موبایل: ۰۹۱۲۵۳۶۳۸۶۴

آدرس : تهران – مجیدیه جنوبی – خیابان کرمان شمالی

کانون کارشناسان رسمی دادگستری

بیمه ساختمان چیست؟

بیمه ساختمان داری؟

بیمه ساختمان و اهمیت آن در ساخت و سازها از منظر قوانین مقررات ملی ساختمان

آشنایی با وظایف و نحوه انتخاب مجری ساختمان براساس مبحث دوم مقررات ملی ساختمان (نظامات اداری)

برای طراحی و اجرای ساختمان طبق ضوابط مقررات ملی ساختمان، حضور و همکاری مهندسین طراح، مجری و ناظر در طی مراحل ساخت طبق مسئولیت های مندرج در مقررات ملی ساختمان الزامی است. در این مطلب به یکی از ارکان اصلی ساخت و ساز یعنی مجری می پردازیم.

طبق مبحث دوم مقررات ملی ساختمان با عنوان نظامات اداری ویرایش ۱۳۸۴، وظایف و نحوه انتخاب مجری حقیقی ساختمان را به قرار زیر است:

بندهای آورده شده در این مطلب عینا از مبحث دوم برداشت شده است.

۱۲-۱-۷-اجرای موضوع قرارداد منطبق با اصول مهندسی و کیفیت مناسب و استفاده از مصـالح مرغـوب در حد استانداردهای اعلام شده توسط موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران ، کـه مراحـل مختلـف آن مورد تایید ناظران ذیربط حسب رشته آنان باشد و اخذ تاییدیه های مربوط بـه کنتـرل سـاختمان در
پایان هر مرحله از عملیات اجرایی از ناظران ذیربط.
۱۳-۱-۷-تکمیل دفترچـه اطلاعـات سـاختمان منضـم بـه شناسـنامه فنـی و ملکـی سـاختمان و اخـذ تاییدیه های لازم از ناظران ذیربط جهت صدور شناسنامه مـذکور بـه شـرح فصـل ششـم ایـن مجموعـه شیوهنامه.
۱۴-۱-۷- تحویل تمامی مدارک و مستندات فنی و ملکی ساختمان به صاحبکـار پـس از انجـام مراحـل فوق.
۱۵-۱-۷- بیمه کردن کیفیت اجرای ساختمانی که به مسوولیت مجری ساخته می شود براساس مـاده ۱۸ آیین نامه ماده ۳۳قانون ، از طریق ارایه بیمه نامه تضمین کیفیت ساختمان و یا ارایه تضمین نامه کتبی و قانونی، به نفع صاحبکار یا صاحبکاران براساس ضوابط و مقررات زیر:
۱ -۱۵-۱-۷-مجریان مکلفند تمامی ساختمانهای احداثی خـود را تحـت پوشـش بیمـه کیفیـت اجـرای ساختمان، از طریق شرکت های بیمه تخصصی قرار دهند.

کارشناسان رسمی دادگستری تهران - ارزیابی ملک توسط کارشناس رسمی دادگستری


۲ -۱۵-۱-۷– معیارهای کنترل کیفیت ساختمان که برای برقراری پوشش بیمه لازم اسـت، اسـتانداردها،مقررات ملی سـاختمان، پروانـه سـاختمان و مـدارک فنـی منضـم بـه آن، چـک لیسـتها و نقشـه هـا و شیوهنامه های مصوب می باشد.
۳ -۱۵-۱-۷– مدت بیمه کیفیت اجرای ساختمان از ابتدای شروع بهره برداری و پس از تحویل سـاختمان توسط مجری به صاحبکار یا صاحبکاران در بخش های مختلف ساختمان به شرح زیر است:
الف ـ سازه های ساختمان شامل پی، اسکلت، سقف و سفتکاری، حداقل ده سال.
ب ـ نمای ساختمان، حداقل پنج سال.
ت ـ عایق های رطوبتی ساختمان، حداقل پنج سال.
ث ـ تجهیزات و تأسیسات مکانیکی و تأسیسات برقی ، آسانسورها، حداقل سه سال.


۴ -۱۵-۱-۷- مجریانی که ساختمان های در دست احداث خود را به دلایل قابل استناد و قبولی کـه مـورد تایید سازمان استان باشد نتوانند تحت پوشش بیمه کیفیت ساختمان قرار دهند ، مکلفند از طریق ارایـه ضمانتنامه بانکی یا تضمین نامه کتبی که مفاد و کاربرگ آن توسط سازمان استان تهیه و حـداقل حـاوی تضمین های موضوع بند ۷ـ۱۶ـ ۳ همین شیوهنامه است و در سه نسـخه تهیـه و در یکـی از دفـاتر اسـناد رسمی مورد تایید قرار می گیرد به نفع صاحبان کار یا صاحبکاران، تضمین کیفیت ساختمان نمایند.

