آدرس : تهران – مجیدیه – کرمان شمالی

کانون کارشناسان رسمی دادگستری

مشاهده‌ی دسته : همکاری با کارشناس رسمی دادگستری

خانهدسته بندی همکاری با کارشناس رسمی دادگستری
همکاری کارشناس رسمی دادگستری با شرکت_ها و موسسات

همکاری کارشناس رسمی دادگستری با شرکت ها

همکاری کارشناس رسمی دادگستری با شرکتها: مطلبی که شاید بسیاری از شرکتها در موارد حقوقی به آن برخورد کنند کارشناسی لوازم منقول یا کارشناسی تاسیسات و یا کارشناسی زمین های آنها باشد در این مقاله ما به بررسی انواع همکاری کارشناس با شرکت ها میپردازیم. نحوه همکاری کارشناس رسمی دادگستری با شرکتها دو نوع است: 1) کوتاه مدت 2) بلند مدت همکاری کارشناس بطور کوتاه مدت با یک شرکت میتواند دلایل مختلفی داشته باشد و پس از یک یا چند کارشناسی محدود به اتمام برسد؛ برای مثال اگر شرکتی بخواهد از مسئولیت محدود به سهامی خاص تغییر وضعیت بدهد بهکارشناس رسمی دادگستری نیاز دارد یا اگر بخواهد افزایش سرمایه بدهد به کارشناس رسمی دادگستری نیازمند است و یا اگر یکی از سهامداران شرکت خواهان فروش سهام باشد بایستی شرکت به کارشناس رسمی دادگستری نیاز دارد تا ابتدا ارزشگذاری شرکت را انجام دهند. امّا همکاری کارشناس با شرکتها بطور بلند مدت بسیار گسترده تر و مهمتر محسوب میشود. برای مثال همکاری کارشناسان با بانکها از این دسته میباشند بطور مثال ارزیابی زمین های یک شرکت ورشکسته میتواند برای بانک مهم باشد یا مثلا بانکی برای ضمانت پرداخت یک خانه را بعنوان وثیقه میگیرد و برای این امر نیز به همکاری کارشناس با بانک نیازمند است. یا شرکتهای مختلفی که ضمانت پرداخت میگیرند نیز باید با کارشناس رسمی دادگستری همکاری کنند. یا مثلا شهرداری اگر بخواهد برای طرحهای توسعه شهری قسمتی از خانه ها را تخریب کند و با صاحبان آنها به توافق برسد نیازمند همکاری با کارشناس رسمی دادگستری میباشد.یا اگر شهرداری بخواهد ضایعات شهری را به فروش برساند با توجه به نوع ضایعات و کارشناسان نیازمند همکاری کارشناس رسمی دادگستری با شهرداری میباشد و یا برای مشارکت در طرح های عمرانی نیازمند همکاری با کارشناس رسمی دادگستری است. در وزارت مسکن و شهرسازی به کرّات لازم به همکاری کارشناس رسمی دادگستری با وزارتخانه دارد.