تلفن: ۰۹۱۹۹۷۷۴۲۰۲

آدرس : تهران – مجیدیه – کرمان شمالی

کانون کارشناسان رسمی دادگستری

مشاهده‌ی دسته : ارزیابی اموال منقول

خانهدسته بندی ارزیابی اموال منقول
ارزیابی اموال منقول مسئولیت محدود به خاص

ارزیابی اموال منقول جهت تبدیل شرکت از مسئولیت محدود به خاص

ارزیابی اموال منقول تبدیل شرکت از سهامی محدود به خاص خرید ، فروش ، اثبات ارزش اموال منقول ، سندیت جهت ثبت در دفاتر مالی و حسابداری ، امور مالی ، دارایی و مالیاتی ، تجدید ارزیابی دارایی ها جهت ثبت افزایش سرمایه شرکت ها ، محاسبه ارزش دفتری و هزینه استهلاک ، ارزیابی املاک و اموال جهت تبدیل شرکت با مسئولیت محدود به شرکت سهامی خاص  ، … توسط کارشناس رسمی دادگستری با صلاحیت مربوطه انجام می گیرد.
کارشناس رسمی دادگستری | ارزیابی اموال منقول | اموال اداری

کارشناس رسمی دادگستری | ارزیابی اموال منقول | اموال اداری

کارشناس رسمی دادگستری | ارزیابی اموال منقول | اموال اداری کارشناس رسمی دادگستری | ارزیابی اموال منقول | اموال اداری کارشناسی و ارزيابي و تعيين ارزش لوازم و دستگاههاي خانگي ارزيابي رسمی و تعيين قیمت لوازم و دستگاههاي اداري ارزيابي و تعيين ارزش رسمی قطعات لوازم و دستگاههاي اداري ارزيابي و تعيين قیمت قطعات لوازم و دستگاههاي خانگي بررسي و کارشناسی دلايل از كارافتادگي و خرابي لوازم و دستگاههاي خانگي و اداري بررسي و کارشناسی رسمی و تعيين خسارت وارده به لوازم و دستگاههاي خانگي و اداري ارزيابي كيفي و فني لوازم و دستگاههاي خانگي و اداري ارائه خدمات مشاوره اي در زمينه تامين و استقرار سيستم تعمير و نگهداري انواع لوازم و دستگاههاي خانگي و اداري محاسبه استهلاك و ذخيره كاهش ارزش لوازم و دستگاههاي خانگي واداری موال منقول و غیرمنقول اموال در علم حقوق به دو دسته کلی تقسیم می­شوند: اموال منقول و اموال غیرمنقول. اموال منقول منقول از نظر لغوی؛ به معنای قابل حمل، دارایی منقول، انتقال­یافته، برداشته­شده، به کار رفته است. در قانون مدنی اموال منقول به اشیایی که نقل آن از محلی به محل دیگر ممکن باشد بدون اینکه به خود یا محل آن خرابی وارد آید، گفته شده است؛ مانند اثاثیه منزل، ماشین، کشتی، بخاری، کولر و غیره. اموال منقول را ميتوان به دو دسته تقسيم نمود. اموال منقول ذاتي و اموال در حكم منقول. الف ـ اموال منقول ذاتي : اموالي است كه قابل حس و لمس و قابل نقل باشد. البته ممكن است قانونگذار بنا به ملاحظاتي و مصالحي در پاره‌اي موارد احكام غيرمنقول را بر اين اموال بار نمايد. ب ـ اموال در حكم منقول و يا اموالي كه به تابعيت از اموال منقول، منقول تلقي ميشود : شامل حقوق و منافعي است كه موضوع و متعلق آن منقول باشد. ماده 20 كليه ديون را از حيث صلاحيت محاكم در حكم منقول دانسته است اينگونه اموال را ميتوان شامل انواع زير دانست: 1ـ حقوقي كه موضوع آن وجه نقد يا اشياء منقول باشد (مانند حق وثيقه) 2ـ حق انتفاع از اموال منقول 3ـدعاوي راجع به استرداد حق مالكيت يا حق انتفاع در مورد اموال منقول 4ـ حق مخترع يا مولف نسبت به اختراع يا تاليف خود(حقوق معنوي) 5ـ حقوق افراد در شركتها در رابطه با سهام شركت. اموال غیرمنقول اموال غیرمنقول در لغت به معنای غیرقابل حمل است و این معنا با مباحث حقوقی مناسبت دارد. لذا قانون­گذار: «اموالی را که نتوان از محلی به محل دیگر نقل نمود، اعم از اینکه اسقترار آن­ها ذاتی باشد، یا به واسطه عمل انسان، به نحوی که نقل آن مستلزم خرابی یا نقص خود مال یا محل آن شود» غیرمنقول شمرده است. … بنابراين در تقسيم بندي حاضر موارد زير قابل تميز مي‌باشد: اول ـ اموالي كه ذاتاً غيرمنقول هستند : نظير زمين كه شامل اعماق و آنچه در آنست ميشود. از قبيل معدن و سنگ و خاك البته چيزي كه در سطح يا اعماق زمين وجود دارد تا هنگامي غيرمنقول محسوب است كه از آن جدا نشده باشد. بنابراين موادي كه از زمين استخراج مي‌شوند، پس از جداشدن از زمين منقول به شمار مي‌آيند. دوم ـ اموالي كه بواسطه عمل انسان غيرمنقول است: اينگونه اموال ذاتاً منقول بوده لكن مستقيماً يا بطور غيرمستقيم بنحوي به زمين الصاق و يا متصل شده كه نقل آن ميسر نيست مگر با ايجاد خرابي در خود مال و يا زمين در قانون مدني موارد اشاره حصري نيستند. 1ـ ابنيه 2ـ آسياي منصوب در بنا 3ـ لوله‌ها كه براي جريان آب يا مقاصد ديگر در زمين يا بنا بكار رفته باشد. 4ـ آئينه و پرده نقاشي و مجسمه و امثال آنها 5ـ ثمره و حاصل مادام كه چيده يا درو نشده است غيرمنقول است 6ـ اشجار ـ شاخه ـ نهال ـ قلمه كه در حكم حاصل و ثمره است. مادام كه بريده يا كنده نشده است غيرمنقول است. در موضوع ثمره و حاصل مساله زماني مطرح مي‌شود كه در زمان اتصال به زمين مورد معامله قرار گيرد تشخيص نوع مال داراي آثار حقوقي زير مي‌باشد: اولاً اموال غيرمنقول اتباع خارجي در ايران مشمول حكم مقرر در ماده 8 قانون مدني است. ثانياً توقيف اموال غيرمنقول تابع تشريفات خاص مي‌باشد. ثالثاً تشخيص صلاحيت دادگاهها رابعاً مدت مرور زمان كه اصولاً در موارد اموال غيرمنقول موسع مي‌باشد. ظاهر مادتين 15 و 16 قانون مدني حاكي از غيرمنقول بودن ثمره و حاصل مورد معامله در زمان اتصال به زمين است. لكن چنانچه قصد و تراضي متعاملين در نظر گرفته شود حداقل بايستي در مورد مشتري منقول تلقي شود غالب صاحب نظران ثمره و حاصل را منقول مي‌دانند. سوم ـ اموال درحكم غيرمنقول : اموالي هستند كه قانونگذار بنا به ملاحظاتي احكام راجع به اموال غيرمنقول را در مورد آن مقرر داشته است. ماده 17 قانون مدني با قيد 2 شرط پاره‌اي اموال منقول ذاتي را به لحاظ اختصاص يافتن به عمل زراعت در حكم غيرمنقول دانسته است دو شرط عبارتست از: 1ـ ذاتاً منقول باشد 2ـ بايد مالك آن را به عمل زراعت يا آبياري اختصاص داده باشد پس اگر تراكتوري، هم براي هموار كردن راه و هم براي شخم زدن به كار رود، نمي‌توان آن را در حكم غيرمنقول دانست. چهارم ـ اموال غيرمنقول تبعي : اموالي كه به تابعيت غيرمنقول، غيرمنقول تلقي ميشوند شامل پاره‌اي حقوق و منافع ميباشد. گرچه اين دسته از آنجا كه غالباً جزء منافع محسوب و بدين لحاظ ملموس و قابل رؤيت نيستند نبايستي در تقسيم‌بندي داخل شوند لكن از نظر فايده عملي و به منظور تعيين تكليف دادرس، مقنن صراحتاً آن را ذكر نموده است. از مصاديق اين نوع اموال به سه مورد در ماده 18 قانون مدني اشاره شده است: 1ـ حق انتفاع از اشيا غيرمنقول مانند حق عمري و سكني 2ـ حق ارتفاق نسبت به ملك غير مانند حق عبور و حق مجري 3ـ دعاوي راجع به اموال غيرمنقول از قبيل تقاضاي خلع يد و منبع و بطلان و عدم نفوذ امثال آن در مورد دعاوي راجع به غيرمنقول كه در ماده 18 قانون مدني به آن اشاره شده است بايد توجه داشت كه تشخيص اينگونه دعاوي در پاره‌اي موارد مواجه با اشكال ميشود لذا دادرس لازم و ضروري است نظر مقنن را استنباط نمايد. مثلاً در ماده 205 قانون مدني مال الاجاره عين مستاجره را از حيث صلاحيت حاكم در حكم غيرمنقول دانسته. در موارد اجرت المثل املاك كه دعوي ناشي از حق مالكيت است صراحت ندارد.
ارزیابی اموال منقول در قانون اجرای احکام مدنی

