آدرس : تهران – مجیدیه – کرمان شمالی

کانون کارشناسان رسمی دادگستری

مشاهده‌ی نویسنده : admin

خانهمقالات نوشته شده توسط adminبرگه 3
قرارداد خرید و فروش ملک

قرارداد خرید و فروش ملک

قرارداد خرید و فروش ملک قرارداد خرید و فروش ملک ماده 1-طرفین قرارداد 1-1-فروشنده/فروشندگان ………………….. فرزند …………….. به شماره شناسنامه ………………… صادره از ………………….. کد ملی ………………. متولد ……… ساکن …………………………………………… تلفن ……………….. . با وکالت / قیومیت / ولایت / وصایت ………………… فرزند ……………… به شماره شناسنامه ……………… متولد ………….. به موجب ……………. 1-2-خریدار/خریدارن ………………….. فرزند …………….. به شماره شناسنامه ………………… صادره از ………………….. کد ملی ………………. متولد ……… ساکن …………………………………………… تلفن ……………….. . با وکالت / قیومیت / ولایت / وصایت ………………… فرزند ……………… به شماره شناسنامه ……………… متولد …………. به موجب …………… ماده 2 –موضوع قرارداد و مشخصات ملک بیع تمامی دانگ یک دستگاه آپارتمان دارای پلاک ثبتی فرعی از اصلی به مساحت اعیانی مترمربع و به صورت خوابه و مساحت عرصه متر به نشانی محل وقوع ملک طبقه واحد و با جمیع توابع شرعیه و لواحق عرفیه آن بدون استثنا عرصتاً و اعیاناً به انضمام برق به شماره پرونده و آب به شماره اشتراک و گاز شهری به شماره شناسایی و یک رشته تلفن دائر به شماره و انباری به مساحت متر مربع واقع در و تعداد عدد پارکینگ به شماره های و دارای پایان کار ساختمان شماره مورخ صادره از سوی شهرداری منطقه می باشد. تأسیسات گرمایی شوفاژ روشن , پکیج حرارتی , گاز شهری , فن کوئل , بخاری نفت سوز , شومینه و وسیله سرمایی آن کولر , چیلر , فن کوئل , تهیه مطبوع , سایر لوازم و ملحقات مربوطه با حق استفاده از مشاعات و مشترکات طبق قانون تملک آپارتمان ها و آیین نامه های اجرایی آن که عیناً بطور کامل به رؤیت خریدار رسید و از کمیت، کیفیت و وضعیت ملک کاملاً مطلع شده است. ماده ۳- ثمن معامله و نحوه پرداخت ۳-۱ کل ثمن معامله عبارت است از مبلغ به عدد ………………….. ریال به حروف …………………..ریال معادل……………………….. تومان وجه رایج مملکتی تعیین که مورد تراضی و توافق طرفین قرار گرفت که به ترتیب ذیل از سوی خریدار / خریداران به فروشنده / فروشندگان پرداخت می گردد . ۳-۲ مبلغ …………………..ریال معادل ………………….. تومان از ثمن معامله به شرح نقداً / طی چک شماره ……………………….. عهده بانک ……………………….. مورخ ……………………….. از طرف خریدار به فروشنده پرداخت شد. ۳-۳مبلغ …………………..ریال معادل …………………..تومان از ثمن معامله به شرح نقداً / طی چک شماره……………………….. عهده بانک……………………….. مورخ……………………….. در تاریخ……………………….. از طرف خریدار به فروشنده پرداخت خواهد شد. ۳-۴ مبلغ ………………….. ریال معادل ………………….. تومان از ثمن معامله به شرح نقداً / طی چک شماره ……………………….. عهده بانک……………………….. مورخ ……………………….. در تاریخ……………………….. از طرف خریدار به فروشنده پرداخت خواهد شد. ۳-۵ مبلغ ………………….. ریال معادل ………………….. تومان از ثمن معامله به هنگام تنظیم سند در دفترخانه نقداً / طی چک شماره ……………………….. عهده بانک ……………………….. مورخ……………………….. در تاریخ……………………….. از طرف خریدار به فروشنده پرداخت خواهد شد. ماده ۴- تنظیم سند رسمی ۴-۱ به منظور تنظیم سند رسمی طرفین متعهدند که در ساعت……………………….. تاریخ……………………….. در دفترخانه اسناد رسمی شماره……………………….. واقع در ………………………………………………………………….یا دفترخانه ای که بانک و سازمان های تابعه……………………….. معرفی نماید حاضر شده و کلیه تشریفات قانونی معامله را انجام دهند. ۴-۲پس از حضور در دفترخانه در صورتی که طرف مقابل حاضر نباشد طرف دیگر باید مراتب را کتباً به سردفتر اعلام و نامه خود را در دفتر ثبت مراسلات دفترخانه ثبت کند. فروشنده فتوکپی کلیه اسناد و اوراقی را که آماده کرده ضمیمه خواهد نمود . اگر خریدار حامل ثمن معامله به صورت وجه نقد باشد باید به رویت سردفتر برسد و در حضور او شمرده و مراتب در نامه مورد اشاره درج شود. در صورتی که خریدار چک تضمین شده بانکی همراه داشته باشد کپی آن را ضمیمه کند. ۴-۳هریک از طرفین که در موعد مقرر در دفترخانه حاضر نشوند و یا از آن قسمت از مقدمات ثبت معامله را که مربوط به اوست را فراهم نکند مکلف است مبلغ……………………….. ریال بابت جریمه عدم حضور به موقع به طرف دیگر بپردازد این جریمه بدل اصل تعهد نیست و پرداخت آن لطمه به اصل معامله انجام شده نمی زند و طرف پرداخت کننده را نیز از انجام تعهداتش بری نمی سازد . ماده ۵ - تسلیم ملک فروشنده/فروشندگان مکلف است در تاریخ / / 13 ملک را با تمام توابع و ملحقات و منضمات به خریدار/خریداران تسلیم کند. وجه الالتزام عدم تخلیه روزانه……………………….. ریال می باشد که در صورت عدم تسلیم به موقع، فروشنده موظف است آن را به خریدار پرداخت کند. ماده ۶- شرایط و آثار قرارداد ۶-۱ مخارج تنظیم سند حق التحریر و حق الثبت و هزینه محضر بر مبنای قیمت منطقه بندی به عهده طرفین است. ۶-2 در صورتی که برای انتقال قطعی ملک مورد مبایعه نامه ارائه هرگونه سندی لازم باشد فروشنده موظف به ارائه آن به دفترخانه می باشد . ۶-3 پرداخت کلیه دیون قبلی مورد معامله به اشخاص حقیقی و حقوقی و همچنین مالیات و عوارض تا پایان روز معامله بر مبنای قیمت منطقه ای به عهده فروشنده است . ۶-4 فروشنده مکلف است آخرین قبول آب و برق و تلفن و گاز در صورت مستقل بودن و در غیر این صورت تسویه حساب با هیأت مدیره مسئول ساختمان را در دفترخانه به خریدار تحویل نماید . پرداخت این وجوه تا تحویل مورد معامله بر عهده فروشنده خواهد بود , همچنین هزینه های قانونی دیگر از جمله جرائم ساختمانی , حق مرغوبیت , پذیره , حق مشرفیت عوارض , دیون به اشخاص ثالث ـ اخذ پایان کار , فک رهن و تفکیکی به عهده فروشنده می باشد . ۶-5 فروشنده / فروشندگان اقرار نمودند که مورد معامله مشمول مصادره اموال , سرپرستی و در توقیف نبوده و مورد رهن و وثیقه کسی نیست و منافع آن به دیگری واگذار نشده و ممنوع المعامله نمی باشد و در صورت رهن بودن مکلفند قبل از تاریخ تنظیم سند رسمی نسبت به فک رهن اقدام نمایند چنانچه فروشنده / فروشندگان نسبت به فک رهن اقدام نکنند خریدار می تواند با مراجعه به مرتهن , ملک را از رهن خارج کند و با امضاء این قرارداد، خریدار وکیل و قائم مقام قانونی فروشنده در مورد فک رهن محسوب می گردد. ۶-۶ چنانچه خریدار و به هرنحوی از انحاء از انجام معامله استنکاف ورزد موظف به پرداخت وجه الالتزام……………………….. ریال می باشند که باید به طرف مقابل پرداخت گردد. ۶-۷ در صورتیکه معلوم گردد مورد معامله به جهت قوه قاهره قابلیت انتقال نداشته و این عامل مربوط به زمان انعقاد قرارداد باشد . قرارداد باطل است و فروشنده موظف است مبلغ دریافتی را به منتقل الیه مسترد کند . ۶-۸ در صورتیکه معلوم گردد مورد معامله به هر علتی غیر از عامل قوه قاهره مانند رهن بودن ، مستحق الغیر بودن ، عملیات اجرائی دادگستری و یا اجرای اسناد رسمی ، غصبی بودن قانوناَ قابل انتقال به خریدار نباشد، فروشنده موظف است علاوه بر استرداد ثمن معامله ، معادل……………………….. ریال به عنوان خسارت به انتقال گیرنده بپردازد. ماده 7- اسقاط خیارات کلیه اختیارات ولو اختیار غبن به استثناء اختیار تدلیس از طرفین ساقط گردید. ماده 8- مقررات ناظر این قرارداد در سایر موارد تابع مقررات قانون مدنی خواهد بود. ماده 9- نسخ و تصدیق قرارداد این قرارداد با علم و اطلاع و رضایت کامل خریدار و فروشنده نسبت به مفاد و شروط آن در ۹ ماده و………….. نسخه برابر تنظیم شده است و به امضا طرفین رسیده و توسط دو شاهد تصدیق و امضا شده است. محل امضاء و اثر انگشت فروشنده/فروشندگان نام و نام خانوادگی و محل امضاء و اثر انگشت شاهد نخست محل امضاء و اثر انگشت خریدار/خریداران نام و نام خانوادگی و محل امضاء و اثر انگشت شاهد دوم
قرارداد خرید و فروش قطعی باغ (قولنامه باغچه)