۴-۴-۸-مجری زمانی می تواند اجرای کار دیگری را تقبل نماید کـه گـزارش پیشـرفت فیزیکـی عملیـات اجرایی هر یک از واحدهای ساختمانی در دست اجرای او برابر ۷۵درصد باشد و مراتب مورد تاییـد نـاظر هماهنگ کننده و سازمان استان قرار گیرد.
۵ -۴-۸– چنانچه مجری در حدود ظرفیت اشتغال تعیین شده برای او، مسوولیت اجـرای همزمـان بـیش از یک ساختمان یا مجتمع ساختمانی را تقبل نماید، ملزم می باشد در هر ساختمان یـا مجتمـع سـاختمانی حسب پیچیدگی و حجم و ارتقاء کار ، طبق نظر سازمان استان ، یک نفر مهندس رشته معماری یا عمران یا کاردان فنی رشته های ذکرشده یا معمارتجربی را به صورت تمام وقت، به عنوان مسوول اجـرای کارگـاه در محل احداث بنا مستقرنماید.

۶-۴-۸- ظرفیت اشتغال به کار مجری حقیقی که مسؤول دفتر مهندسی اجرای ساختمان است، براساس کار تمام وقت در دفتراجرای ساختمان تعیین شده وچنانچه بخواهنددر زمینه طراحـی یـا نظـارت سـاختمان نیزفعالیـت نمایـد بایـدتمامی کارهـای اجرایـی در دسـت اقـدام او بـه پایـان رسـیده و گـواهی لازم را از ناظرهماهنگ کننده دریـافت نموده باشد و سپس نسبت به تشکیل دفتر مهندسی طراحـی سـاختمان یـا دفتر طرح و ساخت و اخذ مجوز از وزارت مسکن و شهرسازی اقدام نماید.

۷-۴-۸- در صورتی که مجری از حدود وظایف و مسوولیت های منـدرج در ایـن شـیوهنامـه، مقـررات ملـی ساختمان و شرایط عمومی قراردادکه جزو لاینفک این شیوه نامه می باشد عدول نماید و یا مرتکب خـلاف شود ناظر یا ناظران ذیربط خلاف را به مجـری ساختمـان منعکس و با تعییـن فرصـت مناسـب رعایـت موارد ذیربط را از وی خواهند خـواست. درصورت عـدم تمکین مجـری بـه دسـتورات ابلاغـی، نـاظر یـا ناظران ذیربط موارد خلاف را با ذکر دلیل به ناظر هماهنگ کننده منعکس نموده و نـامبرده مـوارد را بـه سازمان استان و مرجع صدور پروانه ساختمان گزارش خواهد نمود. حل اختلاف نظر ناظر، ناظران و ناظر
هماهنگ کننده با مجری با توجه به نقشه ها و مشخصات فنی مصوب ساختمان یا مجتمـع و یـا مجموعـه ساختمانی، با سازمان استان است و نظر سازمان استان تعیین کننده خواهد بود. نحوه رفـع اخـتلاف نظـر بین ناظر و مجری در فصل چهارم ذکر شده است.
۸-۴-۸- مرجع نظارت بر کار مجری، ناظران دارای پروانه اشتغال نظـارت از وزارت مسـکن و شهرسـازی می باشند، سازمان استان نیز بر عملکرد اشخاص فوق نظارت می نماید و وزارت مسکن و شهرسازی نیز بـر انجام امور ساختمانی نظارت عالیه خواهد داشت.

کارشناسان رسمی دادگستری تهران - ارزیابی ملک توسط کارشناس رسمی دادگستری
بیمه ساختمان | مبحث دوم | مبحث دوم مقررات ملی ساختمان | نظامات اداری

1 Comments

  1. babaei

    ما الان باید چند سال ساختمان رو بیمه کنیم؟؟؟

دیدگاه خود را بنویسید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.پر کردن فیلدهای نشانه‌گذاری شده‌ با * ضروری می‌باشد.

برچسب‌ها
Dispute resolution between the employer and the contractor by an official judicial expert آزمون کانون کارشناسان آزمون کانون کارشناسان 1400 آزمون کانون کارشناسان بهمن 1400 ارزیابی املاک ارزیابی املاک، کارخانجات، زمین، فروشگاه، برج، ویلا ارزیابی اموال منقول ارزیابی اموال منقول و لوازم خانگی و اداری توسط کارشناس رسمی دادگستری ارزیابی سرقفلی ارزیابی لوازم خانگی و اداری ارزیابی لوازم خانگی و اداری و اموال منقول توسط کارشناس رسمی دادگستری ارزیابی ملک ارزیابی ملک تجاری ارزیابی ملک تهران ارزیابی ملک توسط کارشناس ارزیابی ملک توسط کارشناس رسمی دادگستری ارزیابی ملک توسط کارشناس رسمی دادگستری در تهران ارزیابی ملک توسط کارشناس رسمی دادگستری در منطقه یک تهران ارزیابی کارخانجات امیرامیدی امیر امیدی بتن تامین دلیل توسط کارشناس رسمی دادگستری تجاری تمکن مالی تمکن مالی مهاجرت تمکن مالی مهاجرت به کانادا درخواست کارشناسی ملک راضیه ارمغانی سرقفلی صنعتی فرم درخواست ارزیابی ملک قرارداد قرارداد پیمانکاری مشاوره حقوقی مهندسی عمران نمونه گزارش ارزیابی کارشناس رسمی دادگستری پیمانکار پیمانکاری کارشناس رسمی دادگستری کارشناس رسمی دادگستری ارزیابی ملک کارگاه کمیسیون ماده 5 گزارش ارزیابی اموال منقول گزارش ارزیابی لوازم خانگی و اداری
Call Now Buttonبا ما تماس بگیرید