ارزیابی اموال منقول در قانون اجرای احکام مدنی

ارزیابی اموال منقول در قانون اجرای احکام مدنی ارزیابی اموال منقول ‌ماده ۷۳ ارزیابی اموال منقول حین توقیف به عمل می‌آید و در صورت اموال درج می‌شود قیمت اموال را محکوم‌له و محکوم‌علیه به تراضی‌تعیین می‌نمایند و هر‌گاه طرفین حین توقیف حاضر نباشند یا حاضر بوده و در تعیین قیمت تراضی ننمایند ارزیاب معین می‌شود. ‌ماده ۷۴ ارزیاب به تراضی طرفین معین می‌شود. در صورت عدم تراضی یا عدم حضور محکوم‌علیه دادورز (‌مامور اجرا) از بین کار‌شناسان رسمی‌و در صورت نبودن کار‌شناس رسمی از بین اشخاص معتمد و خبره ارزیاب معین می‌کند و هر‌گاه در حین توقیف به ارزیاب دسترسی نباشد قیمتی که‌محکوم‌له تعیین کرده برای توقیف مال ملاک عمل قرار خواهد بود. در این صورت دادورز (‌مامور اجرا) به قید فوریت نسبت به تعیین ارزیاب و تقویم‌مال اقدام خواهد کرد. ‌ماده ۷۵ قسمت اجرا ارزیابی را بلافاصله به طرفین ابلاغ می‌نماید. هر یک از طرفین می‌تواند ظرف سه روز از تاریخ ابلاغ ارزیابی به نظریه ارزیاب‌اعتراض نماید، این اعتراض در دادگاهی که حکم به وسیله آن اجرا می‌شود، مورد رسیدگی قرار می‌گیرد و در صورت ضرورت با تجدید ارزیابی قیمت‌مال معین می‌شود، تشخیص دادگاه در این مورد قطعی است. ‌ماده ۷۶ حق‌الزحمه ارزیاب با در نظر گرفتن کمیت و کیفیت و ارزش کار به وسیله دادورز (‌مامور اجرا) معین می‌گردد و پرداخت آن به عهده‌محکوم‌علیه است. هر‌گاه نسبت به میزان حق‌الزحمه اعتراضی باشد دادگاه در این مورد تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد کرد. ‌هر‌گاه محکوم‌علیه از پرداخت حق‌الزحمه ارزیاب امتناع نماید محکوم‌له می‌تواند آن را بپردازد. در این صورت دادورز (‌مامور اجرا) وجه مزبور را ضمن‌اجرای حکم از محکوم‌علیه وصول و به محکوم‌له خواهد داد. پرداخت حق‌الزحمه در مورد ماده قبل به عهده معترض است و اگر ظرف سه روز از تاریخ‌ابلاغ اخطار نپردازد به اعتراض او ترتیب اثر داده نخواهد شد.
کارشناس رسمی دادگستری لوازم خانگی و اداری در تهران

