تلفن: ۰۹۱۹۹۷۷۴۲۰۲

آدرس : تهران – مجیدیه – کرمان شمالی

کانون کارشناسان رسمی دادگستری

مشاهده‌ی دسته : قرارداد

خانهدسته بندی قرارداد
قرارداد پیمانکاری اجرای نمای ساختمان

قرارداد پیمانکاری اجرای نمای ساختمان

قرارداد پیمانکاری اجرای نمای ساختمان قرارداد پیمانکاری اجرای نمای ساختمان 1.مشخصات طرفین قرارداد 1.1.مشخصات کارفرما : آقا/ خانم/ شرکت ......... به مدیریت/ نمایندگی ...... به شماره ملّی/ شماره ثبتی ...... به نشانی ........ شماره تلفن ثابت ....... و شماره همراه ....... می باشد. 1.2.مشخصات پیمانکار : آقا/ خانم/ شرکت ......... به مدیریت/ نمایندگی ...... به شماره ملّی/ شماره ثبتی ...... به نشانی ........ شماره تلفن ثابت ....... و شماره همراه ....... می باشد. 2.موضوع قرارداد و محل انجام آن موضوع قرارداد عبارت است از اجرای زیباسازی و نماسازی ساختمان که شامل عملیات برش و نصب سنگ های از نوع ............. در نمای بیرونی ساختمان، همچنین اجرای پارکت کف طبقات، و پله ها و دیوارهای داخلی ساختمان به آدرس ........ و دارای پروانه ساختمانی به شماره ثبتی ...... به تاریخ ...../...../..... می باشد. 3.محاسبات و مشخصات فنی پروژه 3.1.مای خارجی ساختمان که نیازمند سنگ کاری از نوع تراورتن می باشد به ابعاد ...... می باشد. 3.2.متراژ هر طبقه از ساختمان ..... متر مربع می باشد. 3.3.به طور کلی مشخصات فنی و تکنیکال پروژه بر مبنای نقشه ها و دستورالعمل های صادره از سوی کارفرمای پروژه و مهندس ناظر خواهد بود، که وظیفه اخذ کنترل و تأیید کیفیت مصالح و پیشرفت فیزیکی آن را مطابق با برنامه زمان بندی شده انجام خواهد گرفت. 4.هزینه قرارداد( به تفکیک و کلی) 4.1.هزینه اجرای کل عملیات موضوع قرارداد در مدت مقرر در ماده 7 قرارداد حاضر به ارزش ..... ریال تعیین می گردد؛ طرفین می تواند با عنایت به رضایت یکدیگر ..... درصد مبلغ کل قرارداد را افزایش یا کاهش دهند. 4.2.جزئیات هزینه ها که می بایست انجام شود به شرح ذیل می باشد: 4.2.1.نصب نمای سنگی خارجی ساختمان با عنایت به پیچیدگی آن، از قرار هر متر مربع به ارزش ....... ریال محاسبه می گردد. 4.2.2.اجرای نمای دیوارهای داخلی از قرار هر متر مربع به ارزش ...... ریال محاسبه می گردد. 4.2.3.نصب پارکت کف طبقات براساس طرح و نقشه هایی که از طرف کارفرما ابلاغ شده از قرار هر متر مربع به ارزش ....... ریال محاسبه می گردد. 4.2.4نصب سنگ پله ها از قرار هر متر مربع کف و پیشانی پله به ارزش ...... ریال محاسبه می گردد. 4.2.5.دوبله کردن سنگ های پله ها از قرار هر متر به ارزش ...... ریال محاسبه می گردد. 5.شرایط پرداخت 5.1.مبلغ ...... ریال معادل ..... درصد از کل ارزش قرارداد در هنگام عقد قرارداد پرداخت می گردد( در ازای دریافت چک تضمین به ارزش ....... ریال به شماره ..... ). 5.2.مبلغ ...... ریال معادل ...... درصد از کل ارزش قرارداد پس از انجام 50% کار با تأیید سرپرست کارگاه. 5.3.مبلغ ...... ریال معادل ...... درصد از کل ارزش قرارداد پس از تکمیل کامل پروژه با تأیید (نهاد منتخب نظارتی) . 5.4.مبلغ ...... معادل ...... درصد از کل ارزش قرارداد پس از اتمام دوره گارانتی و رفع نواقص احتمالی( دوره گارانتی .... می باشد). 6.اسناد و مدارک پیمان این قرارداد در برگیرنده اسناد و مدارک ذیل می باشد : الف- سند قرارداد(پیمان پیش رو) ب- نقشه های کلی، تفصیلی و اجرایی که مطابق با صلاحدید مستقیم کارفرما و مهندس ناظر می بایست موضوع قرارداد اجرا گردد. 7.مدت انجام موضوع قرارداد مدت کامل انجام پروژه ........... روز کاری بوده و تاریخ شروع قرارداد ............ و تاریخ خاتمه قرارداد ............... می‌باشد. 8.دیرکرد طرفین در انجام پروژه چنانچه پیمانکار، بدون مجوز تمدید تاریخ قرارداد از سوی کارفرما، مبادرت به تأخیر اجراء کار نماید برای هر روز تأخیر پس از اتمام تاریخ قرارداد روزانه .............. ریال به عنوان جریمه تأخیر از مطالبات پیمانکار کسر می گردد. در مقابل هرگاه کارفرما به نحوی موجب تأخیر عملیات اجرایی پروژه شود با تأیید سرپرست کارگاه به همان نسبت به مدت اجرای قرارداد افزوده خواهد شد. 9.نظارت نظارت در اجرای تعهداتی که پیمانکار بر طبق مفاد این قرارداد و اسناد و مدارک پیوست آن تقبل نموده است، به عهده کارفرما/ یا نماینده وی و یا دستگاه نظارت معرفی شده از سوی کارفرما، خواهد بود. پیمانکار موظف است کارها را طبق قرارداد، اصول فنی و دستورات کارفرما/ یا نماینده ایشان/ یا دستگاه نظارت، طبق مشخصات، اسناد و مدارک پیوست این قرارداد اجرا نماید. 10.تجهیز و برچیدن کارگاه محل پروژه هزینه های مربوط به تجهیز و برچیدن کارگاه با توافق طرفین به عهده .... است. ایشان می بایست کارگاه را به نحوی مناسب تجهیز نماید که شروع و ادامه کار تا تحویل موقت، بدون وقفه و با کیفیت لازم انجام پذیرد. در پایان کار، ایشان باید نسبت به تخریب و خارج نمودن مواد حاصل از تخریب، اقدام نماید، مصالح بازیافتی از تخریب متعلق به ..... است . 11.نگهداری از درصد پیشرفت پروژه و مصالح کار پیمانکار موظف است از درصد پیشرفت پروژه و همچنین مصالحی که در صورت وضعیت منظور می شود اعم از آنچه که در کارگاه و یا در خارج از آن در انبارها و غیره باشد متعلق به کارفرما بوده به نحو مقتضی نگهداری نماید و در صورت فقدان خسارت وارده را جبران نماید . 12.تعهدات پیمانکار 12.1.پیمانکار ملزم است بلادرنگ پس از انعقاد قرارداد و تأیید کارفرما یا مهندس ناظر از وضعیت محل اجرای موضوع قرارداد، نسبت به تجهیز و شروع عملیات نما سازی اقدام نماید. 12.2.مطابق با توافق فی مابین کارفرما و پیمانکار، اجرای قرارداد قائم به شخص ایشان می باشد، و حق انتقال موضوع قرارداد را به غیر ندارد. 12.3.پیمانکار ملزم است کلیه ابزار و وسایل مربوط به نماسازی و نصب سنگ نما از جمله شمشه، تراز، شاقول، ریسمان، دستکش، ماله، کمچه، چکش لاستیکی، دستگاه فرز و ...... را فراهم بیند و مسئولیت حفظ و حراست از آن ها در محل نصب پنجره ها بر عهده ایشان می باشد و کارفرما از این بابت هیچ گونه مسئولیتی ندارد. 12.4.پیمانکار موظف است پس از پایان عملیات اجرای موضوع قرارداد، مصالح و مواد باقی مانده را دسته بندی نموده و صورتجلسه از آن ها تهیه و در اختیار کارفرما یا مهندس ناظر قرار دهد؛ پیش از تحویل آن ها به کارفرما یا مهندس ناظر، مسئولیت حفظ و حراستشان بر عهده پیمانکار می باشد. 12.5.پیمانکار ملزم است نسبت به حمل مصالح از جمله ماسه، سیمان، پودرسنگ، سنگ ها، پارکت و .... به داخل طبقات می باشد. 12.6.پیمانکار ملزم است حتی المقدور از هدر رفت مواد و مصالح به جد پرهیز نماید و هر گونه هدر رفت آن ها در حد معقول پذیرفتنی و در غیر اینصورت جبران هزینه های آن ها بر عهده پیمانکار می باشد. 12.7.پیمانکار متعهد می گردد که تمامی اسناد و مدارک مرتبط با اجرای موضوع قرارداد را مطالعه نموده و هیچ گونه ابهامی نسبت به مطالب مندرج در آن ها ندارد. 12.8.پیمانکار ملزم است در پایان هر روز کاری، محیط کارگاه نصب پنجره ها را تمیز نماید و با نظارت مهندس ناظر یا کافرما اقدام به جابه جایی نخاله های ساختمانی از طبقات به خارج از ساختمان مبادرت ورزد. 12.9.پیمانکار موظف به رعایت موارد حفاظتی و ایمنی کار و به طور کلی رعایت موارد مبحث 12 مقررات ملّی ساختمانی ایران در کارگاه می باشد و نسبت به اجباری بودن استفاده از وسایل ایمنی آگاه است. هر گونه عملی خلاف مقتضای عبارت مقرر شده در این بند، در وهله نخست پیمانکار مسئول و در صورت قصور از جانب پرسنل ایشان، پیمانکار به همراه کارکنانش مسئول می باشد و کلیه عواقب مالی، حقوقی و جزایی بعهده پیمانکار می باشد و کارفرما هیچگونه مسئولیتی در این رابطه نخواهد داشت. وسایل ایمنی مندرج در مبحث 12، شامل کلاه چانه دار، کفش ایمنی، کمربند ایمنی، لباس ضخیم کار، دستکش مناسب، ماسک و عینک و .... می باشد. 12.10.پیمانکار موظف است تحت صلاحیت و نظارت مستقیم کارفرما و مهندس ناظر اقدام به صورت وضعیت پروژه به طور ادواری در طول مدت اجرای عملیات عمرانی موضوع قرارداد نسبت به متراژ و درصد حجم انجام شده بگیرد. 12.11.در مواقعی که دمای محیط کارگاه ساختمانی به کمتر از 5 درجه سانتیگراد رسید، پیمانکار ملزم به توقف عملیات اجرای موضوع قرارداد می باشد. 12.12.پیمانکار از بابت حوادث ناشیه در کارگاه از بابت سنگ بری و نصب آن ها در ارتفاع و همچنین سهل انگاری در نصب آن ها مسئولیت مطلق دارد. 12.13.ساعات کار و فعال بودن عملیات اجرائی مطابق با نظر کارفرما تعیین می گردد و در صورت ضرورت پیمانکار موظف است تا زمان مشخص شده از سوی کارفرما در به فعالیت مشغول باشند و نسبت به اتمام پروژه اقدام نمایند. 12.14.پیمانکار متعهد می گردد که تدابیر لازم را به منظور پیشگیری از ورود خسارت به املاک و اموال مجاورین یا رهگذران را اتخاذ نماید؛ در غیر اینصورت و وجود سهل انگاری در کار و ورود خسارت و آسیب به غیر، پیمانکار مسئول جبران آن خواهد بود. 12.15.پیمانکار مسئولیت مطلق ناشی از منع قانونی کار کردن افراد غیر مجاز از جمله افراد مشمول نظام وظیفه، اتباع بیگانه بدون مجوز کار یا افرادی که به هر نحوی از کار کردن محروم می باشند، را دارد و کارفرما اصل را بر برائت افراد مشغول در محل کارگاه قرار می دهد. 12.16.پیمانکار در برابر حقوق و سنوات، پاداش و عیدی کارگران خویش متعهد می باشد و از این بابت هیچ مسئولیتی بر عهده کارفرما نمی باشد. 12.17.پیمانکار ملزم به رعایت قوانین کار و تأمین اجتماعی در ارتباط با پرسنل و کارگران خود می باشد و هر گونه دعوای مطروحه از جانب ایشان متوجه مستقیم پیمانکار می باشد. 12.18.در صورت بروز رفتار خلاف شأن و عفت و یا حتی احراز عدم صلاحیت فنی پرسنل، پیمانکار ملزم است پس از اطلاع به کارفرما یا مهندس ناظر، نسبت به تعویض فرد خاطی و تسویه حساب با ایشان اقدام نماید. 13.تعهدات کارفرما 13.1.کارفرما نسبت به تأمین آب، برق و در صورت وجود گاز محل کارگاه و نسبت به هر طبقه به طور مجزا ملزم می باشد. 13.2.کارفرما از بابت مصالح و ابزارآلاتی که در اختیار پیمانکار قرار می دهد، مجاز به اخذ وجه نمی باشد. 13.3.کارفرما موظف است در محل کارگاه، مکانی را به منظور استراحت، غذاخوری پرسنل پیمانکار را تهویه نماید. 13.4.کارفرما می بایست سرویس بهداشتی مناسب در محل کارگاه پیش بینی ببیند. 13.5.کارفرما ملزم است کارگاه را در برابر حوادث ناشیه از فعالیت های ساختمانی بیمه نماید. 13.6.کارفرما ملزم به تأمین و خریداری مصالح و مواد از جمله سنگ، پارکت و .... می باشد. 13.7.هزینه حمل مصالح از مصالح فروشی تا محل کارگاه بر عهده کارفرما می باشد. 14.ضمانت حسن اجرای تعهدات از سوی پیمانکار پیمانکار متعهد می گردد موقع امضاء و مبادله قرارداد اقدام به ارائه ضمانت نامه حسن اجرای تعهدات که به صورت، تضمین نامه بانکی/ یا سفته به امضای مجاز شرکت که معادل 5% مبلغ کل موضوع قرارداد می باشد را تسلیم کارفرما نماید و در صورتی که پیمانکار از اجرای هر یک از تعهدات خود تخلف نماید کارفرما مخیر است در چارچوب قرارداد، اسناد تضمینی را تا میزان خسارت وارده به نفع خود ضبط و وصول نماید . 15.دستگاه نظارت نظارت بر اجرای تعهداتی که پیمانکار طبق مفاد قرارداد تقبل نموده است به عهده .......... که دستگاه نظارت نامیده می شود خواهد بود. 16.مالیات پروژه هر گونه مالیات و کسورات قانونی متعلق به این قرارداد بر عهده ........ است، که بر اساس قوانین و مقررات تعیین و همراه سایر کسورات قانونی از صورت وضعیت های ارائه شده کسر خواهد شد. 17.موارد فسخ قرارداد 17.1.انتقال قرارداد یا واگذاری عملیات به اشخاص حقیقی یا حقوقی دیگر از طرف پیمانکار. 17.2.عدم اجراء تمام یا قسمتی از موارد قرارداد در موعد پیش بینی شده. 17.3.تأخیر در شروع بکار پروژه بیش از ............... روز از تاریخ ابلاغ قرارداد. 17.4.تأخیر در اجرای کار به طوری که دلالت بر عدم صلاحیت مالی و فنی و با سوء نیت پیمانکار باشد. 17.5.غیبت بدون اجازه پیمانکار و یا تعطیل کردن کار بدون کسب اجازه کتبی از کارفرما. 18.اختلافات ناشی از قرارداد اختلافات ناشی از این قرارداد ابتدا از طریق سازش بین طرفین و در صورت عدم سازش، با مراجعه به مرجع داوری حل و فصل خواهد شد. طرفین قرارداد بدواً ............ را به عنوان داوری مرضی الطرفین برگزیدند. 19.موارد متفرقه 19.1.موارد اضطراری از قبیل جنگ، زلزله، عدم وجود مواد اولیه و امثالهم برای طرفین قرارداد محفوظ است . 19.2.در صورت بروز هرگونه اختلاف بین طرفین این قرارداد موضوع از طریق حکمیت حل و فصل می گردد و آخرین حکم مرضی الطرفین در این قرارداد مراجع ذیصلاح قانونی می باشد . 19.3.موارد پیش بینی نشده در این قرارداد با توافق طرفین براساس اصل آزادی اراده خواهد بود . 20.نُسخ قرارداد قرارداد حاضر در ........ ماده و ....... نسخه تهیه و به امضاء طرفین رسیده است و هر نسخه حکم واحد و یکسان دارد. امضاء و اثرانگشت کارفرما/ یا نماینده قانونی ایشان امضاء و اثرانگشت پیمانکار/ یا نماینده قانونی ایشان
قرارداد پیمانکاری اجرای نقاشی ساختمان