قرارداد خرید و فروش قطعی باغ (قولنامه باغچه)

قرارداد خرید و فروش قطعی باغ (قولنامه باغچه) قرارداد خرید و فروش قطعی باغ (قولنامه باغچه) ماده 1 – طرفین قرارداد 1.1.فروشنده/فروشندگان ....................... فرزند ................. به شماره شناسنامه ..................... صادره از ....................... کد ملی ................... متولد ......... ساکن ................................................... تلفن .................... . با وکالت / قیومیت / ولایت / وصایت ..................... فرزند .................. به شماره شناسنامه .................. متولد .............. به موجب ................ 1.2.خریدار/خریدارن ....................... فرزند ................. به شماره شناسنامه ..................... صادره از ....................... کد ملی ................... متولد ......... ساکن ................................................... تلفن .................... . با وکالت / قیومیت / ولایت / وصایت ..................... فرزند .................. به شماره شناسنامه .................. متولد ............. به موجب ............... ماده 2 – موضوع قرارداد و مشخصات ملک موضوع قرارداد: تمامت شش دانگ یک قطعه باغ به مساحت متر مربع دارای پلاک فرعی از اصلی مفروز و انتزاعی از پلاک فرعی از اصلی مزبور واقع در اراضی بخش ثبتی بحدود مندرج در اظهارنامه ثبتی مربوط، با جمیع توابع شرعیه و لواحق عرفیه آن بدون استثناء اعم از عرصه و اعیان و یک حلقه چاه آب حفر شده و تعداد......باب ساختمان به مساحت تاسیس شده در باغچه و برق به شماره پرونده منصوب و انشعاب گاز به شماره و خط تلفن به شماره که منافع مبیع مورد معامله قبلا به کسی واگذار نشده و خریدار با رویت مبیع، از محل ملک وقوع وقوف کامل پیدا کرد، و از حدود و مشخصات ملک آگاهی یافت. ماده ۳ – ثمن معامله و نحوه پرداخت 3.1.کل ثمن معامله عبارت است از مبلغ به عدد ریال به حروف ریال معادل تومان وجه رایج مملکتی تعیین که مورد تراضی و توافق طرفین قرار گرفت که به ترتیب ذیل از سوی خریدار / خریداران به فروشنده / فروشندگان پرداخت می گردد . 3.2. مبلغ ریال معادل تومان از ثمن معامله به شرح نقداً / طی چک شماره عهده بانک مورخ از طرف خریدار به فروشنده پرداخت شد. 3.3. مبلغ ریال معادل تومان از ثمن معامله به شرح نقداً / طی چک شماره عهده بانک مورخ در تاریخ از طرف خریدار به فروشنده پرداخت خواهد شد. 3.4. مبلغ ریال معادل تومان از ثمن معامله به شرح نقداً / طی چک شماره عهده بانک مورخ در تاریخ از طرف خریدار به فروشنده پرداخت خواهد شد. 3.5.مبلغ ریال معادل تومان از ثمن معامله به هنگام تنظیم سند در دفترخانه نقداً / طی چک شماره عهده بانک مورخ در تاریخ از طرف خریدار به فروشنده پرداخت خواهد شد. ماده ۴- تنظیم سند رسمی 4.1. به منظور تنظیم سند رسمی طرفین متعهدند که در ساعت تاریخ در دفترخانه اسناد رسمی شماره واقع در معرفی نماید حاضر شده و کلیه تشریفات قانونی معامله را انجام دهند. 4.2.پس از حضور در دفترخانه در صورتی که طرف مقابل حاضر نباشد طرف دیگر باید مراتب را کتباً به سردفتر اعلام و نامه خود را در دفتر ثبت مراسلات دفترخانه ثبت کند. فروشنده فتوکپی کلیه اسناد و اوراقی را که آماده کرده ضمیمه خواهد نمود . اگر خریدار حامل ثمن معامله به صورت وجه نقد باشد باید به رویت سردفتر برسد و در حضور او شمرده و مراتب در نامه مورد اشاره درج شود. در صورتی که خریدار چک تضمین شده بانکی همراه داشته باشد کپی آن را ضمیمه کند. 4.3.هریک از طرفین که در موعد مقرر در دفترخانه حاضر نشوند و یا از آن قسمت از مقدمات ثبت معامله را که مربوط به اوست را فراهم نکند مکلف است مبلغ ریال بابت جریمه عدم حضور به موقع به طرف دیگر بپردازد این جریمه بدل اصل تعهد نیست و پرداخت آن لطمه به اصل معامله انجام شده نمی زند و طرف پرداخت کننده را نیز از انجام تعهداتش بری نمی سازد . ماده ۵ – تسلیم ملک فروشنده/فروشندگان مکلف است در تاریخ / / 13 ملک را با تمام توابع و ملحقات و منضمات به خریدار/خریداران تسلیم کند. وجه الالتزام عدم تخلیه روزانه ریال می باشد که در صورت عدم تسلیم به موقع، فروشنده موظف است آن را به خریدار پرداخت کند. ماده ۶- شرایط و آثار قرارداد 6.1. مخارج تنظیم سند حق التحریر و حق الثبت و هزینه محضر بر مبنای قیمت منطقه بندی به عهده طرفین است. 6.2.در صورتی که برای انتقال قطعی ملک مورد مبایعه نامه ارائه هرگونه سندی لازم باشد فروشنده موظف به ارائه آن به دفترخانه می باشد . 6.3.پرداخت کلیه دیون قبلی مورد معامله به اشخاص حقیقی و حقوقی و همچنین مالیات و عوارض تا پایان روز معامله بر مبنای قیمت منطقه ای به عهده فروشنده است . 6.4.فروشنده مکلف است آخرین قبول آب و برق و تلفن و گاز را در دفترخانه به خریدار تحویل نماید. پرداخت این وجوه تا تحویل مورد معامله بر عهده فروشنده خواهد بود , همچنین هزینه های قانونی دیگر از جمله جرائم ساختمانی , حق مرغوبیت , پذیره , حق مشرفیت عوارض , دیون به اشخاص ثالث ـ اخذ پایان کار , فک رهن و تفکیکی به عهده فروشنده می باشد . 6.5.فروشنده / فروشندگان اقرار نمودند که مورد معامله مشمول مصادره اموال , سرپرستی و در توقیف نبوده و مورد رهن و وثیقه کسی نیست و منافع آن به دیگری واگذار نشده و ممنوع المعامله نمی باشد و در صورت رهن بودن مکلفند قبل از تاریخ تنظیم سند رسمی نسبت به فک رهن اقدام نمایند چنانچه فروشنده / فروشندگان نسبت به فک رهن اقدام نکنند خریدار می تواند با مراجعه به مرتهن , ملک را از رهن خارج کند و با امضاء این قرارداد، خریدار وکیل و قائم مقام قانونی فروشنده در مورد فک رهن محسوب می گردد. 6.6.چنانچه خریدار به هرنحوی از انحاء از انجام معامله استنکاف ورزد موظف به پرداخت وجه الالتزام ریال می باشند که باید به طرف مقابل پرداخت گردد. 6.7.در صورتیکه معلوم گردد مورد معامله به جهت قوه قاهره قابلیت انتقال نداشته و این عامل مربوط به زمان انعقاد قرارداد باشد. قرارداد باطل است و فروشنده موظف است مبلغ دریافتی را به منتقل الیه مسترد کند. 6.8.در صورتیکه معلوم گردد مورد معامله به هر علتی غیر از عامل قوه قاهره مانند رهن بودن ، مستحق الغیر بودن ، عملیات اجرائی دادگستری و یا اجرای اسناد رسمی ، غصبی بودن قانوناَ قابل انتقال به خریدار نباشد، فروشنده موظف است علاوه بر استرداد ثمن معامله ، معادل ریال به عنوان خسارت (وجه الالتزام) به خریدار بپردازد. ماده 7- اسقاط خیارات کلیه اختیارات ولو اختیار غبن به استثناء اختیار تدلیس از طرفین ساقط گردید. ماده 8- مقررات ناظر این قرارداد در سایر موارد تابع مقررات قانون مدنی خواهد بود. ماده 9- نسخ و تصدیق قرارداد این قرارداد با علم و اطلاع و رضایت کامل خریدار و فروشنده نسبت به مفاد و شروط آن در ۹ ماده و نسخه برابر تنظیم شده است و به امضا طرفین رسیده و توسط دو شاهد تصدیق و امضا شده است. محل امضاء و اثر انگشت فروشنده/فروشندگان نام و نام خانوادگی و محل امضاء و اثر انگشت شاهد نخست محل امضاء و اثر انگشت خریدار/خریداران نام و نام خانوادگی و محل امضاء و اثر انگشت شاهد دوم
قرارداد خرید و فروش (انتقال) سرقفلی

قرارداد خرید و فروش (انتقال) سرقفلی