کارشناس رسمی دادگستری لوازم خانگی و اداری در تهران

کارشناس رسمی دادگستری لوازم خانگی و اداری در تهران کارشناس رسمی دادگستری لوازم خانگی و اداری کارشناس رسمی دادگستری لوازم‌خانگی و اداری، ازنظر صلاحیت در گروه تخصصی اموال منقول قرارگرفته که به جهت وسعت گستره سطح پوشش و تنوع اقلام و موارد کاری حائز اهمیت بسیاری است، از طرفی تخصص‌های متنوع در این گروه به فراخور کار در بسیاری موارد موردنیاز متقاضیان است، کارشناس، پس از اخذ پروانه فعالیت حرفه‌ای به‌عنوان کارشناس رسمی نیز در عناوین حوزه فعالیت بایستی صلاحیت‌های مربوطه را اخذ نماید. لوازم‌خانگی و اداری امروزه در زندگی و محیط کار همه افراد وابستگی‌های زیادی را ایجاد نموده‌اند، سیر تحول برخورداری از کیفیت زندگی بهتر و استفاده و بهره‌مندی از تجهیزات و وسایل خانگی با سرعت روزافزونی در حال افزایش است، تنوع و کثرت لوازم خانگی و اداری و استفاده از مارکها و برندهای متعدد و متنوع اظهارنظر کارشناسی در این بخش را مشکل و سخت نموده است. کارشناس رسمی دادگستری با داشتن صلاحیت مربوط به هریک از بخشهایی که اظهارنظر کارشناسی می نماید، لازم است با جدیدترین مارکهای لوازم خانگی، سیستم و تکنولوژی بکار رفته در آنها، عمر مفید و همچنین فرآیند و نحوه ارزش گذاری و ارزیابی لوازم خانگی و اداری را آشنایی و تسلط داشته باشد. بیشترین مورد کاری و پرونده هایی که نیاز به اظهارنظر کارشناسی توسط کارشناس رسمی دادگستری دارد، موضوع ارزیابی هریک از این وسایل است، بمنظور تهیه صورتهای مالی و تقویم داراییهای شرکتها یکی از مواردی که بایستی توسط کارشناسان رسمی مورد ارزیابی قرار گیرد، ارزش لوازم اداری مورد استفاده است، تعیین ارزش میز، صندلی، کامپیوتر، پرینتر، دستگاه فتوکپی، اسکنر و …. که بیشترین تعداد از لوازم اداری در شرکتها را شامل می شود، جزو اقلامی است که لازم است پس از لحاظ استهلاک و امر مفید برای لوازم مستعمل توسط کارشناس رسمی مورد ارزیابی قرار گیرند، در خصوص لوازم خانگی نیز همین امر جاری است، در پرونده های اختلافات خانگی و یا در هنگام تعیین میزان سهم الارث، یکی از مواردی که لازم است توسط کارشناسان دارای صلاحت مورد ارزیابی و تقویم قرار گیرند ارزش داراییهای منقول که بخش ثابت آنها همواره لوازم و اثاثیه منزل و خانگی است می باشد. همچنین مانند اکثر رشته های دیگر کارشناسی تعیین اجرت المثل نیز مورد درخواست است، اجرت المثل جهیزیه و لوازم خانگی و اداری نیز از صلاحیتهای کارشناس رسمی دادگستری لوازم خانگی می باشد. تعیین میزان خسارت در لوازم اداری و خانگی از موضوعات پرتنش و با تعدد زیاد است، همواره شاهد هستیم که برآورد میزان خسارت در این بخش به جهت ارزش متنوع و تکثّر برندها و مارکهای این لوازم بسهولت امکان پذیر نیست، در پرونده هایی که لوازم خانگی و اداری توسط شرکتهای بیمه در مقابل حوادث بیمه شده اند، در صورت بروز خسارت از جمله مواردی است که در اکثر مواقع به اعلام نظر کارشناس رسمی دادگستری منجر می گردد. عناوین و شرح صلاحیت و کارشناس رسمی دادگستری لوازم‌خانگی و اداری ذیلاً آورده شده است، شرکت آرمان سنجش با سنجش و گزینش‌های تخصصی از بین کارشناسان این رشته، همکارانی را با شرایط و سوابق بسیار درخشان و عالی به‌عنوان همکار جذب نموده است و در کلیه پروژه‌ها و مواردی که نیاز به اظهارنظر کارشناسی در حوزه‌های تخصصی این رشته باشد، آماده ارائه خدمات به شخصیت‌های حقیقی و حقوقی متقاضی می‌باشد. ارزیابی لوازم اداری ارزیابی لوازم‌خانگی تحریر ترکه و تقسیم سهم‌الارث لوازم‌خانگی و اداری تعیین اجرت‌المثل جهیزیه تعیین اجرت‌المثل لوازم‌خانگی و اداری تعیین میزان خسارت در لوازم‌خانگی و اداری جهت هماهنگی کارشناسی لوازم خانگی و اداری با شماره 09199774202 هماهنگی لازم را انجام دهید
بررسی ۱۰ صندلی ارزان، زیبا و با کیفیت در بازار

