تلفن: ۰۹۱۹۹۷۷۴۲۰۲

آدرس : تهران – مجیدیه جنوبی

کانون کارشناسان رسمی دادگستری

کارشناسی اموال منقول

ارائه مشخصات کارشناس رسمی دادگستری، شرح صلاحیت و مدارک تحصیلی

خانهپروژه‌هاکارشناسی اموال منقول

شرح صلاحیت‎‌ها

ارزیابی لوازم خانگی و اداری، تعیین اجرت المثل لوازم خانگی و اداری 

کارشناس رسمی دادگستری

نام و نام خانوادگی: راضیه ارمغانی

شماره تماس: ۰۹۱۹۹۷۷۴۲۰۲

رشته: لوازم خانگی و اداری (اموال منقول)

مکان: تهران

مدارک تحصیلی: کارشناسی حقوق – کارشناس ارشد فقه و مبانی حقوق

پروژه‌های مرتبط