قرارداد خرید و فروش (انتقال) سرقفلی قرارداد خرید و فروش (انتقال) سرقفلی ماده ۱- طرفین قرارداد 1.1.انتقال دهنده ....................... فرزند ................. به شماره شناسنامه ..................... صادره از ....................... کد ملی ................... متولد ......... ساکن ................................................... تلفن .................................. با وکالت / قیومیت / ولایت / وصایت ..................... فرزند .................. به شماره شناسنامه .................. متولد .............. به موجب ................ 1.2.انتقال گیرنده ....................... فرزند ................. به شماره شناسنامه ..................... صادره از ....................... کد ملی ................... متولد ......... ساکن ................................................... تلفن ....................................... با وکالت / قیومیت / ولایت / وصایت ..................... فرزند .................. به شماره شناسنامه .................. متولد ............. به موجب ............... ماده 2 – موضوع و مشخصات مورد معامله موضوع این قرارداد انتقال کلیه حقوق مالی اعم از قطعی و احتمالی انتقال دهنده نسبت به حق کسب و پیشه . تجارت و سرقفلی بوده که مورد معامله عبارتست از دانگ / یک باب دارای پلاک ثبتی شماره فرعی از اصلی قطعه واقع در بخش به مساحت متر مربع دارای سند مالکیت به شماره سریال صفحه دفتر بنام دارای حق اشتراک آب/ برق / گاز اختصاصی / اشتراکی / شوفاژ روشن / غیر روشن / کولر / پارکینگ قطعه به متراژ متر مربع / انباری قطعه به متراژ متر مربع / تلفن دایر به شماره /غیر دایر و دارای پایان کار ساختمان شماره مورخ / / 13 صادره از سوی شهرداری منطقه می باشد که انتقال گیرنده مورد سرقفلی را رویت نموده و از کم و کیف آن از هر جهت اطلاع و آگاهی پیدا کرد . ماده 3 – قیمت معامله ۳-۱ قیمت مورد معامله به طور مقطوع مبلغ ریال معادل تومان تعیین می گردد . ۳-۲ همزمان با این توافق مبلغ ریال معادل تومان نقداَ / طی چک شماره بانک شعبه به فروشنده پرداخت گردید . باقیمانده مبلغ ریال در زمان تنظیم سند در دفتر اسناد رسمی پرداخت خواهد شد . ماده 4 – شرایط مربوط به تنظیم سند ۴-۱ طرفین متعهد شدند جهت تنظیم سند انتقال رسمی در تاریخ / / 13 در دفتر اسناد رسمی شماره واقع در حاضر شوند و انتقال دهنده متعهد گردید سند را بنام انتقال گیرنده یا هر کس که انتقال گیرنده معرفی نماید انتقال دهد . در ضمن اجرای تعهد به تنظیم سند از طرف فروشنده بنام انتقال گیرنده بعدی موکول به احراز انتقال از طریق ارائه قرارداد می باشد . در صورت عدم حضور هر یک از طرفین در دفترخانه اسناد رسمی برای انتقال رسمی ، گواهی سردفتر مثبت تخلف نامبرده می باشد . ۴-۲ عدم ارائه مستندات و مدارک لازم جهت تنظیم سند از طرف فروشنده و عدم پرداخت ثمن توسط خریدار در حکم عدم حضور است و سر دفتر در موارد مذکور مجاز به صدور گواهی عدم حضور می باشد . ماده 5 – شرایط تسلیم مورد معامله 1-5 انتقال دهنده موظف است مورد معامله را در تاریخ / / 13 با تمام توابع و ملحقات و منضمات آن تسلیم خریدار کند و هر گونه موانع در استیفاء و بهره برداری کامل از مورد معامله را بر طرف کند . ۵-۲ در صورتیکه معلوم گردد مورد معامله به جهت قوه قاهره قابلیت انتقال نداشته و این عامل مربوط به زمان انعقاد قرارداد باشد . قرارداد باطل است و انتقال دهنده موظف است مبلغ دریافتی را به منتقل الیه مسترد کند . ۵-۳ در صورتیکه معلوم گردد مورد معامله به هر علتی غیر از عامل قوه قاهره مانند رهن بودن ، مستحق الغیر بودن ، عملیات اجرائی دادگستری و یا اجرای اسناد رسمی ، غصبی بودن قانوناَ قابل انتقال به انتقال گیرنده نباشد . انتقال دهنده موظف است علاوه بر استرداد ثمن معامله ، معادل ریال به عنوان خسارت به انتقال گیرنده بپردازد . ماده 6 – آثار قرارداد ۶-۱ در صورتیکه حق انتقال سرقفلی به غیر از شخص انتقال گیرنده سلب گردد. مشارالیه حق انتقال سر قفلی را به غیر به هیچ عنوان نخواهد داشت . ۶-۲ انتقال دهنده اقرار نمود که مورد قرارداد مشمول مصادره اموال سرپرستی و در توقیف ، وثیقه غیر نمی باشد و منافع آن نیز قبلا َ به دیگری واگذار نگردیده است . هرگاه کذب اقرار انتقال دهنده محرز گردد و از این جهت به انتقال گیرنده خسارتی وارد گردد ، متخلف مکلف به جبران خسارت وارده می باشد . ۶-۳ انتقال دهنده در صورت استنکاف از تحویل مورد قرارداد مکلف است از بابت هر روز تاخیر ، مبلغ ریال به انتقال گیرنده پرداخت نماید . تادیه خسارت مذکور مانع از انجام تعهد اصلی انتقال دهنده نمی باشد . ۶-۴ انتقال گیرنده مکلف است تمامی قیمت مورد معامله را تا تاریخ / / 13 به انتقال دهنده تادیه نماید . در غیر اینصورت انتقال دهنده حق فسخ قرارداد را داشته و نیز می تواند مبلغ وجه التزام از انتقال گیرنده دریافت نماید . ۶-۵ پرداخت کلیه عوارض شهرداری و مالیات مشاغل و حق بیمه کارگران و کارکنان مانده از قبل و تا زمان تحویل همچنین تحصیل رضایت مالک و پرداخت حق مالکانه به مالک به عهده انتقال دهنده / انتقال گیرنده می باشد. در حال حاضر میزان مال الاجاره پرداختی به موجر (مالک ) مبلغ ریال می باشد که هنگام تنظیم سند اجاره بها با توافق مستاجر جدید و مالک وقت تعیین خواهد شد . 6.6.مالیات نقل و انتقال سرقفلی و اخذ پاسخ استعلامات ثبتی به منظور تنظیم سند انتقال سرقفلی ، به عهده انتقال دهنده / انتقال گیرنده خواهد بود . ۶-۷ اصل کلیه اسناد و مدارک نزد انتقال دهنده / انتقال گیرنده باقی ماند تا نسبت به کارهای اداری آن اقدام نماید و در حال حاضر فعالیت کسبی و کاری در مغازه / آپارتمان موصوف به صورت می باشد . ماده 7- قوانین ناظر این قرارداد در بردارنده انتقال قطعی و شرعی و تعهد طرفین به ایفای تعهدات داده شده می باشد و با توجه به مواد 10 و 190 و 219 قانون مدنی بین طرفین منعقد گردید. ماده ۸- نسخ و تصدیق قرارداد این قرارداد با علم و اطلاع و رضایت کامل انتقال دهنده و انتقال گیرنده نسبت به مفاد و شروط آن در ۸ ماده و نسخه برابر تنظیم شده است و به امضا طرفین رسیده و توسط دو شاهد تصدیق و امضا شده است. محل امضاء و اثر انگشت انتقال دهنده نام و نام خانوادگی و محل امضاء و اثر انگشت شاهد نخست محل امضاء و اثر انگشت انتقال گیرنده نام و نام خانوادگی و محل امضاء و اثر انگشت شاهد دوم
قرارداد خدمات اخذ پروانه ساختمانی

قرارداد خدمات اخذ پروانه ساختمانی

قرارداد خدمات اخذ پروانه ساختمانی ماده 1. مشخصات طرفین قرارداد مشخصات کارفرما : آقا/ خانم/ شرکت ……… به مدیریت/ نمایندگی …… به شماره ملّی/ شماره ثبتی …… به نشانی …….. شماره تلفن ثابت ……. و شماره همراه ……. می‌باشد. مشخصات پیمانکار : آقا/ خانم/ شرکت ……… به مدیریت/ نمایندگی …… به شماره ملّی/ شماره ثبتی …… به نشانی …….. شماره تلفن ثابت ……. و شماره همراه ……. می‌باشد. ماده 2. موضوع قرارداد موضوع قرارداد عبارت است از ارائه خدمات مشاوره ای و کارشناسی در زمینه اخذ پروانه ساختمانی پروژه ………. بر روی پلاک ثبتی شماره ………. فرعی از ……….اصلی ………. بخش ………. شهرستان ………. به مساحت ………. مترمربع با حدود و جهات اربعه و سایر مشخصات مندرج در اسناد مالکیت به شماره ………. صادره از ثبت اسناد و املاک شهرستان ………. شامل خدمات مشروحه زیر : مراجعه به شهرداری جهت تشکیل و تکمیل پرونده ارائه درخواست صدور پروانه ساختمانی تعهد تجمیع املاک، دریافت موافقت سازمان ترافیک شهرداری، اخذ تاییدیه از شورای معماری و شهرسازی شهرداری مرکز، مشاور منطقه، کمسیون ماده پنج، کمسیون تطبیق و سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری تهران، دریافت فیش عوارض زیربنا، تراکم و تغییر کاربری و اخذ پروانه ساختمانی با کاربری های مسکونی، اداری، تجاری، پارکینگ با حداقل تراکم……درصد. ارائه درخواست‌های مربوط به هماهنگی و پیگیری بر انجام کلیه بازدیدهای لازم از سوی سازمان ها و ادارات ذیربط نظیر شهرداری و غیره. ارائه کلیه مدارک مورد نیاز به شهرداری جهت صدور جواز ساخت (که توسط کارفرما تهیه و در اختیار مشاور می گیرد) از قبیل نقشه های معماری، سازه، دیسکت و دفترچه محاسبات، برگ تعهد مهندس ناظر، برگه های مهندسین طراح معماری، سازه، تاسیسات، اکتریکال، مکانیکال و مهندس مجری و غیره طی چندین مرحله و پس از