بررسی ۱۰ صندلی ارزان، زیبا و با کیفیت در بازار

بهترین صندلی ها با قیمت مناسب بازدید کننده محترم باید توجه داشته باشد که ممکن است بعضی از محصولات موجود در این پست به مرور زمان به دلیل مواردی نظیر ناموجود شدن آن در بازار، پایان تولید محصول و یا منقضی شدن تاریخ تولید، در فروشگاه تامین کننده ناموجود شود. در صورت پیش‌آمد چنین موضوعی، شما می‌توانید به محصولات مشابه رجوع کنید. صندلی‌های تکی در هر محیطی کاربرد دارند و گاهی به کار راه انداز ترین وسیله‌ی موجود در یک محیط تبدیل می‌شوند. این صندلی‌ها از جنس‌های مختلف مثل چوب و فلز ساخته شده‌اند و طرح‌های متنوعی دارند. بعضی بدون تکیه‌گاه تولید شده‌اند و شما می‌توانید از آن به عنوان چهارپایه استفاده کرده و روی آن بایستید یا به عنوان پایه زیر گلدان نیز استفاده کنید. بعضی تکیه‌گاه دارند و در هر قسمت از خانه یا محل کار مورد استفاده قرار می‌گیرند. بعضی دیگر نیز مناسب برای قرار گرفتن در کنار میز اپن آشپزخانه یا جلوی میز آرایش هستند و ظاهر و فرم خاص و زیبایی دارند. نوشته های مشابه بهترین لوازم دکوراسیون منزل ۱۰ وسیله برای ساخت یک گوشه‌‌ی دنج در منزل با کمترین هزینه فوریه 24, 2021 تتوی موقت ۶ مدل ابزار برای تتوی موقت بدن از پر فروش ترین های بازار فوریه 8, 2021 پرده لوکس و زیبا با قیمت مناسب ۱۰ مدل پرده با طرحهای زیبا در سایزهای مختلف برای خانه ژانویه 25, 2021 کدام میکروسکوپ اپتیکال را بخریم؟ معرفی ۴ مدل باکیفیت در بازار ژانویه 19, 2021 ما در این مطلب لیستی ده صندلی زیبا و با کیفیت اما با قیمتی ارزان که در حال حاضر در بازار موجود است تهیه کرده‌ایم. شما با مرور این لیست می‌توانید یک یا چند صندلی که نیاز شما را برطرف می‌کند بخرید بدون اینکه هزینه گزافی پرداخت کرده باشید. پس با هم به سراغ مرور لیست می‌رویم. صندلی چندمنظوره سالی وان مدل فرش ایرانی صندلی چندمنظوره سالی وان مدل فرش ایرانی مشاهده این محصول در دیجی کالا این صندلی با شکل کلی مکعب مستطیل ساخته شده و ارتفاع آن ۴۲ سانتیمتر است. جنس آن از MDF بوده و تمام بدنه آن به شکل فرش‌های ایرانی طراحی شده است. رنگ زمینه این صندلی قهوه‌ای است، قابلیت چرخش ندارد و به صورت یک باکس در محل مورد نظر قرار می‌گیرد. بخوانید: ۵ میز و صندلی مناسب کمپینگ و طبیعت گردی صندلی مدل کلاسیک صندلی مدل کلاسیک مشاهده این محصول در دیجی کالا صندلی چوبی تولید شده به سبک سنتی انگلیسی. ارتفاع این صندلی نیم متر است و در رنگ‌های عسلی و پتینه آبی تولید شده است.این صندلی پشتی ندارد و به واسطه نوع طراحی پایه‌هایش از استحکام بالایی برخوردار است پس به راحتی می‌توانید از آن به عنوان چهارپایه یا محلی برای قرار دادن گلدان نیز استفاده کنید. بخوانید: صندلی راک چیست؟ معرفی ۱۰ محصول پرفروش صندلی مدل gh صندلی مدل gh مشاهده این محصول در دیجی کالا صندلی بدون پشتی مناسب برای استفاده هنرجویان موسیقی. این صندلی به واسطه نداشتن پشتی ممکن است در استفاده طولانی مدت باعث خستگی پشت شود و به همین دلیل برای استفاده افرادی که با ساز کار می‌کنند یا برای پوشیدن کفش یا حتی به عنوان عسلی پیشنهاد می‌شود. جنس آن از چوب است و با یک لایه چرم مصنوعی پوشیده شده است. در قسمت نشیمن‌گاه این صندلی ابر و فوم به کار رفته و نرم و مناسب است. بخوانید: ۶ مدل صندلی راحتی کودک زیبا و باکیفیت در بازار صندلی مدل ch112 صندلی مدل ch112 مشاهده این محصول در دیجی کالا صندلی ساده تولید شده از چوب روسی که روی آن کهنه کاری و سوخته کاری انجام شده است. این صندلی با یک لایه پلی‌استر پوشش داده شده است و می‌توانید از آن بدون نگرانی در فضای باز استفاده کنید. این صندلی پشتی دارد اما بدون دسته است و تماما از چوب ساخته شده است. بخوانید: بهترین صندلی چرخان اداری در بازار صندلی مدل سهند کد S002 صندلی مدل سهند کد S002 مشاهده این محصول در دیجی کالا صندلی فلزی تولید شده با ظاهری ساده و کاربردی. چارچوب این صندلی از جنس فلز است و قسمت نشیمن‌گاه نرم بوده و با چرم مصنوعی روکش شده است. این صندلی دسته ندارد و به راحتی در هر محیطی قابل استفاده است. بخوانید: ۱۵ مدل صندلی اوپن برای آشپزخانه شما صندلی اپن مدل C-05 صندلی اپن مدل C-05 مشاهده این محصول در دیجی کالا صندلی مخصوص میز اپن آشپزخانه تولید در رنگ مشکی. پایه‌های این صندلی از جنس چوب است و با میله‌ها و بست‌هایی از جنس فلز و اتصال با قسمت زیرین نشیمنگاه مستحکم شده است. قسمت نشیمنگاه این صندلی از فوم و ابر است که با چرم مصنوعی روکش شده است. بخوانید: ۱۰ مدل سرویس خواب و دکوراسیون به سبک پینترست صندلی کروماتیک مدل ۰۰۵ صندلی کروماتیک مدل 005 مشاهده این محصول در دیجی کالا صندلی زیبا و بسیار شیک تولید شده از جنس پلی پروپیلن، فلز و چوب. پایه‌های این صندلی از چوب طبیعی ساخته شده که با میله‌های فلزی برای استحکام بیشتر به قسمت زیرین نشیمنگاه متصل شده است. تمام نشیمنگاه از جنس پلی پروپیلن ساخته شده و در ۹ رنگ متنوع تولید شده است. بخوانید: ۱۰ مبلمان چوبی و دکوراسیون مخصوص هال به سبک پینترست صندلی آروند مدل مهسا صندلی آروند مدل مهسا مشاهده این محصول در دیجی کالا صندلی تولید شده با چارچوب و بدنه فلزی که با کروم روکش شده است. ارتفاع قسمت نشیمن‌گاه این صندلی از زمین ۴۸ سانتیمتر است و استفاده از آن به زانو فشار نمی‌آورد. همچنین جای پا که در این صندلی قرار داده شده است به راحتی بیشترِ پا در زمان استفاده کمک می‌کند. قسمت نشیمنگاه این صندلی با ابر فشرده ریباند تولید شده و با چرم مصنوعی روکش شده است. بخوانید: بهترین مبلمان و دکوراسیون اتاق کار به پیشنهاد پینترست صندلی بنیزان مدل مرجان کد M520 صندلی بنیزان مدل مرجان کد M520 مشاهده این محصول در دیجی کالا صندلی ساده که تماما از جنس پلی پروپیلن ساخته شده و طراحی خاص و زیبایی دارد. قسمت نشیمنگاه این صندلی از پلاستیک فشرده ساخته شده و با شیارهایی اطراف آن تزئین شده است. همچنین قسمت بالایی پشتی آن عریض است و کاملا شانه‌ها را در زمان نشستن پشتیبانی می‌کند. این صندلی زیبا در ۸ رنگ متنوع تولید شده است و به راحتی می‌توانید از آن در هر محیطی استفاده کنید. بخوانید: ۱۰ ایده مبلمان مد روز اتاق پذیرایی به سبک پینترست صندلی ناصر پلاستیک کد ۹۹۱ صندلی ناصر پلاستیک کد 991 مشاهده این محصول در دیجی کالا صندلی تولید شده از جنس پلاستیک و فلز. این صندلی به شکلی طراحی شده که شما با نشستن روی آن احساس راحتی زیادی خواهید داشت و با استفاده از دسته و پشتی آن می‌توانید خستگی شانه، کتف و کمر خود را نیز از تن به در کنید. پایه‌های این صندلی از جنس فلز است و قسمت نشیمن‌گاه و دسته‌ها و پشتی آن از پلاستیک فشرده با طرح حصیری ساخته شده است. این محصول در ۶ رنگ تولید شده است.
انواع پرینترهای حرارتی: لیبل و فیش پرینتر ها