قرارداد پیمانکاری اجرای نقاشی ساختمان

قرارداد پیمانکاری اجرای نقاشی ساختمان قرارداد پیمانکاری اجرای نقاشی ساختمان این قرارداد بین طرفین خانم/ آقای / شرکت .............................. به شماره ملی / ثبت .............. ...... که از این پس اختصاراً در این قرارداد کارفرما نامیده می شود و خانم/ آقای / شرکت ............................... به شماره ملی / ثبت ....................از طرف دیگر که از این پس پیمانکار نامیده می شود، با شرایط ذیل منعقد می گردد. ماده 1- موضوع قرارداد و حق الزحمه قرارداد اجرای عملیات رنگ آمیزی آپارتمان به شرح ذیل: هر متر رنگ پلاستیکی از قرار متر مربعی ....................... ریال می باشد. هر متر رنگ روغنی از قرار متر مربعی ............................. ریال می باشد. هر متر رنگ چارچوب (روغنی) از قرار متر طول .............. ریال می باشد. هر متر رنگ ابزار، از قرار هر متر طول .......................... ریال می باشد. هر متر رنگ فلاشینگ، از قرار هر متر طول ................. ریال می باشد. ماده 2- مواد مصرفی موضوع قرارداد هزینه تأمین مواد مصرفی با کیفیت درجه یک برای رنگ آمیزی کلیه سطوح موضوع قرارداد بر عهده پیمانکار می باشد و کارفرما در این خصوص هیچگونه مسئولیتی ندارد. ماده 3- مدت قرارداد اجرای عملیات موضوع قرارداد از تاریخ ............... لغایت ................... ، به مدت ........................ روز می باشد که این مدت با تأیید کارفرما و توافق طرفین قابل افزایش می باشد. تبصره: در صورت عدم اجرای عملیات موضوع قرارداد فوق در مدت مقرر، کارفرما می تواند قرارداد را به طور یکجانبه فسخ نماید. ماده 4- حق الزحمه و نحوه پرداخت 4.1.حق الزحمه انجام خدمات موضوع این قرارداد بر مبنای پیشرفت کار و تأیید ناظر کارفرما و در صورت حسن انجام کار به پیمانکار پرداخت خواهد شد. ماده 5- تعهدات طرفین قرارداد 5.1.کلیه هزینه های مربوط به کارگران از قبیل بیمه تامین اجتماعی، مالیات و ---- و غیره همچنین هزینه های حمل و نقل وسایل و تجهیزات نقاشی نیز به عهده پیمانکار می باشد و کارفرما در این خصوص مسئولیتی ندارد. 5.2.در صورتی که زیر سازی کار مناسب نبوده و مورد تأیید نماینده کارفرما قرار نگیرد، پیمانکار متعهد می باشد، با تراشیدن کار انجام شده ، زیر سازی مناسب را انجام دهد. همچنین این مسئله نمی تواند باعث دریافت حق الزحمه، اضافه بر آنچه در قرارداد قید گردیده، از سوی پیمانکار گردد. 5.3.پیمانکار قرارداد که از محل مورد نظر و نیز از کلیه مفاد و حدود موضوع قرارداد اطلاع و آگاهی کامل داشته و مبادرت به امضاء این قرارداد نموده است. 5.4.پیمانکار حق ندارد بدون موافقت کارفرما، تمام یا قسمتی از موضوع این قرارداد را به شخص دیگری واگذار نماید و یا انتقال دهد. درغیر این صورت کارفرما می تواند قرارداد را فسخ و یا توافق بعدی واگذار شونده یا منتقل الیه را تنفید نماید. ماده 6- ضمانت انجام حسن کار در صورت عدم اجرای صحیح و مناسب موضوع قرارداد از طرف پیمانکار ، کارفرما می تواند قرارداد را بصورت یکطرفه فسخ و با شخص ثالث انعقاد قرارداد نموده و در صورت عدم اجرای صحیح و ورود ضرر و زیان وارده از سوی پیمانکار ، کارفرما می تواند کلیه ضرر و زیان وارده خود را از سایر مطالبات پیمانکار برداشت نماید، و پیمانکار نسبت به این مسئله حق هر گونه ادعایی را از خود سلب نموده است. ماده ۷ - پیمانکار موظف به بیمه پرسنل خود می باشد و همچنین مسئولیت کامل ایمنی پرسنل خود را به عهده داشته و متعهد خواهد بود که پرسنل خود را ملزم به استفاده از لوازم و وسائل استحفاظی نماید تا پرسنل دچار حادثه ناشی از کار نگردند. در صورت وقوع حادثه برای پرسنل پیمانکار، پیمانکار مسئولیت تهیه، تکمیل و امضاء فرم گزارشات حادثه به وزارت کار و همچنین کلیه جنبه های مالی و حقوقی آن را به عهده خواهد داشت. ماده ۸- پیمانکار مسئولیت ناشی از منع قانونی کار کردن افراد مشمول نظام وظیفه و اتباع بیگانه خارجی بدون مجوز را که به نحوی از حق کار کردن محروم هستند را دارد و به کارفرما تعهد داده که افراد پیمانکار هیچ نوع منع قانونی برای کار کردن ندارند. ماده ۹- حل اختلاف کلیه اختلافات احتمالی یا بروز موارد غیر قابل پیش بینی که از طریق مذاکره مستقیم قابل حل نباشد به داور مرضی الطرفین آقا/ خانم / موسسه یا شرکت ......................... ارجاع می شود که رای صادره برای طرفین قطعی و لازم الاجراء خواهد بود. ماده ۱۰- اقامتگاه و شماره تماس طرفین : اقامتگاه کارفرما : اقامتگاه پیمانکار : تبصره 1: طرفین قرارداد ملزم هستند در صورت تغییر آدرس حداکثر ظرف ده روز نشانی جدید خود را کتباً به اطلاع یکدیگر برسانند ، در غیر اینصورت کلیه مراسلات ، آگهی ها و اخطارهای قانونی به آدرس سابق نافذ و معتبر خواهد بود. ماده ۱۱- نسخه های قرارداد این قرارداد در ......... ماده، تعداد ...... پیوست، به زبان فارسی و در ..... نسخه تنظیم گردیده و کلیه نسخه های آن دارای اعتبار یکسان و برابر می باشد. کلیه نسخ این قرارداد و تبصره های ذیل آن در تاریخ ........... امضاء طرفین رسیده و آنها با امضای این قرارداد ، خود را متعهد و ملزم به اجرای کلیه مفاد آن و پیوست های مربوطه می دانند. نام ونام خانوادگی و سمت کارفرما نام و نام خانوادگی و سمت پیمانکار مهروامضاء مهر و امضاء
قرارداد پیمانکاری اجرای نازک کاری ساختمان

قرارداد پیمانکاری اجرای نازک کاری ساختمان

قرارداد پیمانکاری اجرای نازک کاری ساختمان قرارداد پیمانکاری اجرای نازک کاری ساختمان 1. مشخصات طرفین قرارداد 1.1.مشخصات کارفرما : آقا/ خانم/ شرکت ......... به مدیریت/ نمایندگی ...... به شماره ملّی/ شماره ثبتی ...... به نشانی ........ شماره تلفن ثابت ....... و شماره همراه ....... می باشد. 1.2.مشخصات پیمانکار : آقا/ خانم/ شرکت ......... به مدیریت/ نمایندگی ...... به شماره ملّی/ شماره ثبتی ...... به نشانی ........ شماره تلفن ثابت ....... و شماره همراه ....... می باشد. 2.موضوع قرارداد و محل انجام آن موضوع قرارداد عبارت است از نازک کاری ساختمان که شامل عملیات هایی نظیر کاشی کاری، نقاشی دیوارها و سقف اتاق ها، اجرای نمای سنگ ساختمان، برق کاری از جمله سیم کشی و کلید و پریزها، نصب تأسیسات از قبیل لوله ها و شوفاژ ساختمان و نصب نرده ها و حفاظ های راه پله ها و همچنین نصب درب و پنجره ها می باشد. محل اجرای عملیات موضوع قرارداد به نشانی ......... ساختمان...... به شماره پروانه ساختمانی ....... به تاریخ ....../....../...... می باشد. 3.محاسبات و مشخصات فنی پروژه 3.1.ارتفاع نرده ها در راه پله ها و جان پناه پشت بام نباید کمتر از ...... متر باشد. 3.2.فاصله تیرهای عمودی نرده های راه پله ها و بالکن ها و سایر نرده ها نباید از 11 سانتی متر بیشتر باشد. 3.3.سنگ نمای ساختمان باید اسکوپ گردد. 3.4.اندازه گیری شیب رمپ الزامی است. 3.5.در صورت نصب چراغ سنسور دار در راه پله ها، می بایست کلید جداگانه نیز نصب گردد. 3.6.سیستم اعلام و اطفای حریق می بایست مطابق با نقشه های تأسیسات مکانیکی اجرا گردد. 3.7.حداقل ارتفاع کاشی در حمام ها به واسطه وجود دوش تا ..... سانتیمتر و در آشپزخانه تا ....... سانتیمتر می باشد. در توالت ها نیز تا ارتفاع ....... سانتیمتر می بایست باشد. 3.8.نمای ساختمان باید با سطح زیر کار اتصال کافی داشته باشد تا به هنگام بروز حوادث غیرمترقبه، خطر جدا شدن و فرو ریختن آن وجود نداشته باشد. 3.9.متراژ پشت بام ....... متر می باشد، که می بایست به نحو مقتضی عایق کاری گردد. 3.10.دمای قیر به منظور عایق کاری نباید از 177 درجه سلسیوس بیشتر باشد. 3.11.به هنگام سیم کشی ساختمان، ضروری است سیم ها به صورت یکپارچه در داخل لوله ها کشیده شوند و به هیچ عنوان از سیم دوتکه استفاده نشود. 3.12.کلید پریز ها بایست در ارتفاع 30 سانتیمتری از سطح زمین تهویه گردد و مجهز به محافظ کودک باشند. 3.13.متراژ دیوارهایی که نیازمند گچ کاری می باشد، ......متر می باشد. 3.14.لوله های تأسیسات که شامل آب گرم و سرد به منظور پکیج به متراژ ...... می باشد. 3.15.درب و پنجره های بکار گرفته شده از نوع UPVC دوجداره با درصد نفوذ .... می باشد. 4.هزینه قرارداد( به تفکیک و کلی) 4.1.هزینه اجرای کل عملیات موضوع قرارداد حاضر با احتساب تمام موارد مذکور در ماده 2، به ارزش ...... ریال تعیین می گردد. 4.2.تفکیک هزینه به شرح ذیل می باشد: 4.2.1.هزینه گچ کاری نمای داخلی و بیرونی ساختمان و اتاق ها، راه پله ها از قرار هر متر مربع به ارزش ...... ریال محاسبه می گردد. 4.2.2.هزینه نصب نرده و حفاظ از قرار هر متر به ارزش ....... ریال محاسبه می گردد. 4.2.3.هزینه لوله کشی و نصب چشمه و شیرهای آب برای حمام، دستشویی و آشپزخانه از قرار هر متر لوله به ارزش ...... ریال محاسبه می گردد. 4.2.4.هزینه سیم کشی و نصب پریز های برق از قرار هر متر به ارزش ...... ریال محاسبه می گردد. 4.2.5.هزینه نقاشی و رنگ آمیزی دیوارهای اتاق ها به ازای هر متر مربع به ارزش ..... ریال محاسبه می گردد. 4.2.6.هزینه کاشی کاری حمام، دستشویی و آشپزخانه و کف اتاق ها از قرار هر متر مربع به ارزش ..... ریال محاسبه می گردد. 4.2.7.هزینه نمای سنگ بخش بیرونی و حیاط ساختمان از قرار هر متر مربع به ارزش ..... ریال محاسبه می گردد. 5. شرایط پرداخت 5.1.مبلغ ...... ریال معادل ..... درصد از کل ارزش قرارداد در هنگام عقد قرارداد پرداخت می گردد( در ازای دریافت چک تضمین به ارزش ....... ریال به شماره ..... ). 5.2.مبلغ ...... ریال معادل ...... درصد از کل ارزش قرارداد پس از انجام 50% کار با تأیید سرپرست کارگاه. 5.3.مبلغ ...... ریال معادل ...... درصد از کل ارزش قرارداد پس از تکمیل کامل پروژه با تأیید (نهاد منتخب نظارتی) . 5.4.مبلغ ...... معادل ...... درصد از کل ارزش قرارداد پس از اتمام دوره گارانتی و رفع نواقص احتمالی( دوره گارانتی .... می باشد). 6.اسناد و مدارک پیمان این قرارداد در برگیرنده اسناد و مدارک ذیل می باشد : الف- سند قرارداد(پیمان پیش رو) ب- نقشه های کلی، تفصیلی و اجرایی که مطابق با صلاحدید مستقیم کارفرما و مهندس ناظر می بایست موضوع قرارداد اجرا گردد. 7.مدت انجام موضوع قرارداد مدت کامل انجام پروژه ........... روز کاری بوده و تاریخ شروع قرارداد ............ و تاریخ خاتمه قرارداد ............... می‌باشد. 8.دیرکرد طرفین در انجام پروژه چنانچه پیمانکار، بدون مجوز تمدید تاریخ قرارداد از سوی کارفرما، مبادرت به تأخیر اجراء کار نماید برای هر روز تأخیر پس از اتمام تاریخ قرارداد روزانه .............. ریال به عنوان جریمه تأخیر از مطالبات پیمانکار کسر می گردد. در مقابل هرگاه کارفرما به نحوی موجب تأخیر عملیات اجرایی پروژه شود با تأیید سرپرست کارگاه به همان نسبت به مدت اجرای قرارداد افزوده خواهد شد. 9.نظارت نظارت در اجرای تعهداتی که پیمانکار بر طبق مفاد این قرارداد و اسناد و مدارک پیوست آن تقبل نموده است، به عهده کارفرما/ یا نماینده وی و یا دستگاه نظارت معرفی شده از سوی کارفرما، خواهد بود. پیمانکار موظف است کارها را طبق قرارداد، اصول فنی و دستورات کارفرما/ یا نماینده ایشان/ یا دستگاه نظارت، طبق مشخصات، اسناد و مدارک پیوست این قرارداد اجرا نماید. 10.تجهیز و برچیدن کارگاه محل پروژه هزینه های مربوط به تجهیز و برچیدن کارگاه با توافق طرفین به عهده .... است. ایشان می بایست کارگاه را به نحوی مناسب تجهیز نماید که شروع و ادامه کار تا تحویل موقت، بدون وقفه و با کیفیت لازم انجام پذیرد. در پایان کار، ایشان باید نسبت به تخریب و خارج نمودن مواد حاصل از تخریب، اقدام نماید، مصالح بازیافتی از تخریب متعلق به ..... است . 11.نگهداری از درصد پیشرفت پروژه و مصالح کار پیمانکار موظف است از درصد پیشرفت پروژه و همچنین مصالحی که در صورت وضعیت منظور می شود اعم از آنچه که در کارگاه و یا در خارج از آن در انبارها و غیره باشد متعلق به کارفرما بوده به نحو مقتضی نگهداری نماید و در صورت فقدان خسارت وارده را جبران نماید . 12.تعهدات پیمانکار 12.1.پیمانکار متعهد می گردد که مطابق با نقشه ها و دستورالعمل هایی که از سوی کافرما و مهندس ناظر در اختیار ایشان قرار می گیرد، عملیات موضوع قرارداد را پیش بگیرد. 12.2.پیمانکار ملزم است کلیه ابزار و وسایل مربوط به نماسازی و نصب سنگ نما از جمله شمشه، تراز، شاقول، ریسمان، دستکش، ماله، کمچه، چکش لاستیکی، دستگاه فرز و ...... را فراهم بیند و مسئولیت حفظ و حراست از آن ها در محل نصب پنجره ها بر عهده ایشان می باشد و کارفرما از این بابت هیچ گونه مسئولیتی ندارد. 12.3.پیمانکار موظف است پس از پایان عملیات اجرای موضوع قرارداد، مصالح و مواد باقی مانده را دسته بندی نموده و صورتجلسه از آن ها تهیه و در اختیار کارفرما یا مهندس ناظر قرار دهد؛ پیش از تحویل آن ها به کارفرما یا مهندس ناظر، مسئولیت حفظ و حراستشان بر عهده پیمانکار می باشد. 12.4.پیمانکار ملزم است حتی المقدور از هدر رفت مواد و مصالح به جد پرهیز نماید و هر گونه هدر رفت آن ها در حد معقول پذیرفتنی و در غیر اینصورت جبران هزینه های آن ها بر عهده پیمانکار می باشد. 12.5.پیمانکار متعهد می گردد که تمامی اسناد و مدارک مرتبط با اجرای موضوع قرارداد را مطالعه نموده و هیچ گونه ابهامی نسبت به مطالب مندرج در آن ها ندارد. 12.6.ساعات کار و فعال بودن عملیات اجرائی مطابق با نظر کارفرما تعیین می گردد و در صورت ضرورت پیمانکار موظف است تا زمان مشخص شده از سوی کارفرما در به فعالیت مشغول باشند و نسبت به اتمام پروژه اقدام نمایند. 12.7.پیمانکار مسئولیت مطلق ناشی از منع قانونی کار کردن افراد غیر مجاز از جمله افراد مشمول نظام وظیفه، اتباع بیگانه بدون مجوز کار یا افرادی که به هر نحوی از کار کردن محروم می باشند، را دارد و کارفرما اصل را بر برائت افراد مشغول در محل کارگاه قرار می دهد. 12.8.پیمانکار موظف به رعایت موارد حفاظتی و ایمنی کار و به طور کلی رعایت موارد مبحث 12 مقررات ملّی ساختمانی ایران در کارگاه می باشد و نسبت به اجباری بودن استفاده از وسایل ایمنی آگاه است. هر گونه عملی خلاف مقتضای عبارت مقرر شده در این بند، در وهله نخست پیمانکار مسئول و در صورت قصور از جانب پرسنل ایشان، پیمانکار به همراه کارکنانش مسئول می باشد و کلیه عواقب مالی، حقوقی و جزایی بعهده پیمانکار می باشد و کارفرما هیچگونه مسئولیتی در این رابطه نخواهد داشت. وسایل ایمنی مندرج در مبحث 12، شامل کلاه چانه دار، کفش ایمنی، کمربند ایمنی، لباس ضخیم کار، دستکش مناسب، ماسک و عینک و .... می باشد. 12.9.در صورت تلف و آسیب به مصالحی که در اختیار پیمانکار قرار دارد، ایشان متعهد می گردد نسبت به جبران و تهیه آن مصالح و مواد اقدام نماید. 12.10.اگر در دوره تضمین معایب و نقایصی در کار مشاهده گردد که ناشی از عدم رعایت مشخصات و ویژگی های سازه باشد، که پیشتر از سوی کارفرما و مهندس ناظر اطلاع رسانی شده، پیمانکار مسئول می باشد. 12.11.مطابق با توافق فی مابین کارفرما و پیمانکار، اجرای قرارداد قائم به شخص ایشان می باشد، و حق انتقال موضوع قرارداد را به غیر ندارد. 12.12.در صورت تعطیل نمودن فعالیت پروژه از سوی پیمانکار، ایشان پیش از انجام می بایست اذن و مجوز کارفرما را اخذ نماید. 12.13.پیمانکار موظف می باشد بلادرنگ پس از اطلاع و ابلاغ قرارداد، نسبت به تجهیز کارگاه و شروع عملیات اجرایی اقدام نماید. 12.14.کلیه نقل و انتقال و جابه جایی مصالح بر عهده پیمانکار می باشد. 12.15.مسئولیت هر گونه سوء رفتار، کشف فساد، فحشاء در محل انجام کار یا کارگاه، کلاهبرداری، درگیری و این قسم موارد از سوی پرسنل پیمانکار در طول مدت اجرای پروژه، متوجه مستقیم پیمانکار می باشد. 12.16.در پایان هر روز کاری، پیمانکار ملزم است تا نسبت به شستشو و نظافت محل کارگاه اقدام کند تا موجبی بر سلب آسایش همسایگان نشود. 12.17.پیمانکار در برابر حقوق و سنوات، پاداش و عیدی کارگران خویش متعهد می باشد و از این بابت هیچ مسئولیتی بر عهده کارفرما نمی باشد. 12.18.پیمانکار ملزم به رعایت قوانین کار و تأمین اجتماعی در ارتباط با پرسنل و کارگران خود می باشد و هر گونه دعوای مطروحه از جانب ایشان متوجه مستقیم پیمانکار می باشد. 13.تعهدات کارفرما 13.1.کارفرما متعهد به تأمین و خریداری تمامی مصالح مورد نیاز از جمله سیم برق و پریز، لوله و سنگ بنا، کاشی و گچ و ..... پیمانکار مطابق با دستورالعمل ها و صورت وضعیت ها می باشد و پیمانکار از این بابت هیچ گونه تکلیفی ندارد. 13.2.کارفرما ملزم است نسبت به تهیه و پیش بینی محلی به منظور صرف غذا و استراحت پرسنل پیمانکار اقدام نماید. 13.3.نظارت در حسن اجرای تعهداتی که پیمانکار بر طبق مفاد این قرارداد و اسناد و مدارک مربوطه پذیرفته، بر عهده کارفرما یا دستگاه نظارت معرفی شده از سوی کارفرما، خواهد بود. 13.4.کارفرما موظف است کارگاه را درمقابل حوادث ناشیه از فعالیت در کارگاه، بیمه نماید. 13.5.کارفرما موظف است مطابق با قرارداد، در پایان انجام کامل موضوع قرارداد کلیه پرداخت های لازم را با پیمانکار تسویه نماید؛ و مطابق با ماده 5 قرارداد حاضر، نسبت به پرداخت های مرحله ای اهتمام ورزد. 13.6.هزینه و تهیه آب، برق و گاز مورد نیاز مصرفی پیمانکار جهت اجرای عملیات در محل کارگاه بر عهده کارفرما می باشد. 13.7.کارفرما از بابت مواردی و ابزارهایی که در اختیار پیمانکار قرار می دهد، حق دریافت هیچ گونه وجهی را ندارد. 13.8.کارفرما موظف است در صورت لزوم سرویش بهداشتی مناسبی را به تعداد کارگران در محل کارگاه پیش بینی نماید. 14.ضمانت حسن اجرای تعهدات از سوی پیمانکار پیمانکار متعهد می گردد موقع امضاء و مبادله قرارداد اقدام به ارائه ضمانت نامه حسن اجرای تعهدات که به صورت، تضمین نامه بانکی/ یا سفته به امضای مجاز شرکت که معادل 5% مبلغ کل موضوع قرارداد می باشد را تسلیم کارفرما نماید و در صورتی که پیمانکار از اجرای هر یک از تعهدات خود تخلف نماید کارفرما مخیر است در چارچوب قرارداد، اسناد تضمینی را تا میزان خسارت وارده به نفع خود ضبط و وصول نماید . 15.دستگاه نظارت نظارت بر اجرای تعهداتی که پیمانکار طبق مفاد قرارداد تقبل نموده است به عهده .......... که دستگاه نظارت نامیده می شود خواهد بود. 16.مالیات پروژه هر گونه مالیات و کسورات قانونی متعلق به این قرارداد بر عهده ........ است، که بر اساس قوانین و مقررات تعیین و همراه سایر کسورات قانونی از صورت وضعیت های ارائه شده کسر خواهد شد. 17.موارد فسخ قرارداد 17.1.انتقال قرارداد یا واگذاری عملیات به اشخاص حقیقی یا حقوقی دیگر از طرف پیمانکار. 17.2.عدم اجراء تمام یا قسمتی از موارد قرارداد در موعد پیش بینی شده. 17.3.تأخیر در شروع بکار پروژه بیش از ............... روز از تاریخ ابلاغ قرارداد. 17.4.تأخیر در اجرای کار به طوری که دلالت بر عدم صلاحیت مالی و فنی و با سوء نیت پیمانکار باشد. 17.5.غیبت بدون اجازه پیمانکار و یا تعطیل کردن کار بدون کسب اجازه کتبی از کارفرما. 18.اختلافات ناشی از قرارداد اختلافات ناشی از این قرارداد ابتدا از طریق سازش بین طرفین و در صورت عدم سازش، با مراجعه به مرجع داوری حل و فصل خواهد شد. طرفین قرارداد بدواً ............ را به عنوان داوری مرضی الطرفین برگزیدند. 19.موارد متفرقه 19.1.موارد اضطراری از قبیل جنگ، زلزله، عدم وجود مواد اولیه و امثالهم برای طرفین قرارداد محفوظ است . 19.2.در صورت بروز هرگونه اختلاف بین طرفین این قرارداد موضوع از طریق حکمیت حل و فصل می گردد و آخرین حکم مرضی الطرفین در این قرارداد مراجع ذیصلاح قانونی می باشد . 19.3.موارد پیش بینی نشده در این قرارداد با توافق طرفین براساس اصل آزادی اراده خواهد بود . 20.نُسخ قرارداد قرارداد حاضر در ........ ماده و ....... نسخه تهیه و به امضاء طرفین رسیده است و هر نسخه حکم واحد و یکسان دارد. امضاء و اثرانگشت کارفرما/ یا نماینده قانونی ایشان امضاء و اثرانگشت پیمانکار/ یا نماینده قانونی ایشان
قرارداد پیمانکاری اجرای محوطه سازی