تایید مدارک مرحله قبلی و انجام پیگیری های لازم تا زمان صدور پروانه ساخت. پیگیری جهت تشکیل پرونده واریز وجه عوارض و ارائه نقشه‌های معماری به سازمان آتش نشانی و اخذ تاییدیه آن سازمان و مهر و امضاء نقشه ها که این کار پس از تایید اولیه شهرداری نسبت به نقشه‌های معماری انجام خواهد شد و متعاقباً بعد از تایید، مهر و امضاء سازمان آتش نشانی مجدداً به شهرداری عودت می‌گردد. پیگیری و هماهنگی جهت اخذ فیش عوارض نوسازی، خرید تراکم مازاد، تغییر کاربری و غیره و پیگیری نسبت به پرداخت وجه مربوطه از ناحیه کارفرما. سایر پیگیری ها و هماهنگی‌های لازم در زمینه انجام مراحل اداری مربوطه به صدور جواز ساخت و دریافت آن. تبصره ۱ : کارفرما جهت انجام موضوع قرارداد اختیارات لازمه را طی وکالت نامه رسمی کاری که مدت آن تا پایان قرارداد حاضر می باشد، به مشاور تفویض می نماید. ماده 3. مدت قرارداد مدت قرارداد جهت انجام کلیه مراحل مندرج در شرح خدمات موضوع قرارداد حداکثر به مدت ……….. ماه شمسی و شروع آن از تاریخ انعقاد می‌باشد. تبصره ۱: در صورت تاخیر بیش از یک ماه در انجام موضوع قرارداد، مشاور مشمول جرائم مندرج در این قرارداد می‌گردد. تبصره ۲: در صورت تاخیر موجه (مواردیکه با تشخیص ناظر قرارداد خارج از ارائه مشاور باشد)، مدت این قرارداد قابل تمدید می‌باشد و با ابلاغ کتبی کارفرما انجام خواهد شد. ماده 4. مبلغ حق الزحمه و نحوه پرداخت حق الزحمه مشاور برای انجام خدمات موضوع قرارداد به شرح زیر محاسبه و کلاً مبلغ ………. ریال برآورد می‌گردد که پس از کسر کسورات قانونی متعلقه مطابق بند (۳-۲) از طرف کارفرما به مشاور پرداخت می‌گردد: بابت اخذ پروانه ساختمانی تا سقف تراکم ………. درصد به ازاء هر متر مربع تراکم مفید مبلغ ………. ریال. بابت اخذ پروانه ساختمانی بیش از سقف تراکم………. درصد به ازا هر متر مربع تراکم مفید مبلغ ………. ریال. بابت تغییر کاربری هر مترمربع مفید از ………. به مفید ………. مبلغ ………. ریال و هر مترمربع مفید ………. به مفید ………. مبلغ………. ریال. حق الزحمه مشاور موضوع بند (۳-۱) به شرح زیر از طرف کارفرما پرداخت می‌گردد: مبلغ ………. ریال پس از دریافت دستور نقشه با در نظر گرفتن سقف قابل پرداخت (ده درصد مبلغ کل قرارداد). مبلغ ………. ریال پس از دریافت تاییدیه کمسیون ماده (۵) و ارائه آن به شهرداری منطقه با در نظر گرفتن سقف قابل پرداخت (ده درصد مبلغ کل قرارداد). مبلغ ………. ریال پس از دریافت فیش عوارض، تراکم، تغییر کاربری و سایر عوارض متعلقه با در نظر گرفتن سقف قابل پرداخت (ده درصد مبلغ کل قرارداد). حق الزحمه نهایی مشاور پس از ارائه اصل پروانه ساخت مان بر مبنای متراژ مفید مندرج درآن محاسبه و پس از کسر اقساط پرداخت شده الباقی از سوی کارفرما به مشاور پرداخت می‌گردد. ماده 5. تعهدات کارفرما پرداخت حق الزحمه مشاور مطابق با قرارداد حاضر. پرداخت کلیه هزینه‌های عوارض زیربنا، تراکم، تغییر کاربری و سایر فیش‌های صادره از سوی سازمان ها و ادارات ذیربط نظیر شهرداری، فرمانداری، آتش نشانی، دارایی و غیره. تهیه نقشه‌های توپوگرافی، نتیجه آزمایش مکانیک خاک، ارائه کلیه نقشه‌های سازه معماری الکتریکی، مکانیکی با برگ تایید مهندسین مشاور و ارائه کلیه مدارک اعم از کپی اسناد مالکیت و غیره. ماده 6. تعهدات مشاور مشاور می‌بایستی خدمات موضوع این قرارداد را به نحو احسن و منطبق با شرح خدمات مربوط انجام دهد. در حفظ و نگهداری اطلاعات، اسناد و مدارک کارفرما نهایت دقت را اعمال نماید و چنانچه از بابت سهل انگاری در این مورد ضرر و زیانی متوجه کارفرما گردد، مشاور مکلف به جبران کلیه خسارت وارده به تشخیص کارفرما می‌باشد، جبران خسارات وارده از محل مطالبات مشاور یا تضمین موضوع ماده ۶ این قرارداد راساً توسط کارفرما صورت خواهد گرفت. در صورت توقف ارائه خدمات به هر علت و یا عدم توانایی مشاور در انجام کامل خدمات موضوع قرارداد به هر دلیل یا انصراف و ناتوانایی وی از انجام موضوع قرارداد در هر مرحله که باشد، مشاور می‌بایست کلیه مبالغ دریافتی از جمله حق الزحمه‌های دریافتی را به کارفرما مسترد نماید و در صورت عدم استرداد کارفرما می‌تواند مبلغ مذکور را از محل تضمین موضوع ماده ۶ این قرارداد تامین نماید. ماده 7. ضمانت حسن انجام تعهدات به منظور ضمانت حسن انجام تعهدات، مشاور می‌بایست قبل از انعقاد قرارداد یک فقره ضمانت نامه بانکی معادل ده درصد مبلغ کل قرارداد به کارفرما تسلیم نماید و در صورت اطمینان کارفرما از شروع عملیات اجرائی بشرط عدم تقاضای دریافت مبالغ مندرج در ماده ۳ این قرارداد، از بابت تضمین انجام تعهدات از هر پرداخت ده درصد کسر خواهد گردید، تضمین مذکور پس از اتمام قرارداد و انجام کامل موضوع قرارداد، به وی مسترد می‌گردد. ماده 8. فسخ قرارداد کارفرما می‌تواند با اعلام قبلی یک ماهه و بدون نیاز به هیچگونه اقدام اداری و قضایی و صرفاً با ارسال نامه مکتوب به مشاور، قرارداد حاضر را فسخ نماید، در این صورت درصد پیشرفت کار تا آن مرحله توسط کارفرما تعیین و حق الزحمه مشاور تا سقف درصد تعیین شده توسط کارفرما پرداخت خواهد گردید، مشاور در این مورد حق هرگونه ایراد، اعتراض و ادعای بعدی را از خود سلب و ساقط می‌نماید و چنانچه مشاور در خصوص درصد تعیین شده اعتراضی داشته باشد، موضوع طبق ماده ۷ این قرارداد رفع اختلاف خواهد گردید. ماده 9. کسورات و عوارض قانونی کلیه کسورات قانونی اعم از بیمه، مالیات و مالیات بر ارزش افزوده که به این قرارداد تعلق گیرد، پرداخت آن بر عهده مشاور می‌باشد که کارفرما بیمه و مالیات را از حق الزحمه ماهانه طرف قرارداد کسر و به حساب ادارات مربوطه واریز و رسید آنرا به مشاور تحویل خواهد نمود. مشاور اقرار می‌نماید که برای اجرای تعهداتی که به موجب این قرارداد بر عهده دارد از کارمندان رسمی و حقوق بگیر خود و بیمه شده نزد سازمان تامین اجتماعی استفاده خواهد نمود و لیکن چنانچه از افراد دیگری استفاده نماید موظف به پرداخت حق بیمه کارگران خود بوده و کارفرما در اینخصوص مسوولیتی نخواهد داشت. پرداخت هرگونه مالیات و عوارض که بموجب قوانین و مقررات موجود و قوانین و مقرراتی که بعداً وضع می‌شوند و به این قرارداد تعلق گیرد، بعهده مشاور است و کارفرما حق دارد در موقع پرداخت مطالبات این قبیل کسورات قانونی را برداشت نماید و در آن صورت، کارفرما موظف به ارائه تصویر قبوض و مدارک پرداختی به مشاور می‌باشد. ماده 10. اصلاح قرارداد کارفرما می‌تواند در صورت نیاز به اخذ پروانه ساختمانی جهت سایر پروژه‌های در دست اقدام یا خدماتی که در تخصص طرف قرارداد می‌باشد را به این قرارداد اضافه و مبلغ قرارداد را متناسباً با حجم کار احاله شده با توافق مشاور تا ۲۵ درصد مبلغ اولیه پیمان افزایش دهد و یا با کاهش حجم خدمات موضوع قرارداد، مبلغ قرارداد را تا ۲۵ درصد مبلغ اولیه قرارداد کاهش دهد. مبلغ قرارداد در طول مدت قرارداد ثابت بوده و مشمول هیچگونه تعدیلی نمی‌باشد. هرگونه توافق کتبی در ارتباط با قرارداد در صورتیکه مخالف قرارداد نباشد، به منزله تصریح در قرارداد تلقی شده و طرفین متعهد به اجرای آن می‌باشند. ماده 11. تاییدات مشاور مشاور اقرار می‌نمایدکه مشمول قانون منع مداخله کارکنان دولت در معاملات دولتی نمی‌باشد و اعلام می‌دارد که از مفاد قانون ارتقاء سلامت اداری و مبارزه با فساد و آیین نامه پیشگیری و مبارزه با رشوه اطلاع کامل دارد و می‌داند در صورت ارتکاب هر یک از تخلفات مندرج در آن، علاوه بر لغو قرارداد و ضبط تضمین انجام تعهدات، از عقد قرارداد با دستگاههای دولتی از مدت دو تا پنج سال محروم خواهد گردید و برابر مقررات به مراجع قضائی نیز معرفی خواهد شد مشاور تایید می‌نماید که از شرایط انجام کار و مبلغ قرارداد اطلاع کامل داشته و در حین اجرای قرارداد نمی‌تواند به عذر عدم اطلاع متعذر گردد و قیمت پیشنهادی خود را برای انجام کلیه تعهداتی