعوی کند.

کارفرما موارد فوق را به سازمان برنامه و بودجه منعکس می نماید.

ماده ۶: نظارت در اجرا

نظارت در اجرای تعهداتی که پیمانکار مدیریت برطبق مفاد این پیمان و اسناد و مدارک پیوست آن تقبل نموده است ازطرف کارفرما به عهده اشخاص حقیقی و یا حقوقی ذیصلاحی واگذار خواهد گردید که در این پیمان دستگاه نظارت نامیده می شود و به فاصله پانزده روز پس از امضاء قرارداد کتبا به پیمانکار مدیریت معرفی خواهد شد.

پیمانکار میدریت موظف است کارها را برطبق پیمان مدیریت و اصول فنی و همچنین برطبق دستورات و تعلیماتی که دستگاه نظارت ویا نماینده آن در حدود مشخصات و اسناد و مدارک پیوست پیمان مدیریت می دهد اجرا کند.

کارفرما                                                                                 پیمانکار مدیریت

دانلود قرارداد فایل Word

دانلود قرارداد فایل PDF

اجرایی | قرارداد | قرارداد مدیریت اجرایی | مدیریت | مدیریت اجرایی

دیدگاه خود را بنویسید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.پر کردن فیلدهای نشانه‌گذاری شده‌ با * ضروری می‌باشد.

برچسب‌ها
Dispute resolution between the employer and the contractor by an official judicial expert آزمون کانون کارشناسان آزمون کانون کارشناسان 1400 آزمون کانون کارشناسان بهمن 1400 ارزیابی املاک ارزیابی املاک، کارخانجات، زمین، فروشگاه، برج، ویلا ارزیابی اموال منقول ارزیابی اموال منقول و لوازم خانگی و اداری توسط کارشناس رسمی دادگستری ارزیابی سرقفلی ارزیابی لوازم خانگی و اداری ارزیابی لوازم خانگی و اداری و اموال منقول توسط کارشناس رسمی دادگستری ارزیابی ملک ارزیابی ملک تجاری ارزیابی ملک تهران ارزیابی ملک توسط کارشناس ارزیابی ملک توسط کارشناس رسمی دادگستری ارزیابی ملک توسط کارشناس رسمی دادگستری در تهران ارزیابی ملک توسط کارشناس رسمی دادگستری در منطقه یک تهران ارزیابی کارخانجات امیرامیدی امیر امیدی بتن تامین دلیل توسط کارشناس رسمی دادگستری تجاری تمکن مالی تمکن مالی مهاجرت تمکن مالی مهاجرت به کانادا درخواست کارشناسی ملک راضیه ارمغانی سرقفلی صنعتی فرم درخواست ارزیابی ملک قرارداد قرارداد پیمانکاری مشاوره حقوقی مهندسی عمران نمونه گزارش ارزیابی کارشناس رسمی دادگستری پیمانکار پیمانکاری کارشناس رسمی دادگستری کارشناس رسمی دادگستری ارزیابی ملک کارگاه کمیسیون ماده 5 گزارش ارزیابی اموال منقول گزارش ارزیابی لوازم خانگی و اداری
Call Now Buttonبا ما تماس بگیرید