قرارداد پیمانکاری اجرای محوطه سازی

قرارداد پیمانکاری اجرای محوطه سازی قرارداد پیمانکاری اجرای محوطه سازی 1.مشخصات طرفین قرارداد 1.1.مشخصات کارفرما : آقا/ خانم/ شرکت ......... به مدیریت/ نمایندگی ...... به شماره ملّی/ شماره ثبتی ...... به نشانی ........ شماره تلفن ثابت ....... و شماره همراه ....... می باشد. 1.2.مشخصات پیمانکار : آقا/ خانم/ شرکت ......... به مدیریت/ نمایندگی ...... به شماره ملّی/ شماره ثبتی ...... به نشانی ........ شماره تلفن ثابت ....... و شماره همراه ....... می باشد. 2.موضوع قرارداد و محل انجام آن موضوع قرارداد حاضر عبارت است از محوطه سازی زمینی به ابعاد..... در ...... متر مربع که به شرح بندهای ذیل انجام خواهد شد: 2.1.تسطیح و پی کنی بستر خاک در ابعاد ....... در ...... متر مربع. 2.2.بتن ریزی با عیار ..... درصد مقاومت در ابعاد ...... در ....... متر مربع. 2.3.تجهیز و خریداری جداول بتنی در اندازه ....... در ..... متر. 2.4.نصب جداول بتنی و بند کشی میان جداول در ابعاد ...... متر . 2.5.نصب کانیو با جداول بتنی در ابعاد ...... در ....... با درصد عیار ...... . 2.6.آبپاشی سطح خاک و فشردن کردن آن با تراکم درصد ....... از طریق دستگاه غلطک. 2.7.تجهیز و خریداری آجر سیمانی کفپوش در ابعاد ...... در ...... در حجم ...... تُن. 2.8.نصب آجر سیمانی کفپوش به صورت ...... . محل انجام پروژه به نشانی ...... که دارای مجوز به شماره ...... تاریخ ..../..../.... از نهاد ..... می باشد. 3.محاسبات و مشخصات فنی پروژه مشخصات فنی و تکنیکال پروژه بر مبنای نقشه ها و دستورالعمل های صادره از سوی کارفرمای پروژه و مهندس ناظر خواهد بود، که وظیفه اخذ کنترل و تأیید کیفیت مصالح و پیشرفت فیزیکی آن را مطابق با برنامه زمان بندی شده انجام خواهد گرفت. 4.هزینه قرارداد( به تفکیک و کلی) 4.1.هزینه اجرای کل موضوع قرارداد به ارزش ...... ریال تعیین می گردد که با رضایت طرفین ممکن است 15% افزایش یا کاهش پیدا کند. 4.2.هزینه و وجوه مصرفی تفکیک شده به منظور اجرای موضوع قرارداد به شرح ذیل می باشد: 4.2.1.هزینه خریداری جداول از قرار هر تُن به ارزش ...... ریال محاسبه می گردد. 4.2.2.هزینه خریداری و تأمین آجر سیمانی کفپوش از قرار هر تُن به ارزش ....... ریال محاسبه می گردد. 4.2.3.هزینه پی کنی و تسطیح زمین از قرار هر متر مربع به ارزش ....... ریال محاسبه می گردد. 4.2.4.هزینه تأمین بتن مورد نیاز از قرار هر تُن به ارزش ...... ریال محاسبه می گردد. 4.2.5.هزینه نصب جداول بتنی و نصب کانیو از قرار هر متر به ارزش ...... ریال محاسبه می گردد. 4.2.6.هزینه آب پاشی و متراکم نمودن خاک از قرار هر متر مربع به ارزش ...... ریال محاسبه می گردد. 4.2.7.هزینه نصب آجر سیمانی کفپوش از قرار هر متر مربع به ارزش ....... ریال محاسبه می گردد. 4.2.8.هزینه تأمین نیروی متخصص از قرار هر تعداد و هر ساعت کاری به ارزش ...... ریال محاسبه می گردد. 5.شرایط پرداخت 5.1.مبلغ ...... ریال معادل ..... درصد از کل ارزش قرارداد در هنگام عقد قرارداد پرداخت می گردد( در ازای دریافت چک تضمین به ارزش ....... ریال به شماره ..... ). 5.2.مبلغ ...... ریال معادل ...... درصد از کل ارزش قرارداد پس از انجام 50% کار با تأیید سرپرست کارگاه. 5.3.مبلغ ...... ریال معادل ...... درصد از کل ارزش قرارداد پس از تکمیل کامل پروژه با تأیید (نهاد منتخب نظارتی) . 5.4.مبلغ ...... معادل ...... درصد از کل ارزش قرارداد پس از اتمام دوره گارانتی و رفع نواقص احتمالی( دوره گارانتی .... می باشد). 6.اسناد و مدارک پیمان این قرارداد در برگیرنده اسناد و مدارک ذیل می باشد : الف- سند قرارداد(پیمان پیش رو) ب- نقشه های کلی، تفصیلی و اجرایی و کلیه دستورکارهایی که در حین اجرا توسط کارفرما یا دستگاه نظارت(مهندس ناظر) ابلاغ می گردد. 7.مدت انجام موضوع قرارداد مدت کامل انجام پروژه ........... روز کاری بوده و تاریخ شروع قرارداد ............ و تاریخ خاتمه قرارداد ............... می‌باشد. 8.دیرکرد طرفین در انجام پروژه چنانچه پیمانکار، بدون مجوز تمدید تاریخ قرارداد از سوی کارفرما، مبادرت به تأخیر اجراء کار نماید برای هر روز تأخیر پس از اتمام تاریخ قرارداد روزانه .............. ریال به عنوان جریمه تأخیر از مطالبات پیمانکار کسر می گردد. در مقابل هرگاه کارفرما به نحوی موجب تأخیر عملیات اجرایی پروژه شود با تأیید سرپرست کارگاه به همان نسبت به مدت اجرای قرارداد افزوده خواهد شد. 9.نظارت نظارت در اجرای تعهداتی که پیمانکار بر طبق مفاد این قرارداد و اسناد و مدارک پیوست آن تقبل نموده است، به عهده کارفرما/ یا نماینده وی و یا دستگاه نظارت معرفی شده از سوی کارفرما، خواهد بود. پیمانکار موظف است کارها را طبق قرارداد، اصول فنی و دستورات کارفرما/ یا نماینده ایشان/ یا دستگاه نظارت، طبق مشخصات، اسناد و مدارک پیوست این قرارداد اجرا نماید. 10.تجهیز و برچیدن کارگاه محل پروژه هزینه های مربوط به تجهیز و برچیدن کارگاه با توافق طرفین به عهده .... است. ایشان می بایست کارگاه را به نحوی مناسب تجهیز نماید که شروع و ادامه کار تا تحویل موقت، بدون وقفه و با کیفیت لازم انجام پذیرد. در پایان کار، ایشان باید نسبت به تخریب و خارج نمودن مواد حاصل از تخریب، اقدام نماید، مصالح بازیافتی از تخریب متعلق به ..... است . 11.نگهداری از درصد پیشرفت پروژه و مصالح کار پیمانکار موظف است از درصد پیشرفت پروژه و همچنین مصالحی که در صورت وضعیت منظور می شود اعم از آنچه که در کارگاه و یا در خارج از آن در انبارها و غیره باشد متعلق به کارفرما بوده به نحو مقتضی نگهداری نماید و در صورت فقدان خسارت وارده را جبران نماید . 12.تعهدات پیمانکار 12.1.پیمانکار ملزم است به صورت روزانه از محل کارگاه بازدید بعمل آورده تا نسبت به کم و کیف عملیات اجرای موضوع قرارداد کاملاً مطلع گردد. حال در صورتی که پیمانکار خود شخصاً قادر به حضور مستمر در محل کارگاه نباشد، در صورت تأیید کارفرما قادر است نماینده تام الاختیار با دارا بودن سواد فنی معرفی نماید. 12.2.پیمانکار متعهد می گردد که کلیه نقشه ها و دستورالعمل های مربوطه را مطالعه نموده و نسبت به اجرای بدون عیب و نقص آن از هر تلاشی دریغ نکند. 12.3.پیمانکار متعهد می گردد بنا بر برنامه زمانبندی مندرج در قرارداد حاضر کارگاه را تجهیز و نسبت به شروع عملیات عمرانی اقدام نماید. هر گونه قصور و تأخیر در انجام این مهم، وجه التزام مندرج در ماده 8 به نفع کارفرما ضبط و ایشان مخیر به فسخ قرارداد می باشد. 12.4.مطابق با توافق فی مابین کارفرما و پیمانکار، اجرای قرارداد قائم به شخص ایشان می باشد، و حق انتقال موضوع قرارداد را به غیر ندارد. 12.5.پیمانکار موظف است از اموال کارفرما شامل ابزار، ماشین آلات، مصالح و قطعات حفظ و حراست نماید و نسبت به کم و کاستی آن ها مسئول می باشد. کارفرما مخیر است در هر زمانی نسبت به آمارگیری و بررسی آن ها اقدام نماید. 12.6.پیمانکار مسئولیت مطلق ناشی از منع قانونی کار کردن افراد غیر مجاز از جمله افراد مشمول نظام وظیفه، اتباع بیگانه بدون مجوز کار یا افرادی که به هر نحوی از کار کردن محروم می باشند، را دارد و کارفرما اصل را بر برائت افراد مشغول در محل کارگاه قرار می دهد. 12.7.پیمانکار موظف به رعایت موارد حفاظتی و ایمنی کار و به طور کلی رعایت موارد مبحث 12 مقررات ملّی ساختمانی ایران در کارگاه می باشد و نسبت به اجباری بودن استفاده از وسایل ایمنی آگاه است. هر گونه عملی خلاف مقتضای عبارت مقرر شده در این بند، در وهله نخست پیمانکار مسئول و در صورت قصور از جانب پرسنل ایشان، پیمانکار به همراه کارکنانش مسئول می باشد و کلیه عواقب مالی، حقوقی و جزایی بعهده پیمانکار می باشد و کارفرما هیچگونه مسئولیتی در این رابطه نخواهد داشت. وسایل ایمنی مندرج در مبحث 12، شامل کلاه چانه دار، کفش ایمنی، کمربند ایمنی، لباس ضخیم کار، دستکش مناسب، ماسک و عینک و .... می باشد. 12.8.پیمانکار متعهد می گردد که تدابیر لازم را به منظور پیشگیری از ورود خسارت به املاک و اموال مجاورین یا رهگذران را اتخاذ نماید؛ در غیر اینصورت و وجود سهل انگاری در کار و ورود خسارت و آسیب به غیر، پیمانکار مسئول جبران آن خواهد بود. 12.9.در صورت بروز رفتار خلاف شأن و عفت و یا حتی احراز عدم صلاحیت فنی پرسنل، پیمانکار ملزم است پس از اطلاع به کارفرما یا مهندس ناظر، نسبت به تعویض فرد خاطی و تسویه حساب با ایشان اقدام نماید. 12.10.پیمانکار موظف است تا حد امکان تلاش نماید تا هدر رفتن منابع و مصالح ساختمانی به حداقل برسد و معقول باشد؛ در غیر اینصورت هزینه هدر رفت بیش از حد متعارف، از حساب بستانکاری پیمانکار کسر خواهد شد. 12.11.ساعات کار و فعال بودن عملیات اجرائی مطابق با نظر کارفرما تعیین می گردد و در صورت ضرورت پیمانکار موظف است تا زمان مشخص شده از سوی کارفرما در به فعالیت مشغول باشند و نسبت به اتمام پروژه اقدام نمایند. 12.12.پس از پایان کار، پیمانکار موظف است تمامی ابزارها و مصالح تهیه شده از جانب کارفرما را به صورت دسته بندی شده و فهرست شده، تحویل کارفرما دهد. 12.13.کلیه نقل و انتقال و جابه جایی مصالح بر عهده پیمانکار می باشد. 12.14.پیمانکار در برابر حقوق و سنوات، پاداش و عیدی کارگران خویش متعهد می باشد و از این بابت هیچ مسئولیتی بر عهده کارفرما نمی باشد. 12.15.پیمانکار ملزم به رعایت قوانین کار و تأمین اجتماعی در ارتباط با پرسنل و کارگران خود می باشد و هر گونه دعوای مطروحه از جانب ایشان متوجه مستقیم پیمانکار می باشد. 13.تعهدات کارفرما 13.1.کارفرما متعهد می گردد زمین مورد نیاز به منظور تجهیز کارگاه و دپوی مصالح، همراه با کلیه نقشه ها و دستورالعمل ها را در آغاز فعالیت عمرانی موضوع قرارداد در اختیار پیمانکار قرار دهد. 13.2.تأمین برخی مصالح مصرفی به درخواست پیمانکار و تأیید کارفرما یا مهندس ناظر، و نیز تأمین ابزارآلات و ماشین آلات بر عهده کارفرما می باشد. 13.3.نظارت در حسن اجرای تعهداتی که پیمانکار بر طبق مفاد این قرارداد و اسناد و مدارک مربوطه پذیرفته، بر عهده کارفرما یا دستگاه نظارت معرفی شده از سوی کارفرما، خواهد بود. 13.4.کارفرما موظف است کارگاه را درمقابل حوادث ناشیه از فعالیت در کارگاه، بیمه نماید. 13.5.کارفرما موظف است مطابق با قرارداد، در پایان انجام کامل موضوع قرارداد کلیه پرداخت های لازم را با پیمانکار تسویه نماید؛ و مطابق با ماده 5 قرارداد حاضر، نسبت به پرداخت های مرحله ای اهتمام ورزد. 14.ضمانت حسن اجرای تعهدات از سوی پیمانکار پیمانکار متعهد می گردد موقع امضاء و مبادله قرارداد اقدام به ارائه ضمانت نامه حسن اجرای تعهدات که به صورت، تضمین نامه بانکی/ یا سفته به امضای مجاز شرکت که معادل 5% مبلغ کل موضوع قرارداد می باشد را تسلیم کارفرما نماید و در صورتی که پیمانکار از اجرای هر یک از تعهدات خود تخلف نماید کارفرما مخیر است در چارچوب قرارداد، اسناد تضمینی را تا میزان خسارت وارده به نفع خود ضبط و وصول نماید . 15.دستگاه نظارت نظارت بر اجرای تعهداتی که پیمانکار طبق مفاد قرارداد تقبل نموده است به عهده .......... که دستگاه نظارت نامیده می شود خواهد بود. 16.مالیات پروژه هر گونه مالیات و کسورات قانونی متعلق به این قرارداد بر عهده ........ است، که بر اساس قوانین و مقررات تعیین و همراه سایر کسورات قانونی از صورت وضعیت های ارائه شده کسر خواهد شد. 17.موارد فسخ قرارداد 17.1.انتقال قرارداد یا واگذاری عملیات به اشخاص حقیقی یا حقوقی دیگر از طرف پیمانکار. 17.2.عدم اجراء تمام یا قسمتی از موارد قرارداد در موعد پیش بینی شده. 17.3.تأخیر در شروع بکار پروژه بیش از ............... روز از تاریخ ابلاغ قرارداد. 17.4.تأخیر در اجرای کار به طوری که دلالت بر عدم صلاحیت مالی و فنی و با سوء نیت پیمانکار باشد. 17.5.غیبت بدون اجازه پیمانکار و یا تعطیل کردن کار بدون کسب اجازه کتبی از کارفرما. 18.اختلافات ناشی از قرارداد اختلافات ناشی از این قرارداد ابتدا از طریق سازش بین طرفین و در صورت عدم سازش، با مراجعه به مرجع داوری حل و فصل خواهد شد. طرفین قرارداد بدواً ............ را به عنوان داوری مرضی الطرفین برگزیدند. 19. موارد متفرقه 19.1.موارد اضطراری از قبیل جنگ، زلزله، عدم وجود مواد اولیه و امثالهم برای طرفین قرارداد محفوظ است . 19.2.در صورت بروز هرگونه اختلاف بین طرفین این قرارداد موضوع از طریق حکمیت حل و فصل می گردد و آخرین حکم مرضی الطرفین در این قرارداد مراجع ذیصلاح قانونی می باشد . 19.3.موارد پیش بینی نشده در این قرارداد با توافق طرفین براساس اصل آزادی اراده خواهد بود . 20.نُسخ قرارداد قرارداد حاضر در ........ ماده و ....... نسخه تهیه و به امضاء طرفین رسیده است و هر نسخه حکم واحد و یکسان دارد. امضاء و اثرانگشت کارفرما/ یا نماینده قانونی ایشان امضاء و اثرانگشت پیمانکار/ یا نماینده قانونی ایشان
قرارداد پیمانکاری اجرای فضای سبز