انواع پرینترهای حرارتی: لیبل و فیش پرینتر ها

انواع پرینترهای حرارتی: لیبل و فیش پرینتر ها لیبل چیست به طور خلاصه می توان گفت که لیبل یا همان برچسب، کاغذهایی است که توسط پرینتر مخصوص خود لیبل پرینتر (که به آن دستگاه لیبل زن یا چاپگر لیبل نیز گفته می شود) چاپ شده و بر روی کالا درج می شود. بر روی این لیبل ها که در انواع مختلفی چون لیبل کاغذی، لیبل حرارتی و… موجود می باشند، مشخصات کالا و همچنین بارکد قرار می گیرد که این امر کار شناسایی و ردگیری کالا را سهولت می بخشد. کاربرد استفاده از لیبل پرینتر یا لیبل زن بسیار متنوع است. به طوری که در فروشگاه ها، بانک ها، داروخانه ها، رستوران ها و بسیاری از موسسات اداری و تجاری کاربرد دارد. انواع پرینترهای لیبل زن (از لحاظ تکنولوژی چاپ) اگر از مدل پرینتر؛ برند تولید کننده پرینتر و فاکتورهای دیگر چشم پوشی کنیم، می توانیم پرینتر ها را در دو دسته کلی قرار دهیم: پرینتر حرارتی مستقیم (Direct Thermal) این چاپگرها دارای افزونه های شیمیایی هستند و وقتی که گرم می شوند، سطح آن ها تیره می شود. این تیرگی همان الگوی چاپ و متن است. در این پرینترها خبری از استفاده از جوهر، تونر و ریبون نیست. بنابراین برای چاپ رسید در حوزه های بانکی، دستگاه خودپرداز بانک، لیبل ها و رسیدهای حمل و نقل عمومی استفاده می شود. پرینتر انتقال حرارت (Thermal Transfer) این چاپگرها یک هد مخصوص دارند و وظیفه آن انتقال حرارت به یک ریبون با جوهر جامد است. ریبون ها معمولاً از وکس، رزین، موم و ترکیبی از آن ها ساخته می شوند. بنابراین فرایند چاپ با استفاده از گرما و فشار صورت می گیرد و برای چاپ کارت pvc بهترین انتخاب ممکن هستند. مزایای پرینتر های حرارتی عمر طولانی و عدم نیاز به سرویس مداوم و شارژ این پرینتر ها نیازی به شارژ ندارند و سال ها بدون نیاز به هیچ گونه سرویسی کار می کنند. سرعت بالا در چاپ سرعت صدور فیش یکی از عوامل مهم در جلب رضایت مشتری و بالا بردن راندمان کاری رستوران می باشد که این پرینترها با سرعت بسیار بالای خود به شما در رسیدن به این مهم کمک می کنند. هزینه پایین چاپ پرینترهای فیش زن حرارتی نیاز به جوهر ندارند و در ضمن کاغذ مصرفی این پرینترها (رول حرارتی) بسیار ارزان می باشد. در صورت استفاده از این پرینترها هزینه نهایی هر قبض یا پرینت 15 سانتی تقریبا 1 تومان می باشد! کار در سکوت هنگام کار چاپگر حرارتی صداهای ایجاد شده توسط چاپگرهای سوزنی و لیزری را نمی شنویم و از این حیث با آرامش محیط رستوران مواجه شویم. بر طرف نمودن مشکل کمبود جا این پرینتر نسبت به انواع لیزری و سوزنی بسیار حجم کمتری از فضا را اشغال کرده، لذا مشکل اشغال فضای کانتر رستوران را تا حدودی مرتفع می نماید. کاهش هزینه های جانبی شاید برای خرید این پرینتر ها مبلغی بیش از پرینتر های دیگر هزینه کنید، ولی با توجه به کاهش هزینه های جانبی (کاغذ ارزان، عدم نیاز به شارژ جوهر و عدم نیاز به سرویس) بعد از چند ماه با توجه به صرفه جویی انجام شده هزینه خرید پرینتر به شما باز می گردد. این خصوصیات منحصر به فرد پرینتر های فیش زن حرارتی سبب شده که این پرینتر ها به طور گسترده در جاهایی مثل رستوران ها، دستگاه های خود پرداز بانک ها (ATM)، داروخانه ها، تاکسی سرویس ها و پیک های موتوری، دستگاه های نوبت دهی، سینماها، فروشگاه و… مورد استفاده گسترده قرار گیرد. معایب چاپ حرارتی علی رغم مزایای فوق، برای پرینتر حرارتی چند ایراد هم وجود دارد که نمی توانیم از آن ها چشم پوشی کنید. این ایرادات بعضا ممکن است باعث تغییر گزینه انتخابی می شود: سرعت چاپ پایین تر در چاپ حرارتی ما نیاز داریم که میکرو سوزن ها داغ شوند و فرآیند انتقال ریبون را انجام دهند. اما در پرینترهای جوهر افشان مستقیماً جوهر پاشیده می شود و سرعت چاپ آن بیشتر است. محدودیت در انتخاب رنگ چاپگرهای حرارتی در پیاده سازی رنگ ها و طیف های رنگی مختلف محدودیت بیشتری دارند. نکات مهم هنگام خرید پرینتر لیبل زن انتخاب نوع نخستین نکته در خرید پرینتر لیبل زن توجه به روش چاپ یا بهتر است بگوییم همان تکنولوژی چاپ برچسب است که شما عزیزان می توانید با توجه به نوع نیاز و همچنین مطالعه بخش قبلی از همین مطلب به مناسب ترین نوع ممکنه از این دست چاپگرها برای خود دست پیدا نمایید. ناگفته نماند که علاوه بر تکنولوژی های نامبرده شده فوق، چاپ بصورت جوهری نیز یکی دیگر از روش های چاپ لیبل ها می باشد که البته مدت زمانی است دیگر از آن ها استفاده نمی شود. چاپگر صنعتی یا رومیزی دومین نکته در انتخاب پرینتر شما به صنعتی یا رومیزی بودن دستگاه مربوط می شود که خوب همانطور که مشخص است چنانچه قصد استفاده از لیبل زن خود را در محیط های صنعتی کرده اید، بایستی از مدل های صنعتی و چنانچه می توانید روند تولید و چاپ برچسب هایتان را در اتاق و دفاتر کاریتان انجام دهید، می توانید از مدل های دسکتاپ یا همان رومیزی بهره گیری نمایید.
چرم، کاربرد چرم، بازار جهانی چرم، مسائل زیست محیطی و تاریخچه چرم در ایران