که به موجب این قرارداد بر عهده گرفته است کافی دانسته و در هیچ مورد بعداً حق درخواست تعدیل نخواهد داشت. ماده 12. حوادث قهری و غیر مترقبه چنانچه به دلائلی خارج از حیطه اختیار و اراده طرفین بعلت وقوع اتفاقاتی از قبیل جنگ،زلزله،سیل و طغیانهای غیرعادی وهمچنین آتش سوزی‌های دامنه دار که ناشی از کار مشاور نباشد که در عرف حقوقی به آن فورس ماژور می‌گویند وانجام تمام یا قسمتی از تعهدات و وظایف موضوع این قرارداد امکان پذیر نباشد، مادام که موانع ذکر شده برطرف نشده باشد، عدم انجام تعهدات مزبور تخلف ازآن محسوب نمی‌گردد، لیکن در این مدت مشاور مستحق دریافت حق الزحمه نخواهد بود و شروع و پایان مدت مزبور می‌بایست کتباً از ناحیه کارفرما یا مشاور به طرف مقابل اعلام گردد. ماده 13. جرائم تاخیر در ایفاء تعهدات چنانچه مشاور در اجرای موضوع قرارداد بیش از مدت مندرج در تبصره ماده ۲ این قرارداد تاخیر نماید، بازای هر روز تاخیر از تاریخ ابلاغ کتبی، معادل ………. مبلغ کل قرارداد را بعنوان جریمه تاخیر از حق الزحمه مشاور کسر خواهد نمود و در صورتیکه بعلت تاخیر زیاد، جمع مبلغ جریمه بیش از ده درصد مبلغ کل قرارداد گردد، کارفرما می‌بایست یا قرارداد را لغو و تضمین موضوع ماده ۶ این قرارداد را به نفع خود ضبط و یا برای تاخیرهای بیش از آن با اعلام کتبی قرارداد را تا حصول نتیجه تعلیق نماید، بدیهی است در مدت تعلیق حق الزحمه ای به طرف قرارداد پرداخت نخواهد گردید و هر گونه اعتراضی از مشاور مسموع نخواهد بود. ماده 14. ناظر قرارداد کارفرما به عنوان ناظر قرارداد تعیین می‌گردد و پرداخت هرگونه حق الزحمه پس از تایید ناظر قرارداد صورت خواهد گرفت. ماده 15. سایرشروط و تعهدات طرفین قرارداد کلیه پرسنل یکه مشاور در مقام اجرای این قرارداد به کار میگمارد، کارکنان مشاور محسوب می‌شوند و هیچگونه رابطه کاری و استخدامی با کارفرما این قرارداد ندارند و هرگونه پاسخگویی در این مورد با مشاور خواهد بود. کارفرما می‌تواند در صورت انحلال یا ورشکسته شدن شرکت، ضمن ضبط مطالبات پیمانکار، قرارداد را بصورت یکطرفه فسخ و به کار پیمانکار خاتمه دهد و پیمانکار حق هیچگونه اعتراضی ندارد و در صورت ورود خسارت، کارفرما می‌تواند خسارت وارده را به تشخیص خویش از مشاور دریافت نماید. ماده 16. نشانی طرفین نشانی طرفین قرارداد همان است که در مقدمه قرارداد ذکر گردیده است و هرگاه یکی از طرفین قرارداد نشانی خود را در مدت قرارداد تغییر دهد باید موضوع را ظرف حداکثر ۷ روز کتباً به طرف دیگر اعلام نماید، در صورت عدم اطلاع کلیه نامه ها و اوراق واظهار نامه ها به نشانی قبلی مندرج در قرارداد ارسال خواهد شد و تمام آنها ابلاغ شده تلقی خواهد شد. ماده 17. نسخ قرارداد این قرارداد در ۱۷ ماده و ۲۵ جزء و ۳ تبصره و در ۴ نسخه تنظیم گردیده است که هر کدام از نسخ حکم واحد را داشته و توسط نمایندگان قانونی طرفین امضاء و برای طرفین قرارداد و قائم مقام قانونی آنها لازم الاجراء می‌باشد. با توجه به تخصص مجموعه .......، قراردادهای وسیع تری همچون “نمونه قرارداد مشارکت در ساخت” نیز آماده شده و در سایت قرار گرفته. اما به هیچ عنوان استفاده از آنها توصیه نمی شود. چراکه تنظیم قرارداد مشارکت در ساخت و هر نوع قرارداد دیگری به خصوص در حوزه مشارکت در ساخت ، حتما باید به صورت موردی تنظیم و نگارش گردد.
قرارداد پیمانکاری خاکبرداری

قرارداد تخریب ساختمان

قرارداد تخریب ساختمان قرارداد تخریب ساختمان ماده ۱- طرفین قرارداد ۱.۱ مشخصات کارفرما: آقا/ خانم/ شرکت ……… به مدیریت/ نمایندگی ……… به شماره ملّی/ شماره ثبتی ……… به نشانی ……………………………… شماره تلفن ثابت ……… و شماره همراه ……… ۱. ۲ مشخصات پیمانکار: آقا/ خانم/ شرکت ……… به مدیریت/ نمایندگی ……… به شماره ملّی/ شماره ثبتی ……… به نشانی ……………………………… شماره تلفن ثابت ……. و شماره همراه ……… ماده ۲- موضوع قرارداد موضوع قرارداد عبارت است از کلیه عملیات تخریب ساختمان …. به نشانی ………. دارای پروانه ساختمان شماره … و دسته بندی کلیه مصالح قابل مصرف و قابل فروش آن بر اساس دستور کارهای صادره. در بند موضوع قرارداد پیمانکاری تخریب ساختمان باید به تفصیل شرح داده شود که کارفرما از پیمانکار چه توقعاتی دارد و می‌خواهد پیمانکار چه خدماتی را به او ارائه دهد. در موضوع قرارداد پیمانکاری تخریب ساختمان باید نحوه تهیه مصالح، نحوه اجرای پروژه با جزئیات کامل شرح داده شود و یا به نقشه و یا پیوست خاصی اشاره شود. ماده ۳- مدت قرارداد تخریب ساختمان مدت کامل انجام پروژه ……….. روز کاری بوده و تاریخ شروع قرارداد ……….. و تاریخ خاتمه قرارداد ……….. می‌باشد. تبصره1: در صورتی که کار به علت عواملی مانند زلزله، سیل، آتش سوزی و یا ممانعت سازمان هایی از قبیل شهرداری و نیروهای انتظامی تعطیل گردد، مدت تعطیل که به توافق و تایید طرفین رسیده، به مدت قرارداد اضافه خواهد شد. تبصره2: روزهای تعطیلی مجاز کارگاه به شرح زیر اعلام می گردد………………….. مدت انجام کار یکی از بحث برانگیزترین موارد اختلاف بین پیمانکار تخریب ساختمان و کارفرماست. این مورد در هنگام وصول مطالبات پیمانکار و محاسبه میزان تاخیرات قرارداد پیمانکاری تخریب ساختمان باعث بروز دعوا و اختلافات می‌شود. در این بند باید به صورت دقیق مدت زمان انجام کار به روز، تاریخ شروع و پایان مشخص شود. باید نوع و معنی روز کاری کارگاه مشخص شود و در نظر گرفتن تعطیلات رسمی و یا غیر رسمی تعیین گردد. نحوه جریمه تاخیرات پیمانکار تخریب ساختمان نیز در این بند مشخص می‌گردد. مشخص کردن روزهای کاری و تعطیل کارگاه می‌تواند موارد بروز اختلاف در زمان محاسبه تاخیرات را کاهش دهد. به عنوان مثال بعضی از کارفرمایان حق هیچگونه تعطیلی کارگاه در تعطیلات رسمی و تقویمی را به پیمانکار نمی دهند. یا برخی از آن‌ها روزهای مشخصی مانند عاشورا و یا عید نوروز را به صورت مشخص جهت تعطیلی در قرارداد به صورت تبصره قید میکنند. ماده 4- دیرکرد طرفین در انجام پروژه چنانچه پیمانکار، بدون مجوز تمدید تاریخ قرارداد از سوی کارفرما، مبادرت به تأخیر اجراء کار نماید برای هر روز تأخیر پس از اتمام تاریخ قرارداد روزانه ……….. ریال به عنوان جریمه تأخیر از مطالبات پیمانکار کسر می‌گردد. در مقابل هرگاه کارفرما به نحوی موجب تأخیر عملیات اجرایی پروژه شود با تأیید سرپرست کارگاه به همان نسبت به مدت اجرای قرارداد افزوده خواهد شد. در دنیای حرفه ای امروز، زمان معادل سرمایه است. پیمانکار تخریب ساختمان به ازای زمانی که در پروژه ای صرف می‌کند، هزینه نیروی انسانی و خواب سرمایه و یا فرصت‌های دیگری که در همین زمان تلف شده، می‌توانست به دست بیاورد را حساب و کتاب می‌کند و قطعا اگر مقصر نباشد متضرر خواهد شد و انتظار جبران از طرف کارفرما دارد. از طرف کارفرما زمان دیرکرد به نحوی دیگر می‌تواند هزینه هایی در پی داشته باشد، که ممکن است خسارات معنوی یا سیاسی برای وی داشته باشد. در هر صورت دیرکرد اگر از سمت هر یک از طرفین قرارداد باشد باید به نحوی برای طرف مقابل جبران شود. در حالت عمومی اگر دیرکرد از طرف کارفرما باشد، پیمانکار مجاز به تغییر برنامه زمانبندی قرارداد پیمانکاری تخریب ساختمان خواهد بود و اگر دیرکرد از طرف پیمانکار باشد به صورت جریمه ریالی تعیین و از صورت حساب وی کسر خواهد شد. ماده 5- اسناد و مدارک قرارداد تخریب ساختمان قرارداد حاضر کلیه دستور کارهایی که توسط کارفرما به پیمانکار ابلاغ می‌گردد جزء اسناد قرارداد می‌باشد. همواره در زمان عقد قرارداد پیمانکاری تخریب ساختمان مدارک و اسنادی از سوی کارفرما به پیمانکار تحویل داده می‌شود و یا زمان مشخصی برای تحویل آن‌ها تعیین می‌شود. در شرایطی ممکن است مطالعاتی قبل از عقد قرارداد با پیمانکار حاضر در این قرارداد، توسط کارفرما (یا مشاورین وی ) یا پیمانکار دیگری انجام شده باشد، و یا کارفرما انجام آن‌ها را به عهده بگیرد که در این مرحله به پیمانکار تحویل داده میشود و در قرارداد ذکر می‌گردد. ماده 6- تعهدات پیمانکار 1-پیمانکار موظف است کلیه نیروهای انسانی موضوع عملیات را متناسب با مدت قرارداد تامین نماید. 