قرارداد پیمانکاری اجرای فضای سبز

قرارداد پیمانکاری اجرای فضای سبز این قرارداد بین طرفین خانم/ آقای / شرکت .............................. به شماره ملی / ثبت .............. ...... که از این پس اختصاراً در این قرارداد کارفرما نامیده می شود و خانم/ آقای / شرکت ............................... به شماره ملی / ثبت ....................از طرف دیگر که از این پس پیمانکار نامیده می شود، با شرایط ذیل منعقد می گردد. ماده 1 ) موضوع قرارداد عبارت است از انجام کلیه امور مربوط به حفظ و نگهداری فضای سبز و گلخانه در ............ آپارتمان های مسکونی و سایر مکان ها به شرح زیر : 1.1.آماده سازی بستر، آبیاری فضای سبز و جنگل جهت صرفه جویی در آب لازم است حتی الامکان از دستگاه های آبیاری بارانی جهت آبیاری استفاده شود . 1.2.چمن زنی 1.3.هرس درختان و درختچه ها 1.4.تولید نشاء فصلی با نظر کارفرما 1.5.سم پاشی های مورد نیاز فضای سبز 1.6.برف روبی درختان و درختچه های زینتی و جمع آوری ضایعات ناشی از کار باغبانی و حمل آن به محل مورد توافق 1.7.وجین و مبارزه با علف های هرز و اصلاح سرشاخه های خشک و حذف پاجوش و تنه جوش ها. 1.8.واکاری و ترمیم فضای سبز و تعویض و کاشت گل های فصلی و بیل زدن محوطه درختکاری شده و کاشت درختچه های مورد نیاز . 1.9.خاک ریزی و خاکبرداری در موقع لزوم طبق نظر کارفما و کوددهی فضای سبز ( شیمیایی حیوانی ) با نظر کارفرما . 1.10.نظارت و شستشوی آب نماهای موجود در محوطه مجتمع . 1.11.جمع آوری و حمل برگ ها به محل کمپوست مجتمع به منظور تهیه کود برگ . ماده 2 ) مدت قرارداد مدت قرارداد از تاریخ .............. تا تاریخ .............. به مدت یکسال می باشد . ماده 3 ) مبلغ قرارداد مبلغ کل قرارداد ............... ریال می باشد که پس از تأیید نماینده کارفرما ( واحد فضای سبز ) و مفاصا حساب ماه قبل با توجه به صورت وضعیت انجام کار به اقساط قابل پرداخت خواهد بود . پرداخت هرگونه مالیات و عوارض و حقوق مالی که به این قرارداد تعلق می گیرد به عهده پیمانکار است و کارفرما حق دارد در موقع پرداخت مطالبات پیمانکار این قبیل کسورات قانونی را برداشت نماید . تبصره 1 : کارفرما مختار است موضوع قرارداد را به مأخذه 25% افزایش یا کاهش دهد و پیمانکار ملزم به رعایت آن می باشد . ماده 4 ) تعهدات پیمانکار 4.1.پیمانکار موظف به نگهداری آب نما و فواره ها و دایر نگهداشتن آنها می باشد . 4.2.پیمانکار مسئولیت رعایت قوانین و شئونات اسلامی از طرف کارگران را عهده دار است و در صورت عدم رعایت موارد فوق پیمانکار راساً پاسخگو خواهد بود . 4.3.پیمانکار موظف است در پایان قرارداد تا انتخاب پیمانکار جدید حداقل مدت 2 ماه نسبت به ادامه کار با ضوابط و شرایط مندرج در قرارداد انجام وظیفه نماید . 4.4.پیمانکار موظف است یک نفر را به عنوان رابط و مسئول کارگران به کارفرما معرفی نماید تا از تداخل امور جلوگیری شود و پاسخگوی مسئولیت های مندرج در قرارداد باشد . 4.5.پیمانکار موظف است از افراد شناخته شده صلاحیت دار در امور فوق استفاده نماید . تبصره : حداقل یک نفر مهندس کشاورزی و یک نفر تکنیسین توسط پیمانکار به نظارت مستمر بر کار کارگران داشته باشد . 4.6.پیمانکار موظف است برای کلیه پرسنل خود لباس کار متحدالشکل تهیه و کارگران استفاده نمایند . 4.7.پیمانکار موظف است نسبت به رفع نواقص و عیوب احتمالی طبق تذکرات ناظر کارفرما اقدام نماید . 4.8.پیمانکار موظف است مشخصات کامل کارکنان را جهت گزینش رسماً به حراست مجتمع تحویل نماید . 4.9.تهیه ابزار و وسایل اجرای قرارداد از قبیل چمن زنی , بیل , فرغون , شن کش , شیلنگ , قیچی و ....... با پیمانکار است تهیه سم و کود و خاک و بذر با کارفرما است. 4.10.کلیه کارگرانی که برای انجام این قرارداد در خدمت پیمانکار می باشند , کارگر پیمانکار محسوب شده و کلیه مسئولیت های ناشی از قانون کار و سایر قوانین جاری کشور و هر نوع حقوق و دستمزد و مزایای قانونی آنها به عهده پیمانکار است و کارفرما از هرگونه مسئولیت در این مورد مبری است . 4.11.پیمانکار موظف است باتوجه به فضای آموزشی و پژوهشی تکثیر ـ پرورش گل و نگهداری گیاهان زینتی گلخانه ها را زیر نظر کارفرما انجام دهد . 4.12.پیمانکار تعهد می نماید کلیه کارکنانش مقررات حفاظتی و ایمنی و بهداشتی و همچنین انضباط اداری و ساعات کار و مقررات مربوط به جلوگیری از بروز حریق و امثالهم را به نحو کامل رعایت نموده و هرگونه خسارت مالی و جانبی ناشی از عدم رعایت مفاد مذکور یا بی احتیاطی , بی مبالاتی کارگران یا پیمانکار به کارفرما یا شخص ثالث دیگر به عهده پیمانکار می باشد . 4.13.پیمانکار موظف است در شروع کار کلیه کارگران خود را با ارسال فهرست اسامی و مشخصات کامل و یک قطعه عکس به کارفرما و نماینده کارفرما معرفی نماید . کارگران مذکور باید دارای کارت بهداشت از نظر سلامت جسمانی و گواهی عدم سوء پیشینه به تاریخ مستند از مراجع ذیصلاح بوده و آن را به کارفرما معرفی نمایند . 4.14.در صورتی که یک یا چند نفر از کارگران مورد قبول کارفرما قرار نگیرد و اخلاق و رفتار و نحوه انجام وظیفه آنان مورد رضایت نباشد پیمانکار موظف است ظرف مدت یک هفته پس از ابلاغ کتبی کارفرما نسبت به تعویض آنها اقدام و جانشین مناسب دیگری با تأیید گزینش و حراست مجتمع را به جای آنها به کارفرما معرفی نمایند . 4.15.در صورتی که پیمانکار نسبت به اجراء مفاد این قرارداد تأخیر , تعلل , مسامحه و یا سهل انگاری نماید , کارفرما مجاز است تا کل مبلغ قرارداد و اگر کار را تعطیل کند به ازاء هر روز 25% از اولین مطالبات یا سپرده پیمانکار بابت جریمه کسر نماید . 4.16.پیمانکار موظف است حقوق و مزایا و عیدی و پاداش و سایر مطالبات کارگران را برابر ضوابط قانون کار به موقع پرداخت نمایند . چنانچه پرداختی مجتمع به پیمانکار به دلائل منطقی به تعویض افتد این امر نباید باعث به تعویق افتادن پزر مطالبات کارگران باشد . در صورتی که در پرداخت دستمزد تأخیر حاصل شود به کارفرما این اجازه داده می شود از محل مطالبات و یا تضمین سپرده طبق کارت های حضور و غیاب پرداخت های مزبور را انجام دهد و پیمانکار حق هیچگونه اعتراضی را ندارد . 4.17.پیمانکار متعهد است از استخدام اشخاصی که مشمول خدمت وظیفه بوده ولی برگ معافیت دائم و یا آماده به خدمت در دست ندارند خوددداری نماید . ماده 5 ) پیمانکار اقرار و اعتراف می نماید که مشمول قوانین و مقررات منع مداخله کارکنان دولت و معاملات دولتی نمی باشد . ماده 6) انتقال قرارداد پیمانکار حق واگذاری مورد قرارداد را کاملاً و یا جزاً به دیگری ندارد و در صورت تخطی ضمانت نامه وی به نفع کارفرما ضبط خواهد شد . ماده 7 ) محل قانونی پیمانکار آدرس قانونی پیمانکار همان است که در ذیل پیمان قید گردیده و در صورتی که این تعویض شود پیمانکار متعهد است محل جدید خود را کتباً به کارفرما اطلاع دهد و گرنه کلیه نامه ها و اوراق که به آدرس قبل ارسال شود ابلاغ شده تلقی می شود . ماده 8 ) اطلاع از شرایط عمومی پیمان پیمانکار از شرایط این پیمان و مقتضیات محل اطلاع کامل داشته و در اجرای مفاد پیمان به عذر عدم اطلاع نمی تواند معتذر شود . ماده 9 ) تضمین ضمانت کار پیمانکار موظف است در مقابل امضاء این قرارداد مبلغی معادل 10% کار قرارداد را به صورت چک تضمینی بانکی یا ضمانت نامه بانکی جهت انجام کار تا پایان مدت قرارداد نزد کارفرما بسپارد . چنانچه پیمانکار به تعهدات خود جزئی یا کلی عمل ننماید و یا موجبات خسارت و ضرر و زیان کارفرما را فراهم سازد می تواند خسارت خود را از محل آن دریافت دارد و چنانچه خسارت وارده بیش از مبلغ سپرده باشد کارفرما حق دارد از سایر اموال پیمانکار خسارت خود را جبران نماید . تبصره : در صورت ضبط بخشی از سپرده حسن انجام کار پیمانکار برای جبران خسارت وارده پیمانکار ملزم و متعهد است سپرده حسن انجام کار را تا میزان این ماده تا مادامی که قرارداد فسخ نشده , تأمین نماید . ماده 10 ) تعهدات کارفرما 10.1.کارفرما موافقت می نماید در مقابل انجام تعهدات موضوع این پیمان از طرف پیمانکار پس از تأیید دستگاه نظارت حداکثر تا 5 روز بعد از تسلیم نامه صورت وضعیت ماهیانه مورد قرارداد پس از کسور مندرج در ماده 3 در وجه پیمانکار پرداخت نماید . 10.2.انبار نگهداری وسائل و لوازم توسط کارفرما در اختیار پیمانکار گذارده خواهد شد . 10.3.چنانچه پیمانکار به هریک از تعهدات خود مندرج در این قرارداد عمل نکند کارفرما حق فسخ یک جانبه قرارداد را خواهد داشت . 10.4.تشخیص عدم انجام تعهدات پیمانکار و یا قصور و بی احتیاطی در انجام هریک از آنها و تعیین خسارت وارده با کارفرما است . ماده 11 ) رسیدگی به اختلافات کلیه اختلافات احتمالی یا بروز موارد غیر قابل پیش بینی که از طریق مذاکره مستقیم قابل حل نباشد به داور مرضی الطرفین آقا/ خانم / موسسه یا شرکت ......................... ارجاع می شود که رای صادره برای طرفین قطعی و لازم الاجراء خواهد بود. ماده ۱۲) اقامتگاه و شماره تماس طرفین : اقامتگاه کارفرما : اقامتگاه پیمانکار : تبصره 1: طرفین قرارداد ملزم هستند در صورت تغییر آدرس حداکثر ظرف ده روز نشانی جدید خود را کتباً به اطلاع یکدیگر برسانند ، در غیر اینصورت کلیه مراسلات ، آگهی ها و اخطارهای قانونی به آدرس سابق نافذ و معتبر خواهد بود. ماده ۱۳) نسخه های قرارداد این قرارداد در ......... ماده، تعداد ...... پیوست، به زبان فارسی و در ..... نسخه تنظیم گردیده و کلیه نسخه های آن دارای اعتبار یکسان و برابر می باشد. کلیه نسخ این قرارداد و تبصره های ذیل آن در تاریخ ........... امضاء طرفین رسیده و آنها با امضای این قرارداد ، خود را متعهد و ملزم به اجرای کلیه مفاد آن و پیوست های مربوطه می دانند. نام ونام خانوادگی و سمت کارفرما نام و نام خانوادگی و سمت پیمانکار مهروامضاء مهر و امضاء
1قرارداد قالب بندی بتن