چرم، کاربرد چرم، بازار جهانی چرم، مسائل زیست محیطی و تاریخچه چرم در ایران

چرم، کاربرد چرم، بازار جهانی چرم، مسائل زیست محیطی و تاریخچه چرم در ایران در مورد تاریخچه چرم باید گفت که این محصول طبیعی هزاران سال برای محافظت از پوست توسط انسان مورد استفاده قرار گرفته است. بشر غالباً با شکار حیوانات وحشی، از بیشتر قسمت‌های بدن آنها برای زنده ماندن و زندگی راحت‌تر استفاده کرده است. بیایید با هم به قدمت و تاریخ چرم در جهان از 50000 سال قبل تا اکنون نگاهی بیندازیم. تاریخچه چرم تاریخ چرم طبیعی و قدمت آن به سال‌های بسیار دور باز می‌گردد. این ماده باارزش از پوست حیواناتی از جمله گاو، گوسفند، گاومیش، گوزن، اسب، بز، گرگ، روباه، موش، خرگوش و حتی مار، تمساح و ماهیها و حیوانات دیگر مانند زرافه و گورخر (هر چند اینها بسیار نادرتر هستند) به دست می‌آید. اما بیشتر چرمها از پوست گاو، گوسفند و بز تهیه می‌شوند. انسانها پوست حیوانات اطراف خود، علی‌الخصوص حیوانات بزرگ را برای محافظت از سرما در آب و هوای سرد، و گرما در آب و هوای گرم برای سایه انداختن و خنک نگه داشتن استفاده می‌کردند. کاربرد چرم در ابتدا عمدتاً گرما و سرما بودند. همان زمان که انسان تکامل یافته و جوامعی را ایجاد کرد، تاریخچه چرم نیز شروع شد. چرم خام با دستان هنرمند انسان تبدیل به زره های جنگی، چکمه، صندلی، چادر، نوشتن، بند و جواهرات شد. تاریخچه چرم در جهان دوران ماقبل تاریخ و باستان (50000 سال قبل از میلاد) تاریخچه چرم در طی زمان انسان حیواناتی را شکار کرده و از قسمت‌های مختلف آنها برای زندگی استفاده کرده است. در دوران ماقبل تاریخ و باستان، انسان به طور کلی از پوست حیوانات برای پوشش استفاده می‌کرد، در حالی که خز هنوز هم روی آنها وجود داشت. این کار برای حفاظت از بدن در برابر سرما انجام می‌گرفت. چرم در عصر سنگ (50،000-3000 قبل از میلاد) در عصر سنگ، شواهدی از اولین ابزارهای چرمی در حدود 5000 سال قبل از میلاد مسیح در سومر باستان (جنوب عراق امروزی) کشف شده است. در این دوران از پوست حیوانات برای لباس، کفش و سر پناه و اغلب برای محافظت از عناصر طبیعت مانند سرما و گرما استفاده می‌شد. باید خاطر نشان کرد که قدیمی ترین کفش چرمی جهان در شهر تبریز یافت شده و قدمت آن به حدود 5500 سال قبل از میلاد مسیح و عصر سنگ باز می‌گردد. عصر سنگ یکی از طولانی‌ترین دوره‌های تاریخ بشر بوده است. این عصر میلیون‌ها سال را در بر می‌گیرد اما شواهد قدیمی وجود دارد که نشان می‌دهد، تاریخچه چرم دوزی در این دوره و در حدود 400000 سال قبل آغاز شده است. اولین ابزار شناخته شده، ابزار سنگی هستند که مربوط به 3.3 میلیون سال پیش است. این ابزار سنگی احتمالاً برای برش پوست حیوانات مورد استفاده قرار می‌گرفت. البته تا حدود 400000 سال قبل از میلاد مسیح شواهدی از ابزارهای مخصوص چرم یافت نشده است. قدیمی ترین کفش جهان عصر برنز (3000-1300 قبل از میلاد) ابزارهای سنگی در این دوره بسیار پرطرفدار بودده و چرم تبدیل به کالایی محبوب میان انسانها شد. این محصول ضمن اینکه هنوز هم برای پوشاک (پوشش سر، کفش و لباس) مورد استفاده قرار می‌گرفت، برای کاربرد محافظتی دیگری از جمله محافظت در جنگ نیز رواج پیدا کرد. تاریخ چرم ابزارهای سنگی، حتی آنهایی که برای کار با چرم مورد استفاده قرار می‌گرفتند، هنوز هم در عصر برنز کاربرد داشتند. اگرچه پیشرفت در فن آوری و ابزار، حرکت به سمت تخصص و تجارت را آغاز کرد. گروهی با دانش و ابزار لازم برای انجام یک کار مانند کشاورزی توانستند کالاهایی تولید کرده و با گروه دیگری که دارای منابع، دانش و توانایی ساخت کالاها یا ابزار دیگری بودند، تجارت کنند. افزایش تجارت، تحول گسترده‌ی در تولید و تبدیل پوست حیوانات به چرم کرد. در کنار پیشرفت در تولید چرم، پیشرفت‌های زیادی در تولید محصولات دستی چرمی نیز حاصل شد. از چرم برای انواع بیشتری از کالاها اعم از کفش، کلاه، کمربند، محافظ بازو، سپر و پناهگاه استفاده شد. چرم در عصر آهن (1200-230 قبل از میلاد) تاریخچه چرم در عصر آهن در این دوره ما شاهد استفاده مداوم از چرم در مناطق مختلف برای جواهرات هستیم. در عصر آهن جواهرات چرمی به عنوان یک کالای لوکس تلقی می‌شد. در این دوره از تاریخچه چرم رشد مداوم جامعه و جمعیت ادامه یافت. کشاورزی پیشرفته‌تر شده و امکان تولید غذای آسان و حمایت بهتر خانواده‌ها فراهم شد. با افزایش جمعیت، تقاضا برای کالاها از جمله کالاهای چرمی افزایش یافت. شهرهای کوچک بزرگتر شده و لباس‌ها رنگارنگ‌تر شدند. کفش و صندل چرمی، کمربند، شنل و جواهرات چرمی رواج پیدا کردند. چرم در مصر باستان (3000-300 قبل از میلاد) اولین و قدیمی‌ترین منابع مکتوب مربوط به چرم در مصر باستان و در حدود 1300 سال قبل از میلاد نوشته شده است. در این زمان دباغی‌ها با تاوجه به اینکه تهیه کردن چرم بوی بدی داشته، در فاصله بسیار دور از محل زندگی شهری قرار داشتند. تاریخ چرم در یونان باستان (قرن 8 قبل از میلاد – 0 م.) تاریخچه چرم یونان باستان اغلب سال از آب و هوای گرمی برخوردار بود. لباس‌های اصلی یونانیان به طور کلی متشکل از یک پارچه ملحفه‌ی سبک بود. کفش همیشه پوشیده نمی‌شد و ترجیح می‌دادند از صندل های چرمی توری برای محافظت از پا استفاده کنند. اعتقاد بر این است که روند دباغی گیاهی توسط یونانیان توسعه یافته است. تاریخچه چرم دوزی در صفحات تاریخچه چرم دوزی ثبت شده که یونانیان از این ماده طبیعی برای ‌ساخت وسایل مختلف از جمله صندل، سپر و کیف برای حمل وسایل استفاده می‌کردند. ارابه‌ها، سایر تجهیزات نظامی و یگان‌های سواره نظام به احتمال زیاد از برخی تسمه‌ها و تکیه گاه‌های چرمی استفاده می‌کردند. همچنین این محصولات در صورت لزوم به کشتی‌ها و اطراف کشتی‌ها نیز متصل می‌شدند. روم باستان (قرن هشتم قبل از میلاد – 476) رومی‌ها از چرم به عنوان ماده اولیه در تهیه لوازم مختلف زندگی استفاده می‌کردند. معمولا از این ماده برای پوشاک، کفش، سپر، کمربند، مهار اسب، چکمه، زین و چادر استفاده می‌شد. چرم یک ماده بسیار رایج و مفید در امپراتوری روم بود و ارتش روم مصرف کننده حجم زیادی از مواد چرمی بود. تاریخچه چرم دوزی با دست روم یکی از پیچیده‌ترین و پیشرفته‌ترین تمدن های تاریخ بوده و جای بزرگی را برای چرم در فرهنگ خود و تاریخچه چرم باز کرده است. این کشور ساختارهای اجتماعی بسیار کارآمدی را برای تولید کالاهای تخصصی چرمی فراهم کرده بود. رومی‌ها در کنار تولید چرم گیاهی از روش دیگری برای تولید این مواد استفاده می کردند که به آن دباغی زاج گفته می شود. زاج یا آلوم یک ترکیب شیمیایی است که به تولید یک چرم نرم و مرغوب کمک می‌کند. دباغی به روش نمک‌های آلومینیوم که توسط