2-پیمانکار موظف است کلیه ابزار و ماشین آلات لازمه تخریب را تدارک و تهیه نماید. این ابزار و ماشین آلات شامل بیل، کلنگ، دستکش، سطل، کمپرسور و لوازم برش آهن الات و دستگاه جوش می‌باشد. 3-پیمانکار موظف است جهت اجرای موضوع قرارداد از نیروهای انسانی ماهر و با تجربه استفاده نماید. 4-پیمانکار به هیچ عنوان نمی تواند از اتباع خارجی که مجوز کار در ایران را ندارد استفاده نماید. در صورت استفاده از اتباع خارجی، مسئولیت به کارگیری ایشان تماما با پیمانکار بوده و کارفرما می‌تواند یکطرفه قرارداد را فسخ نماید. 5-پیمانکار موظف است کلیه موارد ایمنی و حفاظتی در کارگاه را رعایت نماید. وسایل ایمنی و حفاظتی شامل کلاه چانه دار، کفش ایمنی، کمر بند ایمنی، لباس ضخیم کار، دستکش‌های مناسب، ماسک و عینک می‌باشد. 6-با اطلاع و همکاری موسسات ذیربط جریان آب، برق، گاز و سرویس‌های مشابه قطع یا در صورت لزوم سالم سازی، محدود و نگهداری شود به طوری که راه‌های دسترسی به آنها و شیر آتش نشانی محفوظ بماند. 7-زمان و مدت قطع سرویس‌های فوق و شروع عملیات تخریب حداقل یک هفته قبل، به اطلاع ساکنین ساختمان‌های مجاور رسانده شود. 8-برنامه ریزی‌های لازم برای محافظت از پیاده روها و معابر عمومی مجاور ساختمان مورد تخریب انجام شود و در صورت نیاز به محدود یا مسدود نمودن آنها با کسب اجازه از مراجع ذیربط اقدام لازم به عمل آید. 9-کلیه شیشه‌های ساختمان مورد تخریب خارج شود و در مکان مناسبی انبار گردد. 10-کلیه راه‌های ارتباطی ساختمان مورد تخریب به استثنای پلکان ها، راهروها، نردبان‌ها و درهایی که برای عبور کارگران استفاده شوند، باید در تمام مدت تخریب مسدود گردند. 11-هر یک از اجزای ساختمان مورد تخریب و تجهیزات مورد استفاده اعم از کف، کف موقت، چوب بست، پله‌های موقت، سقف و سایر اجزای راهروهای سرپوشیده و راهروهای عبور و مرور کارگران، پلکان‌ها و نردبان‌ها نباید بیش از دو سوم مقاومت نهایی خود، بارگذاری شود. 12-میخ‌های موجود در تیرها یا تخته‌های ناشی از تخریب باید بلافاصله به داخل چوب فرو کوبیده یا کشیده شوند. 13-تخریب باید از بالاترین طبقه شروع شود و طبقه به طبقه طوری انجام گیرد که قبل از تخریب هر طبقه کلیه مصالح حاصل از تخریب طبقه بالاتر برداشته شود، به نحوی که کف‌ها بار اضافی نداشته باشند و فشار جانبی به دیوارها وارد نشود. 14-در پایان کار روزانه باید با بررسی لازم اطمینان حاصل شود که کلیه قسمت‌های باقیمانده از عملیات تخریب و همچنین چوب بست‌ها و سایر وسایل و تجهیزات حفاظتی و معابر پایداری و ایمنی لازم را دارند. 15-در تخریب ساختمان با استفاده از روش کشش با طناب یا کابل یا وارد کردن ضربه یا استفاده از چکش‌های بادی و برقی و نظایر آن باید توجه کافی نسبت به وارد نیامدن صدمه به قسمت‌های باقیمانده ساختمان، افراد، ساختمان‌های مجاور و تجهیزات آن به عمل آید. 16-کلیه قسمت‌های باقیمانده بنای مورد تخریب باید استحکام لازم برای مقابله با نیروهای وارده از قبیل باد، زلزله یا بارهای ضربه ای و نظایر آن را تا زمان پایان عملیات تخریب داشته باشد. 17-انباشتن مصالح و ضایعات جدا شده از ساختمان مورد تخریب در پیاده رو و دیگر معابر و فضاهای عمومی بدون کسب مجوز از مقام رسمی ساختمان ممنوع است. در صورتی که در محل مورد تخریب زمین و فضای کافی برای انباشتن مصالح و ضایعات وجود نداشته باشد، باید هر روز مواد جدا شده به مکان مجاز دیگر انتقال یابند. 18-هنگام تخریب طاق‌ها باید طبقه زیر آن طوری مسدود گردد، که هیچ کس نتواند از آن رفت و آمد کند. 19-ابتدا باید قسمتی از اطراف کف‌ها و بام هایی که روی دیوارها قرار می‌گیرند، با ابزار دستی تخریب شود، آنگاه تخریب بقیه آن با استفاده از ابزار برقی یا ماشین آلات انجام گیرد. 20-هیچ یک از تکیه گاه‌ها نباید در طبقه ای برداشته شود، مگر آنکه کلیه قسمت‌های طبقه بالا آن قبلا تخریب و برداشته شده باشد. 21-در تخریب ساختمان‌های فلزی در صورتی که از جرثقیل استفاده نشود، لازم است قبل از برداشتن تیر آهن‌ها و ستون‌های هر طبقه، کف بالافاصله زیر آن با الواری به ضخامت پنج سانتی متر پوشانده شود. تیر آهن آهای ناشی از تخریب نیز نباید از بالا به زیر انداخته شوند. 22-در صورتی که برای تخریب استخوان بندی ساختمان از جرثقیل یا وسایل مشابه استفاده شود، باید برای حفظ تعادل و جلوگیری از لنگر بار و صدمه به اشخاص، ساختمان ها، تاسیسات و تجهیزات یا استخوان بندی ساختمان مورد تخریب، از طناب هدایت کننده استفاده شود. 23-مصالح ساختمانی و ضایعات حاصل از تخریب نباید به طور سقوط آزاد به خارج پرتاپ شوند، مگر اینکه پرتاب از داخل کانال‌های چوبی و فلزی مخصوص این کار انجام گیرد. 24-مصالح و ضایعات ناشی از تخریب نباید روی کف طبقات به صورتی انباشته شود که از ظرفیت مجاز کف طبقه مربوط بیشتر باشد. بعلاوه باید از وارد شدن فشارهای افقی ناشی از انبار شدن مصالح و ضایعات به دیوارها نیز جلوگیری شود. 25-پیمانکار موظف است وسایل، تجهیزات و مصالح ساختمانی را در جائی قرار دهد که حوادثی برای عابرین، وسایل نقلیه، تاسیسات عمومی و ساختمان‌های مجاور به وجود نیاید مصالح و وسایل فوق شب‌ها نیز باید به وسیله علائم درخشان و چراغ‌های قرمز احتیاط مشخص شوند. 26-در مواردی که نیاز به تخلیه مصالح ساختمانی در معابر عمومی یا مجاور آن باشد، باید مراقبت کافی به منظور جلوگیری از لغزش، فروریختن یا ریزش احتمالی آنها به عمل آید. 27-زمانی که پایه‌های داربست در معابر عمومی قرار گیرد باید با استفاده از وسایل موثر از جابجا شدن و حرکت پایه‌های آن جلوگیری شود. 28-هنگامی که بر اثر انجام عملیات ساختمانی خطری متوجه رفت و آمد عابرین یا اتومبیل‌ها باشد با کسب نظر از مراجع ذیربط یک یا چند مورد از موارد زیر بکار گرفته شود: الف. گماردن یک یا چند نگهبان با پرچم اعلام خطر ب. نصب چراغ‌های چشمک زن یا علائم شبرنگ. ج. نصب علائم آگاهی دهنده وسایل کنترل مسیر د. ایجاد سازه‌های محصور کننده 29-احداث راهروهای سرپوشیده موقت در راه عبور عمومی و در تمام طول ساختمان الزامی است. 30-انباشتن مصالح و ضایعات جدا شده از ساختمان مورد تخریب در پیاده رو و دیگر معابر و فضاهای عمومی بدون کسب مجوز از شهرداری ممنوع است در صورتی که در محل مورد تخریب زمبن و فضاهای کافی برای انباشتن مصالح و ضایعات وجود نداشته باشد، باید هر روز مواد جدا شده به مکان مجاز دیگر انتقال یابد. 31-برای جلوگیری از ریزش و خرابی ریزش و خرابی ناگهانی دیوارهای فرسوده یا آسیب دیده باید قبل از تخریب زیر نظر شخص ذیصلاح مهار و شمع بندی شود. 32-تخریب دیوارهایی که برای نگهداری خاک زمین یا ساختمان مجاور ساخته شده اند باید با اجرای سازه‌های نگهبان انجام شود. 33-قبل از بریدن تیرآهن‌های سقف اقدامات لازم به منظور جلوگیری از نوسان آزاد تیرآهن بعد از برش به عمل آید. 34-پیمانکار می‌بایستی در تمام مراحل کار در کارگاه حاضر بوده و در غیاب خود نماینده تام الاختیار ذیصلاح با اطلاعات فنی مورد نیاز که مورد تایید کارفرما نیز باشد معرفی نماید. 35-چنانچه پیمانکار پس از شروع کار به هر علت کار را متوقف نماید کارفرما می‌تواند بدون نیاز به تامین دلیل از دستگاه قضایی و مراجع ذیصلاح نسبت به تنظیم صورتجلسه کارکرد که به تایید دستگاه نظارت رسیده اقدام و یک نسخه از آن را تحویل پیمانکار نماید. 