قرارداد پیمانکاری اجرای عملیات قالب بندی

قرارداد پیمانکاری اجرای عملیات قالب بندی 1. مشخصات طرفین قرارداد 1.1.مشخصات کارفرما : آقا/ خانم/ شرکت ......... به مدیریت/ نمایندگی ...... به شماره ملّی/ شماره ثبتی ...... به نشانی ........ شماره تلفن ثابت ....... و شماره همراه ....... می باشد. 1.2.مشخصات پیمانکار : آقا/ خانم/ شرکت ......... به مدیریت/ نمایندگی ...... به شماره ملّی/ شماره ثبتی ...... به نشانی ........ شماره تلفن ثابت ....... و شماره همراه ....... می باشد. 2.موضوع قرارداد و محل انجام آن موضوع قرارداد حاضر عبارت است از تأمین صفحه های قالب بندی و نصب قالب ها بر سطوح مربوطه از جمله دیوارهای بتنی، ستون ها، شناژهای قائم، تیرها و تاوه ها می باشد. محل اجرای موضوع قرارداد به نشانی ......... که داراری مجوز ساختمانی به شماره ...... به تاریخ ....../...../...... می باشد. 3.محاسبات و مشخصات فنی پروژه 3.1.هر صفحه ای از قالب ها دارای رویه هایی می باشد که بایست پیش از آرماتوربندی نصب گردد و قالب ها را آغشته به مواد رها ساز نمود. 3.2.قالب ها بایست به نحوی در کنار یکدیگر جفت شود که از هدر رفت بتن جلوگیری شود. 3.3.قالب ها بایست از هر نوع ماده زائد اعم از روغن، چسب، بتن خشک شده، زنگ زدگی عاری باشد. 3.4.در صورت وجود نقاط کور و غیرقابل دسترس در هنگام نصب قالب ها، می بایست به تعبیه دریچه های بازدید و کف شورهای قالب به منظور تمیز کردن قالب پیش از بتن ریزی اقدام گردد. 3.5.مدت زمان نصب تا برچیدن قالب ها به منظور خشک شدن بتن، به طور تقریبی از .......روز تا ....... روز می باشد. 3.6.برچیدن پایه های تیرها بایست از میانه قالب های نصب شده شروع شود و به طرف تکیه گاه ادامه یابد؛ مادامی که به هنگام جداسازی پایه ها تغییری در شکل کنسول ها مشاهده شد، باید از ادامه کار دست کشید. 3.7.رعایت شاقول بودن یا تراز بودن قالب ها الزامی است. 3.8.ابعاد مورد نیاز به منظور قالب بندی سطوح مربوطه به نسبت هر طبقه ...... متر مربع می باشد که مطابق با نقشه ها و دستورکارهایی که در اختیار پیمانکار قرار دارد صورت می گیرد. 4.هزینه قرارداد( به تفکیک و کلی) 4.1.هزینه اجرای کل عملیات موضوع قرارداد اعم از تأمین سطوح قالب، نصب و برچیدن آن ها در مجموع به ارزش ...... ریال تعیین می گردد. 4.2.تفکیک هزینه ها به شرح ذیل می باشد: 4.2.1.هزینه تأمین صفحات قالب بندی دیوارهای بتنی، تیرها، ستون ها و ..... که ارتفاع حداقل ....... متر و حداکثر ........ متر باشد، از قرار هر متر مربع به ارزش ...... ریال محاسبه می گردد. 4.2.2.هزینه حمل و جابه جایی صفحات قالب بندی از محل دپوی تا محل نصب در محل کارگاه از قرار هر سرویس به ارزش ...... ریال محاسبه می گردد. 4.2.3.هزینه نصب و برچیدن صفحات قالب بندی از قرار هر متر مربع به ارزش ...... ریال محاسبه می گردد. 4.2.4.هزینه بکارگیری و گماردن نیروی متخصص و فنی به ازای هر ساعت کار به ارزش ...... ریال محاسبه می گردد. 5.شرایط پرداخت 5.1.مبلغ ...... ریال معادل ..... درصد از کل ارزش قرارداد در هنگام عقد قرارداد پرداخت می گردد( در ازای دریافت چک تضمین به ارزش ....... ریال به شماره ..... ). 5.2.مبلغ ...... ریال معادل ...... درصد از کل ارزش قرارداد پس از انجام 50% کار با تأیید سرپرست کارگاه. 5.3.مبلغ ...... ریال معادل ...... درصد از کل ارزش قرارداد پس از تکمیل کامل پروژه با تأیید (نهاد منتخب نظارتی) . 5.4.مبلغ ...... معادل ...... درصد از کل ارزش قرارداد پس از اتمام دوره گارانتی و رفع نواقص احتمالی( دوره گارانتی .... می باشد). 6.اسناد و مدارک پیمان این قرارداد در برگیرنده اسناد و مدارک ذیل می باشد : الف- سند قرارداد(پیمان پیش رو) : ..... ب- نقشه های کلی، تفصیلی و اجرایی و کلیه دستورکارهایی که در حین اجراء توسط کارفرما یا مهندس ناظر پروژه به پیمانکار ابلاغ می گردد. 7.مدت انجام موضوع قرارداد مدت کامل انجام پروژه ........... روز کاری بوده و تاریخ شروع قرارداد ............ و تاریخ خاتمه قرارداد ............... می‌باشد. 8.دیرکرد طرفین در انجام پروژه چنانچه پیمانکار، بدون مجوز تمدید تاریخ قرارداد از سوی کارفرما، مبادرت به تأخیر اجراء کار نماید برای هر روز تأخیر پس از اتمام تاریخ قرارداد روزانه .............. ریال به عنوان جریمه تأخیر از مطالبات پیمانکار کسر می گردد. در مقابل هرگاه کارفرما به نحوی موجب تأخیر عملیات اجرایی پروژه شود با تأیید سرپرست کارگاه به همان نسبت به مدت اجرای قرارداد افزوده خواهد شد. 9.نظارت نظارت در اجرای تعهداتی که پیمانکار بر طبق مفاد این قرارداد و اسناد و مدارک پیوست آن تقبل نموده است، به عهده کارفرما/ یا نماینده وی و یا دستگاه نظارت معرفی شده از سوی کارفرما، خواهد بود. پیمانکار موظف است کارها را طبق قرارداد، اصول فنی و دستورات کارفرما/ یا نماینده ایشان/ یا دستگاه نظارت، طبق مشخصات، اسناد و مدارک پیوست این قرارداد اجرا نماید. 10.تجهیز و برچیدن کارگاه محل پروژه هزینه های مربوط به تجهیز و برچیدن کارگاه با توافق طرفین به عهده .... است. ایشان می بایست کارگاه را به نحوی مناسب تجهیز نماید که شروع و ادامه کار تا تحویل موقت، بدون وقفه و با کیفیت لازم انجام پذیرد. در پایان کار، ایشان باید نسبت به تخریب و خارج نمودن مواد حاصل از تخریب، اقدام نماید، مصالح بازیافتی از تخریب متعلق به ..... است . 11.نگهداری از درصد پیشرفت پروژه و مصالح کار پیمانکار موظف است از درصد پیشرفت پروژه و همچنین مصالحی که در صورت وضعیت منظور می شود اعم از آنچه که در کارگاه و یا در خارج از آن در انبارها و غیره باشد متعلق به کارفرما بوده به نحو مقتضی نگهداری نماید و در صورت فقدان خسارت وارده را جبران نماید . 12.تعهدات پیمانکار 12.1.پیمانکار ملزم است پیش از انعقاد قرارداد از محل کارگاه بازدید به عمل آورده و از کم و کیف کار، نقشه ها و مشخصات فنی مربوط به نحوه و چگونگی حمل قالب ها در داخل ساختمان، نصب آن ها و برچیدن آن ها و دستورالعمل و دستورکارهایی که از سوی کارفرما ابلاغ شده، کاملاً آگاهی یابد. 12.2.پیمانکار متعهد می گردد که در تمام مراحل اجرای موضوع قرارداد شخصاً در محل کارگاه حضور داشته باشد و نحوه کار را مورد ارزیابی و نظارت خویش قرار دهد؛ در صورت تعدد اجرای قراردادهای مشابه، ایشان می تواند با رضایت کارفرما نماینده ای تام الاختیار با دارا بودن اطلاعات فنی مقتضی نسبت به اجرای پروژه، معرفی نماید. 12.3.پیمانکار متعهد می گردد که مطابق با جدول زمانبندی پیش بینی شده نسبت به در ابتدا تجهیز کارگاه و سپس اجرای عملیات موضوع قرارداد اقدام کند و هر گونه تأخیر از قِبل کوتاهی پیمانکار، خسارات اعم از مادی و معنوی متوجه شخص ایشان می باشد. 12.4.اجرای عملیات موضوع قرارداد صرفاً قائم به شخص پیمانکار می باشد؛ مگر اینکه پیمانکار اذن در اجرای موضوع قرارداد توسط شخص دیگر را پیشتر و در ذیل قرارداد اعطاء نموده باشد. 12.5.پیمانکار ملزم است از اموال کارفرما اعم از مصالح، ماشین آلات و قطعات مرتبطه کمال حراست را نماید؛ کارفرما در مقابل مخیر است در هر مقطعی از زمان اجرای موضوع قرارداد، نسبت به آمارگیری، و بررسی سلامت آن ابزارآلات و وسایل اقدام نماید و در صورت احراز نقص و عیب در آن ها، مسئولیت متوجه شخص پیمانکار می باشد. 12.6.پیمانکار مسئولیت مطلق ناشی از منع قانونی کار کردن افراد غیر مجاز از جمله افراد مشمول نظام وظیفه، اتباع بیگانه بدون مجوز کار یا افرادی که به هر نحوی از کار کردن محروم می باشند، را دارد و کارفرما اصل را بر برائت افراد مشغول در محل کارگاه قرار می دهد. 12.7.پیمانکار ملزم است صلاحیت اخلاقی و فنی پرسنل فعال در کارگاه را به تأیید کارفرما رساند؛ و در صورت تشخیص عدم صلاحیت هر یک از پرسنل، می بایست در کوتاه ترین زمان ممکن نسبت به جایگزین نمودن شخص دیگری اقدام نماید. 12.8.پیمانکار موظف به رعایت موارد حفاظتی و ایمنی کار و به طور کلی رعایت موارد مبحث 12 مقررات ملّی ساختمانی ایران در کارگاه می باشد و نسبت به اجباری بودن استفاده از وسایل ایمنی آگاه است. هر گونه عملی خلاف مقتضای عبارت مقرر شده در این بند، در وهله نخست پیمانکار مسئول و در صورت قصور از جانب پرسنل ایشان، پیمانکار به همراه کارکنانش مسئول می باشد و کلیه عواقب مالی، حقوقی و جزایی بعهده پیمانکار می باشد و کارفرما هیچگونه مسئولیتی در این رابطه نخواهد داشت. وسایل ایمنی مندرج در مبحث 12، شامل کلاه چانه دار، کفش ایمنی، کمربند ایمنی، لباس ضخیم کار، دستکش مناسب، ماسک و عینک و .... می باشد. 12.9.پیمانکار متعهد می گردد که گزارشی دربرگیرنده کارکرد و میزان درصد پیشرفت فیزیکی عملیات موضوع قرارداد را بصورت روزانه و هفتگی با عنایت به مدت قرارداد در اختیار کارفرما و دستگاه نظارت قرار دهد. 12.10.تأمین و تهیه برخی از ابزارآلات مختص عملیات قالب بندی دیواره ها، ستون ها و ... نظیر قالب فلزی بتن، جک سقفی، داربست مدولار، پایه های محافظ و ..... بر عهده پیمانکار می باشد. 12.11.پیمانکار ملزم است هرگز از قالب های خم شده یا مستهلک استفاده مجدد ننماید. 12.12.پیمانکار می بایست پیش از نصب قالب ها، نسبت به سلامت و عدم آغشته شدن آن ها به گل، روغن، قیر، دوغاب سیمان خشک شده، رنگ، زنگ زدگی و ....اطمینان حاصل نماید. 12.13.پیمانکار ملزم است موقعیت آرماتورها را پیش از بتن ریزی و در ضمن بتن ریزی و پس از بتن ریزی کنترل نماید تا قالب ها در جایگاه مناسب با رویه مناسب به یکدیگر متصل گردند. مسئولیت هر گونه قصور و کوتاهی از جانب پیمانکار که منجر به تخریب بنای ساخته شده باشد، بر عهده شخص پیمانکار می باشد. 12.14.به منظور نصب قالب ها بوسیله عناصر غیرسازه ای باید از رویه ها یا اتصال دهنده ها یا گیره های فولادی بهره برد. پیمانکار متعهد می گردد به تعداد و حجم مورد نیاز اتصالات مربوطه را تأمین نماید. 12.15.اگر در دوره تضمین معایب و نقایصی در کار مشاهده گردد که ناشی از عدم رعایت مشخصات و ویژگی های سازه باشد، که پیشتر از سوی کارفرما و مهندس ناظر اطلاع رسانی شده، پیمانکار مسئول می باشد. 12.16.مسئولیت هر گونه سوء رفتار، کشف فساد، فحشاء در محل انجام کار یا کارگاه، کلاهبرداری، درگیری و این قسم موارد از سوی پرسنل پیمانکار در طول مدت اجرای پروژه، متوجه مستقیم پیمانکار می باشد. 12.17.پیمانکار در برابر حقوق و سنوات، پاداش و عیدی کارگران خویش متعهد می باشد و از این بابت هیچ مسئولیتی بر عهده کارفرما نمی باشد. 12.18.پیمانکار ملزم به رعایت قوانین کار و تأمین اجتماعی در ارتباط با پرسنل و کارگران خود می باشد و هر گونه دعوای مطروحه از جانب ایشان متوجه مستقیم پیمانکار می باشد. 12.19.پیمانکار متعهد می گردد که سطوح قالب بندی را با رعایت کلیه نکات ایمنی و حفاظتی به هنگام انتقال از محل دپو تا محل کارگاه انجام دهد و مسئولیت هر گونه قصور نسبت به این امر بر عهده شخص پیمانکار می باشد. 13.تعهدات کارفرما 13.1.کارفرما متعهد می گردد زمین مربوط به دپوی مصالح از جمله صفحات قالب بندی و ستون ها را که از ایمنی و حفاظت مطلوبی نسبت به پیشگیری از سرقت داشته باشد را در اختیار پیمانکار قرار دهد. 13.2.تأمین ابزارآلات متداول عملیات قالب بندی از جمله آچار گاوی، چکش و ... مورد نیاز پیمانکار از جمله بر عهده کارفرما می باشد و ایشان موظف است مطابق با نظر فنی پیمانکار و دستگاه نظارت اقدام به خریداری و انتقال به محل کارگاه نماید. 13.3.مطابق با بند 3 ماده 12 در صورتی که تأخیر آغاز اجرای موضوع قرارداد بواسطه کوتاهی یا بی مبالاتی کارفرما باشد، پیمانکار از این بابت هیچ مسئولیتی بر عهده ندارد. 13.4.نظارت در حسن اجرای تعهداتی که پیمانکار بر طبق مفاد این قرارداد و اسناد و مدارک مربوطه پذیرفته، بر عهده کارفرما یا دستگاه نظارت معرفی شده از سوی کارفرما، خواهد بود. 13.5.کارفرما موظف است کارگاه را درمقابل حوادث ناشیه از فعالیت در کارگاه، بیمه نماید. 13.6.کارفرما از بابت مواردی و ابزارهایی که در اختیار پیمانکار قرار می دهد، حق دریافت هیچ گونه وجهی را ندارد. 13.7.کارفرما موظف است مطابق با قرارداد، در پایان انجام کامل موضوع قرارداد کلیه پرداخت های لازم را با پیمانکار تسویه نماید؛ و مطابق با ماده 5 قرارداد حاضر، نسبت به پرداخت های مرحله ای اهتمام ورزد. 13.8.هزینه و تهیه آب، برق و گاز مورد نیاز مصرفی پیمانکار جهت اجرای عملیات در محل کارگاه بر عهده کارفرما می باشد. 13.9.کارفرما موظف است در محل کارگاه، مکانی را به منظور استراحت، غذاخوری پرسنل پیمانکار را تهویه نماید. 13.10.کارفرما موظف است در صورت لزوم سرویش بهداشتی مناسبی را به تعداد کارگران در محل کارگاه پیش بینی نماید. 14.ضمانت حسن اجرای تعهدات از سوی پیمانکار پیمانکار متعهد می گردد موقع امضاء و مبادله قرارداد اقدام به ارائه ضمانت نامه حسن اجرای تعهدات که به صورت، تضمین نامه بانکی/ یا سفته به امضای مجاز شرکت که معادل 5% مبلغ کل موضوع قرارداد می باشد را تسلیم کارفرما نماید و در صورتی که پیمانکار از اجرای هر یک از تعهدات خود تخلف نماید کارفرما مخیر است در چارچوب قرارداد، اسناد تضمینی را تا میزان خسارت وارده به نفع خود ضبط و وصول نماید . 15.دستگاه نظارت نظارت بر اجرای تعهداتی که پیمانکار طبق مفاد قرارداد تقبل نموده است به عهده .......... که دستگاه نظارت نامیده می شود خواهد بود. 16.مالیات پروژه هر گونه مالیات و کسورات قانونی متعلق به این قرارداد بر عهده ........ است، که بر اساس قوانین و مقررات تعیین و همراه سایر کسورات قانونی از صورت وضعیت های ارائه شده کسر خواهد شد. 17.موارد فسخ قرارداد 17.1.انتقال قرارداد یا واگذاری عملیات به اشخاص حقیقی یا حقوقی دیگر از طرف پیمانکار. 17.2.عدم اجراء تمام یا قسمتی از موارد قرارداد در موعد پیش بینی شده. 17.3.تأخیر در شروع بکار پروژه بیش از ............... روز از تاریخ ابلاغ قرارداد. 17.4.تأخیر در اجرای کار به طوری که دلالت بر عدم صلاحیت مالی و فنی و با سوء نیت پیمانکار باشد. 17.5.غیبت بدون اجازه پیمانکار و یا تعطیل کردن کار بدون کسب اجازه کتبی از کارفرما. 18.اختلافات ناشی از قرارداد اختلافات ناشی از این قرارداد ابتدا از طریق سازش بین طرفین و در صورت عدم سازش، با مراجعه به مرجع داوری حل و فصل خواهد شد. طرفین قرارداد بدواً ............ را به عنوان داوری مرضی الطرفین برگزیدند. 19.موارد متفرقه 19.1.موارد اضطراری از قبیل جنگ، زلزله، عدم وجود مواد اولیه و امثالهم برای طرفین قرارداد محفوظ است . 19.2.در صورت بروز هرگونه اختلاف بین طرفین این قرارداد موضوع از طریق حکمیت حل و فصل می گردد و آخرین حکم مرضی الطرفین در این قرارداد مراجع ذیصلاح قانونی می باشد . 19.3.موارد پیش بینی نشده در این قرارداد با توافق طرفین براساس اصل آزادی اراده خواهد بود . 20.نُسخ قرارداد قرارداد حاضر در ........ ماده و ....... نسخه تهیه و به امضاء طرفین رسیده است و هر نسخه حکم واحد و یکسان دارد. امضاء و اثرانگشت کارفرما/ یا نماینده قانونی ایشان امضاء و اثرانگشت پیمانکار/ یا نماینده قانونی ایشان
قرارداد قالب بندی بتن