رومی‌ها استفاده می‌شد، هنوز هم رایج می‌باشد. تاریخ چرم در ایران باستان ایرانیان از قدیمی‌ترین تولید کنندگان چرم در جهان محسوب می‌شوند. آثار باستانی به جا مانده از دوران قبل از میلاد بیانگر این است که از حدود ۱۵۰۰ سال قبل از میلاد در ایران از پوست برای تهیه لباس و کفش و جنگ افزار و از ۵۵۰ سال قبل از میلاد از چرم برای لباس و زره نیز استفاده کردند. واژه‌هایی مثل ادیم، کیمخت، ساغری، تیماج، سختیان در زبان پارسی قبل از اسلام و همچنین وجود واژه‌های مرتبط با وسایل و ابزار‌های چرم دوزی مانند سختک، کمربند، انگشتیان، مشک و … در متون پهلوی نشان دهنده اهمیت چرم در ایران پیش از اسلام است. به نوشته ابن یمین ایرانیان باستان از پوست حیواناتی مانند گاومیش و گاو و گوسفند برای نوشتن بر روی آن استفاده می‌کردند. بنا بر برخی از روایات، اوستا بر روی دوازده هزار قطعه پوست گاو نوشته شده بود. ایران سهم بسزایی در تاریخچه چرم و تحولات رو به رشد آن داشته است. تاریخ چرم در ایران رونق تجارت چرم در ایران تولید انواع پوست و چرم و نیز تجارت آن در دوره عباسی در سراسر قلمرو اسلامی رایج بود. استفاده از پوست حیوانات مختلف برای ساخت قبضه شمشیر، پوستین، لباسهای زمستانی، آستر کفش، افسار، رکاب، جلدهای چرمی برای کتاب‌ها از مهم‌ترین کاربردهای چرم در این دوره است. تجارت چرم و پوست پس از حمله مغول نیز پررونق بود، مکاتبات خواجه رشید الدین گواه شهرت برخی شهرها مانند تبریز و شیراز در این دوره است. در دوره تیموری از چرم برای جلد کردن کتاب و ساخت جلدهای ضربی و سوخت استفاده بسیاری می‌شد. گزارشهای جهانگردان از دوره صفوی نشان دهنده رونق فراوان بازار چرم و فعالیتهای مرتبط با آن در این دوره است. کمپفر از کارگاههای سلطنتی و از کفش دوزخانه و پوستین دوزخانه سخن گفته است. در دوره قاجار انواع چرم به مقدار زیاد در شهر های ایران تولید می‌شد. همدان در این دوره مرکز مهم تولید نوعی چرم معروف به چرم همدانی بود که از پوست گوسفند تهیه می‌شد. تاریخ چرم در قرون وسطی (اروپا ، 4-1500) تاریخ چرم در اروپا محبوبیت و فناوری صنایع دستی چرمی در سده‌های میانه گسترش یافت. در این دوره واحدهای صنفی تجارت چرم شروع به شکل گیری کردند. هنر چرم دوزی برای تولید، رنگ آمیزی و در کل کار با چرم به دانش و کافی نیاز داشت. تاریخچه چرم در اروپای قرون وسطی با ساخت ابزار، لباس، چاقو ، کفش، زین، کتاب، جعبه و همچنین مصارف هنری گره خورده است. شواهدی از این دوره به جا مانده که نشان می‌دهد در قرون وسطی از چرم در لوازم خانگی برای موارد کاربردی و تزئینی استفاده می‌شد. به عنوان مثال، از موهای گراز به دلیل ضخیم، انعطاف پذیر و قوی بودن به عنوان سوزن استفاده می‌شده است. در این دوره چرم نشانگر طبقه اجتماعی نیز بود که از نمونه آن می‌توان به کفش Crakow اشاره کرد. این کفش دارای انتهای بسیار دراز و اغلب خمیده با نوک نقطه‌ای بود. این کفش در آن زمان یک عملکرد اجتماعی بسیار مهم بود هرچند که برای ما عجیب و غریب و یا حتی طنز به نظر برسد. هر چه انتهای کفش طولانی‌تر و خمیده‌تر بود، نشانگر طبقه اجتماعی بالاتری بود. دوره رنسانس (دهه 1350 – 1650) در تاریخچه چرم دوره رنسانس با افزایش صنایع دستی چرم و کاربردهای بسیار در کالاهای چرمی همراه بود. این موارد شامل مهرزنی و قالب سازی برای اهداف هنری و کاربردی و همچنین استفاده گسترده در تولید کت شلوار، دستبند، لباس، کیسه‌، صندلی، شلاق، کلاه، سپر، انواع محافظ بدن، حافظت از اسب‌ها و اسباب بازی‌های زینتی و لوازم جانبی مرتبط می‌شد. چرم در انقلاب صنعتی (1750 – 1900) تاریخچه چرم در انقلاب صنعتی قرن 18 و انقلاب صنعتی تغییرات بزرگی را در صنعت صنایع دستی چرم به وجود آورد. ماشین آلات صنعتی اجازه تولید سریعتر چرم‌های تمام شده را دادند. تولید چرم در اواسط انقلاب صنعتی به اوج خود رسید. در این دوره از تاریخ چرم عمدتا لباس، کیف، کلاه، کمربند، بند، توری، چکمه، کفش، کتاب، اسب، زین، وسایل نظامی و حتی کمربندهای چرمی برای رانندگی ماشینهای امروزی، کاربرد پوستهای حیوانی بودند. در طول انقلاب صنعتی، تولید جهانی چرم در طول تاریخ به اوج خود رسیده است. در سال 1858 دباغی با نمک‌های کُروم اختراع شد. دوام پوست دباغی شده با نمک کروم حدود سه برابر دوام پوست دباغی با مواد گیاهی شده و امکان تولید سریعتر، نازک‌تر و نرم‌تر چرم فراهم شد. عصر روشنگری (1750 – 1900) صنایع دستی چرمی در طول روشنگری، اندکی از تحول فنی به سمت سیاسی و اجتماعی سوق پیدا کرد. با ایجاد صنایع چرمی در سراسر جهان و بروز قدرتهای مهم جهانی که دنیای جدید را کنترل می‌کردند، تمرکز بر کنترل تولید و توزیع تجاری چرم شد و این مسائل باعث تحولات گسترده‌ی در تاریخچه چرم شدند. در حدود سال 1700، انگلیس تلاش كرد تا مستعمرات آمریكایی را مجبور كند كه از تولیدات انگلیس استفاده کرده و كالاهای چرمی انگلیس را خریداری كنند. در سراسر جهان‌، تولیدات چرمی مناطق مختلف و طراحی کالاهای متنوع، توجه جهانی را به خود جلب کرد. فرانسه کفش های شیک تولید کرد. اسپانیا به تولید زره چرمی خاص پرداخت. قدرتهای جهانی شکل گرفته و شروع به تبدیل شدن به قدرت‌های تجاری کردند و مطمئناً چرم بخشی از این پیشرفت جهانی بود. چرم در دنیای مدرن (1900 – امروز) تاریخ چرم در ایران و جهان امروزه از چرم در حجم بالا و در صنایع مختلف استفاده می‌شود. چندین روش برای تولید شامل تولید گیاهی، کروم، آلدئید و آلوم وجود دارد. امروزه تقریباً اکثر افراد از محصولات چرمی استفاده می کنند. این محصولات از کیف پول و کمربند گرفته تا لباس، کلاه، زین و … را شامل می‌شود. تاریخچه چرم از حدود 500000 سال پیش در انگلستان آغاز شد. این سیر تحول را می‌توان در سراسر جهان و از عصر حجر، عصر برنز، عصر آهن، دوران باستان، قرون وسطی تا دوران انقلاب صنعتی و دنیای مدرن امروزی ردیابی کرد.این محصول طبیعی در طول هر دوره از تاریخ و فرهنگ‌های مختلف در سراسر جهان، کاربردهای ارزشمندی پیدا کرده رفته رفته تکامل یافت. با گذشت زمان، چرم تبدیل به اصلی در زندگی بشر شد. کفش های چرمی، دستکش، کاپشن، کیف و لوازم جانبی با تولید انبوه به بازار عرضه شد. صنایع دستی چرم اکنون یک صنعت تمام عیار است. قشر بزرگی از مصرف کنندگان بین المللی کالاهای چرمی برای خرید و استفاده از این محصولات هزینه بالایی را پرداخت می‌کردند. تقاضا برای این کالاها به حدی زیاد بود که چرم مصنوعی نیز که از پلاستیک و ترکیبات دیگر ساخته شد، برای برآوردن تقاضای مصرف کنندگان تولید شد. چرمهای مصنوعی به عنوان گزینه‌ ارزان‌تر و همچنین حمایت از حقوق حیوانات ساخته شدند.
آشنایی کامل با پرده زبرا و کاربرد آن در دکوراسیون داخلی