36-رعایت مبحث دوازدهم مقررات ملی ساختمانی ایران و آیین نامه حفاظتی کارگاه‌های ساختمانی و نشریه (پنجاه و پنج) سازمان مدیریت الزامی می‌باشد. 37-پیمانکار موظف است از ابزار و ماشین آلات مورد تایید کارفرما استفاده نماید و در صورتی که کارفرما استفاده از ابزار دستی یا ماشینی را محدود نماید پیمانکار موظف به اجرای آن است. 38-پیمانکار فقط می‌تواند در ساعات روشنی روز کار نماید و در صورتی که بخواهد در شیفت‌های دوم و سوم کار نماید بایستی با اجازه کارفرما باشد. 39-پیمانکار فقط در صورتی که می‌تواند در شب کار نماید که کلیه نکات ایمنی و حفاظتی و حراستی را رعایت نموده و روشنایی در شب نیز مهیا شده باشد، ایجاد روشنی در شب به عهده خود پیمانکار است. 40-پیمانکار موظف است با حداقل سر و صدا و گرد و خاک کار نماید و در هنگام تخریب دیوار و سقف هایی که مجاور همسایه‌ها می‌باشد حتما بایستی با وسایل ظریف و کمترین سر و صدا و گرد و خاک کار نماید. 41-پیمانکار موظف است برنامه زمان بندی خود را به کارفرما یا دستگاه نظارت ارائه و پس از تایید ایشان مشغول بکار شود. 42-پیمانکار می‌بایستی قبل از تخریب چاه‌های فاضلاب ساختمان را پیدا نموده و نسبت به پر نمودن آنها با شفته آهک اقدام نماید. 43-پیمانکار مسئول حفظ و حراست از محیط کار و جان کارگران و ابزار و تجهیزات خود می‌باشد. 44-در صورت بروز هرگونه حادثه ای که نقص عضو و یا فوت را به دنبال داشته باشد پیمانکار خود مسئول تامین خسارات ناشی از آن است و هیچگونه مسئولیت و تامین خسارتی متوجه کارفرما نیست. 45-در صورت مواجه شدن پیمانکار با موضوعات جدید، خطرناک یا غیر قابل پیش بینی، پیمانکار موظف است موارد را فورا با کارفرما در میان گذاشته و پس از تایید کارفرما، کار را دنبال نماید. 46-مسئولیت بروز هر گونه اتفاق مالی و جانی به ساختمان‌های اطراف به عهده پیمانکار است و خسارت ناشی از آن صرفا توسط پیمانکار تامین خواهد شد. پیمانکار در این مورد می‌تواند از بیمه حوادث کارگاه استفاده کند. 47-در صورتی که کارفرما دستور کار جدیدی را به پیمانکار ابلاغ نماید، ایشان موظف به اجرای آن خواهد بود. 48-مسئولیت کشف هرگونه فساد، فحشا، کلاهبرداری، درگیری و مشابه آن توسط افراد پیمانکار در طول مدت اجرای پروژه به عهده پیمانکار می‌باشد. 49-پرداخت هر گونه حق ایاب و ذهاب، بیمه کارگران، غذا و محل اسکان کارگران به عهده پیمانکار می‌باشد. 50-پیمانکار بایستی افرادی را در کارگاه بکار بگمارد که مورد تایید کارفرما باشد. 51-پیمانکار اقرار می‌نماید که وضعیت ملک و ساختمان‌های مجاور را کاملا رویت نموده و از کم و کیف اجرای آن، مطلع است. 52-پرداخت هایی مانند عیدی، انعام، پاداش و . به کارگران خود به عهده پیمانکار می‌باشد. 53-تخریب بایستی به گونه ای انجام شود که هیچگونه آسیبی به مصالح و تجهیزات قابل استفاده ساختمان، وارد نگردد. پیمانکار می‌بایستی تجهیزات قابل فروش ساختمان شامل لوازم موتورخانه، رادیاتور، کابینت، چراغ ها، کلید، پریز و کابل‌های مربوطه، نرده حفاظ، چارچوب فلزی، در و پنجره فلزی، کمد و درهای چوبی، آینه و . را قبل از تخریب در آورد و در محلی که کارفرما مشخص می‌نماید دپو نماید. پیمانکار مصالح قابل استفاده ساختمان شامل (آجر، تیرآهن، میلگرد و .) را در هنگام تخریب جداسازی و در محل مناسب کارگاه دپو می‌نماید. 54-پیمانکار جهت اجرای حسن انجام تعهدات خود مبلغ ریال به صورت یک فقره چک در قبال اخذ رسید تحویل کارفرما می‌نماید. چک مذکور پس از اتمام کار با تقاضای پیمانکار مسترد می‌شود. 55-پیمانکار نمی تواند موضوع قرارداد را بدون اطلاع کارفرما به شخص دیگری واگذار نماید. ماده 7- تعهدات کارفرما: کارفرما موظف است بر اساس مفاد قرارداد کلیه پرداخت‌های لازم را به پیمانکار انجام دهد. ابزار و تجهیزات زیر توسط کارفرما تهیه و تدارک دیده می‌شود و به پیمانکار تحویل می‌شود. الف. نردبان ب. بشکه و تخته زیر پایی ج. کلاه چانه دار، کمربند ایمنی د. شیلنگ آب ه. تهیه مابقی ابزار کار و وسائل ایمنی به عهده پیمانکار است کارفرما موظف است مکانی جهت استراحت و غذا خوری برای کارگران مهیا نماید. کارفرما بایستی سرویس بهداشتی مناسب و کافی کارگران را در کارگاه قبل از شروع عملیات احداث نماید. کارفرما موظف است ساختمان موضوع قرارداد، ساختمان‌های مجاور و افرادی که قرار است در کارگاه کار تخریب را انجام دهند را در مدت پیمان بیمه حوادث نماید. کارفرما موظف است برق مورد نیاز، آب شرب و غیر شرب را در اختیار پیمانکار بگذارد. کارفرما از بابت مواردی که بایستی در اختیار پیمانکار بگذارد، حق دریافت هیچگونه وجهی را ندارد. کارفرما نوع استفاده از دستگاه‌های دستی یا مکانیکی را بایستی به پیمانکار اعلام نماید. کارفرما بایستی هنگام عقد قرارداد یک نسخه از مجوز تخریب و پروانه ساختمان را تحویل پیمانکار دهد. ماده 8- مبلغ قرارداد مبلغ موضوع این قرارداد ……….. ریال است که به شرح زیر پرداخت می‌گردد. ….. درصد از مبلغ کل قرارداد به ارزش ………. ریال پس از جداسازی تجهیزات ساختمان پرداخت می‌گردد. ….. درصد از مبلغ کل قرارداد به ارزش ………. ریال پس از تخریب سقف و دیوار طبقات پرداخت می‌گردد. ….. درصد از مبلغ کل قرارداد به ارزش ………. ریال پس از دسته بندی مصالح قابل استفاده و قابل فروش پرداخت می‌گردد. ….. درصد از مبلغ کل قرارداد به ارزش ………. ریال پس از آماده سازی محوطه جهت خاکبرداری پرداخت می‌گردد. ….. درصد از مبلغ کل قرارداد به ارزش ………. ریال پس از انجام نهایی و تحویل کار به کارفرما پرداخت می‌گردد. از هر پرداخت مبلغ ………. درصد بیمه، ………. درصد مالیات و ………. درصد حسن انجام کار کسر خواهد شد. تبصره ( ۱ ) به این قرارداد هیچگونه تعدیل و اضافه بها و پاداشی تعلق نمی گیرد و پیمانکار نباید چنین مبالغی را مطالبه نماید. تبصره ( ۲ ) از هر پرداخت مبلغ ۵% بیمه و ۵ % مالیات و ۱۰ % حسن انجام کار کسر خواهد شد. مبلغ قرارداد پیمانکاری تخریب ساختمان که توسط کارفرما تعیین می‌شود و یا توسط پیمانکار پیشنهاد داده می‌شود و در نهایت بر روی مبلغ نهایی توافق صورت می‌گیرد. نحوه محاسبه مبلغ قرارداد بسته به نوع قرارداد متفاوت می‌باشد و در هرصورت باید هزینه تهیه مصالح و هزینه‌های بالاسری، سود پیمانکار، منابع انسانی و تجهیزات و ….. در نظر گرفته شود، که می‌تواند به صورت کلی در متن قرارداد ذکر شود و جزئیات به قرارداد پیمانکاری تخریب ساختمان پیوست شود و یا در متن به آن اشاره گردد. اگر تغییراتی مدنظر کارفرما در مبلغ قرارداد در آینده باشد (برای بحث تورم و تعدیل) بهتر است نحوه محاسبه آن در تبصره ای اشاره شود. ماده 9- محاسبات و مشخصات فنی پروژه مشخصات فنی و تکنیکال پروژه بر مبنای نقشه‌ها و دستورالعمل‌های صادره از سوی کارفرمای پروژه و مهندس ناظر که از پیش و مطابق با سفارش کار به پیمانکار خواهد بود، که وظیفه اخذ کنترل و تأیید کیفیت مصالح و پیشرفت فیزیکی آن را مطابق با برنامه زمان بندی شده انجام خواهد گرفت. در قرارداد پیمانکاری تخریب ساختمان بخشی از متن قرارداد (یا به صورت پیوست) به تشریح مشخصات فنی مواد و مصالح مورد استفاده اختصاص می‌یابد. تشریح دقیق مشخصات فنی از سو استفاده پیمانکار و بکارگیری مصالح بی کیفیت جلوگیری می‌کند و نمی تواند کلی گویی در مورد مصالح مصرفی را دست آویز دفاع از خود نماید. از طرف دیگر ممکن است کارفرما تقاضای بکارگیری مصالح بسیار گران یا خاص را داشته باشد که خصوصا در قراردادهایی که تامین مصالح با پیمانکار است (PC و یا EPC) مشکلات عدیده ای برای پیمانکار ایجاد می‌کند. ماده 10- نظارت در قرارداد پیمانکاری تخریب ساختمان نظارت بر اجرای تعهداتی که پیمانکار طبق مفاد قرارداد تقبل نموده است به عهده ………… که دستگاه نظارت نامیده می‌شود خواهد بود. همواره کارفرما در تمام پروژه‌ها بر عملکرد پیمانکار نظارت خواهد داشت و پس از تایید دستگاه نظارت کارفرما، صورت حساب پیمانکار تخریب ساختمان پرداخت خواهد شد. در پروژه‌های بزرگتر دستگاه نظارت به صورت مقیم در محل پروژه از جانب کارفرما و یا مشاور کارفرما حضور خواهد داشت و پیمانکار موظف است که تمامی نکات