قرارداد قالب بندی بتن

قرارداد قالب بندی بتن (متن کامل) قرارداد قالب بندی ساختمان‌های بتنی به صورت مفصل در این مقاله مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت. هنگام تنظیم قرارداد پیمانکاری قالب بندی باید ابتدا طرفین قرارداد به طور دقیق تعیین شده و رابطه آنها با یکدیگر نیز کاملا تبیین شود. طرفین قرارداد ممکن است اشخاص حقیقی و یا حقوقی باشند که حضور نمایندگان قانونی اشخاص حقوقی ضرورت دارد. طرفین قرارداد باید مدارک احراز هویت یکدیگر را کنترل نموده و توصیه می‌شود حتما یک نسخه کپی از آن برای خود نگاه دارند. اگر یکی از طرفین قرارداد (یا هردو طرف) شخص حقوقی باشد، کنترل مدارک (مدارک نمایندگی و حدود اختیارات وی) اهمیت بسیار بالاتری دارد. نمونه قرارداد قالب بندی بتن (پیمانکاری) نمونه متن تعیین طرفین قرارداد قالب بندی در ادامه آمده است: 1.طرفین قرارداد قالب بندی بتن ۱- مشخصات کارفرما: آقا/ خانم/ شرکت …………..… به مدیریت/ نمایندگی ………..… به شماره ملّی/ شماره ثبتی ………..… به نشانی ……..……..…….. شماره تلفن ثابت ………..…. و شماره همراه ………..…. می‌باشد. ۲- مشخصات پیمانکار: آقا/ خانم/ شرکت …………..… به مدیریت/ نمایندگی ……..…… به شماره ملّی/ شماره ثبتی ………….. به نشانی ……..……..…….. شماره تلفن ثابت ………..…. و شماره همراه …………… می‌باشد. 2.موضوع قرارداد (قالب بندی و محل انجام آن) موضوع این قرارداد عبارت است از قالب بندی بتن مطابق با نقشه‌ها و دستورالعمل‌هایی که از سوی کارفرما در اختیار پیمانکار قرار می‌گیرد. محل اجرای موضوع قرارداد به نشانی ……… که دارای مجوز ساختمانی به شماره …… به تاریخ ……/…../…… می‌باشد. موضوع قرارداد پیمانکاری قالب بندی، تدقیق خدماتی است که پیمانکار باید حین و پس از اتمام قرارداد انجام دهد. در این بند باید به تفصیل شرح داده شود که کارفرما از پیمانکار چه توقعاتی دارد و می‌خواهد پیمانکار چه خدماتی را به او ارائه دهد. در موضوع قرارداد پیمانکاری قالب بندی باید نحوه تهیه مصالح، نحوه اجرای پروژه با جزئیات کامل شرح داده شود و یا به نقشه و یا پیوست خاصی اشاره شود. 3.محاسبات و مشخصات فنی پروژه هر صفحه‌ای از قالب‌ها دارای رویه‌هایی می‌باشد که بایست پیش از آرماتوربندی نصب گردد و قالب‌ها را آغشته به مواد رها ساز نمود. قالب‌ها بایست به نحوی در کنار یکدیگر جفت شود که از هدر رفت بتن جلوگیری شود. قالب‌ها بایست از هر نوع ماده زائد اعم از روغن، چسب، بتن خشک شده، زنگ زدگی عاری باشد. در صورت وجود نقاط کور و غیرقابل دسترس در هنگام نصب قالب ها، می‌بایست به تعبیه دریچه‌های بازدید و کف شورهای قالب به منظور تمیز کردن قالب پیش از بتن ریزی اقدام گردد. مدت زمان نصب تا برچیدن قالب‌ها به منظور خشک شدن بتن، به طور تقریبی از ……. روز تا ……. روز می‌باشد. برچیدن پایه‌های تیرها بایست از میانه قالب‌های نصب شده شروع شود و به طرف تکیه گاه ادامه یابد؛ مادامی که به هنگام جداسازی پایه‌ها تغییری در شکل کنسول‌ها مشاهده شد، باید از ادامه کار دست کشید. رعایت شاقول بودن یا تراز بودن قالب‌ها الزامی است. ابعاد مورد نیاز به منظور قالب بندی بتن سطوح مربوطه به نسبت هر طبقه …… متر مربع می‌باشد که مطابق با نقشه‌ها و دستورکارهایی که در اختیار پیمانکار قرار دارد صورت می‌گیرد. در قرارداد قالب بندی بتن بخشی از متن قرارداد (یا به صورت پیوست) به تشریح مشخصات فنی مواد و مصالح مورد استفاده اختصاص می‌یابد. تشریح دقیق مشخصات فنی از سو استفاده پیمانکار و بکارگیری مصالح بی کیفیت جلوگیری می‌کند و نمی تواند کلی گویی در مورد مصالح مصرفی را دست آویز دفاع از خود نماید. از طرف دیگر ممکن است کارفرما تقاضای بکارگیری مصالح بسیار گران یا خاص را داشته باشد که خصوصا در قراردادهایی که تامین مصالح با پیمانکار است (PC و یا EPC) مشکلات عدیده‌ای برای پیمانکار ایجاد می‌کند. 4. مبلغ قرارداد پیمانکاری قالب بندی (به تفکیک و کلی) هزینه اجرای کل عملیات موضوع قرارداد اعم از تأمین سطوح قالب، نصب و برچیدن آن‌ها در مجموع به ارزش …… ریال تعیین می‌گردد. هزینه تأمین صفحات قالب بندی دیوارهای بتنی، تیرها، ستون‌ها و ….. که ارتفاع حداقل ……. متر و حداکثر …….. متر باشد، از قرار هر متر مربع به ارزش …… ریال محاسبه می‌گردد. هزینه حمل و جابه جایی صفحات قالب بندی از محل دپوی تا محل نصب در محل کارگاه از قرار هر سرویس به ارزش …… ریال محاسبه می‌گردد. هزینه نصب و برچیدن صفحات قالب بندی از قرار هر متر مربع به ارزش …… ریال محاسبه می‌گردد. هزینه بکارگیری و گماردن نیروی متخصص و فنی به ازای هر ساعت کار به ارزش …… ریال محاسبه می‌گردد. مبلغ قرارداد پیمانکاری قالب بندی که توسط کارفرما تعیین می‌شود و یا توسط پیمانکار پیشنهاد داده می‌شود و در نهایت بر روی مبلغ نهایی توافق صورت می‌گیرد. نحوه محاسبه مبلغ قرارداد بسته به نوع قرارداد متفاوت می‌باشد و در هرصورت باید هزینه تهیه مصالح و هزینه‌های بالاسری، سود پیمانکار، منابع انسانی و تجهیزات و … در نظر گرفته شود که می‌تواند به صورت کلی در متن قرارداد ذکر شود و جزئیات به قرارداد پیمانکاری قالب بندی پیوست شود و یا در متن به آن اشاره گردد. اگر تغییراتی مدنظر کارفرما در مبلغ قرارداد در آینده باشد (برای بحث تورم و تعدیل) بهتر است نحوه محاسبه آن در تبصره‌ای اشاره شود. 5. شرایط پرداخت مبلغ …… ریال معادل ….. درصد از کل ارزش قرارداد در هنگام عقد قرارداد پرداخت می‌گردد (در ازای دریافت چک تضمین به ارزش ……. ریال به شماره ….. ). مبلغ …… ریال معادل …… درصد از کل ارزش قرارداد پس از انجام ۵۰% کار با تأیید سرپرست کارگاه. مبلغ …… ریال معادل …… درصد از کل ارزش قرارداد پس از تکمیل کامل پروژه با تأیید (نهاد منتخب نظارتی) . مبلغ …… معادل …… درصد از کل ارزش قرارداد پس از اتمام دوره گارانتی و رفع نواقص احتمالی (دوره گارانتی …. می‌باشد). پس از توافق بر روی مبلغ قرارداد پیمانکاری قالب بندی باید چگونگی روند پرداخت‌ها هم تصریح شود. تعداد مراحل پرداخت و میزان پرداخت در هر مرحله و زمان پرداخت باید دقیقا مشخص شود. شرایط مختلف باید در تغییر نحوه پرداخت باید پیش بینی شود. هرچه این مرحله دقیق تر و با جزئیات بیشتر نوشته شود، در آینده از اختلافات احتمالی کاسته خواهد شد. کارفرما باید دقیقا مشخص کند که هزینه پیمانکار را چگونه پرداخت می‌کند، این پرداخت می‌تواند به صورت نقدی باشد و یا اوراق و یا به هر طریق دیگری، که باید مشخصا در متن قرارداد پیمانکاری قالب بندی به آن اشاره شود. 6.اسناد و مدارک پیمان الف- سند قرارداد (پیمان پیش رو) : ….. ب- نقشه‌های کلی، تفصیلی و اجرایی و کلیه دستورکارهایی که در حین اجراء توسط کارفرما یا مهندس ناظر پروژه به پیمانکار ابلاغ می‌گردد. همواره در زمان عقد قرارداد پیمانکاری قالب بندی مدارک و اسنادی از سوی کارفرما به پیمانکار تحویل داده می‌شود و یا زمان مشخصی برای تحویل آن‌ها تعیین می‌شود. در شرایطی ممکن است مطالعاتی قبل از عقد قرارداد با پیمانکار حاضر در این قرارداد، توسط کارفرما (یا مشاورین وی ) یا پیمانکار دیگری انجام شده باشد، و یا کارفرما انجام آن‌ها را به عهده بگیرد که در این مرحله به پیمانکار تحویل داده میشود و در قرارداد ذکر می‌گردد. 7.مدت انجام کار مدت کامل انجام پروژه ……….. روز کاری بوده و تاریخ شروع قرارداد ………… و تاریخ خاتمه قرارداد …………… می‌باشد. مدت انجام کار یکی از بحث برانگیزترین موارد اختلاف بین پیمانکار قالب بندی و کارفرماست. این مورد در هنگام وصول مطالبات پیمانکار و محاسبه میزان تاخیرات قرارداد پیمانکاری قالب بندی باعث بروز دعوا و اختلافات می‌شود. در این بند باید به صورت دقیق مدت زمان انجام کار به روز، تاریخ شروع و پایان مشخص شود. باید نوع و معنی روز کاری کارگاه مشخص شود و در نظر گرفتن تعطیلات رسمی و یا غیر رسمی تعیین گردد. نحوه جریمه تاخیرات پیمانکار قالب بندی نیز در این بند مشخص می‌گردد. مشخص کردن روزهای کاری و تعطیل کارگاه می‌تواند موارد بروز اختلاف در زمان محاسبه تاخیرات را کاهش دهد. به عنوان مثال بعضی از کارفرمایان حق هیچگونه تعطیلی کارگاه در تعطیلات رسمی و تقویمی را به پیمانکار نمی دهند. یا برخی از آن‌ها روزهای مشخصی مانند عاشورا و یا عید نوروز را به صورت مشخص جهت تعطیلی در قرارداد به صورت تبصره قید میکنند. 8. دیرکرد طرفین در انجام پروژه چنانچه پیمانکار، بدون مجوز تمدید تاریخ قرارداد از سوی کارفرما، مبادرت به تأخیر اجراء کار نماید برای هر روز تأخیر پس از اتمام تاریخ قرارداد روزانه ………….. ریال به عنوان جریمه تأخیر از مطالبات پیمانکار کسر می‌گردد. در مقابل هرگاه کارفرما به نحوی موجب تأخیر عملیات اجرایی پروژه شود با تأیید سرپرست کارگاه به همان نسبت به مدت اجرای قرارداد افزوده خواهد شد. در دنیای حرفه‌ای امروز، زمان معادل سرمایه است. پیمانکار قالب بندی به ازای زمانی که در پروژه‌ای صرف می‌کند، هزینه نیروی انسانی و خواب سرمایه و یا فرصت‌های دیگری که در همین زمان تلف شده، می‌توانست به دست بیاورد را حساب و کتاب می‌کند و قطعا اگر مقصر نباشد متضرر خواهد شد و انتظار جبران از طرف کارفرما دارد. از طرف کارفرما زمان دیرکرد به نحوی دیگر می‌تواند هزینه‌هایی در پی داشته باشد، که ممکن است خسارات معنوی یا سیاسی برای وی داشته باشد. در هر صورت دیرکرد اگر از سمت هر یک از طرفین قرارداد باشد باید به نحوی برای طرف مقابل جبران شود، در حالت عمومی اگر دیرکرد از طرف کارفرما باشد، پیمانکار مجاز به تغییر برنامه زمانبندی قرارداد پیمانکاری قالب بندی خواهد بود و اگر دیرکرد از طرف پیمانکار باشد به صورت جریمه ریالی تعیین و از صورت حساب وی کسر خواهد شد. 9.نظارت در قرارداد پیمانکاری قالب بندی نظارت در اجرای تعهداتی که پیمانکار بر طبق مفاد این قرارداد و اسناد و مدارک پیوست آن تقبل نموده است، به عهده کارفرما/ یا نماینده وی و یا دستگاه نظارت معرفی شده از سوی کارفرما، خواهد بود. پیمانکار موظف است کارها را طبق قرارداد، اصول فنی و دستورات کارفرما/ یا نماینده ایشان/ یا دستگاه نظارت، طبق مشخصات، اسناد و مدارک پیوست این قرارداد اجرا نماید. همواره کارفرما در تمام پروژه‌ها بر عملکرد پیمانکار نظارت خواهد داشت و پس از تایید دستگاه نظارت کارفرما، صورت حساب پیمانکار قالب بندی پرداخت خواهد شد. در پروژه‌های بزرگتر دستگاه نظارت به صورت مقیم در محل پروژه از جانب کارفرما و یا مشاور کارفرما حضور خواهد داشت و پیمانکار موظف است که تمامی نکات پروژه را به صورت کتبی به اطلاع ایشان رسانده و تایید کتبی از ایشان اخذ نماید. در پروژه‌های کوچکتر نظارت ممکن است توسط خود کارفرما صورت گیرد. حتما باید در قرارداد پیمانکاری قالب بندی نحوه نظارت بر کار پیمانکار مشخص شود. 10. معرفی دستگاه نظارت نظارت بر اجرای تعهداتی که پیمانکار طبق مفاد قرارداد تقبل نموده است به عهده ………. که دستگاه نظارت نامیده می‌شود، خواهد بود. اگر در زمان عقد قرارداد پیمانکاری قالب بندی، ناظر پروژه مشخص باشد، وجود این بند خالی از لطف نمی باشد به طوریکه در این بند نام و مشخصات ناظر یا ناظرین نوشته خواهد شد. 11.تجهیز و برچیدن کارگاه محل پروژه هزینه‌های مربوط به تجهیز و برچیدن کارگاه با توافق طرفین به عهده …. است. ایشان می‌بایست کارگاه را به نحوی مناسب تجهیز نماید که شروع و ادامه کار تا تحویل موقت، بدون وقفه و با کیفیت لازم انجام پذیرد. در پایان کار، ایشان باید نسبت به تخریب و خارج نمودن مواد حاصل از تخریب، اقدام نماید، مصالح بازیافتی از تخریب متعلق به ….. است. یکی از مواردی که در قرارداد پیمانکاری قالب بندی همواره در تعیین تاخیرات پروژه و محاسبات هزینه محل دعوا بین پیمانکار و کارفرما خواهد بود، مشخص نکردن نحوه و زمان و مسئول تجهیز، نگهداری و برچیدن کارگاه خواهد بود. این مورد حتی در زمان بیمه کردن کارگاه هم مهم است و باید مشخص شود حق بیمه را چه کسی پرداخت می‌نماید. معمولا تجهیز و برچیدن کارگاه به عهده پیمانکار قالب بندی خواهد بود و پیمانکار باید این مورد را در برنامه زمانبندی پروژه در نظر بگیرد. 12. نگهداری از کارهای انجام شده پیمانکار موظف است از درصد پیشرفت پروژه و همچنین مصالحی که در صورت وضعیت منظور می‌شود اعم از آنچه که در کارگاه و یا در خارج از آن در انبارها و غیره باشد متعلق به کارفرما بوده به نحو مقتضی نگهداری نماید و در صورت فقدان خسارت وارده را جبران نماید. در قرارداد پیمانکاری قالب بندی که معمولا امکان ایجاد خسارت به کارهای انجام شده و یا تحویل داده شده به کارفرما وجود دارد، باید مسئول حفظ و حراست از پروژه (چه قسمت‌های تحویل قطعی شده و چه سایر قسمت ها) به طور دقیق در این بند مشخص شود. 13.تعهدات پیمانکار پیمانکار ملزم است پیش از انعقاد قرارداد از محل کارگاه بازدید به عمل آورده و از کم و کیف کار، نقشه‌ها و مشخصات فنی مربوط به نحوه و چگونگی حمل قالب‌ها در داخل ساختمان، نصب آن‌ها و برچیدن آن‌ها و دستورالعمل و دستورکارهایی که از سوی کارفرما ابلاغ شده، کاملاً آگاهی یابد. پیمانکار متعهد می‌گردد که در تمام مراحل اجرای موضوع قرارداد شخصاً در محل کارگاه حضور داشته باشد و نحوه کار را مورد ارزیابی و نظارت خویش قرار دهد؛ در صورت تعدد اجرای قراردادهای مشابه، ایشان می‌تواند با رضایت کارفرما نماینده‌ای تام الاختیار با دارا بودن اطلاعات فنی مقتضی نسبت به اجرای پروژه، معرفی نماید. پیمانکار متعهد می‌گردد که مطابق با جدول زمانبندی پیش بینی شده نسبت به در ابتدا تجهیز کارگاه و سپس اجرای عملیات موضوع قرارداد اقدام کند و هر گونه تأخیر از قِبل کوتاهی پیمانکار، خسارات اعم از مادی و معنوی متوجه شخص ایشان می‌باشد. اجرای عملیات موضوع قرارداد صرفاً قائم به شخص پیمانکار می‌باشد؛ مگر اینکه پیمانکار اذن در اجرای موضوع قرارداد توسط شخص دیگر را پیشتر و در ذیل قرارداد اعطاء نموده باشد. پیمانکار ملزم است از اموال کارفرما اعم از مصالح، ماشین آلات و قطعات مرتبطه کمال حراست را نماید؛ کارفرما در مقابل مخیر است در هر مقطعی از زمان اجرای موضوع قرارداد، نسبت به آمارگیری، و بررسی سلامت آن ابزارآلات و وسایل اقدام نماید و در صورت احراز نقص و عیب در آن ها، مسئولیت متوجه شخص پیمانکار می‌باشد. پیمانکار مسئولیت مطلق ناشی از منع قانونی کار کردن افراد غیر مجاز از جمله افراد مشمول نظام وظیفه، اتباع بیگانه بدون مجوز کار یا افرادی که به هر نحوی از کار کردن محروم می‌باشند، را دارد و کارفرما اصل را بر برائت افراد مشغول در محل کارگاه قرار می‌دهد. پیمانکار ملزم است صلاحیت اخلاقی و فنی پرسنل فعال در کارگاه را به تأیید کارفرما رساند؛ و در صورت تشخیص عدم صلاحیت هر یک از پرسنل، می‌بایست در کوتاه ترین زمان ممکن نسبت به جایگزین نمودن شخص دیگری اقدام نماید. پیمانکار موظف به رعایت موارد حفاظتی و ایمنی کار و به طور کلی رعایت موارد مبحث ۱۲ مقررات ملّی ساختمانی ایران در کارگاه می‌باشد و نسبت به اجباری بودن استفاده از وسایل ایمنی آگاه است. هر گونه عملی خلاف مقتضای عبارت مقرر شده در این بند، در وهله نخست پیمانکار مسئول و در صورت قصور از جانب پرسنل ایشان، پیمانکار به همراه کارکنانش مسئول می‌باشد و کلیه عواقب مالی، حقوقی و جزایی بعهده پیمانکار می‌باشد و کارفرما هیچگونه مسئولیتی در این رابطه نخواهد داشت. وسایل ایمنی مندرج در مبحث ۱۲، شامل کلاه چانه دار، کفش ایمنی، کمربند ایمنی، لباس ضخیم کار، دستکش مناسب، ماسک و عینک و …. می‌باشد. پیمانکار متعهد می‌گردد که گزارشی دربرگیرنده کارکرد و میزان درصد پیشرفت فیزیکی عملیات موضوع قرارداد را بصورت روزانه و هفتگی با عنایت به مدت قرارداد در اختیار کارفرما و دستگاه نظارت قرار دهد. تأمین و تهیه برخی از ابزارآلات مختص عملیات قالب بندی دیواره ها، ستون‌ها و … نظیر قالب فلزی بتن، جک سقفی، داربست مدولار، پایه‌های محافظ و ….. بر عهده پیمانکار می‌باشد. پیمانکار ملزم است هرگز از قالب‌های خم شده یا مستهلک استفاده مجدد ننماید. پیمانکار می‌بایست پیش از نصب قالب ها، نسبت به سلامت و عدم آغشته شدن آن‌ها به گل، روغن، قیر، دوغاب سیمان خشک شده، رنگ، زنگ زدگی و … اطمینان حاصل نماید. پیمانکار ملزم است موقعیت آرماتورها را پیش از بتن ریزی و در ضمن بتن ریزی و پس از بتن ریزی کنترل نماید تا قالب‌ها در جایگاه مناسب با رویه مناسب به یکدیگر متصل گردند. مسئولیت هر گونه قصور و کوتاهی از جانب پیمانکار که منجر به تخریب بنای ساخته شده باشد، بر عهده شخص پیمانکار می‌باشد. به منظور نصب قالب‌ها بوسیله عناصر غیرسازه‌ای باید از رویه‌ها یا اتصال دهنده‌ها یا گیره‌های فولادی بهره برد. پیمانکار متعهد می‌گردد به تعداد و حجم مورد نیاز اتصالات مربوطه را تأمین نماید. اگر در دوره تضمین معایب و نقایصی در کار مشاهده گردد که ناشی از عدم رعایت مشخصات و ویژگی‌های سازه باشد، که پیشتر از سوی کارفرما و مهندس ناظر اطلاع رسانی شده، پیمانکار مسئول می‌باشد. مسئولیت هر گونه سوء رفتار، کشف فساد، فحشاء در محل انجام کار یا کارگاه، کلاهبرداری، درگیری و این قسم موارد از سوی پرسنل پیمانکار در طول مدت اجرای پروژه، متوجه مستقیم پیمانکار می‌باشد. پیمانکار در برابر حقوق و سنوات، پاداش و عیدی کارگران خویش متعهد می‌باشد و از این بابت هیچ مسئولیتی بر عهده کارفرما نمی باشد. پیمانکار ملزم به رعایت قوانین کار و تأمین اجتماعی در ارتباط با پرسنل و کارگران خود می‌باشد و هر گونه دعوای مطروحه از جانب ایشان متوجه مستقیم پیمانکار می‌باشد. پیمانکار متعهد می‌گردد که سطوح قالب بندی را با رعایت کلیه نکات ایمنی و حفاظتی به هنگام انتقال از محل دپو تا محل کارگاه انجام دهد و مسئولیت هر گونه قصور نسبت به این امر بر عهده شخص پیمانکار می‌باشد. این بند مهم ترین بند در قرارداد پیمانکاری قالب بندی است. در واقع وظایف اصلی پیمانکار قالب بندی در این بند مشخص می‌شود. در این بند ‌باید تاکید شود که اجرای پروژه به نحوی که از لحاظ فنی و مالی مورد نظر کارفرما بوده است، مهم‌ترین تعهد پیمانکار قالب بندی است. برای انجام پروژه باید پیمانکار متعهد باشد که کارگاه، تجهیزات و اجناس مورد نیاز را از کارفرما تحویل گرفته و در حفظ و نگهداری و جلوگیری از اتلاف و اسراف آن کوشش کند. در این بند تمامی تعهدات پیمانکار قالب بندی اعم از اجرایی، مالی، حقوقی و زمانی به طور دقیق مشخص می‌شود. 14. تعهدات کارفرما در قرارداد قالب بندی کارفرما متعهد می‌گردد زمین مربوط به دپوی مصالح از جمله صفحات قالب بندی و ستون‌ها را که از ایمنی و حفاظت مطلوبی نسبت به پیشگیری از سرقت داشته باشد را در اختیار پیمانکار قرار دهد. تأمین ابزارآلات متداول عملیات قالب بندی از جمله آچار گاوی، چکش و … مورد نیاز پیمانکار از جمله بر عهده کارفرما می‌باشد و ایشان موظف است مطابق با نظر فنی پیمانکار و دستگاه نظارت اقدام به خریداری و انتقال به محل کارگاه نماید. مطابق با بند ۳ ماده ۱۳ (تعهدات پیمانکار) در صورتی که تأخیر آغاز اجرای موضوع قرارداد بواسطه کوتاهی یا بی مبالاتی کارفرما باشد، پیمانکار از این بابت هیچ مسئولیتی بر عهده ندارد. نظارت در حسن اجرای تعهداتی که پیمانکار بر طبق مفاد این قرارداد و اسناد و مدارک مربوطه پذیرفته، بر عهده کارفرما یا دستگاه نظارت معرفی شده از سوی کارفرما، خواهد بود. کارفرما موظف است کارگاه را درمقابل حوادث ناشیه از فعالیت در کارگاه، بیمه نماید. کارفرما از بابت مواردی و ابزارهایی که در اختیار پیمانکار قرار می‌دهد، حق دریافت هیچ گونه وجهی را ندارد. کارفرما موظف است مطابق با قرارداد، در پایان انجام کامل موضوع قرارداد کلیه پرداخت‌های لازم را با پیمانکار تسویه نماید؛ و مطابق با ماده ۵ قرارداد حاضر، نسبت به پرداخت‌های مرحله‌ای اهتمام ورزد. هزینه و تهیه آب، برق و گاز مورد نیاز مصرفی پیمانکار جهت اجرای عملیات در محل کارگاه بر عهده کارفرما می‌باشد. کارفرما موظف است در محل کارگاه، مکانی را به منظور استراحت، غذاخوری پرسنل پیمانکار را تهویه نماید. کارفرما موظف است در صورت لزوم سرویش بهداشتی مناسبی را به تعداد کارگران در محل کارگاه پیش بینی نماید. هرچند که در قرارداد پیمانکاری قالب بندی اجرای پروژه به عهده پیمانکار است. اما کارفرما نیز می‌تواند انجام مواردی را با توافق طرفین در قبال پیمانکار و پروژه تعهد نماید. این تعهدات می‌تواند گستره و تنوع بالایی داشته باشد و هیچ محدودیتی در این زمینه وجود ندارد. تعهدات کارفرما در قرارداد پیمانکاری قالب بندی می‌تواند شامل مواردی همچون تهیه تمام یا بخشی از مصالح، تجهیز و برچیدن کارگاه، مسائل مالی و بیمه و … باشد. 15.تضمین حسن انجام کار در قراردادهایی که به صورت وضعیت پرداخت می‌شوند، که قرارداد پیمانکاری قالب بندی معمولا از این جمله می‌باشد، همواره بند تضمین حسن انجام کار لحاظ می‌گردد. این بند به این معنی است که در هر بار پرداخت کارفرما مبلغی کمتر از میزان صورت وضعیت پیمانکار به وی پرداخت می‌کند و درصدی از آن را به جهت اطمینان از اجرای صحیح کار (یا همان حسن انجام کار) نزد خود نگاه می‌دارد. این مبلغ پس از اینکه کار انجام شده از طرف کارفرما ( یا دستگاه نظارتی وی) تایید شد به حساب پیمانکار واریز می‌گردد. کارفرما مجاز است که هنگام پرداخت صورت وضعیت‌های پیمانکار مبلغ ۱۰ درصد به عنوان حسن انجام کار کسر و پس از اتمام دوره تضمین در صورت تأیید دستگاه نظارت به پیمانکار مسترد دارد. 16.ضمانت حسن اجرای تعهدات از سوی پیمانکار پیمانکار متعهد می‌گردد موقع امضاء و مبادله قرارداد اقدام به ارائه ضمانت نامه حسن اجرای تعهدات که به صورت، تضمین نامه بانکی/ یا سفته به امضای مجاز شرکت که معادل ۵% مبلغ کل موضوع قرارداد می‌باشد را تسلیم کارفرما نماید و در صورتی که پیمانکار از اجرای هر یک از تعهدات خود تخلف نماید کارفرما مخیر است در چارچوب قرارداد، اسناد تضمینی را تا میزان خسارت وارده به نفع خود ضبط و وصول نماید . در پروژه‌های بزرگ پیمانکاری قالب بندی، مخصوصا در حالتی که پروژه به صورت مناقصه‌ای برگزار شود، در زمان عقد قرارداد ضمانتنامه معتبر بانکی از پیمانکار دریافت خواهد شد. مبلغ ضمانتنامه معمولا به صورت ضریبی از مبلغ پروژه می‌باشد و یا به صورت دقیق از سمت کارفرما تعیین می‌شود. این ضمانتنامه تا مدت زمانی که در قرارداد مشخص شود و یا انتهای پروژه در اختیار کارفرما خواهد بود. درصورتی که پیمانکار به صورت غیر قانونی (خارج از اختیارات قید شده در قرارداد) از انجام هر یک از تعهدات خود امتناع نماید و یا به هر نحوی خسارتی به کارفرما وارد نماید کارفرما می‌تواند ضمانتنامه را ضبط و وصول کند. 17.مالیات پروژه هر گونه مالیات و کسورات قانونی متعلق به این قرارداد بر عهده …….. است، که بر اساس قوانین و مقررات تعیین و همراه سایر کسورات قانونی از صورت وضعیت‌های ارائه شده کسر خواهد شد. در این بند مشخص می‌گردد که پرداخت مالیات و سایر کسورات قانونی در قرارداد پیمانکاری قالب بندی برعهده کدام طرف بوده و چگونه اعمال خواهد شد. 18. موارد فسخ قرارداد قالب بندی انتقال قرارداد یا واگذاری عملیات به اشخاص حقیقی یا حقوقی دیگر از طرف پیمانکار. عدم اجراء تمام یا قسمتی از موارد قرارداد در موعد پیش بینی شده. تأخیر در شروع بکار پروژه بیش از …………… روز از تاریخ ابلاغ قرارداد. تأخیر در اجرای کار به طوری که دلالت بر عدم صلاحیت مالی و فنی و با سوء نیت پیمانکار باشد. غیبت بدون اجازه پیمانکار و یا تعطیل کردن کار بدون کسب اجازه کتبی از کارفرما. موارد فسخ قرارداد پیمانکاری قالب بندی معمولا اعمالی است که درصورت وقوع از طرف پیمانکار، کارفرما حق فسخ قرارداد را خواهد داشت. توجه شود که قراردادها می‌توانند بنا به شرایط و خواست طرفین نوشته شده و پیمانکار نیز می‌تواند در شرایطی برای خود حق فسخ یا انصراف درخواست نماید. اما به صورت کلی مواردی مانند تاخیر در شروع پروژه، واگذاری پیمانکاری قالب بندی به شخصی دیگر به طور کلی، غیبت غیرموجه در حین عملیات و یا عدم اجرای دقیق تعهدات قراردادی و قانونی می‌تواند برای کارفرما حق فسخ ایجاد کند. معمولا پیمانکار نیز می‌تواند مواردی مانند تاخیر در تحویل زمین یا کارگاه و یا هرگونه تجهیزاتی که جزو تعهدات کارفرما بوده است یا تاخیر در پرداخت‌ها را حقی برای فسخ قرارداد از جانب خود قرار دهد. در نگارش مفاد این بند باید هر دو طرف نهایت دقت و آینده نگری را داشته باشند چرا که در صورت عدم محاسبات درست مالی و زمانی از طرف پیمانکار و امضای این مفاد می‌تواند وی را به ورشکستگی و پرداخت خسارات سنگین برساند. 19.اختلافات ناشی از قرارداد پیمانکاری قالب بندی اختلافات ناشی از این قرارداد ابتدا از طریق سازش بین طرفین و در صورت عدم سازش، با مراجعه به مرجع داوری حل و فصل خواهد شد. طرفین قرارداد بدواً ………… را به عنوان داوری مرضی الطرفین برگزیدند. بروز اختلافات در پروژه‌ای اجتناب ناپذیر است، در زمان اختلافات پیدا کردن داوری که هردو طرف به رای وی راضی باشند دشوار است. به همین خاطر بهتر است در زمان عقد قرارداد پیمانکاری قالب بندی هردو طرف بر روی یک داور بی طرف توافق نمایند. در این حالت در زمان دعوا هیچ یک نمیتوانند از پذیرش حکم داوری امنتاع کنند. 20.موارد متفرقه موارد اضطراری از قبیل جنگ، زلزله، عدم وجود مواد اولیه و امثالهم برای طرفین قرارداد محفوظ است. در صورت بروز هرگونه اختلاف بین طرفین این قرارداد موضوع از طریق حکمیت حل و فصل می‌گردد و آخرین حکم مرضی الطرفین در این قرارداد مراجع ذیصلاح قانونی می‌باشد. موارد پیش بینی نشده در این قرارداد با توافق طرفین براساس اصل آزادی اراده خواهد بود. این بند برای کاهش مفاد قرارداد و گنجاندن مواردی که احتمال وقوع آن‌ها کمتر است به صورت موارد متفرقه می‌تواند در متن قرارداد پیمانکاری قالب بندی گنجانده شود. دقت شود که هرچه متن قرارداد با جزئیات بیشتری نگارش شود در آینده از اختلافات کاسته خواهد شد و راه را بر افراد سودجو خواهد بست. در این بخش از قرارداد پیمانکاری قالب بندی معمولا به نحوه حل اختلافات (درصورت بروز) و یا وقوع شرایط اضطراری و غیر قابل پیش بینی مانند جنگ، بیماری‌های واگیردار سراسری، حوادث طبیعی و امثالهم که شرایط کار را تغییر میدهند و کنترل آن از اختیار طرفین خارج است، اشاره می‌شود. 21.قامتگاه و اطلاعات تماس طرفین اقامتگاه کارفرما : اقامتگاه پیمانکار : تبصره ۱: طرفین قرارداد ملزم هستند در صورت تغییر آدرس حداکثر ظرف ده روز نشانی جدید خود را کتباً به اطلاع یکدیگر برسانند، در غیر اینصورت کلیه مراسلات، آگهی‌ها و اخطارهای قانونی به آدرس سابق نافذ و معتبر خواهد بود. در هر قراردادی ممکن است به هر دلیل طرفین قرارداد نیاز به ارسال نامه (ایمیل، فکس، تلفن و …) و یا اخطاریه (اعم از اخطاریه‌های قانونی و یا ابلاغیه‌های قضایی) داشته باشند. هیچگاه نباید به آدرس‌های شفاهی و گفتگوهای دوستانه اکتفا شود و حتما در متن قرارداد پیمانکاری قالب بندی از طرفین آدرس دقیق (که می‌تواند شامل آدرس محل سکونت، تلفن و یا آدرس ایمیل و … نیز باشد) گرفته شود. این بند شاید به ظاهر بی اهمیت جلوه کند اما نبود آن در دعاوی می‌تواند مشکلات عدیده‌ای اعم از ادعای طرف خاطی مبنی بر عدم دریافت هیچ اعلانی از طرف دوم شود. 22.نُسخ قرارداد قالب بندی قرارداد حاضر در …….. ماده و ……. نسخه تهیه و به امضاء طرفین رسیده است و هر نسخه حکم واحد و یکسان دارد. در انتهای متن قرارداد پیمانکاری قالب بندی نیز طرفین قرارداد (که در ابتدای متن قرارداد معرفی شده اند) باید نام و نام خانوادگی (به صورت کامل همراه با پسوند و پیشوند) نوشته و امضا کنند. درصورت داشتن مهر نیز طرفین باید روی امضای خود را مهر نمایند، وجود مهر علی الخصوص در قرارداد پیمانکاری قالب بندی بین اشخاص حقوقی اهمیت می‌یابد. نوشتن تاریخ در قسمت مهر و امضا نیز خالی از لطف نمی باشد و می‌تواند از احتمال مطرح شدن ادعاهای خلاف واقع در آینده از هر یک از طرفین قرارداد جلوگیری کند. هر قراردادی اعم از قراردادهای پیمانکاری باید حداقل به تعداد طرفین در نسخه‌های متحد الشکل تنظیم گردد. دقت شود که کپی قرارداد امضا شده در محاکم قضایی ارزش قرارداد اصلی را نخواهد داشت. پس حتما حتی اگر به هر دلیل قرارداد کپی میکنید، پس از تهیه کپی رو آن نیز امضای اشخاص گرفته شده و عبارت “کپی برابر اصل است” ذکر گردد. در این بند از قرارداد پیمانکاری قالب بندی معمولا به تعداد مفاد و بندهای قرارداد، تعداد پیوست‌ها (اگر وجود داشته باشد)، زبان قرارداد و تعداد نسخ اشاره می‌شود. نام و نام خانوادگی و سمت پیمانکار تاریخ نام و نام خانوادگی و سمت کارفرما مهر و امضا مهر و امضا تاریخ
قرارداد پیمانکاری اجرای عملیات ساختمانی با مصالح