آشنایی کامل با پرده زبرا و کاربرد آن در دکوراسیون داخلی

آشنایی کامل با پرده زبرا و کاربرد آن در دکوراسیون داخلی پرده زبرا از جدیدترین انواع پرده های تزئینی میباشد که به صورت دو لایه موازی بر روی هم قرار می گیرد، تولید و مونتاژ پرده زبرا به صورت دوبل انجام می شود که این تکنولوژی امکان سایه و روشن شدن پرده را میدهد. این نوع پرده به تنهائی قابلیت پرده های شید رولی، کرکره ای و پرده های توری را فراهم میسازد، تنوع رنگ بالائی دارد و در طراحی دکوراسیون داخلی نقش برجسته ای را ایفا میکند. شما با بالا و پایین کردن پرده توسط نوارهایی که بر روی پرده قرار دارد میتوانید مقدار نور را به صورت دلخواه از 10 تا 50 درصد تنظیم نمایید و در صورت نیاز میتوان پرده را کاملا جمع نمود و از نور کامل استفاده کرد. کارایی و نمای فوق العاده و منحصر به فرد این پرده با وجود این که به تازگی وارد بازار تزئینات داخلی ایران شده، طرفداران بسیاری را به خود اختصاص داده و سریعا جایگاه خود را در میان سایر مدل های پرده باز نموده و بسیار مورد استقبال قرار گرفته است . از ویژگی های پرده های زبرا می توان به موارد زیر اشاره نمود : ● کارایی فوق العاده و نمای منحصر به فرد پرده زبرا ● امکان جمع نمودن پرده بطور کامل در بالا همانند پرده های کرکره ای، بمنظور عبور حداکثری نور ● دوام و عمر بالا ● نصب آسان و سريع ● سهولت در نگهداری و نظافت ● امكان نصب بصورت برقی با ریموت کنترل ● قابلیت رول شدن و تنظیم نور بدون جمع شدن پرده ● تنوع بالای طرح های قابل اجرا ● قابلیت ایجاد هماهنگی بین پرده زبرا و محیط اطراف با انتخاب طرح و رنگ مناسب کنترل پرده زبرا هم به 2 روش امکان پذیر است: - حالت دستی در این روش با استفاده از زنجیر پرده میتوانید نور محیط را تنظیم نمایید. - حالت موتوری با ریموت کنترل سیستم ریموت کنترل مجهز به یک موتور الکتریکی ظریف و کوچک است که بوسیله آن می توان از فاصله دور عمل بالا و پایین و سایه روشن کردن را بصورت اتوماتیک انجام داد. در این حالت با استفاده از ریموت میتوان به آسانی از انواع حالتهای پرده زبرا استفاده نمود و نور محیط را کنترل کرد.