پروژه را به صورت کتبی به اطلاع ایشان رسانده و تایید کتبی از ایشان اخذ نماید. در پروژه‌های کوچکتر نظارت ممکن است توسط خود کارفرما صورت گیرد. حتما باید در قرارداد پیمانکاری تخریب ساختمان نحوه نظارت بر کار پیمانکار مشخص شود. نظارت در اجرای تعهداتی که پیمانکار بر طبق مفاد این قرارداد و اسناد و مدارک پیوست آن تقبل نموده است، به عهده کارفرما/ یا نماینده وی و یا دستگاه نظارت معرفی شده از سوی کارفرما، خواهد بود. پیمانکار موظف است کارها را طبق قرارداد، اصول فنی و دستورات کارفرما/ یا نماینده ایشان/ یا دستگاه نظارت، طبق مشخصات، اسناد و مدارک پیوست این قرارداد اجرا نماید. ماده 11- تجهیز و برچیدن کارگاه محل پروژه هزینه‌های مربوط به تجهیز و برچیدن کارگاه با توافق طرفین به عهده ……… است. ایشان می‌بایست کارگاه را به نحوی مناسب تجهیز نماید که شروع و ادامه کار تا تحویل موقت، بدون وقفه و با کیفیت لازم انجام پذیرد. در پایان کار، ایشان باید نسبت به تخریب و خارج نمودن مواد حاصل از تخریب، اقدام نماید، مصالح بازیافتی از تخریب متعلق به ……… است. یکی از مواردی که در قرارداد پیمانکاری تخریب ساختمان همواره در تعیین تاخیرات پروژه و محاسبات هزینه محل دعوا بین پیمانکار و کارفرما خواهد بود، مشخص نکردن نحوه و زمان و مسئول تجهیز، نگهداری و برچیدن کارگاه خواهد بود. این مورد حتی در زمان بیمه کردن کارگاه هم مهم است و باید مشخص شود حق بیمه را چه کسی پرداخت می‌نماید. معمولا تجهیز و برچیدن کارگاه به عهده پیمانکار تخریب ساختمان خواهد بود و پیمانکار باید این مورد را در برنامه زمانبندی پروژه در نظر بگیرد. ماده 12- نگهداری از کارهای انجام شده پیمانکار موظف است از درصد پیشرفت پروژه و همچنین مصالحی که در صورت وضعیت منظور می‌شود اعم از آنچه که در کارگاه و یا در خارج از آن در انبارها و غیره باشد متعلق به کارفرما بوده به نحو مقتضی نگهداری نماید و در صورت فقدان خسارت وارده را جبران نماید. در قرارداد پیمانکاری تخریب ساختمان که معمولا امکان ایجاد خسارت به کارهای انجام شده و یا تحویل داده شده به کارفرما وجود دارد، باید مسئول حفظ و حراست از پروژه (چه قسمت‌های تحویل قطعی شده و چه سایر قسمت ها) به طور دقیق در این بند مشخص شود. ماده 13- فسخ قرارداد در صورتی که پیمانکار بیش از مدت برنامه زمان بندی تاخیر داشته باشد کارفرما می‌تواند قرارداد را فسخ نماید. عدم حسن اجرای یا عدم اجرای کامل یا قسمتی از هر یک از مراحل این قرارداد حق فسخ برای کارفرما خواهد داشت. در صورت انتقال قرارداد یا واگذاری آن به اشخاص دیگر کارفرما می‌تواند قرارداد را فسخ نماید. در صورت تاخیر بیش از یک هفته در شروع به کار قرارداد کارفرما می‌تواند قرارداد را فسخ نماید. غیبت بدون اجازه پیمانکار و یا تعطیل کردن کار بدون کسب اجازه کتبی از کارفرما. ماده 14- ضمانت انجام کار و دوره تضمین قرارداد کارفرما مجاز است که هنگام پرداخت صورت وضعیت‌های پیمانکار مبلغ ۱۰ درصد به عنوان حسن انجام کار کسر و پس از اتمام دوره تضمین در صورت تأیید دستگاه نظارت به پیمانکار مسترد دارد. پیمانکار متعهد می‌گردد در زمان امضاء و مبادله قرارداد اقدام به ارائه ضمانت نامه حسن اجرای تعهدات که به صورت، تضمین نامه بانکی/ یا سفته به امضای مجاز شرکت که معادل ۵% مبلغ کل موضوع قرارداد می‌باشد را تسلیم کارفرما نماید و در صورتی که پیمانکار از اجرای هر یک از تعهدات خود تخلف نماید کارفرما مخیر است در چارچوب قرارداد، اسناد تضمینی را تا میزان خسارت وارده به نفع خود ضبط و وصول نماید. در قراردادهایی که به صورت وضعیت پرداخت می‌شوند، که قرارداد پیمانکاری تخریب ساختمان معمولا از این جمله می‌باشد، همواره بند تضمین حسن انجام کار لحاظ می‌گردد. این بند به این معنی است که در هر بار پرداخت کارفرما مبلغی کمتر از میزان صورت وضعیت پیمانکار به وی پرداخت می‌کند و درصدی از آن را به جهت اطمینان از اجرای صحیح کار (یا همان حسن انجام کار) نزد خود نگاه می‌دارد. این مبلغ پس از اینکه کار انجام شده از طرف کارفرما ( یا دستگاه نظارتی وی) تایید شد به حساب پیمانکار واریز می‌گردد. ماده 15- مالیات پروژه هر گونه مالیات و کسورات قانونی متعلق به این قرارداد بر عهده …. است، که بر اساس قوانین و مقررات تعیین و همراه سایر کسورات قانونی از صورت وضعیت‌های ارائه شده کسر خواهد شد. ماده 16- حکمیت و داوری طرفین این قرارداد، موسسه ........................ را به عنوان داور مرضی الطرفین در موارد اختلافی تعیین نمودند. نظر داوری حکم لازم الاجرا است. بروز اختلافات در پروژه ای اجتناب ناپذیر است، در زمان اختلافات پیدا کردن داوری که هردو طرف به رای وی راضی باشند دشوار است. به همین خاطر بهتر است در زمان عقد قرارداد پیمانکاری تخریب ساختمان هردو طرف بر روی یک داور بی طرف توافق نمایند. در این حالت در زمان دعوا هیچ یک نمیتوانند از پذیرش حکم داوری امنتاع کنند. ماده 17- موارد متفرقه موارد اضطراری از قبیل جنگ، زلزله، عدم وجود مواد اولیه و امثالهم برای طرفین قرارداد محفوظ است. در صورت بروز هرگونه اختلاف بین طرفین این قرارداد موضوع از طریق حکمیت حل و فصل می‌گردد و آخرین حکم مرضی الطرفین در این قرارداد مراجع ذیصلاح قانونی می‌باشد. موارد پیش بینی نشده در این قرارداد با توافق طرفین براساس اصل آزادی اراده خواهد بود. این بند برای کاهش مفاد قرارداد و گنجاندن مواردی که احتمال وقوع آن‌ها کمتر است به صورت موارد متفرقه می‌تواند در متن قرارداد پیمانکاری تخریب ساختمان گنجانده شود. دقت شود که هرچه متن قرارداد با جزئیات بیشتری نگارش شود در آینده از اختلافات کاسته خواهد شد و راه را بر افراد سودجو خواهد بست. در این بخش از قرارداد پیمانکاری تخریب ساختمان معمولا به نحوه حل اختلافات (درصورت بروز) و یا وقوع شرایط اضطراری و غیر قابل پیش بینی مانند جنگ، بیماری‌های واگیردار سراسری، حوادث طبیعی و امثالهم که شرایط کار را تغییر میدهند و کنترل آن از اختیار طرفین خارج است، اشاره می‌شود. ماده 18- اقامتگاه و اطلاعات تماس طرفین اقامتگاه کارفرما : اقامتگاه پیمانکار : تبصره ۱: طرفین قرارداد ملزم هستند در صورت تغییر آدرس حداکثر ظرف ده روز نشانی جدید خود را کتباً به اطلاع یکدیگر برسانند، در غیر اینصورت کلیه مراسلات، آگهی‌ها و اخطارهای قانونی به آدرس سابق نافذ و معتبر خواهد بود. در هر قراردادی ممکن است به هر دلیل طرفین قرارداد نیاز به ارسال نامه (ایمیل، فکس، تلفن و .) و یا اخطاریه (اعم از اخطاریه‌های قانونی و یا ابلاغیه‌های قضایی) داشته باشند. هیچگاه نباید به آدرس‌های شفاهی و گفتگوهای دوستانه اکتفا شود و حتما در متن قرارداد پیمانکاری تخریب ساختمان از طرفین آدرس دقیق (که می‌تواند شامل آدرس محل سکونت، تلفن و یا آدرس ایمیل و ….. نیز باشد) گرفته شود. این بند شاید به ظاهر بی اهمیت جلوه کند اما نبود آن در دعاوی می‌تواند مشکلات عدیده ای اعم از ادعای طرف خاطی مبنی بر عدم دریافت هیچ اعلانی از طرف دوم شود. ماده ۱9- نسخه‌های قرارداد این قرارداد در ۱۱ ماده و ۲ تبصره و در دو نسخه متحدالمتن که هریک حکم واحد را دارد، تنظیم گردیده است. هر قراردادی اعم از قراردادهای پیمانکاری باید حداقل به تعداد طرفین در نسخه‌های متحد الشکل تنظیم گردد. دقت شود که کپی قرارداد امضا شده در محاکم قضایی ارزش قرارداد اصلی را نخواهد داشت. پس حتما حتی اگر به هر دلیل قرارداد کپی میکنید، پس از تهیه کپی رو آن نیز امضای اشخاص گرفته شده و عبارت “کپی برابر اصل است” ذکر گردد. در این بند از قرارداد پیمانکاری تخریب ساختمان معمولا به تعداد مفاد و بندهای قرارداد، تعداد پیوست‌ها (اگر وجود داشته باشد)، زبان قرارداد و تعداد نسخ اشاره می‌شود. نام و نام خانوادگی و سمت کارفرما مهر و امضا تاریخ نام و نام خانوادگی و سمت پیمانکار مهر و امضا تاریخ