قرارداد پیمانکاری اجرای عملیات ساختمانی با مصالح

قرارداد پیمانکاری اجرای عملیات ساختمانی با مصالح قرارداد پیمانکاری اجرای عملیات ساختمانی با مصالح ۱. مشخصات طرفین قرارداد 1.1.مشخصات کارفرما : آقا/ خانم/ شرکت ......... به مدیریت/ نمایندگی ...... به شماره ملّی/ شماره ثبتی ...... به نشانی ........ شماره تلفن ثابت ....... و شماره همراه ....... می باشد. 1.2.مشخصات پیمانکار : آقا/ خانم/ شرکت ......... به مدیریت/ نمایندگی ...... به شماره ملّی/ شماره ثبتی ...... به نشانی ........ شماره تلفن ثابت ....... و شماره همراه ....... می باشد. 2.موضوع قرارداد و محل انجام آن اجرای کامل کلیه عملیات ساختمانی از قبیل بنای ساختمان، تأسیسات برقی، تأسیسات سرمایشی و گرمایشی، تأسیسات مکانیکی، محوطه سازی، حصارکشی، راه اندازی و تحویل بخش های مربوطه به تأسیسات می باشد. مصالح مورد نیاز در انجام موضوع قرارداد، توسط پیمانکار تأمین می گردد. محل انجام پروژه به نشانی ....... که دارای مجوز ساختمانی به شماره ..... تاریخ .../.../.... می باشد و به رویت پیمانکار رسیده است و از موقعیت جغرافیایی و وضعیت آن مطلع است. 3.محاسبات و مشخصات فنی پروژه مشخصات فنی و تکنیکال پروژه بر مبنای نقشه ها و دستورالعمل های صادره از سوی کارفرمای پروژه و مهندس ناظر خواهد بود، که وظیفه اخذ کنترل و تأیید کیفیت مصالح و پیشرفت فیزیکی آن را مطابق با برنامه زمان بندی شده انجام خواهد گرفت. ابعاد ارضی پروژه به مساحت ..... متر مربع و نیز ابعاد سازه ای آن به مساحت ..... متر مربع می باشد. 4.هزینه قرارداد( به تفکیک و کلی) هزینه کل قرارداد براساس برآورد پیمانکار و مهندس ناظر پروژه از قرار هر متر مربع زیربنا ساختمان بدون مصالح به ارزش ......... ریال بوده و با وجود برآورد مصالح به ارزش ...... ریال می باشد. به تفکیک : 4.1.سطوح زیربنای ساختمان برمبنای تصاویر افقی سقف ها به ارزش ..... ریال می باشد. 4.2.هزینه دیوارهای محوطه و حصارها با هر ارتفاع بر مبنای هر متر مربع به ارزش ..... ریال تعیین می گردد. 4.3.انجام تأسیسات برقی از جمله سیم کشی و نصب چراغ ها به ارزش ..... ریال تعیین می گردد. 4.4.انجام تأسیسات گرمایشی و سرمایشی به ازای کل ساختمان به ارزش ..... ریال می باشد و به ازای هر طبقه ب ارزش ...... تعیین می گردد. 4.5.تأسیسات مکانیکی از جمله درب ورودی خودرو به صورت مکانیکی، شوتینگ زباله و .... به ارزش کلی .... ریال بوده و به ازای هر طبقه به ارزش ..... ریال محاسبه می گردد. 4.6.برآورد کلی مصالح به ارزش .... ریال بوده و به ازای هر طبقه به ارزش ...... ریال محاسبه می گردد. 5.شرایط پرداخت 5.1.مبلغ ...... ریال معادل ..... درصد از کل ارزش قرارداد در هنگام عقد قرارداد پرداخت می گردد( در ازای دریافت چک تضمین به ارزش ....... ریال به شماره ..... ). 5.2.مبلغ ...... ریال معادل ...... درصد از کل ارزش قرارداد پس از انجام 50% کار با تأیید سرپرست کارگاه. 5.3.مبلغ ...... ریال معادل ...... درصد از کل ارزش قرارداد پس از تکمیل کامل پروژه با تأیید (نهاد منتخب نظارتی) . 5.4.مبلغ ...... معادل ...... درصد از کل ارزش قرارداد پس از اتمام دوره گارانتی و رفع نواقص احتمالی( دوره گارانتی .... می باشد). 6.اسناد و مدارک پیمان این قرارداد در برگیرنده اسناد و مدارک ذیل می باشد : الف- سند قرارداد(پیمان پیش رو) ب- نقشه های کلی، تفصیلی و اجرایی شامل : 1.نقشه های پلان موقعیت زمین و طرح استقرار در برگ 2.نقشه های معماری در برگ 3.نقشه های جزئیات اجرایی در برگ 4.نقشه های سازه در برگ 5.نقشه های تأسیسات مکانیکی در برگ 6.نقشه های تأسیسات برقی در برگ 7.نقشه های تأسیسات قرار گیری تأسیسات گرمایشی و سرمایشی در برگ 8.نقشه های محوطه سازی، حصارکشی در برگ 9.فهرست بهای واحد پایه کارهای ساختمانی 7. مدت انجام موضوع قرارداد مدت کامل انجام پروژه ........... روز کاری بوده و تاریخ شروع قرارداد ............ و تاریخ خاتمه قرارداد ............... می‌باشد. 8.دیرکرد طرفین در انجام پروژه چنانچه پیمانکار، بدون مجوز تمدید تاریخ قرارداد از سوی کارفرما، مبادرت به تأخیر اجراء کار نماید برای هر روز تأخیر پس از اتمام تاریخ قرارداد روزانه .............. ریال به عنوان جریمه تأخیر از مطالبات پیمانکار کسر می گردد. در مقابل هرگاه کارفرما به نحوی موجب تأخیر عملیات اجرایی پروژه شود با تأیید سرپرست کارگاه به همان نسبت به مدت اجرای قرارداد افزوده خواهد شد. 9.نظارت نظارت در اجرای تعهداتی که پیمانکار بر طبق مفاد این قرارداد و اسناد و مدارک پیوست آن تقبل نموده است، به عهده کارفرما/ یا نماینده وی و یا دستگاه نظارت معرفی شده از سوی کارفرما، خواهد بود. پیمانکار موظف است کارها را طبق قرارداد، اصول فنی و دستورات کارفرما/ یا نماینده ایشان/ یا دستگاه نظارت، طبق مشخصات، اسناد و مدارک پیوست این قرارداد اجرا نماید. 10.تجهیز و برچیدن کارگاه محل پروژه هزینه های مربوط به تجهیز و برچیدن کارگاه با توافق طرفین به عهده .... است. ایشان می بایست کارگاه را به نحوی مناسب تجهیز نماید که شروع و ادامه کار تا تحویل موقت، بدون وقفه و با کیفیت لازم انجام پذیرد. در پایان کار، ایشان باید نسبت به تخریب و خارج نمودن مواد حاصل از تخریب، اقدام نماید، مصالح بازیافتی از تخریب متعلق به ..... است . 11.نگهداری از درصد پیشرفت پروژه و مصالح کار پیمانکار موظف است از درصد پیشرفت پروژه و همچنین مصالحی که در صورت وضعیت منظور می شود اعم از آنچه که در کارگاه و یا در خارج از آن در انبارها و غیره باشد متعلق به کارفرما بوده به نحو مقتضی نگهداری نماید و در صورت فقدان خسارت وارده را جبران نماید . 12.تعهدات پیمانکار 12.1.پیمانکار متعهد می گردد پس از آنکه عملیات موضوع قرارداد را تکمیل نمود تا آماده بهره برداری باشد، از کارفرما تقاضای تحویل موقت نماید. 12.2.پیمانکار متعهد به حسن انجام کاراز تاریخ تحویل موقت به کارفرما برای مدت .... ماه می گردد. 12.3.اگر در دوره تضمین معایب و نقایصی در کار مشاهده گردد که ناشی از عدم رعایت مشخصات و ویژگی های سازه باشد، که پیشتر از سوی کارفرما و مهندس ناظر اطلاع رسانی شده، پیمانکار مسئول می باشد. 12.4.پیمانکار مطابق با موضوع قرارداد، می بایست مصالح درجه یک به منظور بکارگیری در بنا استفاده نماید. 12.5.کسورات قانونی بر عهده پیمانکار می باشد که توسط کارفرما از هر پرداخت کسر و به حساب مراجع ذیربط واریز می گردد. 12.6.پیمانکار موظف می باشد بلادرنگ پس از اطلاع و ابلاغ قرارداد، نسبت به تجهیز کارگاه و شروع عملیات اجرایی اقدام نماید. 12.7.مطابق با توافق فی مابین کارفرما و پیمانکار، اجرای قرارداد قائم به شخص ایشان می باشد، و حق انتقال موضوع قرارداد را به غیر ندارد. 12.8.در صورت تعطیل نمودن فعالیت پروژه از سوی پیمانکار، ایشان پیش از انجام می بایست اذن و مجوز کارفرما را اخذ نماید. 12.9.به طور کلی، پیمانکار موظف است کلیه مسیر ساخت و نصب را براساس نظر مستقیم کارفرما که از پیش مقرر می شود، انجام دهد و متعاقباً تحت نظارت مهندس ناظر قرار گیرد. 12.10.پیمانکار موظف است تا حد امکان تلاش نماید تا هدر رفتن منابع و مصالح ساختمانی به حداقل برسد و معقول باشد؛ در غیر اینصورت هزینه هدر رفت بیش از حد متعارف، از حساب بستانکاری پیمانکار کسر خواهد شد. 12.11.کلیه نقل و انتقال و جابه جایی مصالح بر عهده پیمانکار می باشد. 12.12.پیمانکار متعهد می گردد که با علم و اطلاع کافی نسبت به تمام اسناد پروژه از جمله نقشه ها و دستورالعمل های مربوطه عمل می نماید و به هنگام عقد قرارداد نکته و مسئله ای نامفهوم برای ایشان باقی نمانده است. 12.13.پیمانکار موظف به رعایت موارد حفاظتی و ایمنی کار و به طور کلی رعایت موارد مبحث 12 مقررات ملّی ساختمانی ایران در کارگاه می باشد و نسبت به اجباری بودن استفاده از وسایل ایمنی آگاه است. هر گونه عملی خلاف مقتضای عبارت مقرر شده در این بند، در وهله نخست پیمانکار مسئول و در صورت قصور از جانب پرسنل ایشان، پیمانکار به همراه کارکنانش مسئول می باشد و کلیه عواقب مالی، حقوقی و جزایی بعهده پیمانکار می باشد و کارفرما هیچگونه مسئولیتی در این رابطه نخواهد داشت. وسایل ایمنی مندرج در مبحث 12، شامل کلاه چانه دار، کفش ایمنی، کمربند ایمنی، لباس ضخیم کار، دستکش مناسب، ماسک و عینک و .... می باشد. 12.14.مسئولیت هر گونه سوء رفتار، کشف فساد، فحشاء در محل انجام کار یا کارگاه، کلاهبرداری، درگیری و این قسم موارد از سوی پرسنل پیمانکار در طول مدت اجرای پروژه، متوجه مستقیم پیمانکار می باشد. 12.15.پیمانکار در برابر حقوق و سنوات، پاداش و عیدی کارگران خویش متعهد می باشد و از این بابت هیچ مسئولیتی بر عهده کارفرما نمی باشد. 12.16.پیمانکار متعهد می گردد که ساعات فعالیت کارگاه را اکیداً رعایت نماید تا موجبی بر سلب آسایش همسایگان نشود. در صورت نیاز به فعالیت خارج از زمان تعیین شده، با مجوز کارفرما منعی وجود ندارد. 12.17.در صورت وجود نواقص و اشکالات فنی که منجر به حکم تخریب شود یا اصلاح سازه گردد، متوجه پیمانکار می باشد و موظف به جبران قصور خویش می باشد. 12.18.هزینه های مربوط به تجهیز و برچیدن کارگاه بر عهده پیمانکار می باشد. پیمانکار می بایست کارگاه را به نحوی مناسب تجهیز نماید که شروع و ادامه کار تا تحویل موقت و نهایی، بدون وقفه و با کیفیت مقتضی انجام پذیرد. 12.19.در پایان هر روز کاری، پیمانکار ملزم است تا نسبت به شستشو و نظافت محل کارگاه اقدام کند تا موجبی بر سلب آسایش همسایگان نشود. 12.20.تامین نیروی انسانی، تهیه و تدارک کلیه مصالح، ابزار کار، ماشین آلات و به طور کلی تمام لوازم ضروری برای اجرای عملیات موضوع قرارداد و هزینه های مستقیم و غیر مستقیم مربوط، به عهده پیمانکار است. 13.تعهدات کارفرما 13.1.کارفرما در صورت درخواست پیمانکار، حواله های لازم را در مورد مصالح و تدارکات مورد نیاز موضوع قرارداد صادر خواهد نمود. 13.2.نظارت در حسن اجرای تعهداتی که پیمانکار بر طبق مفاد این قرارداد و اسناد و مدارک مربوطه پذیرفته، بر عهده کارفرما یا دستگاه نظارت معرفی شده از سوی کارفرما، خواهد بود. 13.3.آب، برق و در صورت وجود گاز مورد نیاز پیمانکار، جهت اجرای عملیات در محل کارگاه و هر طبقه به طور مجزا بر عهده کارفرما می باشد. 13.4.کارفرما موظف است محلی را به منظور استراحت و صرف غذا ، سرویس بهداشتی در محل کارگاه برای کارکنان فراهم نماید. 13.5.کارفرما موظف است کارگاه را درمقابل حوادث ناشیه از فعالیت در کارگاه، بیمه نماید. 14.ضمانت حسن اجرای تعهدات از سوی پیمانکار پیمانکار متعهد می گردد موقع امضاء و مبادله قرارداد اقدام به ارائه ضمانت نامه حسن اجرای تعهدات که به صورت، تضمین نامه بانکی/ یا سفته به امضای مجاز شرکت که معادل 5% مبلغ کل موضوع قرارداد می باشد را تسلیم کارفرما نماید و در صورتی که پیمانکار از اجرای هر یک از تعهدات خود تخلف نماید کارفرما مخیر است در چارچوب قرارداد، اسناد تضمینی را تا میزان خسارت وارده به نفع خود ضبط و وصول نماید . 15.دستگاه نظارت نظارت بر اجرای تعهداتی که پیمانکار طبق مفاد قرارداد تقبل نموده است به عهده .......... که دستگاه نظارت نامیده می شود خواهد بود. 16.مالیات پروژه هر گونه مالیات و کسورات قانونی متعلق به این قرارداد بر عهده ........ است، که بر اساس قوانین و مقررات تعیین و همراه سایر کسورات قانونی از صورت وضعیت های ارائه شده کسر خواهد شد. 17.موارد فسخ قرارداد 17.1.انتقال قرارداد یا واگذاری عملیات به اشخاص حقیقی یا حقوقی دیگر از طرف پیمانکار. 17.2.عدم اجراء تمام یا قسمتی از موارد قرارداد در موعد پیش بینی شده. 17.3.تأخیر در شروع بکار پروژه بیش از ............... روز از تاریخ ابلاغ قرارداد. 17.4.تأخیر در اجرای کار به طوری که دلالت بر عدم صلاحیت مالی و فنی و با سوء نیت پیمانکار باشد. 17.5.غیبت بدون اجازه پیمانکار و یا تعطیل کردن کار بدون کسب اجازه کتبی از کارفرما. 18.ختلافات ناشی از قرارداد اختلافات ناشی از این قرارداد ابتدا از طریق سازش بین طرفین و در صورت عدم سازش، با مراجعه به مرجع داوری حل و فصل خواهد شد. طرفین قرارداد بدواً ............ را به عنوان داوری مرضی الطرفین برگزیدند. 19.موارد متفرقه 19.1.موارد اضطراری از قبیل جنگ، زلزله، عدم وجود مواد اولیه و امثالهم برای طرفین قرارداد محفوظ است . 19.2.در صورت بروز هرگونه اختلاف بین طرفین این قرارداد موضوع از طریق حکمیت حل و فصل می گردد و آخرین حکم مرضی الطرفین در این قرارداد مراجع ذیصلاح قانونی می باشد . 19.3.موارد پیش بینی نشده در این قرارداد با توافق طرفین براساس اصل آزادی اراده خواهد بود . 20. نُسخ قرارداد قرارداد حاضر در ........ ماده و ....... نسخه تهیه و به امضاء طرفین رسیده است و هر نسخه حکم واحد و یکسان دارد. امضاء و اثرانگشت کارفرما/ یا نماینده قانونی ایشان امضاء و اثرانگشت پیمانکار/ یا نماینده قانونی ایشان
قرارداد پیمانکاری اجرای عملیات دیوار جداکننده

قرارداد پیمانکاری اجرای عملیات دیوار جداکننده

قرارداد پیمانکاری اجرای عملیات دیوار جداکننده قرارداد پیمانکاری اجرای عملیات دیوار جداکننده 1.مشخصات طرفین قرارداد 1.1.مشخصات کارفرما : آقا/ خانم/ شرکت ......... به مدیریت/ نمایندگی ...... به شماره ملّی/ شماره ثبتی ...... به نشانی ........ شماره تلفن ثابت ....... و شماره همراه ....... می باشد. 1.2.مشخصات پیمانکار : آقا/ خانم/ شرکت ......... به مدیریت/ نمایندگی ...... به شماره ملّی/ شماره ثبتی ...... به نشانی ........ شماره تلفن ثابت ....... و شماره همراه ....... می باشد. 2.موضوع قرارداد و محل انجام آن موضوع قرارداد حاضر عبارت است از تأمین مصالح شامل بلوک های پیش ساخته کنافی و مواد متشکله آن، نصب دیوار جداکننده از نوع ....... با سازه ........ که با عایق پشم سنگ پوشانده شده به منظور پارتیشن بندی قسمت ورودی ساختمان به نشانی ........ طبقه ........ که مطابق با مشخصات فنی و دستورالعمل های ارائه شده از سوی کارفرما می باشد. 3. محاسبات و مشخصات فنی پروژه مشخصات فنی و تکنیکال پروژه بر مبنای نقشه ها و دستورالعمل های صادره از سوی کارفرمای پروژه و مهندس ناظر خواهد بود، که وظیفه اخذ کنترل و تأیید کیفیت مصالح و پیشرفت فیزیکی آن را مطابق با برنامه زمان بندی شده انجام خواهد گرفت. ابعاد ارضی پروژه به مساحت ..... متر مربع و نیز ابعاد سازه ای آن به مساحت ..... متر مربع می باشد. 4. هزینه قرارداد( به تفکیک و کلی) 4.1.هزینه اجرای عملیات موضوع قرارداد اعم از تأمین مصالح، حمل آن ها و نصبشان در مجموع به ارزش ...... ریال تعیین می گردد. 4.2.هزینه ها به تفکیک به شرح ذیل است: 4.2.1.هزینه تأمین بلوک ها و دیوارهای جداکننده از قرار هر تعداد پیش ساخته به ارزش ...... ریال محاسبه می گردد. 4.2.2.هزینه نصب پارتیشن بندی دیوارهای پیش ساخته از قرار هر متر به ارزش ...... ریال محاسبه می گردد. 4.2.3.هزینه رنگ آمیزی و بعضاً کاغذ دیواری بخش های مورد درخواست از قرار هر متر به ارزش ...... ریال محاسبه می گردد. 4.2.4.هزینه حمل مصالح تأمین شده از قرار هر سرویس به ارزش ....... ریال محاسبه می گردد. 5.شرایط پرداخت 5.1.مبلغ ...... ریال معادل ..... درصد از کل ارزش قرارداد در هنگام عقد قرارداد پرداخت می گردد( در ازای دریافت چک تضمین به ارزش ....... ریال به شماره ..... ). 5.2.مبلغ ...... ریال معادل ...... درصد از کل ارزش قرارداد پس از انجام 50% کار با تأیید سرپرست کارگاه. 5.3.مبلغ ...... ریال معادل ...... درصد از کل ارزش قرارداد پس از تکمیل کامل پروژه با تأیید (نهاد منتخب نظارتی) . 5.4. مبلغ ...... معادل ...... درصد از کل ارزش قرارداد پس از اتمام دوره گارانتی و رفع نواقص احتمالی (دوره گارانتی .... می باشد). 6.اسناد و مدارک پیمان این قرارداد در برگیرنده اسناد و مدارک ذیل می باشد : الف- سند قرارداد(پیمان پیش رو) ب- نقشه های کلی، تفصیلی و اجرایی و کلیه دستورالعمل هایی که در حین اجرای موضوع قرارداد توسط کارفرما یا دستگاه نظارت (مهندس ناظر) ابلاغ می گردد. 7.مدت انجام موضوع قرارداد مدت کامل انجام پروژه ........... روز کاری بوده و تاریخ شروع قرارداد ............ و تاریخ خاتمه قرارداد ............... می‌باشد. 8.دیرکرد طرفین در انجام پروژه چنانچه پیمانکار، بدون مجوز تمدید تاریخ قرارداد از سوی کارفرما، مبادرت به تأخیر اجراء کار نماید برای هر روز تأخیر پس از اتمام تاریخ قرارداد روزانه .............. ریال به عنوان جریمه تأخیر از مطالبات پیمانکار کسر می گردد. در مقابل هرگاه کارفرما به نحوی موجب تأخیر عملیات اجرایی پروژه شود با تأیید سرپرست کارگاه به همان نسبت به مدت اجرای قرارداد افزوده خواهد شد. 9.نظارت نظارت در اجرای تعهداتی که پیمانکار بر طبق مفاد این قرارداد و اسناد و مدارک پیوست آن تقبل نموده است، به عهده کارفرما/ یا نماینده وی و یا دستگاه نظارت معرفی شده از سوی کارفرما، خواهد بود. پیمانکار موظف است کارها را طبق قرارداد، اصول فنی و دستورات کارفرما/ یا نماینده ایشان/ یا دستگاه نظارت، طبق مشخصات، اسناد و مدارک پیوست این قرارداد اجرا نماید. 10. تجهیز و برچیدن کارگاه محل پروژه هزینه های مربوط به تجهیز و برچیدن کارگاه با توافق طرفین به عهده .... است. ایشان می بایست کارگاه را به نحوی مناسب تجهیز نماید که شروع و ادامه کار تا تحویل موقت، بدون وقفه و با کیفیت لازم انجام پذیرد. در پایان کار، ایشان باید نسبت به تخریب و خارج نمودن مواد حاصل از تخریب، اقدام نماید، مصالح بازیافتی از تخریب متعلق به ..... است . 11.نگهداری از درصد پیشرفت پروژه و مصالح کار پیمانکار موظف است از درصد پیشرفت پروژه و همچنین مصالحی که در صورت وضعیت منظور می شود اعم از آنچه که در کارگاه و یا در خارج از آن در انبارها و غیره باشد متعلق به کارفرما بوده به نحو مقتضی نگهداری نماید و در صورت فقدان خسارت وارده را جبران نماید . 12. تعهدات پیمانکار 12.1.پیمانکار متعهد می گردد که مصالح خریداری شده را در نهایت ایمنی و حفاظت به محل نصب در ساختمان انتقال نماید و مسئولیت هر گونه آسیب به آن تا محل نصبشان بر عهده پیمانکار می باشد. 12.2.پیمانکار متعهد می گردد که کلیه مصالح و ابزارآلات و اتصالات درخواست شده مطابق با نقشه ها، دستورالعمل ها و مشخصات فنی پروژه از کیفیت مطلوب و استانداردهای قابل قبول تأمین نماید. 12.3.پیمانکار متعهد می گردد که با آگاهی نسبت تمامی اسناد، دستورالعمل ها و مشخصات فنی عملیات موضوع قرارداد و نیز محل و شرایط موجود در محل کارگاه اقدام به امضاء قرارداد حاضر می نماید. 12.4.پیمانکار متعهد می گردد که تمامی به نقشه ها، دستورالعمل ها و اسناد مربوطه را کاملاً مطالعه نموده و هیچ گونه ابهامی نسبت به آن ها ندارد؛ و در صورت وجود ابهام می بایست در کوتاه ترین زمان ممکن امر مطروحه را به کارفرما یا مهندس ناظر ابلاغ نماید. 12.5.تأمین نیروی انسانی مورد نیاز، ابزارآلات، دستگاه و .... به منظور اجرای موضوع قرارداد بر عهده پیمانکار می باشد مگر اینکه کارفرما پیش تر مواردی را تهیه دیده باشد. 12.6.پیمانکار ملزم است در تمامی مراحل اجرای عملیات موضوع قرارداد خود شخصاً حضور داشته باشد و در صورت فقدان شرایط مناسب نسبت به حضور ایشان، قادر خواهد بود در صورت موافقت و تأیید کارفرما از جانب خویش نماینده ای تام الاختیار با داشتن دانش فنی نسبت به موضوع قرارداد معرفی نماید. 12.7.پیمانکار موظف به رعایت موارد حفاظتی و ایمنی کار و به طور کلی رعایت موارد مبحث 12 مقررات ملّی ساختمانی ایران در کارگاه می باشد و نسبت به اجباری بودن استفاده از وسایل ایمنی آگاه است. هر گونه عملی خلاف مقتضای عبارت مقرر شده در این بند، در وهله نخست پیمانکار مسئول و در صورت قصور از جانب پرسنل ایشان، پیمانکار به همراه کارکنانش مسئول می باشد و کلیه عواقب مالی، حقوقی و جزایی بعهده پیمانکار می باشد و کارفرما هیچگونه مسئولیتی در این رابطه نخواهد داشت. وسایل ایمنی مندرج در مبحث 12، شامل کلاه چانه دار، کفش ایمنی، کمربند ایمنی، لباس ضخیم کار، دستکش مناسب، ماسک و عینک و .... می باشد. 12.8.پیمانکار نسبت به تمام اعمال و رفتار پرسنل خویش در محیط کارگاه و به هنگام فعالیت کاری، در قبال هر گونه خسارت یا آسیب به کافرما یا حتی سایرین مسئول می باشد. 12.9.پیمانکار متعهد می گردد که مطابق با جدول زمانبندی پیش بینی شده نسبت به در ابتدا تجهیز کارگاه و سپس اجرای عملیات موضوع قرارداد اقدام کند و هر گونه تأخیر از قِبل کوتاهی پیمانکار، خسارات اعم از مادی و معنوی متوجه شخص ایشان می باشد. 12.10.پیمانکار ملزم است از اموال کارفرما اعم از ابزارآلات در صورتی که از سوی کارفرما تأمین شده باشد، مصالح، ماشین آلات و قطعات مرتبطه کمال حراست را نماید؛ کارفرما در مقابل مخیر است در هر مقطعی از زمان اجرای موضوع قرارداد، نسبت به آمارگیری، و بررسی سلامت آن ابزارآلات و وسایل اقدام نماید و در صورت احراز نقص و عیب در آن ها، مسئولیت متوجه شخص پیمانکار می باشد. 12.11.پیمانکار مسئولیت مطلق ناشی از منع قانونی کار کردن افراد غیر مجاز از جمله افراد مشمول نظام وظیفه، اتباع بیگانه بدون مجوز کار یا افرادی که به هر نحوی از کار کردن محروم می باشند، را دارد و کارفرما اصل را بر برائت افراد مشغول در محل کارگاه قرار می دهد. 12.12.اگر در دوره تضمین معایب و نقایصی در کار مشاهده گردد که ناشی از عدم رعایت مشخصات و ویژگی های سازه باشد، که پیشتر از سوی کارفرما و مهندس ناظر اطلاع رسانی شده، پیمانکار مسئول می باشد. 12.13.مسئولیت هر گونه سوء رفتار، کشف فساد، فحشاء در محل انجام کار یا کارگاه، کلاهبرداری، درگیری و این قسم موارد از سوی پرسنل پیمانکار در طول مدت اجرای پروژه، متوجه مستقیم پیمانکار می باشد. 12.14.پیمانکار در برابر حقوق و سنوات، پاداش و عیدی کارگران خویش متعهد می باشد و از این بابت هیچ مسئولیتی بر عهده کارفرما نمی باشد. 12.15.پیمانکار ملزم به رعایت قوانین کار و تأمین اجتماعی در ارتباط با پرسنل و کارگران خود می باشد و هر گونه دعوای مطروحه از جانب ایشان متوجه مستقیم پیمانکار می باشد. 12.16.پیمانکار نسبت به ایاب و ذهاب و جابه جایی به منظور تأمین مصالح مورد نیاز می بایست ترتیبات لازم را فراهم نماید. 13.تعهدات کارفرما 13.1.کارفرما ملزم است مطابق با جدول زمانبندی محل کارگاه را بموقع در اختیار پیمانکار قرار دهد و هر گونه تأخیر در این امر، مسئولیت متوجه شخص کارفرما می باشد. 13.2.کارفرما ملزم است پس از اعلام اجرای کامل موضوع قرارداد در زمان مقتضی که از سوی پیمانکار به ایشان ابلاغ می شود، در محل کارگاه حضور یافته و از وضعیت انجام کار مطلع گردد. 13.3.نظارت در حسن اجرای تعهداتی که پیمانکار بر طبق مفاد این قرارداد و اسناد و مدارک مربوطه پذیرفته، بر عهده کارفرما یا دستگاه نظارت معرفی شده از سوی کارفرما، خواهد بود. 13.4.کارفرما موظف است کارگاه را درمقابل حوادث ناشیه از فعالیت در کارگاه، بیمه نماید. 13.5.کارفرما از بابت مواردی و ابزارهایی که در اختیار پیمانکار قرار می دهد، حق دریافت هیچ گونه وجهی را ندارد. 13.6.کارفرما موظف است مطابق با قرارداد، در پایان انجام کامل موضوع قرارداد کلیه پرداخت های لازم را با پیمانکار تسویه نماید؛ و مطابق با ماده 5 قرارداد حاضر، نسبت به پرداخت های مرحله ای اهتمام ورزد. 13.7.هزینه و تهیه آب، برق و گاز مورد نیاز مصرفی پیمانکار جهت اجرای عملیات در محل کارگاه بر عهده کارفرما می باشد. 13.8.کارفرما موظف است در محل کارگاه، مکانی را به منظور استراحت، غذاخوری پرسنل پیمانکار را تهویه نماید. 13.9.کارفرما موظف است در صورت لزوم سرویش بهداشتی مناسبی را به تعداد کارگران در محل کارگاه پیش بینی نماید. 14.ضمانت حسن اجرای تعهدات از سوی پیمانکار پیمانکار متعهد می گردد موقع امضاء و مبادله قرارداد اقدام به ارائه ضمانت نامه حسن اجرای تعهدات که به صورت، تضمین نامه بانکی/ یا سفته به امضای مجاز شرکت که معادل 5% مبلغ کل موضوع قرارداد می باشد را تسلیم کارفرما نماید و در صورتی که پیمانکار از اجرای هر یک از تعهدات خود تخلف نماید کارفرما مخیر است در چارچوب قرارداد، اسناد تضمینی را تا میزان خسارت وارده به نفع خود ضبط و وصول نماید . 15.دستگاه نظارت نظارت بر اجرای تعهداتی که پیمانکار طبق مفاد قرارداد تقبل نموده است به عهده .......... که دستگاه نظارت نامیده می شود خواهد بود. 16.مالیات پروژه هر گونه مالیات و کسورات قانونی متعلق به این قرارداد بر عهده ........ است، که بر اساس قوانین و مقررات تعیین و همراه سایر کسورات قانونی از صورت وضعیت های ارائه شده کسر خواهد شد. 17.موارد فسخ قرارداد 17.1.انتقال قرارداد یا واگذاری عملیات به اشخاص حقیقی یا حقوقی دیگر از طرف پیمانکار. 17.2.عدم اجراء تمام یا قسمتی از موارد قرارداد در موعد پیش بینی شده. تأخیر در شروع بکار پروژه بیش از ............... روز از تاریخ ابلاغ قرارداد. تأخیر در اجرای کار به طوری که دلالت بر عدم صلاحیت مالی و فنی و با سوء نیت پیمانکار باشد. غیبت بدون اجازه پیمانکار و یا تعطیل کردن کار بدون کسب اجازه کتبی از کارفرما. اختلافات ناشی از قرارداد اختلافات ناشی از این قرارداد ابتدا از طریق سازش بین طرفین و در صورت عدم سازش، با مراجعه به مرجع داوری حل و فصل خواهد شد. طرفین قرارداد بدواً ............ را به عنوان داوری مرضی الطرفین برگزیدند. 19.موارد متفرقه 19.1.موارد اضطراری از قبیل جنگ، زلزله، عدم وجود مواد اولیه و امثالهم برای طرفین قرارداد محفوظ است . 19.2.در صورت بروز هرگونه اختلاف بین طرفین این قرارداد موضوع از طریق حکمیت حل و فصل می گردد و آخرین حکم مرضی الطرفین در این قرارداد مراجع ذیصلاح قانونی می باشد . 19.3.موارد پیش بینی نشده در این قرارداد با توافق طرفین براساس اصل آزادی اراده خواهد بود . 20.نُسخ قرارداد قرارداد حاضر در ........ ماده و ....... نسخه تهیه و به امضاء طرفین رسیده است و هر نسخه حکم واحد و یکسان دارد. امضاء و اثرانگشت کارفرما/ یا نماینده قانونی ایشان امضاء و اثرانگشت پیمانکار/ یا نماینده قانونی ایشان